Противоречия със законите

Противоречия със законите в Библията:

Трябва ли да се спазват законите? Ето някои цитати, които казват, че трябва:

Английска версия:

(Romans 13:1-7): „Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For for this cause pay ye tribute also: for they are God’s ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.“

(1 Peter 2:13-14): “Submit your self to every ordinance of man … to the king, as supreme; Or unto governors.”  

(Matthew 22:21): “Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s.”

Българска версия:

„Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро, и ще получиш похвала от нея; защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч: той е Божий служител и отмъщава с гняв ономува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате; защото те са Божии служители, и с това именно служене са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест.“

„И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци.“

„отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.“

Същите заповеди се срещат и в Titus 3:1, Matthew 23:2-3 и Ecclesiastes 8:2 (Тит 3:1, Мат. 23:2-3 и Екк 8:2).

Всичко това ни кара да предположим, че християните трябва да се подчиняват на закона. Въпреки това, вижте следващия цитат, който противоречи на тези по-горе:

Английска версия:

(Acts 5:29): “We ought to obey God rather then men.”

Българска версия:

„(…) трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци.“

Също така, разгледайте Daniel 3:16-18, 6:7-10, Acts 4:26 & 27, Mark 12:38-40, Luke 23:11, 24 и 33-35, където навсякъде се казва, че законите не трябва да се спазват. Сега разбираме, защо християните обичат да използват толкова често избирателния си морал.

Трябва ли да се краде? В Exodus 20:15 и Leviticus 19:13 (Изход 20:15 и Левит 19:13) кражбата е строго забранена. Въпреки това, в Exodus 3:21-22, 12:35-36 и Luke 19:29-34 (Изход 3:21-22, 12:35-36 и Лук. 19:29-34) навсякъде кражбата се насърчава.

Трябва ли да съдим другите? Иисус е цитиран в Matthew 7:1-2:

Английска версия:

“Judge not, that ye be not judged.  For with what judgment ye judge, ye shall be judged.”

Българска версия:

„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.“

Хвърлете един поглед и на Luke 6:37 и 1 Corinthians 5:12 (Лук. 6:37 и 1 Кор. 5:12). А сега вижте следното:

Английска версия:

(John 7:24): “Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment”

Българска версия:

„Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.“

Също разгледайте и 1 Corinthians 5:12 и 6:2-4 (1 Кор. 5:12 и 6:2-4).

Трябва ли да пожелаваме? В Exodus 20:17 (Изход 20:17) се казва:

Английска версия:

“Thou shalt not covet (…) anything that is thy neighbor’s,”

Българска версия:

„Не пожелавай (…)  – нищо, което е на ближния ти.“

…докато в 1 Corinthians 12:31 (1 Кор. 12:31) се казва:

Английска версия:

“Covet earnestly the best gifts.”

Българска версия:

„Показвайте ревност за по-добри дарби, (…)“

Българската версия е стилистично променена, затова приликата се забелязва по-трудно, но е очевидно, че в действителност текстовете дават противоположни заповеди. Та… последно – отбор „Черешка“ или отбор „Малинка“?

Да разгледаме как стои въпросът с лъжите. В Exodus 20:16, Proverbs 12:22 и Revelations 21:8 (Изход 20:16, Прит. 12:22 и Откр. 21:8) се казва, че лъжата е забранена. В Joshua 2:4-6, Exodus 1:18-20 & 1 Kings 22:21-22 (Ис.Нав. 2:4-6, Изход 1:18-20 и 3 Цар 22:21-22) пък, лъжата се подкрепя…

Разрешено ли е да убиваме? В Exodus 20:13 (Изход 20:13) се казва „Не убивай“ (“thou shalt not kill”), докато Exodus 32:27, Numbers 31 (Изход 32:27, Числа 31) и още *хиляди* други стихове, показват как Бог заповядва да убиваме.

Статията е в процес на разработка.

Нетолерантност

Забелязвам толкова много тиради от религиозни хора, описващи как атеистите „не са толерантни към вярващите и не уважават вярата им“. За всеки невярващ, всички подобни твърдения са абсурдни. Нетолерантноста към най-различни религии е в самата основа на юдаизма, християнството и исляма, както и други ортодоксални общности. Всъщност, библията проповядва религиозна нетолерантност на много от страниците си, като дори стига до убийства на хора, заради техните различни вярвания. По-долу са изложени няколко цитата, които да покажат докъде стигат вярващите аврамисти, по отношение на хората с различни вярвания или невярващите.

Започваме с двата стиха, които са помогнали за извършването на едни от най-мащабните масови убийства в историята – тези на Инквизицията:

Английска версия:

„Woman with „familiar spirits“ must be stoned to death.“ (Leviticus 20:27)

Българска версия:

„Също мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.“ (Левит 20:27)

Английска версия:

„Thou shalt not suffer a witch to live.“ (Exodus 22:18)

Българска версия:

„Магьосница жена да не оставиш.“ (Изход 22:18)

Призиви за убиване на всеки, който не е християнин или еврейн:

Английска версия:

„Whoever sacrifices to any god other than the LORD must be destroyed.“ (Exodus 22:20)

„If your very own brother, or your son or daughter, or the wife you love, or your closest friend secretly entices you, saying, „Let us go and worship other gods“ (gods that neither you nor your ancestors have known, gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other), do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. Your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. Stone them to death, because they tried to turn you away from the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.“ (Deuteronomy 13:6-10)

„If you hear it said about one of the towns the LORD your God is giving you to live in that troublemakers have arisen among you and have led the people of their town astray, saying, „Let us go and worship other gods“ (gods you have not known), then you must inquire, probe and investigate it thoroughly. And if it is true and it has been proved that this detestable thing has been done among you, you must certainly put to the sword all who live in that town. You must destroy it completely, both its people and its livestock. You are to gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to the LORD your God. That town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt […]“ (Deuteronomy 13:12-16)

„If a man or woman living among you in one of the towns the LORD gives you is found doing evil in the eyes of the LORD your God in violation of his covenant, and contrary to my command has worshiped other gods, bowing down to them or to the sun or the moon or the stars in the sky, and this has been brought to your attention, then you must investigate it thoroughly. If it is true and it has been proved that this detestable thing has been done in Israel, take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death. On the testimony of two or three witnesses a person is to be put to death, but no one is to be put to death on the testimony of only one witness. The hands of the witnesses must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge the evil from among you.“ (Deuteronomy 17:2-7)

„Anyone who shows contempt for the judge or for the priest who stands ministering there to the LORD your God is to be put to death. You must purge the evil from Israel. All the people will hear and be afraid, and will not be contemptuous again.“ (Deuteronomy 17:12-13)

„But a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death.“ (Deuteronomy 18:20)

„Whoever will not receive you nor hear you, as you depart from there, shake off the dust that is under your feet for a testimony against them. Assuredly, I tell you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!“ (Mark 6:11)

„Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe.“ (Jude 5)

Българска версия:

„Който жертвува на кой да бил бог, освен само на Господа, ще се обрече на изтребление.“ (Изход 22:20)

„Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената, [която почива] на пазухата ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове,- които нито ти си знаел, нито бащите ти, измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе, или далеч от тебе, от единия край на света до другия, да не се съгласиш с него нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш нито да го укриеш; но непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа на него, за да го убиеш, и после ръката на всичките люде. Да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.“ (Второзаконие 13:6-10)

„Ако, между градовете, които Господ твоят Бог ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един [от тях]: Някои подлеци, излезли изсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и, ето, ако това нещо е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена всред тебе, то непременно да поразиш жителите на оня град с острото на ножа, и с острото на ножа да обречеш на [изтребление] него и всички, които са в него, и добитъка му. Тогава, като събереш всичките користи от него всред площада му, съвсем да изгориш с огън града и всичките користи от него за Господа твоя Бог; и той ще бъде могила до века, да се не съгради вече.“ (Второзаконие 13:16)

„Ако се намери всред вас, в някой от градовете ти, които Господ твоят Бог ти дава, мъж или жена да стори зло пред Господа твоя Бог, като престъпи завета Му, и отиде та послужи на други богове и им се поклони,- на слънцето, или на луната, или какво да било от небесното множество,- нещо което съм запретил, тогава, когато ти се извести това и чуеш, да изпиташ добре, и, ето, ако [това] нещо е истинно, ако е вярно, че такава мерзост се върши в Израиля, то да изведеш вън при портите си мъжа или жената, които са сторили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат. Чрез думите на двама или на трима свидетели да се убива оня, който е за смърт; а чрез думите [само] на един свидетел да се не убива. Ръцете на свидетелите да бъдат първи на него, за да го убият, и после ръцете на всичките люде. Така да отмахваш злото изсред себе си.“ (Второзаконие 17:7)

„А човекът, който би постъпил надменно, като не послуша свещеника, който стои да служи там пред Господа твоя Бог, или [не послуша] съдията, тоя човек да умре; и така да отмахнеш злото от Израиля. Всичките люде, като чуят, ще се убоят и не ще бъдат вече надменни.“ (Второзаконие 17:13)

„Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре.“ (Второзаконие 18:20)

„И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях.“ [останалата част от текста липсва в българския превод] (Марко 6:11)

„А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали [вече] всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха.“ (Юда 1:5)

Невежеството е блаженство. Християните не трябва да мислят свободно, нито да поддържат отношения с не-християни:

Английска версия:

„If any one cometh to you, and bringeth not this doctrine, receive him not into your house, neither wish him happiness“ (2 John 1:10)

„But I beseech you, brethren, to keep a watch on those who are causing the divisions among you, and are leading others into sin, in defiance of the instruction which you have received; and habitually to shun them.“ (Romans 16:17)

„See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ.“ (Colossians 2:8)

Българска версия:

„Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте“ (2 Йоаново 1:10)

„И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.“ (Римляни 16:17)

„Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.“ (Колосяни 2:8)

Осъждане на всички религии за това, че не следват Христос:

Английска версия:

„Who is the liar, if not the one who denies that Jesus is the Messiah? This one is the antichrist: the one who denies the Father and the Son.“ (1 John 2:22)

„And we know that we [christians] are of God, and the whole world lies in wickedness.“ (1 John 5:19)

„I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.“ (2 John 1:7)

„See to it, my brothers, that no evil, unbelieving heart is found in any of you, as shown by your turning away from the living God.“ (Hebrews 3:12)

„I know about your suffering and your poverty–but you are rich! I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan; Look, I will force those who belong to Satan’s synagogue–those liars who say they are Jews but are not–to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love.“ (Revelations 2:9, 3:9)

Българска версия:

„Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.“ (1 Йоаново 2:22)

„Знаем, че ние [християните] сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.“ (1 Йоаново 5:19)

„Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.“ (2 Йоаново 1:7)

„Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;“ (Евреи 3:12)

„Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но [пак] си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога; Ето, давам [ти] някои от ония, [които са] от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат,- ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих.“ (Откровение 2:9, 3:9)

Ето и две особено любими – първото, директно казващо, че всеки, независимо от желанието си, трябва да се кланя на Исус, а второто, премахващо всякаква отговорност от последователите на християнския бог, където се забелязва и целенасочена промяна в смисъла на текста, при превода му на български:

Английска версия:

„[…] that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth.“ (Philippians 2:10)

„Who dares accuse us whom God has chosen for his own? No one – for God himself has given us right standing with himself.“ (Romans 8:33)

Българска версия:

„[…] така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните [същества].“ (Филипяни 2:10)

„Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?“ (Римляни 8:33)

Свободни съчинения

Избрах заглавието, поради силно хаотичните съдържание и учения, откриващи се в Библията. Следва кратък и изключително непълен (все още) списък на всевъзможни противоречия, показващ литературната, религиозната и духовна „стойност“ на текстовете и авторите им:

 

1)

(Matthew 10:34): Think not that I come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

(Matthew 26:52): … all they that take the sword shall perish with the sword.

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;“

„(…) всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;“

 

2)

(Job 5:2): For wrath killeth the foolish man…

(Ephesians 4:26): … let not the sun go down on your wrath.

 „Видях, как глупец се укоренява, и веднага проклех дома му.“

„… слънце да ви не залязва гневни;“

 

3)

(John 3:13): And no man hath ascended up to heaven, even the Son of man which is in heaven.

(2 Kings 2:11): … and Elijah went up by a whirlwind into heaven.


„Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.“

„… и Илия се понесе във вихрушка към небето.“

  • Вижда се пълното обръщане на смисъла, със замяната на even (англ. – дори) с освен.

 

4)

(John 5:31): If I bear witness of myself, my witness is not true.

(John 8:18): I am one that bear witness of myself…


„Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско.“

„Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си …“

  •  И двете реплики са на Иисус.

 

5)

(Proverbs 13:22): A good man leaveth an inheritance to his children’s children…

(Luke 12:33): Sell that ye have and give alms…


„Добрият оставя наследство и на внуци…“

„Продайте си имотите и дайте милостиня…“

 

6)

(Psalms 112:1-3): Blessed is the man that feareth the Lord… Wealth and riches shall be in his house…

(Matthew 19:24): It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God.

„Блажен е оня човек, който се бои от Господа … Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.“

„по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.“

 

7)

(John 10:30): I and my father are one.

(John 14:28): … I go unto the Father: for my Father is greater than I.

„Аз и Отец едно сме.“

„… отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене“

  • Реплики на Иисус.

 

8)

(Exodus 20:13): Thou shalt not kill

(Exodus 32:27): Thus saith the Lord God of Israel, Put every man his sword by his side… and slay every man his brother…


„Не убивай.“

„тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си … и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.“

 

9)

(Exodus 20:8): Remember the sabbath day to keep it holy.

(Isaiah 3:22 или 1:13): The new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with: it is iniquity.

„Помни съботния ден, за да го светиш;“

„новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя: беззаконие – и празнуване!“

 

10)

(Jeremiah 3:12): … for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever.

(Jeremiah 17:4): Ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever.


„Аз не ще излея върху вас Моя гняв; защото Аз съм милостив, казва Господ, – няма вечно да негодувам.“

„… вие разпалихте огъня на гнева Ми; той ще гори вечно.“

 

11)

(Ephesians 2:8-9): For by grace are ye saved through faith… not of works.

(James 2:24): Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.


„Защото по благодат сте спасени чрез вярата… не е от дела.“

„Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра.“

 

12)

(Numbers 23:19): God is not a man, that he should lie: neither the son of man, that he should repent.

(Exodus 32:14): And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people.

„Бог не е човек, та да лъже, нито е син човешки, та да се отмята.“

„И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на Своя народ.“

  • В превод, английският текст казва: „И Господ се отметна от…“

 

13)

(John 5:28-29): … the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear his voice, and come forth…

(Job 7:9): As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more.

„… защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат…“

„Разредява се облакът и изчезва; тъй слезлият в преизподнята не ще излезе“

 

14)

(Exodus 21:23-25): … thou shalt give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.

(Matthew 5:39): … resist not evil; but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

„ако пък стане повреда, нека даде живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено.“

„да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.“

 

15)

(Exodus 20:12): Honor thy father and mother.

(Luke 14:26): If any man come to me, and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

„Почитай баща си и майка си“

„ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик;“

 

16)

(Matthew 6:19): Lay not up for yourself treasures upon the earth…

(Proverbs 15:6): In the house of the righteous is much treasure…

„Не си събирайте съкровища на земята…“

„В къщата на праведника – обилни съкровища…“

 

17)

(Genesis 32:30): I have seen God face to face, and my life is preserved.

(John 1:18): No man hath seen God at any time.


„… видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.“

„Бога никой никога не е видял.“

 

18)

(Ezekiel 18:20): The son shall not bear the iniquity of the father.

(Exodus 20:5 или Deuteromony 5:9): … I the lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation.

„син не ще понесе вината на баща…“

„Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата…“

 

19)

(Proverbs 3:13): Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

(Ecclesiastes 1:18): For in much wisdom is much grief; and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

„Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум.“

„… защото, голяма мъдрост – голямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга.“

 

20)

(Psalm 145:6): The Lord is good to all.

(Isaiah 45:7): I make peace and create evil. I the Lord do all these things.

– текстът е избирателно премахнат от българската версия

„… правя мир и причинявам бедствие. Аз, Господ, върша всичко това.“

  • Думата evil (англ. – зло) е заменена с бедствие.

 

21)

(Matthew 5:22): Whosoever shall say Thou fool, shall be in danger of hellfire.

(Matthew 23:17): Ye fools and blind.

„… а който пък каже: „безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.“

Иисус: „Вие, безумни и слепи…“

  • Предполагам, че следващата му реплика е била „Oh! Shit…“

 

22)

(Romans 3:23): For all have sinned.

(Job 1:1): There was a man… whose name was Job; and that man was perfect and upright.

„всички съгрешиха…“

„Имаше един човек … по име Иов; тоя човек беше непорочен, справедлив…“

 

23)

(2 Kings 8:26): Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign.

(2 Chronicles 22:2): Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign.

„Охозия беше на двайсет и две години, когато се възцари“

текстът е избирателно редактиран, за да съвпада с първия цитат

 

24)

(James 1:13): God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man.

(Genesis 22:1): And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham.

„Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого“

„Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече…“

 

25)

(II Chronicles 7:16): For now have I chosen and sanctified this house that my name be there forever; and mine eyes and my heart shall be there perpetually.

(Acts 7:48): Howbeit the most high dwelleth not in temples made with hands.

„И сега Аз избрах и осветих тоя дом, та името Ми да бъде там довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.“

„Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове…“

 

26)

(Genesis 3:9,10): And the Lord called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid.

(John 5:37): Ye hath neither heard his voice, at any time, nor seen his shape.

„И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си? Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша…“

„А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели;“

27)

(Exodus 24: 9-11): Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel. And they saw the God of Israel… They saw God, and did eat and drink.

(I Timothy 6:16): Whom no man hath seen nor can see.

„После възлезе Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви стареи, и видяха Бога Израилев (…) те видяха Бога, и ядоха и пиха.“

„(…) Когото никой от човеците не е видял, нито може да види.“

28)

(Proverbs 8:17): Those that seek me early shall find me.

(Proverbs 1:28): Then shall they call upon me but I will not answer; they shall seek me early, but shall not find me.

„(…) които ме търсят, ще ме намерят;“

„Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят.“

  • Тук отново се забелязва смислово изкривяване на оригиналния текст. Цитатът на английски се превежда като: „Тогава те ще ме викат, но аз няма да отговоря“

 

29)

(Leviticus 23:27): On the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement; it shall be a holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord.

(Jeremiah 7:22): For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offering or sacrifices.

„и на деветия (ден) от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу“

„защото Аз не говорих на бащите ви и не им давах заповеди за всесъжения и жертви в оня ден, когато ги изведох из Египетската земя“

 

30)

(II Samuel 6:23): Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death.

(II Samuel 21:8): The five sons of Michal, the daughter of Saul.

„И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си.“

„(…) и петте синове на Мелхола, Саулова дъщеря (…)“

 

31)

(II Samuel 24:1): And the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel.

(I Chronicles 21:1): And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

„Гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече: иди, преброй Израиля и Иуда.“

„Подигна се сатана против Израиля и подбуди Давида да преброи израилтяните.“

 

32)

(Exodus 3:21,22): When ye go, ye shall not go empty; but every woman shall borrow of her neighbor, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver and jewels of gold, and raiment; and ye shall put them on your sons and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.

(Leviticus 19:13): Thou shalt not defraud thy neighbor, nether rob him.

„и кога тръгнете, ще тръгнете не с празни ръце: всяка жена ще измоли от съседката си и от съжителката си сребърни и златни неща и дрехи, и вие ще премените с тях синовете и дъщерите си и ще оберете египтяни.“

„Не притеснявай ближния си и не бъди грабител.“

 

33)

(Leviticus 1:9): And the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord.

(Jeremiah 7(6):20): Your burnt offering are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me.

„и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.“

„Вашите всесъжения не са Ми угодни, и вашите жертви не са Ми приятни.“

 

34)

(Deuteronomy 5:7,9): Thou shalt have none other gods before me; You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me…

(Deuteronomy 24:16): Parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents; each will die for their own sin.

„Да нямаш други богове освен Мене; да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,“

„Бащите да се не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.“

  • Наказанието за почитането на друг бог е умъртвяване. Повече информация можете да намерите в Убийства. Забелязва се и смислова промяна, при която е променен изразът: „наказващ децата за греховете на родителите им“.  

 

Материалът е в процес на развитие и ще бъдат добавяни нови открити противоречия. Ако знаете за такива, може да използвате формата за контакт, за да съобщите за тях.

Каква еволюция, какви 5 лева?

„А да – еволюцията – а кой каза, че фалшивата еволюционна теория е вярна? Скоростта на еволюцията е толкова бавна, че изобщо я няма.

БОГ е създал земята и не за милиарди години – а за кратко време – за Бог не е невъзможно …

… няма друга истина дадена на хората като християнството – колкото и да се опитват някои хора да отричат фактите – целия свят се развива според пророчествата в Библията и учените откриват само потвърждения на писаното там.“

Странно, че тези „потвърждения“, така и не могат да бъдат изброени…