Начало

Този сайт е създаден с цел да разпространи грозната истина относно Библията, християнството и институционализираната религия, като цяло. Прекалено дълго време свещеници и проповедници игнорират криминалните деяния, които Библията промотира. Така нареченият “Бог” от Библията прави Осама Бин Ладен да изглежда като малко момче – скаут. Този Бог, според Библията, е директно отговорен за много масови убийства, изнасилвания, грабежи, робства и малтретиране на деца, да не говорим за убийствата на неродени и новородени.

В сайта постоянно се добавят нови материали. Включени са референции към цитати от Библията, които може да проверите и сами. Използвани са цитати на английски, тъй като българските преводи са умишлено манипулирани, а цели пасажи са напълно пропуснати, за да прикрият насилието и жестокостта, които се съдържат в текстовете. Въпреки това, към всеки откъс на английски е добавена и версията му на български. Възможно е да има разминавания в номерацията на английската и българската версия. Ако имате критики или препоръки към съдържанието и сайта, можете да ги изпратите чрез страницата ни за контакт.

Удивително е колко пъти този Бог заповядва убийствата на невинни хора, дори след като в 10-те заповеди се казва “Не убивай”. Например, Бог убива 70 000 невинни човека, защото Давид е наредил преброяване на населението:

Английска версия:

„Yahweh spoke to Gad, David’s seer, saying, Go and speak to David, saying, Thus says Yahweh, I offer you three things: choose you one of them, that I may do it to you.  So Gad came to David, and said to him, Thus says Yahweh, Take which you will:  either three years of famine; or three months to be consumed before your foes, while the sword of your enemies overtakes you; or else three days the sword of Yahweh, even pestilence in the land, and the angel of Yahweh destroying throughout all the borders of Israel.  Now therefore consider what answer I shall return to him who sent me.  David said to Gad, I am in a great strait: let me fall, I pray, into the hand of Yahweh; for very great are his mercies: and let me not fall into the hand of man.  So Yahweh sent a pestilence on Israel; and there fell of Israel seventy thousand men.“   (1 Chronicles 21:9-14 WEB)

Българска версия:

„И говори Господ на Гада, ясновидец Давидов, и рече: иди и кажи на Давида: тъй говори Господ: три наказания ти предлагам; избери си едно от тях, и Аз ще го пратя върху ти. Дойде Гад при Давида и му каза: тъй говори Господ: избери си: или три години глад, или три месеца да бъдеш преследван от твоите неприятели, и мечът на твоите врагове да се допира до тебе; или три дни меч Господен и мор по земята и Ангел Господен да погубва по всички предели на Израиля. И тъй, виж, какво да отговоря на Оногова, Който ме е пратил с тия думи. Давид отговори на Гада: много ми е мъчно, ала нека по-добре падна в ръцете на Господа, защото милосърдието Му е твърде голямо, – само да не падна в ръце човешки. И проводи Господ мор на Израиля, и умряха седемдесет хиляди души израилтяни.“

Бог също нарежда унищожаването на 60 града, за да могат израилтяните да живеят там. Нарежда убиването на всички мъже, жени и деца от всеки град и плячкосването на всички ценности:

Английска версия:

“Next we headed for the land of Bashan, where King Og and his army attacked us at Edrei.  But the LORD told me, ‘Do not be afraid of him, for I have given you victory over Og and his army, giving you his entire land.  Treat him just as you treated King Sihon of the Amorites, who ruled in Heshbon.’  So the LORD our God handed King Og and all his people over to us, and we killed them all.  We conquered all sixty of his towns, the entire Argob region in his kingdom of Bashan.  These were all fortified cities with high walls and barred gates.  We also took many unwalled villages at the same time.  We completely destroyed the kingdom of Bashan, just as we had destroyed King Sihon of Heshbon. We destroyed all the people in every town we conquered – men, women, and children alike.  But we kept all the livestock for ourselves and took plunder from all the towns.”   (Deuteronomy 3:1-7 NLT)

Българска версия:

„И обърнахме се оттам и вървяхме към Васан, и излезе на бой срещу нас васанският цар Ог с целия си народ, при Едрея. И рече ми Господ: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръката ти него и целия му народ и цялата му земя, и ти ще сториш с него тъй, както стори с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон. И Господ, Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив. Тогава превзехме всичките му градове, та не остана град, който да не бяхме превзели от тях: шейсет града, цялата област Аргов, царството на Ога васански. Всички тия градове бяха укрепени с високи стени, порти и заворници, освен твърде многото неукрепени градове. И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата; а всичкия добитък и плячките от градовете разграбихме.“

Нарежда друга атака и убиването на “всички живи същества в града: мъже и жени, млади и стари, а също и воловете, овцете и магаретата”:

Английска версия:

„When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it.  They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“ (Joshua 6:20-21 NLT)

Българска версия:

„Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града.И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

В Judges 21:10-24 NLT заповядва убийството на всички хора от Явис-галаад, освен на девствените момичета, които са отвлечени за да бъдат изнасилени и насила омъжени:

Английска версия:

“So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children.  “This is what you are to do,” they said. “Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.”  Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.”
“The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives.  But there were not enough women for all of them.  The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel.  So the Israelite leaders asked, “How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead?  There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever.  But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.”
“Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem.  They told the men of Benjamin who still needed wives, “Go and hide in the vineyards.  When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife!  And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding.  Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.’”  So the men of Benjamin did as they were told.  They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance.  Then they rebuilt their towns and lived in them.  So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.”   (Judges 21:10-24 NLT)

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

 

Когато искали още девици, Бог им казал да се скрият до пътя и когато видят момиче, което харесат, да я отвлекат, да я изнасилят и да я направят своя жена! Почти във всяка втора страница от Стария завет, Бог убива някого! В 2 Kings 10:18-27 NLT Бог заповядва убийството на всички, почитащи друг бог в тяхната собствена църква:

Английска версия:

“Then Jehu called a meeting of all the people of the city and said to them, “Ahab hardly worshiped Baal at all compared to the way I will worship him! Summon all the prophets and worshipers of Baal, and call together all his priests. See to it that every one of them comes, for I am going to offer a great sacrifice to Baal. Any of Baal’s worshipers who fail to come will be put to death.” But Jehu’s plan was to destroy all the worshipers of Baal. Then Jehu ordered, “Prepare a solemn assembly to worship Baal!” So they did. He sent messengers throughout all Israel summoning those who worshiped Baal. They all came and filled the temple of Baal from one end to the other. And Jehu instructed the keeper of the wardrobe, “Be sure that every worshiper of Baal wears one of these robes.” So robes were given to them”
“Then Jehu went into the temple of Baal with Jehonadab son of Recab. Jehu said to the worshipers of Baal, “Make sure that only those who worship Baal are here. Don’t let anyone in who worships the LORD!” So they were all inside the temple to offer sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had surrounded the building with eighty of his men and had warned them, “If you let anyone escape, you will pay for it with your own life.”
“As soon as Jehu had finished sacrificing the burnt offering, he commanded his guards and officers, “Go in and kill all of them. Don’t let a single one escape!” So they killed them all with their swords, and the guards and officers dragged their bodies outside. Then Jehu’s men went into the fortress of the temple of Baal. They dragged out the sacred pillar used in the worship of Baal and destroyed it. They broke down the sacred pillar of Baal and wrecked the temple of Baal, converting it into a public toilet. That is what it is used for to this day.”  2 Kings 10:18-27 NLT

Българска версия:

„Тогава Ииуй събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуй ще му служи повече. Затова, свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и всичките му свещеници, – никой да не отсъствува, защото ще принеса голяма жертва Ваалу. А всеки, който не дойде, няма да остане жив. Ииуй правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители. И каза Ииуй: наредете празничен събор за Ваала. И прогласиха събор. Тогава Ииуй прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде; и влязоха в дома на Ваала, и Вааловият дом се напълни открай докрай. И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди. Ииуй влезе с Рихавовия син Ионадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители. И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения. А Ииуй постави извън дома осемдесет души и каза: душата на оногова, от когото се избави някой от людете, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се. Когато всесъжението бе извършено, Ииуй каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците, и отидоха в града, дето беше Вааловото капище, изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори доднес.“

В общи линии, Бог директно убива 371 186 човека и заповядва убийствата на още 1 862 265 души. Богът от Библията също така покровителства робството, включително продажбата на собствената ти дъщеря за секс робиня:

Английска версия:

„When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are.  If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again.  But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her.  And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter.  If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife.  If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“   (Exodus 21:7-11 NLT)

Българска версия:

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

 

…малтретиране на деца:

Английска версия:

“At that time the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he went throughout the land of Gilead and Manasseh, including Mizpah in Gilead, and led an army against the Ammonites.  And Jephthah made a vow to the LORD. He said, “If you give me victory over the Ammonites, I will give to the LORD the first thing coming out of my house to greet me when I return in triumph.  I will sacrifice it as a burnt offering.”
“So Jephthah led his army against the Ammonites, and the LORD gave him victory.  He thoroughly defeated the Ammonites from Aroer to an area near Minnith – twenty towns – and as far away as Abel-keramim. Thus Israel subdued the Ammonites.  When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter – his only child – ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy.  When he saw her, he tore his clothes in anguish.  “My daughter!” he cried out.  “My heart is breaking!  What a tragedy that you came out to greet me. For I have made a vow to the LORD and cannot take it back.”  And she said, “Father, you have made a promise to the LORD.  You must do to me what you have promised, for the LORD has given you a great victory over your enemies, the Ammonites.  But first let me go up and roam in the hills and weep with my friends for two months, because I will die a virgin.”  “You may go,” Jephthah said. And he let her go away for two months.  She and her friends went into the hills and wept because she would never have children.  When she returned home, her father kept his vow, and she died a virgin.  So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for four days each year to lament the fate of Jephthah’s daughter.”   Judges 11:29-40

Българска версия:

„И върху Иефтая беше Дух Господен, и той премина Галаад и Манасия, премина Масифа Галаадска, и от Масифа Галаадска отиде при амонитци. И даде Иефтай оброк на Господа, като каза: ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение. И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и им нанесе твърде голямо поражение, от Ароер до Минит, в двайсет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви. И дойде Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излиза насреща му с тимпани и хора’: тя му беше едничка; той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих (за тебе) устата си пред Господа и не мога да се отрека. Тя му каза: татко! ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци. И каза на баща си: направи ми само ето що: пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки. Той каза: иди. И я пусна за два месеца. Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаадеца Иефтая, четири дена всяка година.“

Английска версия:

„Anyone who is captured will be run through with a sword.  Their little children will be dashed to death right before their eyes.  Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes.  For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off.  The attacking armies will shoot down the young people with arrows.  They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“  (Isaiah 13:15-18 NLT)

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

…и удряне на бебета в скали:

Английска версия:

“The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.”   (Hosea 13:16 NLT)

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Английска версия:

“Happy those who seize your children and smash them against a rock.” Psalms 137:9 NAB

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели  Библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.
Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

Английска версия:

“For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

(Matthew 19:12 ASV)

Българска версия:

„защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат оная работа.

Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:

Английска версия:

“It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.”  (Luke 16:17 NAB)

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Има още много цитати по тази тема в частта от сайта, отделена специално за Стария завет. Знам, че повечето християни вярват, че Бог е добър и обичащ и че иска от хората да вършат добрини. Вярвам, че повечето хора искат да вършат добри неща и да не са неморални. Също вярвам, че много християни не са чели Библията или ако са – това са били отделни пасажи в някоя църква. Разбираемо е, тъй като Библията е трудна за четене, поради архаичния си език и неясните връзки. Също така много свещеници и проповедници не обичат да четат определени пасажи от нея, защото не съдържат така проповядваната любов, а омраза.
Ако следвате линковете отдясно, ще имате възможността да научите всички гадории от Библията, които удобно се премълчават. Съдържанието в този сайт (http://anti-bible.com) може да бъде свободно цитирано и/или копирано. Ако искате да подкрепите авторите и сайта, моля посочете и източника на материалите.

93 мнения по „Начало

 1. Стан

  Случайно попаднах на този сайт. В момента продължавам да чета и съм като гръмнат… Толкова неща, за които никой не споменава никъде, а само се премълчават! Благодаря на авторите за труда!

 2. Нина

  Добре е, че сте се захванали да търсите истината. Ако сте последователен и честен спрямо себе си – ще я намерите.
  Има няколко извода, които съм направила, четейки Библията.
  1. Бог е много краен – и в гнева, и в любовта. Вярно описваш всичките си наблюдения относно гнева Му. Но изводите ти за жертвоприношенията на деца не са верни – 4 Царе 17:29-33. Бог никога не е искал това. Израилтяните правеха това, служейки на други богове – Еремия 19:5.
  Обаче в цялото ти изследване абсолютно липсва съзнание за любовта на Бога.
  2. Бог е абсолютен Суверен. Няма смисъл да Му се противопоставяш. Не подлежи на детрониране. Не можеш да Го свалиш с протест.
  3. Поради горните два извода се налага трети: Бъди един от онези, които разбират и се удостояват с Неговата любов, която е крайна, колкото крайна е нейната изява в смъртта на Единородния Му Син. Разбери защо умря Исус и вече няма да ти е толкова самотно.

  1. Димо

   Браво за сайта! До Нина: именно на подобно робско мислене се противопоставят много хора, които не са религиозни. Точно срещу „няма смисъл да Му се противопоставяш“, „не подлежи на детрониране“ и „бъди един от тези, които…“. Аз съм суверенно човешко същество със собствени разбирания и собствени идеи, което отказва да му бъде налаган някакъв „господар“, който да ми казва, какво трябва и какво не трябва да правя СПОРЕД НЕГО. Това е РОБСКО МИСЛЕНЕ!!! Не ми трябва никакъв Исус, за да не съм самотен. Ако трябва да цитирам Бьорк: „Така и не разбрах значението на думата ‘самота’. Aз съм в постоянна оргия с вселената около мен“.

  2. Юда

   Бе ти нормална ли си, каква любов, нали „истинската любов не се гневи и не съди“, бах ти заблудените хора

 3. Теменужка

  Случайно и аз попанах на този сайт и бях изумена от неграмотноста ви скъпи коментатори.Библията не се чете дословно а се тълкува.НО за това трябва да си се научил да разсъждаваш.Защото ако поне 20% от българите са чели библията с уМ,ако знаеха какво е божие слово ,ако знаеха какво е Свят Дух уверявам ви ,че щяхме да живеем по добре.Нямаше да бъдем роби на банките,на колите ,на всичко което е материално.НЯМАШЕ да убиваме ,да безчинстваме,да се отдаваме на развратни плътски удоволствия .РАЗБЕРЕТЕ ,че има АД и той е на ЗЕМЯТА.

  1. Daniel

   За да живее един човек достойно и добре, не е нужна религия. Това е една от най-големите заблуди на вярващите, в която и да е аврамистка религия. Съзнавате ли, че с този коментар нарекохте всички атеисти (или вярващи в различна от християнството религия) „убийци“, „безчинстващи“, „развратни“ и „роби“? Между другото, в секса няма нищо лошо, не знам кой ви е втълпил, че да доставяш удоволствие на друг човек е нещо лошо… Вашата религия, уважаеми християни, не е нищо повече от всяка друга религия, съществувала или съществуваща на нашата хубава планета. Заблудата в собствената ви религия (както и произлизащата от нея – исляма) ви кара да водите войни. В името на религията са убити повече хора, отколкото са загинали по други причини. Другата ви трагедия е, че вашата религия е изопачила вярванията, от които е взела наготово историите си и ги е превърнала в буквални исторически събития. Това, в което вярвате са метафори, силно изопачени от невежество и политически цели, по времето, когато се е зараждало християнството – нелеп мелез от юдаизъм (безумната религия на юдеите) и митраизъм – езическата вяра в Персия. Ако не знаете, св. Павел (основоположникът на християнството) е бил митраистки свещеник от еврейски произход. Християнството, ислямът и юдаизмът са три вида подигравки (имащи общ корен) с естественото желание на хората да достигнат до божественото. И един въпрос накрая: Защо, след като сте против материалното, продължавате да го използвате? Защо ползвате компютри, автомобили, електричество, телефони? Не ми казвайте, че животът е невъзможен без тях. Хората са живели хилядолетия без тях, така че е доказано, че не са от жизнена необходимост. Защо тогава продължавате да ги използвате, след като сте против тях?

  2. ani

   Теменужке няма метафори в библията.Ето ти и доказателството „Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа; а вие как се не побояхте да укорявате Моя раб Моисея?“ Числа 12:8! Нима казваш, че твоя бог лъже?

  3. Михаела

   Измислили са едни простотии евреите преди 3 000 години и започнали да им вярват. Нарекли тези глупости юдаизъм. Задължително прочетете книгата на Дейвид Дюк „Еврейското превъзходство“. Там има десетки шокиращи цитати от Талмуда. Принципно първите послания на юдаизма са събрани в Тора, а стотици години по-късно евреите продължават да пишат морални ЗАПОВЕДИ в Талмуда. Там се казва, че всеки неевреин (гоя) е животно, че неевреите могат да ограбвани, бъдат изнасилвани и убивани. И още други брутализми.
   По-късно други евреи решават да разпространят монотеистичната религия не само между тях си, а между всички народи. Така се създават писания, като Стар завет, Нов завет, евангелията, преправяни стотици пъти през вековете, събрани в едно – Библията.
   След съчиняването и на Библията, векове по-късно един болен мозък Мохамед, решава да измисли още една религия – ислям. Той използва части от Библията, пак се заиграва с Исус, но въвежда супер брутализми, подобни на юдеиските писания.

   И така до наши дни. Наивници продължават да вярват на съчинения на човеци – „пророци“. И заради тези измислици се водят религиозни войни.

 4. Milen

  Tozi sait sledva tradicionnia ateizam koito gubeiki vsichki drugi argumenti se opitva pone da si pripishe po goliama moralnost ot svetogleda baziran Na viarata v Bog kato se focusira varhu stihove v Bibliata bez da pokazva razbirane za istoricheskia I kulturen kontext v koiato e pisana I za tova kak bojestvenoto otkrovenie I bogovdahnovenieto Na texta raboti.

  Bih napisal oproverjenie I obiasnenie Na vsichki posocheni stihove I talkuvania no ne sum siguren che adminite Na websita shte go dopusnat I ostaviat da bude cheteno.

  1. Anti-Bible.com Автор

   За разлика от вас, уважаеми християни, тук даваме възможност на всеки да изрази мнението си, което е видно от коментарите. Можете спокойно да напишете опроверженията и обясненията, които искате, но съм убеден, че това няма да се случи, защото просто не можете да защитите твърденията си.

  1. Ben

   Заблуда ! Катаклизмите, природни или икономически говорят за обратното ! Високи технологии и велики умове, а човечеството се самоубива. Ръце много – само взимат, поради грешната природа и малодушие на човека. Но с пост и молитва човешката история многократно е била променяна ! Търсете и четете ! Поздрав !

 5. Алекс

  Поздравления за труда. Крайно време е хората да спрат да се поддават на подобни невежи текстове.

 6. mariq

  „Алекс
  12.05.2014 в 16:29
  Поздравления за труда. Крайно време е хората да спрат да се поддават на подобни невежи текстове.“
  Алекс, тук никъде не виждам да има някакъв труд. Извадени от контекст неща, предубеденост и никаква дълбочина на разсъжденията на „създателя“ на сайта. Ти в кое откриваш изобщо някакъв труд?? Ти чел ли си Библията някога, разсъждавал ли си върху нея??? А колко книги си прочел през живота си??! Ще се радвам да ми отговориш.

 7. мария

  …Ох,, ти на ТЪП ЛИ СЕ ПРАВИШ или си такъв наистина????? Когато Живият и всемогъщ Бог вижда как някакъв лукав злобар иска да навреди на добри и миролюбиви хора ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЩЕ ГО УБИЕ!!!!! Ти какво предлагаш – да му сложи биберонка ли?

  1. Anti-Bible.com Автор

   Уважаема „мария“, ще Ви помоля да синтезирате тезата си и да я опишете в един стегнат и добре обмислен коментар, вместо да пишете по 10 коментара на всяка страница, съдържащи само по няколко думи и то по теми, които нямат връзка със сайта. Благодаря Ви.

   П.С. Аз, като автор на този сайт, на никого не искам да навредя, а само изразявам личното си мнение, което се противопоставя на тази и сходните й религии. Ако този „бог“ иска да убие мен (или който и да е, който не го приема), само защото не е на кеф, това само показва, че е психопат, а хората, които подкрепят него и религията, свързана с него, вероятно също са такива, защото изглежда за тях е нормално да желаят смъртта на всеки, който не е съгласен с тях.

  2. мария

   АМА ЕСТЕСТВЕНО, АТЕИСТЕ!!!! ЕСТЕСТВЕНО, че е Психопат…АМи че нали така е по-интересно…“П.С. Аз, като автор на този сайт, на никого не искам да навредя, а само изразявам личното си мнение, което се противопоставя на религията. Ако този „бог“ иска да убие мен (или който и да е, който не го приема), само защото не е на кеф, това само показва, че е психопат, а хората, които подкрепят него и религията, свързана с него, вероятно също са такива, защото изглежда за тях е нормално да желаят смъртта на всеки, който не е съгласен с тях.“- Ооо…колко НЕВИННО, на никого не искате да навредите, а стигнахте до БОГОХУЛСТВО… Е-не се учудвам… Сигурно Вие сте от маймуните на Дарвин И СТЕ В ПРОЦЕС НА ЕВОЛюЦИЯ…И колкото и да ви обяснявам-няма да ме разберете….Що-вие не си ли гледате собствения си кеф, а? Не си ли купувате примерно биричка-за да се разхладите през летните жеги? Аз може и да си пийна след малко… НИе сме по Божий образ създадени- а Бог е ценител на финните удоволствия… КАПИШЕ????“

   Отговор ↓

 8. мария

  И ХАЙДЕ, ДРАГИ , по-внимателно с ИМЕТО МИ.. Мария се пише с главна буква- нося името на ПрисноДевата ! И ако наистина продължаваш да богохулстваш- просто….не мога да ти помогна…. Ей там-еволюирай си в локвичката от ограничени разбирания. И СИ МЪЛЧИ КАТО НЕ РАЗБИРАШ!!!!!!!

  1. Anti-Bible.com Автор

   На всеки Ваш коментар, името ви е написано с малка буква, затова и аз го пиша така – „мария“. Иначе имам право на мнение, затова няма да се съобразя с желанието, което сте изразили в последното си изречение, уважаема „мария“.

  2. Деян

   Мария, ти наистина ли оправдаваш подобни убийства?! Самата идея, че одобряваш убийството на човек, който просто не е съгласен с теб, показва, че имаш СЕРИОЗЕН психологически проблем

  3. мария

   Деяне, я ми кажи защо полицаите носят официално оръжие? Ти никога ли не си гледал екшъни? Никога ли не си се вълнувал дали ще победи добрият герой във филма? Никога ли не си чел романи-криминални, исторически, фантастични??? Никога ли не виждаш красотата на един добре въоръжен воин? Ами погледни само какви ризници се приготвят-желязо се топи, шлемове и мечове се изливат… Гледал ли си филмът „Конан -варваринът“ – и колко красота и нещо малко диво има в такъв БОЕЦ… Аз се обзалагам че ти си убивал с думи много повече отколкото един съвестен полицай престъпници. За престъпниците ще е по-мъчително да стоят зад решетки-нали така? Ти какво би избрал: да ти теглят веднъж куршумът или да те оставят в една килия. Истинският воин ще измисли с какво да се занимава в килията си и пак ще му е забавно… Какво обаче ще прави в килия един маймуноподобен-ще прави посредствени татуировки върху кожата си или върху кожата на своите съкилийници. Аз никъде не казвам, че ако ти не си съгласен с мен трябва да бъдеш убит. Само казвам, че Бог си наблюдава творението и там където вижда извращения-праща огън… (като в Содом и Гомор примерно). А В КРАЙНА СМЕТКА ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРОСТ СПОр: ти твърдиш, че няма Бог, а аз твърдя, че ИМА! Никъде не казвам, че трябва да бъдеш убит…Не знам обаче какво е твоето отношение към Сатана. Какво смятате вие атеистите за този персонаж? Защото когато става дума вече за Добро и Зло – нещата стават още по-ясни. СПоред теб злото трябва ли да се толерира? И ако ми отговориш с „да“-кажи сега кой в случая е по-психясал-аз или ти????

  4. Деян

   Ще пропусна личното ти мнение за американските екшънчета. След като явно аз съм „извращение“, по думите ти, защо този бог не ме е убил? И какво лошо съм направил с това, че съм атеист и не вярвам в това, в което ти? Според теб това е зло? Определено мисля, че имаш проблем – ти си типичен християнски фундаменталист, готов да одобри всяко насилие, щом пише така в една книга. Наистина сте били много злобни…

 9. мария

  ….Тц, тц, тц….Какви мъже сте вие, бе, атеисти….Изобщо може ли при вас да става дума за Въпрос на Чест….Библията е толкова дебела книга, а вие тука сте взели някаква прашинка от нея, с която искате да бутнете Скала…. Просто няма накъде по-голяма жалост от това….
  Чак се чудя защо изобщо се опитвам да отварям очи на слепи хора…….

 10. Антон

  Ха! Това за задължителното тълкуване на Библията направо ме разби! Че това означава субективен елемент, значи всеки си тълкува както му е угодно. А човекът ви е цитирал текста без промени 1:1 ! Стегнете се малко!
  Значи божиите служители цитират директно пазажи от библията дослвно, а тълкуват както им отърва! Но пък не са склонни да цитират, нещата цитирани по-горе! Защо ли?
  Може би инстинктивно усещат, че това е нечовешко! Ще кажете, че е „божествено“? Егати бога, дръжте си го!
  Между другото, подобни престъпления пред никой съд не биха минали в днешно време!

 11. Илюминатус

  Ако Бог е създателя на ВСИЧКО,то кой тогава е създал Дявола…?
  И ако аз съм невярващ,значи съвършеният Бог създава несъвършени същества…така ли…?

  1. Пламен

   Виж в Исая 14 глава е отговора на въпроса ти.Луцифер е бил създаден съвършен,но гордоста му го е принизила.

  2. Илюминатус

   Пламен,може би сам виждаш каква простотия си написал!
   Нали,уж е бил съвършен?
   Как така гордостта му го принизява и изведнъж става несъвършен заради нея…при положение,че е бил създаден съвършен…?
   Навсякъде едни и същи религиозни тъпаци,като теб!Плитко-умни,не можещи да разсъждават,сляпо следващи едни книги с нулева интелигентност.
   Религиозните глупаци винаги са дърпали света назад.

 12. Истината

  „Парадоксът” на Вярата
  Има множество доказателства и факти, които потвърждават Бог като Единен Разум стоящ зад и в Сътворението, НО докато конкретният човек не възприеме Бог със сърцето си и това, че Той съществува и винаги е съществувал и ще съществува, т.е. докато конкретният човек не ПОВЯРВА в Бог, този човек не може да възприеме силата на фактите и доказателствата.
  По същият начин с фактите и доказателствата работят и научните изследователи. Те започват да ДОПУСКАТ различни варианти и проверяват как фактите се вписват в допускането: „Да допуснем, че ….., тогава ….. (и се изреждат фактите един след друг, като за всеки от тях се уточнява дали и как потвърждава допускането).
  Всъщност парадокс тук няма, тъй като човешкият мозък е така устроен, че в каквото вярваме, такива „факти” или ФАКТИ „откриваме” или ОТКРИВАМЕ около нас „потвърждаващи” или ПОТВЪРЖДАВАЩИ нашата „вяра” или ВЯРА.
  За да отличим ИСТИНАТА от привидното, трябва да ДОПУСНЕМ, че има Бог, който обаче ни е оставил тук на Земята СВОБОДНИЯТ ИЗБОР дали искаме да сме Негови и да живеем в Пътя на Правдата или не. За съжаление, събитията по Земята показват, че мнозина нехаят за Правдата, а някои даже се опитват да заблудят народите.
  Допускането, че има Бог води до извода, че има СМИСЪЛ (С+МИСЪЛ, ПРО-МИСЪЛ) в съществуването и живота на човеците на Земята; че има смисъл в наличието на ИЗБОР (да вярваме или не в Бог). Какъв е СМИСЪЛЪТ? Нека разсъждаваме: Човекът е най-висшето същество, следователно, ако има Бог, който го е създал, то Той би искал най-доброто за своето най-добро творение и е напълно естествено да му направи Райска градина, в която да живее и където свободно да общува с други същества, за да се развива ментално, и не го лишава от СВОБОДНИЯ ИЗБОР при навършване на „ментално пълнолетие”. Това последното като извод говори, че Бог като един мъдър родител оставя отрочето си да се развива самостоятелно след определено време, за да не ограничава развитието му и свободата му. Истинската любов, която Той очаква от нас, е възможна само, ако СВОБОДНО изберем да обичаме.
  Но човеците са смъртни, а Бог е безсмъртен. Тогава? За какво развитие и за каква свобода говорим? Налага се извода, че след смъртта на тялото животът продължава в друга форма – вечна. И има факти потвърждаващи това.
  Сега да поразсъждаваме върху смъртта на тялото, която е най-големия страх на мнозинството от човеците. Защо хората се страхуват от смъртта? Особено в светлината на фактите, доказващи, че след това животът продължава в друга форма?! – Защото на клетъчно-генетично ниво е заложено в човешкото тяло Кой е нашият Създател, защо ни е създал и какъв ИЗБОР трябва да направим тук в тленното си тяло на Земята. (Има доказателства, че в части от генома ни са записани цели изречения от Божествения ни Създател). И в зависимост от индивидуалният ни ИЗБОР ще протече следващата фаза на живот на индивида (душата) – вечността. Страхът идва от факта, че повечето хора не знаят (съзнателно), а само подсъзнателно Божествените закони, по които да живеят и „чувстват”, че вечността след живота в тяло няма да бъде приятно изкарване… И от друга страна – вярващите в Бог и следващи Божествените закони не се страхуват от физическата смърт, защото знаят, че вечният живот за тяхната душа ще бъде блажен.
  Логиката подсказва, че Бог, който е вечен е създал творение вечно, а „животът” в тленното тяло е само едно от проявленията на Божествената воля да имаме пълна свобода на избора си! След което, тези, които обичат Отца си и са избрали Него, отиват при Него и получават Неговата обич, а тези, които искат да са самостоятелни и смятат, че всичко са постигнали сами – остават сами. Вечно.

  1. Anti-Bible.com Автор

   От коментара Ви излиза, че ако „обичаме християнския Бог“, той също ще ни обича, а тези, които мислят, че той не съществува, са изпратени в ада и те не са обичани (въпреки, че са „негови творения“). Това определено не изглежда като по-голяма свобода на избор от тази в Северна Корея – можеш да направиш каквото искаш, но вероятността да бъдеш екзекутиран нараства експоненциално с всичко „неодобрено“. Лично аз познавам много хора, които са по-благородни от такъв бог. Говорите за „Истината“, но тя е гледна точка и е различна за всеки човек. Дори да приемем, че има „всеобща истина“, то и тя се променя всяка секунда, защото самата вселена се променя и еволюира. Следователно, понятието „Истина“, като нещо вечно и спряло във времето, е ирелевантно, в една динамична вселена.

   Моля също да разясните, как действието „обичане на християнския бог“ определя какво се случва с дадения човек след смъртта му и разликата между „вяра“ и „ВЯРА“, тъй като и двата термина означават „приемане на твърдение без доказателства“.

  2. Истината

   ВЯРА-та е приемане на твърдение без доказателства, след което получавате множество доказателства и ВЯРАТА прераства в Истина. Това се има предвид при ДОПУСКАНЕ в класическата наука.

  3. Anti-Bible.com Автор

   Дайте някои от доказателствата, които казвате, че се получават. Класическата наука допуска нещо, когато иска да провери теория. До тази теория са я довели доказателства, а не вяра.

  4. Истината

   Разбирате ли, всички сме обичани от Бог. И точно затова имаме пълна свобода на избор дали да отвърнем на любовта Му.

  5. Anti-Bible.com Автор

   „Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата…“

   „Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека (…) градските жители да я пребият с камъни до смърт (…) тъй изтребвай злото изсред себе си.“

   „Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си. (…) всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт.(това се отнася и за мен)

   „И Бог порази жителите ветсамиски, задето те надничаха в ковчега Господен, и изби от народа петдесет хиляди и седемдесет души.

   „…Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.“

   да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.“

   „а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре – бил той малък или голям, мъж или жена“ (както и това).

   И т.н., и т.н…

   Този бог прилича повече на екстремист, отколкото на обичащ такъв, а и определено не „обича всички“. И това не трябва да ни учудва, защото това все пак е племенното военно божество Яхве/Йехова. Докажете твърдението си, че „всички сме обичани от Бог“, както и това, че свободата ни на избор се дължи точно на това, че „всички сме обичани от Бог“

  6. Истината

   Истината с главно „И“ символизира законите на Вселената. Те са неизменни. Нали?

  7. Anti-Bible.com Автор

   Какви са законите на вселената? Цитирайте някои от тях. В една еволюираща и динамична вселена, нищо не е неизменно.

  8. Истината

   Първо, искам да уточня, че и аз не съм съгласен с Библията и множеството противоречия в нея, доказващи фалшивостта на тази книга.
   Второ, вселената е динамична и същевременно постоянна. Динамично се променя ентропията и нейния противовес – порядъкът, което е доказано тук: link. Постоянни са законите свързващи в едно материята и фона – гравитационен закон, електромагнитен закон и др.
   Трето, вселената не е и никога не е била еволюираща. Еволюиращ може да бъде само разумът (Духът). Доказано е, че еволюция няма: link .
   Четвърто, моля одобрявайте коментарите ми навреме, иначе спорът не е равнопоставен. Освен ако се страхувате някой да не прочете написаното от мен. 🙂

  9. Anti-Bible.com Автор

   1: След като не сте съгласен с библията, защо смятате, че идеите, които стоят зад нея, са верни? Цитирането на неканонични евангелия (от един преден Ваш коментар) също не би помогнало, тъй като те също използват християнската теология и дори да имат някаква минимална просветителска стойност, отново страдат от същите недостатъци – буквализъм и догматизъм. В такива случаи по-полезно би било да се изучават древните философии, които, ако бъдат погледнати по-либерално, могат да бъдат разглеждани като една прото-наука – предшественици на психологията, астрономията, биологията и т.н. Всяка със своите слабости, но все пак опитващи да обяснят реалността, на базата на наблюдения, разсъждения и факти, а не на принципа „един човек каза“. Разликата между тях и християнството (заедно с исляма и юдаизма) е, че не твърдят, че описват исторически личности (основната грешка на аврамизма). Антропоморфизираните образи са различни аспекти от природата, вселената и като цяло – реалността, представени с човешко-животински образи, за по-лесно възприемане. Никой никога не ги е смятал за исторически личности – това е запазена марка на трите монотеистични религии.
   2: Първият линк представя (макар и в много сбит вариант) научна теория, която се разглежда от учените – не доказателство за съществуването на бог, а цитатът „…и създаде Бог света за шест дни…“, сложен накрая, изглежда нелепо, защото една такава система не би била създадена, а би флуктуирала до безкрайност. Дайте доказателство за „постоянните закони“. Дори скоростта на светлината и силата на гравитацията не са фиксирани и имат флуктуации, а общоприетите им стойности се поддържат на базата на усредняването.
   3: Докажете, че вселената не е еволюираща и че еволюцията не съществува. Това, че има неоткрити от науката факти, не означава, че „бог е създал всичко за шест дни“. Това е много елементарна позиция.
   4: Всички коментари, свързани с темата, които не са спам, се одобряват, дори и със закъснение от няколко часа.

 13. Bubba

  От няколко дни съм в Малайзия и като място, на което може да се сблъскаш с много религии, ето една петъчно-религиозна размисъл (от преди няколко дена, под звуците на виещия вече час духовник от съседната джамия…)
  Та:
  – Защо няма нито един нехристиянин обладан от християнски демони, които екзорсистите гонят?
  – А защо няма нито един християнин, обладан от индийски/китайски/японски или каквото и да е било зло нехристиянско (изключваме филмите за Мумията и Константин)

  От където ми идва въпроса. Аз като неверник/атеист, се оправям явно и без божия помощ. Но значи ли това, че съм защитен и от всякакви различни зли и гадни подли демони и гадове от всички религии?!

  Знам, лаишко мислене, но аз съм дете на двама инженери, расъл (гордо) в материален/логичен/научен/математически свят в който няма никакво място за божии работи. Всъщност, библията за мен свърши в момента, когато първите хора Адам и Ева са имали двама сина, и единия е убил другия :).

  Заради работата ми се налага да пътувам много, по много различни страни, за по много време, в което мога да получа доста наблюдения върху хората, поведението им и религиите. Еми честно да ви кажа, преди бях просто атеист, сега съм ужасяващо отвратен от всякакви религии. Скоро ходих да гледам и нашумелите филми за Ной, и за изгонването на евреите от Египет…

  Поздравления за сайта! Хубаво е човек да знае, че не е сам в безбожието си 🙂 Да живее науката! 🙂

 14. Лина

  Анти-Библия, искам да изразя искреното си удовлетворение от сайта и от непреклонността да обяснявате аргументирано на „промитите мозъци“ реалността, а това е изключително трудно и най-вече неблагодарно дело, затова и доста сме онези, които махаме с ръка и оставяме овцеподобните да си лежат в кашата на заблудите им. Това обаче е лошо, т.к. много голяма част от същите „промити мозъци“ са агресивни и никак не наблягат на постулатите, призоваващи към търпимост, които иначе разпалено проповядват, а напротив, облягат се най-вече на онези, които директно тласкат към и оправдават насилието спрямо различните от тях. Съвсем случайно попаднах на линка към сайта и благодаря на коментатора, който го публикува. Удоволствие сте за мислещите хора, има нужда от алтернатива срещу опитите да се налагат митологизираните простотии на „овцете” и „пастирите”. Имаше време, когато си бяха поналегнали парцалите и бяха значително по-кротки, но по старата традиция „Пусни го под одъра, за да се качи на ….главата ти” взеха да си показват все по-нагло рогата. Затова, пак ще повторя, изключително се радвам, че ви има, че ви открих и пожелавам да сте все така мотивирано упорити. Признавам, аз нямам нужната мотивация и необходимата последователност, за да коригирам зрението на доброволни слепци.

 15. Истината

  1. – Зад Библията в настоящия й вид стоят идеи за заблуда на народите, но има и зрънца Истина, които лъсват за посветения. (Който се е посветил в търсене на Истината.)
  2. – Постоянен закон: Количествените натрупвания на Материя (Енергия) водят до скокообразно (квантово) изменение във физичните качества (параметри) на струпването от материя.
  3. – Доказателства за липса на еволюционен процес има много. Едно от тях е наличието на рационализъм и специфика в заобикалящия ни жив свят. Вижте научни доказателства link.


  Merged:

  Препратката по-горе ми се получи само на последната точка, за което се извинявам. Освен това запбравих да упомена коя част от филмчето съдържа най-силните доказателства: След 50-тата минута, 54-та, 56-та, 1:04:00.
  Мога да препоръчам и link
  както и link

  1. Anti-Bible.com Автор

   1. Тук сме на едно мнение, като изключим смисъла, в който ползвате думата „Истина“ (той предполага статичност и неизменчивост във вселената, което очевидно не е така)
   2. Дайте пример, който демонстрира този постоянен закон.
   3. В клипа не се виждат доказателства, а предположения. От човешка гледна точка изглежда, че организмите (и в частност молекулите) са създадени интелигентно. Ако премахнем субективната човешка интерпретация – организмите (и молекулите) РАЗВИВАТ интелигентност, чрез постоянна обратна връзка от средата. В този смисъл – бели мечки се срещат в полярните райони и тяхната бяла козина не е създадена нарочно такава, а чрез случайни мутации (причина за които е често е слънчевата радиация). След раждането на няколко такива индивида, те биват облагодетелствани, поради по-доброто си прикритие, което спомага размножаването им. Условията на живот определят до голяма степен кои от мутациите ще бъде „одобрени“ и кои „отхвърлени“.

   Колкото до клиповете – всеки има право да изказва мнение. Пак повтарям, че това, че науката не е открила всичко, не означава, че „бог го е създал“, да не говорим за вече смехотворното твърдение, че това е точно християнският бог, който е най-обикновено племенно божество, на което са приписани всички тези качества (създател на света, вечен, всемогъщ и т.н.), поради нуждата на едно племе от идеология, която да го държи обединено срещу враговете му.

  2. Lazy_666

   Само към точка 1.

   1. – Зад Библията в настоящия й вид стоят идеи за заблуда на народите, но има и зрънца Истина, които лъсват за посветения. (Който се е посветил в търсене на Истината.)

   То и в изпражненията понякога се намира царевичмо зрънца, но определено има и по-добри места да си я набавяме.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Това не са „научни доказателства“, а спекулации с нещата, които още не са открити от науката. Когато някой стигне до нещо, което науката още не е открила или обяснила, и каже „значи бог го е направил“, то той заявява „не искам да разбера какво е това, защото ми е по-лесно да кажа, че е бог“. Направи ми забавно впечатление историята, с която се заложи посоката на повествованието в клипа – жената на журналиста станала християнка и се почувствала по-добре… Oh, come on! Всеки човек със слаба психика ще се почувства по-добре, когато му разказват успокояващи истории. Само че тези истории се наричат приказки и се четат на децата преди лягане, а не се разпространяват като идеологии, които да определят какво може и какво не може, и как е изградена вселената.

 16. Истината

  Вие смятата, че не-интелигентното („природата“) е породило интелигентното (ДНК)? Чрез 10 на степен 41000 опита? При което за всеки опит са били нужни стотици (поне?) години? Явно не сте гледали внимателно филма или ви е необходим превод от английски?
  Живота е възникнал в един миг (две минути сравнени с 24 часа (ако приемем 3,5 милиарда години за 24 часа)). Такива са доказателствата от разкопките досега. Това е невъзможно според еволюционната теория.
  Освен това има части от живата клетка, които са „неразглобяеми“, сиреч която и част да премахнем от тези механизми, механизмът като цяло спира да функционира. Което е пряко доказателство, че тези механизми не са създадени постепенно (чрез еволюция), а имат интелигентен произход.
  Кой е интелигентния създател на живата клетка?
  Може да отхвърляте Библията, защото е опорочена от преписвачи и фалшификации, но не можете да отхвърлите Създателя, защото Неговата книга сме всички ние и всичко живо, и чрез неподправения живот (без генни модификации) Той ни изпраща посланията си без посредници.

  Отново повтарям: Спрете да четете Библията с идеята, че същият Създател я е писал и помислете, кой би имал интерес да фалшифицира тази книга, защото Истината вече я научаваме от друг източник – живите организми, а в тях и в скритите досега части от кода на ДНК има само откъслечни съвпадения със сегашната Библия, което подкрепя тезата ми за фалшифицирането на Писанието от преписвачите му.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Т.е. да разбираме, че щом в сравнително кратък период са се появили голяма част от организмите (милиарди години, след като вече е имало по-опростени такива), то отново автоматично трябва да заключим, че вместо да задълбаем в темата и да видим, какво е породило такъв рязък скок, на базата на някакви фактори, които са съществували през Камбрия, трябва да кажем отново „бог го е направил“. Еволюцията не работи „плавно“. Еволюцията работи на резки скокове, когато бъдат прескочени определени прагове. Преминаването им отключва нова възможност, която може да е способна да създаде голямо разнообразие от организми, в подходящата среда. Какви са възможните причини за експлозията? 1. Преминаване на праг на сложност на организмите (това, което споменах по-горе); 2. Рязкото увеличаване на калция в океаните, поради изригвания по дъната им, който е помогнал за изграждането на скелетна структура; 3. Образуване на озонов слой (смята се, че е съществувал тогава, а това би спомогнало на сложните организми извън водата); 4. Наличие на кислород (цианобактериите плавно са увеличавали количеството му, но той е реагирал бързо с минералите в скалите. При прескачане на определен праг, вече е можел да се натрупва, което е спомогнало за живота). Въпреки че вероятно е комбинация от различни събития, последното вече е показвало на какво е способно още преди Камбрийния период, при рязкото увеличаване на разнообразието от еукариоти. Възможно е да има и още причини. Еволюцията понякога се развива на принципа на „ефекта на пеперудата“ – малка мутация на точното място и в точното време може да преобрази в голяма степен живота на планетата. Това е моментът, който масата теисти не могат/искат да разберат. Не системата е създадена така „от бог“ и затова изглежда интелигентна, а частите на системата са се развивали и продължават да се развиват в контекста на това, което вече съществува – те се настройват към средата, напасват се към това, което ги заобикаля, защото самото напасване към средата дава най-добри шансове за оцеляване – естествен подбор.

  2. Пламен

   Точно многото фалшификации на Библията доказват безценната и духовна стойност.
   Корана,Бхагавадгита,Попол вух,Урантия и други свещени книги не се фалшифицират обаче.Защо ли?
   Може и сами да си отговорите предполагам.

 17. Христо Панов

  Господа , надявам се Бог да се смили над грешните ви души и да ви прости това , че хулите единственият наш Баща и Господар !!!
  Понеже видное сте неграмотни и не забелязвате огромната разлика между Старият и Новият Завет .
  Слепи сте защото Сатана владее сърцата ви .Само чрез Иисус Христос можем да получим опрощение на греховете си и да получим вечен живот !
  Моля нехулете Създателя , този който е дал живот на грешните ви тела.
  Бог дава живота и тъй като Той е свят и Живота е свят ,а вие грешни люде ползвате същият този живот , но какво ще правите когато Той един ден си го вземе обратно ?
  Нима вие , които сте грешни ненаказвате децата си когато сгрешат ?
  Покайте се и прави правете пътеките на Господа защото всички сме грешни и немощни и затова се разболяваме и умираме. Но тъй като Нашият Небесен Баща ни обича , ни дава възможност отново да заемем мястото , което ни е отредил от сътворението.
  Опитайте се да правите разлика между църквата и това , на което ни учи нашият Господ Иисус Христос за Нашият Небесен Отец !!!
  Ние нямаме нужда от посредник зада общуваме с Бог , затова църквата нение нужна , нито поповете и свещенниците , а трябва само да следваме Иисус Христос , защото той е Пътят , Истината и Животът !!!

  1. Христо

   От коментара се вижда кой е неграмотен.

 18. ани

  Христо значи Исус е пътят? А как да разбираме тези думи на твоя спасител от Лука 19: 27. „а ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен.“ Този път ли следваш? Както се казва човек може да разбере и приеме само това което е единосъщностно с него. Християнството е най-варварската религия, която е сексистка, хомофобска, дискриминативна, оправдаваща робството. Но има и хора и с такива ценности. Все пак и Хитлер имаше последователи.

  1. ANTI :Anti-Bible

   АНИЧКА виш какво сега какво има да разбираш от този стих много ясно е казано че Христос е спасението и вечната жертва и всеки който повярва в него ще бъде спасен така че какво друго остава за човека освен или да приеме това спасение или да избере смъртта
   БОГ Е ЛЮБОВ каквато не можем да разберем с нашите плътски кратунки
   най добре се моли Бог да ти се открие и да ти отвори очите

  2. Стенли

   Скъпа Ани,
   винаги съм се чудил защо хората не съдят за убийство на част от човека лекарят, който отрязва болния му крайник, но съдят Бога – Който дава живот на хората – когато те го използват (живота) недостойно и Той си го вземе обратно. Нима Вие не бихте взели нож от ръцете на децата си, ако те започнат да колят съучениците си вместо да си отрежат хляб? Кое според вас е варварско? Двете световни и хилядите локални войни за последното столетие или „Не убивай!“; „Не правете на другите това, което не искате да направят на вас!“; „Обичайте ближните си и молете се за ония, които ви гонят!“. В този сайт се използват текстове извадени от контекста и се правят разсъждания без да се вземе предвид обстановката във вселената в духовен аспект по времето, когато те са били актуални. Глупаво е да сме дотам късогледи, че погледа ни да не стига отвъд оградата ни. Ние сме пътници в една лодка и ако някой пробива дупка в дъното й, това е проблем на всички пасажери. Във вселената има проблем. Опетнено е Божието име – хармонията и съвършенството са нарушени. За щастие имаме велик Бог, който е имал готов план още преди възникването на проблема. Този план се изпълнява вече 6000 години и включва смъртта на Бога за три дни и възкресението Му. Не ви ли респектира факта, че Онзи, Който сътвори вселената се наложи да стане човек и да бъде убит по особено жесток начин от тези за които умря? Малка ли ви се струва гаврата тогава с Него, та Го разпъвате отново днес? Съветвам ви да изгледате филма „Страсти Христови“, като вземете предвид, че той не представя жестокостта проявена тогава в цялата й пълнота, твърде нежен е, ако мога така да се изразя.
   Всичките ви обвинения по адрес на християнството са предизвикани от непознаването му. Захванете се с изучаване на Библията, която не е толкова лесна за разбиране книга, както някои си мислят и коментират първосигнално и едва след няколко години труд, като не пропускате през цялото време да се молите Бог да ви благослови в опознаването Му, ще имате основание да изкажете мнение. И убеден съм тогава то няма да се различава от моето. Желая ви успех!

   P.S. Библията е непроменена във времето свещена книга. Бог в милостта Си я е опазил за да можем днес да узнаем истината. Тя не спестява нищо. Ако беше „пипана“ би представила сладникав бог който изпълнява желания, за да се увеличават „вярващите“ и да печели църквата. И е нормално след като не Го познавате да ви се стори, че Бог е жесток и отблъскващ. Любовта идва с опознаването и осъзнаването на истината за реалността.

  3. Мимка

   В Лука 19:12 до Лука 27:12 Исус казва притча. Това , което цитирате, го казва царят в притчата.
   Четете първо. Не вадете отделни фрагменти, защото се променя смисъла.

 19. Йоан

  Това е най-смехотворният сайт, който съм срещал. Авторът му вярващ, чиято вяра граници с абсурда. Вярата му е пълна заблуда и се свежда да смехотворното :
  – В началото бе НИЩОТО.
  – НИЩОТО гръмна и се появиха планетите!

  Подобна фалшива вяра несъмнено показва, че заблуденият е болен от психично разтройство.
  Дано Бог да се смили над душата му и да му покаже Истината!

 20. Windows CD Player

  мАРИЙО, еврейското ти име се пише така, и сега ако не ти е самотно – че ти ли е приятно да те запалят на клада с бензин, защото некои са като по филмите, малко-по диви или психари? Мария не е била дева, това е грешен превод на еврейската дума която значи нещо различно, ескперти превеждат тука: http://skepticsannotatedbible.com
  Намери утешение при божиите войни, да те заколят много надлъбоко, да не земе иначе да ти стане самотно, намери си и свиделтсвото от психодиспансеро.. Там много мислят като тебе, а и са изклютелно верващи и даже там най-много се виждат с Бог. Ако наистина немаш диплома от психодиспансер – требва да ойдеш у концлагер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Има ги още, да усетиш севернокорейските, не малко диви, а безскруполни войни и полицаи! Отиди пръво там и тогай, постави се на другите ора на местото, и вече се изказвай какви мачения и болки ти аресват. Много неспрчиастно, надменно, слабоумно разтойство си, не знам дали психическо, постави се на местото на другите ора да видиме дали че ти ареса, нема и една минута да издръжиш. Като дете може да бех верващ, ама после почна да ме дразни глупоста, благодарско на тоа сайт понеже беше една от пръвите стъпки да ми отвори очите, след проучаването ми на библията разбрах тва е за глупаци, познавам достатъчно такиа. Виждате ли само земните плочи са се отделели, математически и нематематически е видно следното, Северна Америка от Ню Йорк на юг до Южна америка се е отцпеила от Африка за милиони години, личи на картата по формите на бреговете и математически се припокриват бреговете по километри и извивки, даже и прости да сте да не разбирате от нищо – това е най-простото доказателство за еволюцията, един глобус. Може да има бог, ама не и тоя от библейските религии. Рационалните да се противопоставиме на стокхолмските психопати, и таквиа с IQ под 70 – това е асоциална измет! Ама има такиа не се освестяват, даже и цитирам Съдии 11:29-40, Господният Дух кара един да изгори дъяеря си на клада защото му е помогнал да изколи един град, явно тая обаче е била тъпа като тебе и с желание си е изгорела, никви полицаи, никви смисли, само гадости има тука, въпреки че един благ всемогъщ бог би е способен секви неща от свободната воля с неприятен резултат, например него си, ад, войни, полицаи, престрелки, престъпления и лоши постъпки, горения на клад, направата на сатаната и лошите ора, консумация на живи ора, готвенето им, закопванеот им живи, тия неща се случват не редко и един список с нещата за що е отговорен тоя бог би бил безкраен. Щом не ги предотвратява значи ги сака да се случат. Кой е виновен за теа неща, твой бог или Ice Cube? Или си си измислил лимит на на словото да не отговориш?? Отговори: само всемогъщ и всезнаещ бог е виновен за това ако го има, да ти улекне – приеми истината, бог го нема, но ако го имаше щеше да е най-злата величина. Надявах се тва с изгореното момиче, заради божието вдъхновение да е виц, ама и да е, имало е много подобни случаи, и при един всемогъщ и всезнаещ и уж обичащ ви Бог одобрявате всичко това? Който между другото ви управлява с страх, само една вечност че ви пали и гори. Вие сте една семсица от хумор и бруталности – 100% психари.
  Библията като вас за разнообразие на бруталностите и хумор предлага, според Библията Соломон е най-мъдър човек на земята и като него не е имало подобен, нема и да има. (http://biblia.com/books/nkjv/1Ki3.11) Бог нема да избие сите си избраници, оставяйки некои за изтезания по-късно през вечността, но се пак че дойде, и сега цитирам един цитат без цензура понеже виждам администрарите немат нищо против секс „Идва от река Ефрат и ще наеме бръснар ви избръсне куровете и путките“ – не е майтап но е цензуриран от нашата библия, линк English Bible (http://skepticsannotatedbible.com/is/7.html https://www.biblegateway.com/verse/en/Isaiah%207%3A20). Обаче източните религиозни преодачи са го цензурирали, нека сега да забраняват цръквари отделни фрази да се говорат. Все ако си малолетна Мария – простено да ти е, на всеки се случвал и на мене, но има дръти малоумници не се освестяват, шизофреници съставляващи 2% от населението, секакви… И относно гнев и любови ивойни и убойства си прочети дразнещата гнусна книга:
  ърво послание към коринтяните: Глава 13
  1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.
  2 И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
  3 И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.
  4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
  5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
  6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
  7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
  8 Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.
  9 Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;
  10 но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.
  11 Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.
  12 Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
  13 И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта. ( коринтяните: Глава 13) и обаче казват Бог ви обича на други цитати, абе абсолютни припокриващи се мъдрости. Айде едно врмеме една книга е била по-скъпа от една каща, до преди 15 год немаше интернет, ама сега да имаш целата информация и да не разбираш истината… абе трудни са за обяснение психарите и тъпаците, през 2001 г. при 7,9 млн население 6,8 млн. са се писали християни на преброябането, през 2011г. спадат на 4,5 млн. при 7,3 млн население, интернет потребителите са станали мнозинство, голема заслуга на администраторите на тоя сайт, поклон, интернет избутва истината наяве, факт. А православието е елинизиращата част, не е помгнала за нашата национална идентичност каквато е пропагандата, а е елинизирала полвината нация и повече сигурно, не можем да приемем Въртоломей да ми е патрирах на вселената и некви си гръци, да бе защо па не сложиха еднаж патриарх от друга националст, а вместо това тоа обижда тукашното мекере а му целува и мълчи, Неофит, патриарх бил или роб на Вартломей според учението на библията? Католиците са още по-извратени, може би г/д еднакво извратени, имаше един специален сайт за убийстват организирани от руската православна цръква и що ора са изгорели на клад, по гугъл можете да го намерите, с изкл. на нехуманните претапления на царчето което е избрано от Бог… Протестантите и мюсюлманите подкрепят Библията и некви си психарщини, а па религии за сега не се сещам за свестни и възможни да са правдоподобни. Да разбира се, що може да е правдободно и боговдъжновено у една книга що даже превежда и грешно името на нейнио бог – Иисус не Йе(хо)шуа. Единствената причина да има православие е, че двама уроди, папата и грък са се отлъчили и вие сте на страната на грък. Бихте казали свидетели сте на свръхестествена активност и проява на невидими разумни индивиди, да, на мене не мие чуждо това, ама след като живеем у една вселена с трилиони ли кватрлиони глактики и звезди по отделно е просто нормално да има, явно такаи чуждоземци може да се представят и за богове.

 21. Бiл Гeйц

  Пак ли сатаната е винове на тия линкове ?

  http://1.bp.blogspot.com/-64T1L9Q0rRo/UGErtBSuI4I/AAAAAAAAVfg/HRkMUqS5Hvk/s1600/pangea.jpg
  http://cosscience1.pbworks.com/f/1248192657/Module10-001.gif

  Изрично се казва Ной е направил около стометров ковчег. побиращ земните видове. Нека се приеме че кватрилоните на брой видеове са групирани там преносно, какво Нали небето е духовно место, душите на животните да са се пренесли там невидимо, като при за порасатналите игнорантчета анимационни приакзчици. Не се обиждайте ама не е само бог безмъртен, и мики маус също, джери до сега никой не го изял. Има кватрилиони на брой галактики и звезди, което също отхвърля номадските геоцентристи, и при тия звезди нали има химия и физика и материал, нали единственото оправдение за невидим рай е че е нематериален? Нали беше на небесата? А след като авиацията и космонавтиката е измислена, вие вервате у некой си Ной от боговдахновена приказка, как па така се връзват нещата примитивни измамници а не висш разум да са я написали тая книга – писмо .е, а не звукозапис, видеозапис или нещо което да докаже на хората съществуванието си, и така да предотврати злините планирал за грешниците, не че персонаж като него има нещо добро, ама и примитвната книга съдръжа притчи, които де факто са вицове против физичните закони, философията на целата тая книга е антонимни противоречия? Все пак тая книга самата е едва ли не антонимен речник и не може да има становище по нещо без некой да го изтълкава как му изнася. Според това цръквите не се ли опитват да ви натикат верую у един бог, вместо да прости или предотврати т.н. грехове, бидейки всмогъщ добронамерен автор на цел свет, се заканва да прати роден от него син си на мъчения, собствен баща е сам на него си и идва да ни спаси от себе си и от кроените му планове към нас, възлюбените му, които възнамерява да гори цела вечност, а и за малко пропуск…не се гневел и нечел смърт на грешниците, не желанието му и могъществото му обиват грешника а обратното? За авторите- много добро сайтчето ама защо Осама бин Ланден е даден за грозен пример след като физичните закони също доказаха че американците сами си направиха терористичните актове, една подобна покрита лажа, имаше само 2 „уж“ самолети за два небостъргача. а за един ден там американскте елити с пиротехника взривиха общо 4 Манхатънски небостъръгача, а за другите два официалното становище е че били паднали от пушека… Иначe слаба работа като брой коментари, малко души коментират, требва популпризация, цензурирата е на много високо ниво особено на роден език, само тоя сайт разобличава цензурата, а даже и една реклама не сте сложили, много некомерсиално. Нормалните коментари трогателно изглежда са повече от дебилните, а вие дебилите помислете си дали да си застреляте едното полукълбо, това променя мисленето на отчайващо ограничени хора – цървули, четете по книгите, истана е това не е шега. Това го казах на един като вас, а тоя вика бог бил казал да си изобдете очите и да не чете изкушения и за безнадеждни като тоя не може нищо да се направи.

 22. Николай

  Не съм съгласен с нито едно от обвиненията против Бога понеже са безпочвени. Тркстовете са извадени от контекста и се тълкуват неправилно.

  1. Стенли

   Бих добавил само, че не е вярно и че Библията е цензурирана. Всички текстове, които по-горе са посочени като цензурирани ги има във всеки превод, който проверих – Верен, РИ ББД, Протестантски 1940. Всеки може и сам да се убеди.

 23. Yasen

  Притчи 27:22
  „Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.“

 24. Бивш атеист

  Скъпи ми смехурко.
  Преди да се излагаш – направи си труда да видиш колко брилянтни умове, учени, философи, психолози и учени са били и са християни.
  Над 2 милиарда следват и вярват в Христос.
  Христос е променил цялата човешка история, да не говорим че ако не бише Той ти въобще нямаше да се пръкнеш.
  Не се напъвай да превеждаш малоумни статии, ами вземи истински да търсиш истината, та дано я намериш и те освободи!

  1. Anti-Bible.com Автор

   От коментара Ви следва, че количеството е по-важно от качеството. Когато нещо е толкова популярно сред масите, това е показател за неговата (ниска или липсваща) стойност.

 25. Georgi

  Хм, странно защо атеистите които управляваха държавите от източният блок през XX век не опишат тук и колко милиони изтрепаха в името на марксизма – ленинизма?

  Аз бях атеист преди да прочета Библията и да разбера, че всъщност Бог ме обича и има план за моето спасение. Тълкуването на Библията изисква разум и разбиране за историческите моменти когато е била предавана от уста на уста. Новият Завет ясно и точно говори за Иисус Христос които беше разпнат за нашите грехове и които възкръсна от мъртвите за да можем ние които живеем в грях и страдание да Го познаем и да Го обикнем получавайки Вечен живот.

  1. Anti-Bible.com Автор

   След като ще използваме толкова елементарна (и логически сбъркана) генерализация, че всички атеисти са комунисти, тогава трябва да е вярна и една друга – че всички религиозни фундаменталисти и креационисти са терористи. Колкото до думите „разум“ и „библия“, използвани в едно изречение, смятам, че най-подходящото е: „Разумът е курва на дявола“ (Мартин Лутер).

  2. Севда

   20 г. бях в секта и четях Библията ден и нощ. 25 г. съм се молила всеки ден на Бог, не успя да ми отговори на молитвите този бог. Изглежда са ме лъгали, че е любов. Бомбардирането с любов на приказки, и това, което ми се случи на мен и детето ми, беше много грозно в живота ни …

 26. pop

  Хората имат много дебели капаци на очите.Иска се някакво вътрешно осъзнаване,а то не идва при повечето .
  Един съвет към вярващите-прочетете я тая библия,че само с лозунги не се спори.А и току виж ви просветнало.

 27. Мимка

  Прочетох коментарите и мисля, че се пропуска нещо важно. Проблемът тук се търси в религиите, а не в самите хора, редактирали религиозните книги. Както навсякъде в нашия свят, проблемите са в самите нас, не са нито в Бог, а още по-малко в нещо неодушевено и , създадено от нас, каквито са например религиите. Разбира се, че доста от тях са редактирани и манипулирани, в Стария завет има доста наказания. Но трябва да се отчете също и, че за онзи период, при толкова войни и набези, е била необходима една доста по-сурова религиозна книга, която да им „посочи пътя” образно казано. Затова е и такава, а може даже и да е умишлено създадена от по-просветени хора, кой знае.:)
  Не бива да се тълкува буквално и фактологически. Много неща например в Новия завет са свързани с астрологията, много са символите – например „хлябът” в Отче наш, не е този, който слагаме на масата. И много други примери, понякога трудно се разбират, аз също не разбирам всичко, но пък затова има много тълкуватели.
  Едва, когато идва Новият завет, Бог вече е представен в друга светлина като любящ всепрощаващ, и това съвпада с астрологическото навлизане в ерата на Рибите. Между другото при Бог няма добро и зло, това деление е от наша гледна точка, точно за това Бог е всемогъщ. Бог не е „Той”. Бог е всичко и едновременно в нас. То (той) е цяло, светло, вечно, и е непротиворечиво,балансиращо и справедливо (тази дума изхожда само от нашето виждане на нещата,” справедливост” всъщност не съществува според естеството, а само хармония и баланс) съзнание. Ние сме подобни на него, но пълни с противоречия, бледа сянка на способностите(възможностите), които той има. Ние сме нито добри, нито лоши, защото и двете присъстват. Осъзнаването ни на това и стремежа ни да се развием, и да елиминираме противоречията в нас (теория заложена в религиите и другите духовни практики), е нашата цел. Това е т. нар. „да достигнеш до Бог”, да се слееш, да се носиш, да усещаш, да обичаш, да знаеш( без да си учил), да изчезнеш. Основната цел на нашето съществувание колкото и парадоксално да звучи е да се слеем с Бог, а това ще стане, когато елиминираме егото си. Бог не може да се обясни с факти. Той е нещо толкова незримо, нелогично. Как да обясниш вярата с доказателства? Точно това се опитват божествените книги и религиите с историите за чудесата. Насочват те да следваш техните поучения, за да достигнеш сам до своето прозрение за Бог, за теб самия, до своето омиротворяване.
  Точно затова е ценна религията – затова, че ти дава това, което не може да ти даде разумът. А това са основни градивни за личността качества, към които да се стремим. На първо място това е смиреност (не го бъркайте с покорство). Смиреността е признаването на един всеобщ Бог и нашата нищожност спрямо него. Тук също се включва и идеята, че всички сме божи творения и като такива сме едно цяло, включва също и признание, че няма как да разберем какви са божиите намерения ( между впрочем това въобще не ни е необходимо, признавайки го за Единствен и Съществуващ Бог, ние вече приемаме неговата недостижимост и непознаваемост). Между другото това беше първата заповед. – Да нямаш друг Бог освен мен.
  Към ценностите, към които се стремим спадат също и – обич към ближния, ценността на живота, ненасилие, и още някои морални ценности изразени чрез 10 – те божи заповеди.
  Религията също, изразена чрез вярата е необходима и е основополагаща за изграждане на един по-добър свят. Тя е образно казано основата или стълбът, върху която ще изграждаме своята личност и едновременно с това ще градим и света около нас. Религията не отрича разумът, но все пак тя има първостепенно място, давайки ни основни правила, насоки, мотивация, надежди за по-нататъшен смисъл и развитие в правилна и положителна посока.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Откъде знаете, че текстовете са редактирани и как знаете кои части точно са редактирани? Покажете „оригиналната версия“ на текстовете, за които твърдите, че са редактирани.

 28. Турчето

  Християните ги хваща яд от това, че проумяват някои неприятни неща за тях, като общност. Исляма се разпространил само на три континента с огън и меч, а как християнството се разпространило на всички 6 континента? Едва ли е с човеколюбие, смиреност и търпение.

 29. pop

  God of the gaps е често оправдание на невежите.Само защото не познаваме добре вселената ,не означава,че бог е отговорът.Всичко добро и красиво е божие дело,лошите неща са работа на сатаната.Много удобно.
  „Бог не си играе на зарове с Вселената; той играе неразгадаема игра, която Сам е сътворил и би могла да се сравни — от гледна точка на останалите играчи(т.е. всички) — с това да играеш някаква крайно мътна и сложна разновидност на покера в стая, тъмна като в рог, с никакви карти, с безпределни залози и с раздавач, който не ви обяснява правилата и през цялото време се усмихва.“

 30. Мимка

  Като пример за редакция в момента се сещам за повторното създаване на човека. Първо в глава 1, после във втора.

  Битие глава 1
  26. След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята.
  27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.

  И вече в глава втора, четем за ново творение на човека, сякаш първо не е имало.

  5. и всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не бе още никнала; защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята, и нямаше човек, който да я обработва
  7. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.
  8. И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.
  15. След това Господ Бог взе човека (когото създаде) и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази.
  18. И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.
  22. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека.
  23. И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).

 31. Мимка

  Според мен Библията е оригинална, дотолкова доколкото текстовете в нея са стигнали до нас след редактирането ,изгубването на част от тях, и дотолкова доколкото превода е точен. Ако намерим първите написани религиозни текстове, то това са оригиналите за нас и отново е условно казано, защото все пак са написани от хора. Автора на оригинала е Бог въпреки, че е написан е от трето лице (Битие). Условно наречените „оригинали” могат да се потърсят и сигурно съществуват в някоя от световните Библиотеки. Аз не знам къде са, но предполагам, че всеки може да ги намери, ако се интересува.
  Моето лично мнение е, че Библията е условно „оригинална”по изложените по-горе причини т. е. по-точно е само съкратена, а не коригирана и променяна (а и не биха посмели, сложно е, трябва да променят и други текстове, твърде много труд). Мисля, че историята след първа глава на Битие е премахната. По-съмнително е да е изгубена, защото е учудващо , че е останала само първа глава, по-вероятно е да е умишлено запазена заради началото на Сътворението. Затова не се разбира какво е станало с първите създадени хора, които според мен са били хермафродити – съчетавали са мъжко и женско . А при второто създаване е станало разделянето по пол – мъже и жени. На някой от хората, явно не му е харесало това първо човешко хермафродитно същество и е премахнал неговата история от първата книга описваща Битието. Което реално погледнато не е съществена редакция. Това са мои предположения.
  А що се отнася до текста :
  23. И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).
  Тук тълкуването според мен е грешно и няма нищо общо с твърдението за жената и нейната по-маловажна роля. За мен това означава единствено, че мъжът първи е бил отделен от цялото или създаден, а жената втора. Той също е част, останалата част след отделянето на жената. И двамата са части от едно цяло.
  И въобще объркването според мен идва от 3 фактора:
  – Премахване на някои текстове или книги, което променя смисъла донякъде;
  – Неточен превод;
  – Неправилно тълкуване, което е доста сложно, тъй като има доста символи, метафори и нумерология, астрология и още неща, които не можем още да разберем;
  Но едно е сигурно – Библията е най-великата и вечна книга на света, която е създадена.

 32. pop

  Иначе казано -човешка творба.Няма доказателства,че така наречените оригинали са писани и вдъхновени от божество.Просто хората и преди, и днес искат обяснение за живота,вселената и всичко.

  1. Мимка

   Ок. Нека да разсъждаваме по фактологичен начин.
   Тук първо се твърди, че нещо е измислено и после същото това нещо се използва за доказателство, че това е така. Абсурдно е.
   Твърдите, че Богът от Библията не съществува. Защо? Ами защото Библията е измислена.
   Тогава не я разглеждайте като доказателство.
   НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ НЕСЪЩЕСТВУВАНЕТО.
   ДОКАТО СЪЩЕСТВУВАНЕТО Е ДОКАЗУЕМО.
   Не ви е харесало съдържанието и обвинявате автора.
   Богът в Стария завет е лош, в Новият – добър. По същата логика може да се твърди, че Бог в Стария завет е справедлив и нелюбящ, във втория – несправедлив, защото е любящ и прощаващ. Отричането на Библията е дефакто отричане на нас самите и неволно пренасяне на собствените ни желания и проекции какви трябва да бъдем. Ние сме противоречиви и очакваме такъв Бог, а той е балансиращ, всезнаещ, .
   Искате едновременно справдлив и любящ Бог. Възможно ли е? – Да. Бог е такъв – непознаваем от нашата човешка гледна точка за добро и зло.
   Защо мислите, че има толкова много вярващи в един Бог, ами много просто всички те са получили т. нар. „квантово пробуждане” или „мистично преживяване”, което е променило живота им изцяло.

  2. Anti-Bible.com Автор

   Единствено аврамистките религии твърдят, че този бог съществува. Ако книгите, които са в основата на тези религии, са художествена измислица, следователно и този бог, за когото твърдят, че съществува, е измислица. Последователите на християнството, исляма и юдаизма обичат да казват „така пише в библията/корана/тората, значи е вярно“, което говори достатъчно за начина им на мислене.

 33. Мимка

  Точно там е въпросът няма как да докажете, че книгите са измислица, след като вече предварително сте го приели за истина. Вие сте предубедени.
  За последователите на религията – това не е начин на мислене, а искрен стремеж за убеждаване на другите. Защото много ни се иска и другите да повярват, за да сме едно. Цитираме Библията, тъй като за нас божието слово е неопровержимо, а Библията е основа, свидетелство, ръководство.
  Авторитета на божието слово:
  http://www.bgblagovestie.com/site/wp-content/uploads/2013/04/m.m-01.pdf

  1. Иванов

   След като прочетох текста в препратката, бих искал да Ви задам няколко въпроса.
   1. Кажете ми едно подробно пророчество за бъдещето, което се е изпълнило в близкото до нас време.
   „Тя съдържа стотици подробни пророчества, които се отнасят до бъдещето на отделни нации, в това число и на Израел, бъдещето на конкретни градове, бъдещето на човечеството по принцип и относно идването на Месията – Спасителят не само на Израел, но и на всички, които биха повярвали в Него.“
   „За разлика от пророчествата в другите религиозни книги библейските пророчества са изключително точни и абсолютно винаги са се изпълнявали.“
   Ако разгледаме пророчества, написани за периода от време, обхващащ библията, то от къде можем да сме сигурни, че въпросните пророчества са писани преди събитието?
   2. „Третото вътрешно доказателство за божествения произход на Библията се проявява в нейния уникален авторитет и сила. Божието Слово има уникален авторитет, който е различен от авторитета на коя да било книга, писана някога.“
   А какво ще кажете за Коран, Талмуд, Авеста? Обзалагам се, че много хора биха казали същите определения и за тях.
   3. Коментирайте това:
   „Освен вътрешните доказателства, че Библията е наистина Божието Слово, съществуват и външни такива, които доказват това. Едно от тях е историческата достоверност на Библията.
   Тъй като Библията описва подробно исторически събития, нейната истинност и точност са подложени на проверка, подобно на другите исторически документи.“
   Тук вече авторът прави свободно съчинение или съвсем целенасочено изтъква невярна информация. Информацията в библията е променяна от жреците на племето през столетията в зависимост от разбиранията за съответния период от време и под влиянието на вярванията на други племена (къде свободни, къде роби), сред които са живеели потомците на Авраам. Примерно, както знаете, египтяните са имали държава (въпреки значението на думата да е доста по-различно от сегашното), култура, писменост, религия, доста по-рано от времето на събитията, описани в библията като египетско робство. Никъде в египетските документи не е описано нещо подобно на 10те язви, разделянето на Червено море или загиналите войски на фараона там. За съжаление има и доста други библейски истории, които не се намират дори и в еврейските документи или старопечатните исторически издания.
   Уважавам убежденията Ви, но нека се облягаме на факти и разсъждаваме логично. Ако вярата Ви помага – вярвайте, но не може да я приемем като универсална истина.

  2. Мимка

   Първо извинявам се, че отговарям по-късно. Да отбележа само – не аз съм писала този текст.
   1. Да, прав сте. Не е имало такова в близко време досега.
   Вие не сте сигурни кога са написани и пророчествата, и сбъдванията. Аз обаче не подлагам на съмнение достоверността на Библията, защото не ми е необходимо. Ако почнем да се съмняваме, тогава ви питам: Вие сигурни ли сте в датировката на учените, например в събитията от историята на света?
   И защо непрекъснато търсите несъответствия и различия в подробностите в учението на Христос, а изпускате същественото – вярата в един Бог, и любовта към ближния. Вярваме ли в доброто, в любовта към ближния, в един Бог? – Аз – Да!. Това е достатъчно за мен. Различията, които другите намират – било то например човек ли е бил Христос или е единосъщен с Бог, за мен са несъществени и дори безсмислени в случая, защото така или иначе всяко създание във Вселената има божествен произход.
   Скоро разбрах, че християните са спорели помежду си даже и с колко пръста трябвало да се кръстят.
   2. Да, и те имат авторитет. Християнството е толерантна религия, в която основните правила последно след Новия завет са: обичай ближния си и вярата в един Бог, са общовалидни и не са обвързани с религиозна принадлежност. Така, че няма противоречие, има съвместимост и с другите религии.
   Сега бихте запитали, а защо точно християнството? Защото е ясна, лесна, толерантна религия и има доста голямо движение около нея, безброй изцеления и чудеса, което е най-голямото доказателство, че е и вярна. Защото дава надежда за спасение. Вижте броят на църквите, манастирите, стенописите – грандиозни строежи още в минали времена. Как е било възможно това? Отговора – вярвали са, защото са знаели и са строили.
   3. „Никъде в египетските документи не е описано нещо подобно на 10те язви, разделянето на Червено море или загиналите войски на фараона там. За съжаление има и доста други библейски истории, които не се намират дори и в еврейските документи или старопечатните исторически издания.” – Може да са пропуснали това събитие или да са се загубили тези документи. Това, че никъде не е описано нищо не значи . А и откъде знаете това? Достоверен ли е вашия източник?
   А и друго – това, че не съвпадат какво доказва? Несъвпадението на факти не доказва автоматично недостоверността на Библията? Това може да доказва също и чисто теоретично, че споменатите от Вас египетски или староеврейски документи са редактираните, а Библията е тази истинската.

   „Информацията в библията е променяна от жреците на племето през столетията в зависимост от разбиранията за съответния период от време и под влиянието на вярванията на други племена (къде свободни, къде роби), сред които са живеели потомците на Авраам. „ – Сигурни ли сте, че е била променяна? Откъде?
   Сещам се за един филм, в който показваха как преписват Корана, колко бавно и изключително прецизни са в изписването на всеки един символ, за да не се изгуби знанието. Ако е била важна за тях тази информация, не биха я променяли.

  3. Иванов

   Благодаря за отговора!
   Харесва ми и нашата дискусия, като бързам да уточня, че по никакъв начин не желая да повлияя на Вашите вярвания и убеждения. По-скоро се опитвам да мисля логично, облягайки се на разума. Както ни учи и библията, нали така?
   Цитирах извадки от текста на връзката, понеже помислих, че написаното е важно за Вас, щом Сте го посочили. Разбира се зная, че не е писано от Вас.
   Според мен няма как да не подложим на съмнение нещо, написано толкова отдавна, претърпяло толкова преводи и пренаписвания. Казвам пренаписвания (най-вече старият завет), защото ако четем внимателно и изследваме написаното, бихме доловили тези особености. Относно датирането можем да се доверим на учените, които имат точна съпоставка. Освен това събитията в библия и по-точно в „Закона“ или „Тората“ определено не са хронологични, а се възприемат като последователни. По никакъв начин не бих свързал стила и идеята на стария с новия завет. Би било абсурдно. Изключвайки жестокостта на племенните хора, има някои основни разминавания в разбиранията за божество у израилтяните тогава и техните новозаветни наследници. Ще се опитам да Ви покажа, че има много промени на текста през годините. Първоначално религията на евреите е била политеистична. Има текстове, които не са успели да променят през годините, поради това, че някои разбирания са били толкова вкоренени в съзнанието им и би било неприемливо да се избегне употребата на определени думи. Това си личи още от първата глава на книгата „Битие“ (ако желаете ще посоча точно какво имам предвид). Друго погрешно разбиране е, че „Тората“ е написана от един човек, т.е. Моисей. Това е невъзможно имайки предвид разликите в стила на писане и тематиката на отделните пет или шест (според богословите, вкл. ИН) книги. Опитите за превръщането религията в монотеистична започва по времето на Моисей и завършват успешно едва няколко века преди Христос. До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог. Доста съвременни християни изобщо не обръщат внимание на този факт, а сляпо следват говоренето от амвона.
   Разбирам, че Вие също се съгласявате за различията в схващанията на новия и стария завет, понеже казвате, че християнството е толерантна религия (което буквално изключва СЗ).
   Това, че има толкова църкви и манастири е възможно да означава, че хората са вярвали. Но нека не забравяме колко още по-стари и по-грандиозни са Египетските пирамиди, Стоунхендж, Баалбек, Тикал и много др., вероятно хората също са вярвали, но не можем да кажем, че е било в погрешния бог. Всъщност християнството е доста късно появила се религия и няма как да се похвали с древни постройки, за разлика от други такива.
   Тук ще си позволя да Ви цитирам: „А и друго – това, че не съвпадат какво доказва? Несъвпадението на факти не доказва автоматично недостоверността на Библията?“ А какво доказва тогава? Не разбирам как преписвана книга незнайно от къде, може да бъде по-достоверна от древни документи? Няма особена логика. Каква е разликата между „несъвпадение“ и „недостоверност“? Ако не се лъжа, оригиналите преписи на Тората са от трети век преди Христос.
   За морала в учението на Исус Христос съм съгласен. Със сигурност е бил човек, изпреварил времето си. Но как да тълкуваме понятието „вяра“. Вие вярвате ли в родителите си, децата си, съпруга си. Няма нужда от вяра в нещо, което съществува, то е даденост. Факта, че се налага да вярваш в нещо/някого говори сам по себе си за несигурност и субективизъм. Което обяснява различията в разбиранията за Бог дори сред самите вярващи. Както е известно клоновете на християнската религия са десетки.
   Информацията в библията, както споменах, е била променяна в зависимост от периода и под влиянието на други народи. Пример за това са:
   – празникът „пасха“, който се е празнувал доста преди изхода от Египет. Думата на иврит е „песах“. Първоначалното значение на думата не е известно, но авторите на библията виждат прилика с думата „пасах“, в превод „да премина“. Ето защо текстовете са написани така, че да подчертават именно тази прилика. Дори и при древните израилтяни тези празници са били езически по произход. Жреците, писали тората не са можели да променят прекалено рязко преданията, понеже определени празници са били твърде вкоренени и популярни сред народа. И нещо много съществено, празникът придобива такова значение едва след вавилонския плен.
   – празникът Йом Кипур или денят Очищение. Днес той е считан като най-святият празник за евреите по време на който се спазва строг целодневен пост за смиряване на душите. Въпреки това за него отново не съществуват данни за отбелязването му преди вавилонския плен.
   Това съвсем не са единствените примери, които могат да се изтъкнат. Ако Ви интересува бих споменал и други при евентуално продължаване на дискусията ни, която за сега доста ми допада.
   Връщам се в началото на Вашите размишления. Бих поспорил и за твърдението, че всичко във вселената има божествен произход. Представете си как ние хората изглеждаме в очите на мравката. Огромни, бързи, с изключителен интелект, помякога добри, понякога строги – същински богове. За съжаление това не ни прави такива. Още нещо, ако приемем, че Бог е наш създател, защо не би разкрил явно себе си пред творението? Най-точно сравнение между взаимоотношенито творец – творение, е взаимоотношението баща – син. Трудно ми е да си представя как би се чувствал баща, който би общувал със сина си чрез записки в книга, вместо да бъде до него, да го наставлява с думи и действия, да му помага, да го прегърне, да му каже добра дума, и изобщо да имат реални взаимоотношения? Странно, нали? Всеки човек има нужда от реални взаимоотношения, а не от въображаеми.
   Поздрави!

  4. Мимка

   Здравейте!
   Мислех си да спра да дискутирам тук, но нека да е за последно заради вашия дълъг отговор.
   Казвате, че е абсурдно. Бих Ви цитирала Библията, в който се казва, че и Сатана действа по божия план. Не ми се търси, имаше го някъде…
   Представете си каква гениална идея е Словото да стане плът, и бидейки такова първо ни показва едната страна – в Стария завет, после другата – в Новия. Което не значи непременно , че са зло и добро, просто ние приемаме това разделение за такова. След това вече в Новия, не само те подтиква към избор, но и те насочва към верния. Вярвайте в един Бог( Исус Христос, този който се е жертвал за нас, и обичайте ближния както себе си – това е учението на Новия. И накрая – Времето за избор свършва – Откровението. Казано е – както себе си, трудно се постига, но не е невъзможно.Повече могат само съвършените.
   Затова не бих казала, че е абсурдно. Гениално и велико е, точно като Бог.
   Да, вярно е, че може би могат да се открият несъществени разминавания, но аз бих ги приписала на човешки грешки, погрешно тълкуване или на общественото развитие, на нагласи в съзнанието на хората във времето, което са се разпространили. Но пък основното се е запазило.
   Да, интересно е. Все още разучавам Библията и няма как да споря по изложените от Вас факти. Виждам, че знаете много повече от мен.
   „Опитите за превръщането религията в монотеистична започва по времето на Моисей и завършват успешно едва няколко века преди Христос. До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог” – абсолютно манипулативно твърдение. Докажете, че религията е продукт на чисто човешка дейност.
   „До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог.” – Признавате, че днес е малко по-ясно. Или с други думи религията търпи развитие. Това нищо не доказва, може би това е божествения замисъл. Да видим какво знаем днес – Бог е непознаваем. Бог е навсякъде и във всичко. Бог се проявява в 3 – Отец, Син и Светия дух. Бог говори чрез пророците, видения, сънища и доста често със символи, алегории, притчи и т.н. Бог е любов, но може да действа и сурово, ако се разгневи. Бог има строги закони. Бог е редът. Бог е милостив , и се опитва да ни направлява с пророчества, свидетелства, учения, Светия дух и други.
   Сега се сетих, че скоро попаднах на интересно тълкуване на Новия завет. Оказва се, че Исус е бил изпитван от фарисеите и садукеите дали е Истинският Месия и той ги е извършил. Имали са 3 чудеса, които само Месията би извършил. Откъде са ги знаели – не знам, това още не съм проучила – сигурно е писано някъде в Библията или в еврейските книги. Тълкуването беше изумително. Чрез чудесата, се обсъждаха неща, които ние четящите Евангелията въобще не сме забелязали, сякаш бе повдигната завеса. Това между другото.
   Възможно е даже да е укрито и знание. Четейки Библията си мисля, че под повърхността и се крие дълбоко и някакво езотерично знание, което на нас обикновените хора, явно не ни е дадено да знаем. А може би трябва да достигнем съответно духовно развитие, за да разберем.
   И аз не съм съгласна със сляпата вяра. Между другото възможно ли е вярата да е сляпа? Със сляпа вяра строят ли се пирамиди? Дори и Ватикана има богата библиотека, голяма обсерватория.
   Вие смятате, че боговете са различни от днешния, защото преди религията им е била политеистична, а днес е моноистична? Може хората така да са разбирали Бог за онова време и според качеството, което са му придавали, са им изглеждали повече на брой. Животът е бил суров и сурово са го тълкували. Това се отнася и за езическите празници. Разбира се били са обвързани с ритуали и жертвоприношения, което Вие Веднага бихте изтълкували като абсурдни и нямащи нищо общо с религията. Възможно е също и да са нямали „интуитивно знание” за Бог поради слабото им интелектуално развитие например, това е хипотетично. Освен това според тълкувателите , за Бог може да се говори и в множествено число – преводи от оригиналния текст доказват това. Той е всичко и във всичко.
   Каква е разликата в религията тогава и тази днес? Времето, прогреса, хората сме с други разбирания за света. Възможно е религията да следва еволюцията ни, или обратно. И все пак точно затова мисля, че трябва да търсим общото, а не различията.
   „Жреците, писали тората не са можели да променят прекалено рязко преданията, понеже определени празници са били твърде вкоренени и популярни сред народа” – отново манипулативно твърдение. Сигурни ли сте, че жриците са писали тората? И ако е, умишлено ли е? Под чия диктовка? Това е като спорът кой е написал Библията.
   Несъвпадението на два от фактите не доказва истинността на единия. Дори и в Библията е казано, че трябват поне два свидетеля, свидетелството да е истинно. И от там са взаимствали и римското право, ако не греша. А аз даже мисля, че в днешно време даже трябват повече от 3 и то от различни източници, твърде много са лъжите заради прогреса и възможностите за измама са много по-големи.
   „Факта, че се налага да вярваш в нещо/някого говори сам по себе си за несигурност и субективизъм” – Не твърдя това. Не се налага да вярвате в християнството. Свободни сме и аз уважавам това качество. Но вие предварително отхвърляте каквато и да е идея за разум по-висш от човешкия. Аз виждам вашата логика, но Вие някак не можете да видите и моята, или не искате. Може би и аз донякъде греша като мисля, че вярата е само знание, щом не мога да убедя никого. Излиза, че вярата е и още и вътрешно дълбока осъзната лична убеденост. Затова вече започвам да си мисля, че е безполезна тази дискусия.
   И аз не разбирам различията в християнството – това се дължи на неправилно възприето християнството, която е единство – с Бог, с другите. Всички други несъответствия са от неправилни тълкувания или несъществени различия, за които изрично апостолите в Новия завет казват да се избягват. В този ред на мисли религиите обединяват или разединяват хората? Обединяват, ако се търси общото, разединяват , ако се търсят различията.

   Вие мислите, че няма логика Библията да е по-истинна от древните документи. Това е вярно винаги, ако поставяте себе си пред Бога и считате вашето знание за безпогрешно. Ще можем да дискутираме едва, когато признаете и другото за възможно. С твърдението си вие го отхвърляте предварително.
   „Бих поспорил и за твърдението, че всичко във вселената има божествен произход.” – Хм, как тогава можем да се разберем?
   В очите на мравката всички по-големи от нея са богове, но има едно общо нещо между нас, мравката и Вселената. Всички сме едно цяло. И това е Бог, така го наричаме, защото е непознаваем от нашия ограничен ум и сетива, имаме само смътни интуитивни разкрития за него. Бог е този, който свързва микросвета с макросвета. И е важно е да изучаваме именно тези връзки помежду ни, по този начин той ни се разкрива.
   Учудващо какъв обрат и какъв емоционален завършек на вашия коментар.
   „Ако приемем, че Бог е наш създател, защо не би разкрил явно себе си пред творението?” – Ами разкрил се е, чрез Библията и другите религии, чрез природата, Вселената, но някои, включително и Вие все още не го виждате. Щом човек не спазва заръките на Бог и даже не се и опитва, защо Бог би пожелал да се разкрие повече от необходимото.
   Поздрави и от мен! Твърде дълго писах, дано да не е било излишно.
   Последно е.

  5. Иванов

   Привет!
   Очакванията ми бяха доста по-сериозни. Ще Ви цитирам за по-точен диалог.
   „Казвате, че е абсурдно. Бих Ви цитирала Библията, в който се казва, че и Сатана действа по божия план. Не ми се търси, имаше го някъде…“
   Не мога да схвана. За кое казвам, че е абсурдно? Ако искате да кажете, че между новия и стария завет има някаква прилика във вярванията, моля посочете ми. За това, че дявола действа по божия план няма как да ми цитирате библията. Такъв текст не присъства. Понеже стана дума за дявола, каква изобщо според Вас е идеята на бог за сътворението на му? И как бог сътвори толкова подло същество? Напълно не съответства на същността на бога в който вярвате, или не го познавате достатъчно. Ако човекът е образ и подобие божие, тогава вече можем да заключим, че бог има и доста отрицателни черти съдейки по човешката същност.
   „Представете си каква гениална идея е Словото да стане плът, и бидейки такова първо ни показва едната страна – в Стария завет, после другата – в Новия. Което не значи непременно , че са зло и добро, просто ние приемаме това разделение за такова.“
   Не го приемаме ние, но ни е заложено след грехопадението. Ако се сещате в градината Адам и Ева нарушават заповедта ма Бог и ядат от плодовете на дървото за познаване доброто и злото. Ако вярвате в Словото, означава, че не ние приемаме това разделение, а така се раждаме, познаващи доброто и злото.
   „След това вече в Новия, не само те подтиква към избор, но и те насочва към верния.“
   Това за избора и подтика не разбрах какво точно имате предвид? В НЗ по-важната идея е животът в благодатта, тази, която не присъства в стария. Нещата тук стават малко по-обемни за обяснение. От една страна, Исус се жертва за греховете на света и следва живот в благовремие. Т.е. не са нужни определени ритуали и жертвоприношения за прощение на греховете. Което все пак означава, че нещо се е променило, опониращо на твърдението за непроменимия Бог. Има и още нещо интересно. Живеенето в благодатта би трябвало да дава по-голяма свобода на вярващите. Въпреки това Исус казва, че съгрешаваме, не само когато извършим действителен грях, а дори и когато само си го помислим. Това също е доста трудно за разбиране и противоречи на живота в благодат.
   „Да, вярно е, че може би могат да се открият несъществени разминавания, но аз бих ги приписала на човешки грешки, погрешно тълкуване или на общественото развитие, на нагласи в съзнанието на хората във времето, което са се разпространили. Но пък основното се е запазило.“
   Запазило се е това, което писателите са искали да бъде запазено. Съгласен съм, че при превода са допуснати грешки, но ако ме разбирате правилно, говоря за фундаментални различия.
   „„Опитите за превръщането религията в монотеистична започва по времето на Моисей и завършват успешно едва няколко века преди Христос. До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог” – абсолютно манипулативно твърдение. Докажете, че религията е продукт на чисто човешка дейност.“
   Тук Сте на вярна посока, с едно уточнение. Манипулативното твърдение не е мое, а на самата библия. Ще Ви обясня защо. Още в първия стих е използвана думата „Елохим“ или „В началото Елохим създаде небето и земята…“. Думата „Елохим“ на староеврейски е форма за множествено число. В превод – боговете. Няма как в този стих да става въпрос за уважителна форма. А можете ли да ми отговорите чий бог е Ваал, и какво е Азазел? А нещо за медната змия да ми кажете? Какво носеха израилтяните в ковчега? Религията е продукт на чисто човешка дейност, да. Не е нужно доказателство за нещо, което се изповядва във всяка църква. Включително и във Вашата предполагам. Там е трябвало да Ви обяснят, че християнството е нещо много повече от религия.
   „„До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог.” – Признавате, че днес е малко по-ясно. Или с други думи религията търпи развитие. Това нищо не доказва, може би това е божествения замисъл. Да видим какво знаем днес – Бог е непознаваем. Бог е навсякъде и във всичко. Бог се проявява в 3 – Отец, Син и Светия дух.“
   Това, за което говорите не го знаем на базата на факти или личен опит, а от написаното в НЗ.
   „Бог говори чрез пророците, видения, сънища и доста често със символи, алегории, притчи и т.н. Бог е любов, но може да действа и сурово, ако се разгневи. Бог има строги закони. Бог е редът. Бог е милостив , и се опитва да ни направлява с пророчества, свидетелства, учения, Светия дух и други.”
   Бог как е говорил научаваме от библията, но днес как се случва, по какъв начин?? Ако го е правил преди, би трябвало и днес да се случва.
   „Сега се сетих, че скоро попаднах на интересно тълкуване на Новия завет. Оказва се, че Исус е бил изпитван от фарисеите и садукеите дали е Истинският Месия и той ги е извършил. Имали са 3 чудеса, които само Месията би извършил. Откъде са ги знаели – не знам, това още не съм проучила – сигурно е писано някъде в Библията или в еврейските книги. Тълкуването беше изумително. Чрез чудесата, се обсъждаха неща, които ние четящите Евангелията въобще не сме забелязали, сякаш бе повдигната завеса. Това между другото.“
   Това също доказва, че всеки си тълкува както желае. За мен това тълкование е свободно съчинение, целящо да насърчи и одързости вярващите, но няма да го намерите сред редовете на библията.
   „Възможно е даже да е укрито и знание.“
   Възможно е, но къде пък ще остане вярата тогава?
   „Четейки Библията си мисля, че под повърхността и се крие дълбоко и някакво езотерично знание, което на нас обикновените хора, явно не ни е дадено да знаем.”
   Не знам дали Сте запозната, но езотеризма се отхвърля от ортодоксалната църква, но ще приема че говорите за духовно прозрение. Ако не ни е дадено да знаем, защо пък е написано тогава? Или пък християните Сте повече от обикновени хора? Според Словото в нас е вдъхнат живот при създанието ни. Т.е. ние сме частица от Бог. Какво духовно развитие ни предстои тогава? Какво повече?
   „И аз не съм съгласна със сляпата вяра. Между другото възможно ли е вярата да е сляпа?“
   И аз така мисля, но в библията пише точно обратното.
   „Вие смятате, че боговете са различни от днешния, защото преди религията им е била политеистична, а днес е монотеистична? Може хората така да са разбирали Бог за онова време и според качеството, което са му придавали, са им изглеждали повече на брой. Животът е бил суров и сурово са го тълкували. Това се отнася и за езическите празници. Разбира се били са обвързани с ритуали и жертвоприношения, което Вие Веднага бихте изтълкували като абсурдни и нямащи нищо общо с религията.”
   „Освен това според тълкувателите , за Бог може да се говори и в множествено число – преводи от оригиналния текст доказват това. Той е всичко и във всичко.“
   Напротив имат много общо с някои религии, но не и с Яхвизма (или в днешно време – Християнството).
   Много подценявате идеите за господство у някои хора. Желанието за слава, пари и контрол върху нациите се постига когато дадеш на хората една обща идея. Ето как в днешно време най-разпространените, християнство, ислям, индуизъм и будизъм правят толкова много послушници обединени от обща идея.
   Всъщност богословите нямат единна позиция по въпроса за използването на множественото число (не знам Вие за кои тълкователи говорите). То е използвано много кратко в началото на книгата „Битие“. Според мен е свързано с някои тогавашни схващания. И непознанието на бог Яхве (богът на израилтяните след Моисей).
   „Каква е разликата в религията тогава и тази днес? Времето, прогреса, хората сме с други разбирания за света. Възможно е религията да следва еволюцията ни, или обратно. И все пак точно затова мисля, че трябва да търсим общото, а не различията.”
   По-скоро, както казахте, обратното. Религията се съобразява със съответните разбирания на поклониците. Нещо, като историята е – пише се от победителите, по начин, който ги устройва.
   „„Жреците, писали тората не са можели да променят прекалено рязко преданията, понеже определени празници са били твърде вкоренени и популярни сред народа” – отново манипулативно твърдение. Сигурни ли сте, че жриците са писали тората? И ако е, умишлено ли е? Под чия диктовка?”
   Под диктовката на конюнктурата. Защо днес диктуващият не диктува отново? Ще кажете, че има много такива писания и днес. Тогава какво пречи да ги добавим към библията. В библиите на различните църкви има няколко различни книги. Ако примерно книгите на Енох са писани под диктовката на Святия Дух, защо не присъстват в протестантската библия? Предполагам, Вие изповядвате именно тази вяра.
   „Несъвпадението на два от фактите не доказва истинността на единия.“
   Двата факта са две истини. Фактите не е нужно да се доказват. Всъщност не знам за какво точно говорите тук.
   „„Факта, че се налага да вярваш в нещо/някого говори сам по себе си за несигурност и субективизъм” – Не твърдя това. Не се налага да вярвате в християнството. Свободни сме и аз уважавам това качество. Но вие предварително отхвърляте каквато и да е идея за разум по-висш от човешкия.“
   Не твърдя такова нещо. От къде го измислихте? Но нека цитирам няколко стиха, които явно са Ви убегнали.
   Бит 1:26-27 „И Бог каза: Да създадем човека Адам, по Нашия образ, по Наше подобие! И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде…“
   Пс.5:7 „А Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепие си го увенчал.“, което по-късно е цитирано от и от Павел в Евреи. Ако изповядвате написаното, не би трябвало да се счита, че има много голяма разлика между творение и творец. А и не е задължително по-висшият интелект да е именно бог. Това може да я друга цивилизация. Нека предположим, че от някоя друга галактика идва някаква различна раса, много по-напреднала интелектуално и физически. Кацат пред белия дом, люкът се отваря, излизат 3 същества и поздравяват земляните. Ние как трябва да ги приемем? Като богове или като по-развита раса?
   „Аз виждам вашата логика, но Вие някак не можете да видите и моята, или не искате.“
   Всъщност много бих искал да разбера вашата, но за сега не успявам.
   „Може би и аз донякъде греша като мисля, че вярата е само знание, щом не мога да убедя никого.”
   Вярата няма нищо общо със знанието. Соломон пише, „…понеже намразиха знание“, и се изброява. Осия пише „людете ми гинат от липса на знания“. Библията цени знанието. Знанието като че ли изобщо не се насърчава по църквите. Колкото по невежи са хората, толкова по-лесно се управляват.
   Вярата според Павел е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме… (Евр.11). Това е стихът, който най-често се дава, като определения за вяра в църковните среди. Да попитам, според Вас не изглежда ли малко странно този стих, „…в ония неща, за които се надяваме, неща, които не се виждат“? Е, може ли тогава знанието да има нещо общо с вярата?
   „Излиза, че вярата е и още и вътрешно дълбока осъзната лична убеденост.“
   Права сте, но не е задължително тази убеденост да е в нещо, което съществува. Едни са убедени, че се прераждат, други, че преминават на по-висше ниво на съществуване, 3ти в рай и ад, 4-ти вярват в летящото спагетено чудовище. Едва ли всички са прави, понеже вярата им е базирана на представи за нещо, в което няма как да са сигурни, а сигурни ли са – това вече не е вяра, а знание.
   И аз не разбирам различията в християнството – това се дължи на неправилно възприето християнството, която е единство – с Бог, с другите. Всички други несъответствия са от неправилни тълкувания или несъществени различия, за които изрично апостолите в Новия завет казват да се избягват. В този ред на мисли религиите обединяват или разединяват хората? Обединяват, ако се търси общото, разединяват , ако се търсят различията.
   Различията в християнството обикновено са от нечисти подбуди. Основната е мамона.
   „Вие мислите, че няма логика Библията да е по-истинна от древните документи. Това е вярно винаги, ако поставяте себе си пред Бога и считате вашето знание за безпогрешно. Ще можем да дискутираме едва, когато признаете и другото за възможно. С твърдението си вие го отхвърляте предварително.”
   Никъде не съм казал, че „другото“ не е възможно. По-скоро Вие го представяте така, за да прокарате някаква идея. Да, няма логика незнайно кога написана и от кой книга, да е по-достоверна от документи. Описанията в нея приличат по-скоро на древна еврейска митология, отколкото на достоверни събития. Пак Ви споменавам, описанията в битие са взаимствани от други религии, като са малко видоизменени. Религии, които са съществували доста преди Авраам. На Сте ли чели гръцка митология? Случайно да намирате някаква прилика между планините Олимп и Синай? А за зороастризма? Там ще разберете как точно след излизането на евреите от Вавилония започват да се появяват идеите за дявол и демони. Затова в СЗ не се споменава нищо за давол, демони, сатана, Веезевул и подобни. Сигурен съм, че дори не сте обърнали внимание. Много християни пропускат този факт. Това ме кара да мисля, че защитавате написаното в книга, която дори не Сте прочели, камо ли изследвали. Всичките Ви твърдения са на базата на лични вярвания, а не на знания или доказателства. Дори не ми цитирате библията, което показва, че разбирате нещата по свой си начин.
   „„Бих поспорил и за твърдението, че всичко във вселената има божествен произход.” – Хм, как тогава можем да се разберем?
   В очите на мравката всички по-големи от нея са богове, но има едно общо нещо между нас, мравката и Вселената. Всички сме едно цяло. И това е Бог, така го наричаме, защото е непознаваем от нашия ограничен ум и сетива, имаме само смътни интуитивни разкрития за него. Бог е този, който свързва микросвета с макросвета. И е важно е да изучаваме именно тези връзки помежду ни, по този начин той ни се разкрива. „
   Само дето мравката ни вижда.
   И как точно предлагате да „изучаваме тези връзки помежду ни“? Помежду кои? От къде да четем? Дайте ми литература, базирана на убедителни доказателства. Това за микро и макро света нещо не го схванах. Връзката между тях е базирана на строги физични и химични закони, които тотално се отхвърлят от библията. Примери: потопа, Йон в корема на рибата, превръщане на пръчки в змии, разделяне на море, ходене по вода, говорещо магаре, телепортиране на хора, излизане невредим от нажежена пещ и много други.
   И как тогава да свържем микро и макро света с духа????
   Учудващо какъв обрат и какъв емоционален завършек на вашия коментар.
   „„Ако приемем, че Бог е наш създател, защо не би разкрил явно себе си пред творението?” – Ами разкрил се е, чрез Библията и другите религии…“
   Християнството отхвърля другите религии. То казва, че има един бог. Вече не разбирам каква идея защитавате.
   „Щом човек не спазва заръките на Бог и даже не се и опитва, защо Бог би пожелал да се разкрие повече от необходимото.“
   Тогава трябва да приемем, че Бог се открива избирателно, така ли? По-горе цитирате ап. Йоан, като казвате „Бог е любов“. Аз примерно спазвам заръките му, как трябва да очаквам да ми се открие? Под каква форма да очаквам тази любов? Какво значи „да се разкрие повече от необходимото“? Колко е необходимото? Не е ли границата на необходимото различна за всеки? На Вас трябва малко, на друг – повече. А не би ли трябвало да е обратно, първо бог открива себе си и после да спазваш заръките му? Доста лишено от логика изказване. А можете ли да ми кажете как точно се Ви се откри бог? Светлина ли видяхте, съновидение, глас ли чухте, бяхте грабната и принесена в рая? И как свързвате случката с макро и микро света (не е сарказъм)?
   Ще ви дам един съвет. Ако искате да навлезете по-дълбоко в изучаването на библията, освен нея четете еврейска история и култура, учете иврит. Надявам се, че не ходите в църква, в която проповядва някое ченге. Напоследък излязоха доста досиета на „пастори“. Там със сигурност няма какво да научите, освен как да говорите пламенно за неща, които да не практикувате. О, да не забравим и десятъка, който така и не разбраха, че се отнася само за евреите. Или по-скоро не искат да разберат 🙂
   Бъдете здрава!

  6. Мимка

   Казах, че няма да отговарям и ме „нахранихте” като за последно. Мисля да го преглътна. Следващият път, ако влизам в такъв спор, ще се подготвя подобаващо.
   А и си го заслужих си като се навирам в място, на вратата, на което пише ”Забранено” за такива като мен. Със сигурност дотегнах на автора на сайта, за което отново се извинявам.
   Уважавам мнението Ви и донякъде разбрах защо не вярвате в Бог (макар че има доста противоречия). Едно само не разбрах – Вие в какво вярвате? Ако не е Бог, според Вас кой ни е създал?
   И благодаря за съвета, но не ми е необходимо да навлизам толкова дълбоко в Стария завет и да уча иврит, след като има Нов.

  7. Anti-Bible.com Автор

   Между другото, „на вратата“ на сайта не пише „Забранено“ за никого.

  8. Мимка

   „Затворено” в смисъл – „Влезте в стаята с Библията, за да я обсъдим, но оставете Вярата си пред вратата”, което е същото.

  9. Иванов

   Уважаема Мимка, и аз Ви попитах същото, но така и не получих отговор. Казвате, че друг път ще се подготвите подобаващо, а след това споменавате, че не Ви е необходимо да навлизате в СЗ и да учите иврит. Ако искате да научите нещо и от новия завет, ще се наложи да ползвате иврит или старогръцки. Не сте разбрали в какво вярвам, понеже темата беше друга. Мога да дам отговор на въпроса, само ако ми обясните какво точно означава понятието вяра. Опитайте да ме убедите, че е нещо по-различно от възприятие на ума на предполагаема идея. Авторът на сайта съвсем разумно подлага на съмнение явни фактологични грешки и абстрактни събития описани в библията. Припомням Ви, че преди няколкостотин години е било ерес да кажеш, че Земята се върти около слънцето, а само до преди няколко десетилетия църквата смяташе, че Земята е на 5, 6 хиляди години. За огромно разочарование, тези вярвания, противопоставянето на които по онова време би те отвело на клада, се оказват напълно погрешни.
   Нямам никакви негативни чувства към Вас. Нито целта ми е да Ви убеждавам в нещо. Както казах в предни коментари, опитвам се да разсъждавам логично. Смятам, че не бива да изпадаме в емоционални драми, замъгляващи трезвото мислене.
   Поздрави!

  10. Мимка

   Вярата не е идея. Вярата е неделима част от нас. Може да се определи като Божественото, което съществува във всяко същество. Може да се определи и като Любовта, което ние (творението) съдържа в себе си. Вярата се изразява във всяко действие от нас и има отношение към свързаността ни , т. е. тя е няколко неща:
   – Бог
   – Любов
   – Действие
   – Свързаност помежду ни, отношение
   Вярата не е просто предполагаема идея, тя е съществуващата идея заложена в нас от Бога като човешки същества. Тя винаги предполага действие, деятелност, движение и цел на това действие. В тоя смисъл вярата е моторчето ни, което общо казано е Любовта ни.
   След като свържем всички тези неща, разбираме и осъзнаваме, че вярата е и Знание за всичко споменато по- горе.
   Не мога да намеря началото на разговора, което ме навежда на мисълта, че твърде дълго писах тук. Мисля, че е достатъчно.

  11. Иванов

   Освен, че не намирате началото на разговора, имам чувството, че не четете това, което съм писал. Отговорите Ви са доста хаотични, противоречиви и лишени от обосновка.
   Започвате с „Вярата не е идея.“. Само няколко реда по-долу пишете „тя е съществуващата идея“.
   Не всяко същество има вяра, дори не всяко живо същество има такава. Вярата е присъща за същества с развит ум, какъвто е човекът. Човешкият мозък управлява както жизнените процеси на тялото, така и емоции, чувства, креативност и поведение. Вярата спада към вторите. Тя е плод на умствена дейност. Останалите живи същества притежават инстинкти или вродени модели на поведение. Това е кратката разходка из природознанието и биологията. Исус Христос, ако сте обърнали внимание, казва „…имайте вяра…“, единствено на хората. На се обръща към планини или животни. Ето затова не може да се определи като „Божественото, което съществува във всяко същество“.
   От следващите изброени от Вас неща разбирам, че имате съвсем объркана теология. Ето някои връзки описани в библията. Отново ще цитирам ап. Павел:
   „Вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме“
   Ето защо вярата има връзка с надеждата, но не и с Бог, любов и т.н. На Бог не му е нужна вяра, тя е за нас хората и е насочена към Него. Бог има връзка с любовта:
   „Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.“
   Вярата има връзка с делата:
   „…вяра без дела е безплодна.“ – Яков

   „Тя винаги предполага действие, деятелност, движение и цел на това действие. В тоя смисъл вярата е моторчето ни, което общо казано е Любовта ни.“
   Тук ми стана доста объркано. Първо изброявате три синонима, после ги свързвате с вярата, пък нея с любовта. Вярата и любовта предизвикват действие – това добре. Ама как заключавате, че вярата ни, която е нашето моторчето е „общо казано“ любовта ни? Струва ми се, че обясненията станаха доста общи.

   Между „предполагаема идея“ и „съществуваща идея“, няма никаква разлика. Естествено, че предполагаемата е и съществуваща идея. Не знам защо ги разделяте? Независимо как ще го кажем, си остава идея. Т.е. плод на нашия ум.

   „След като свържем всички тези неща, разбираме и осъзнаваме, че вярата е и Знание за всичко споменато по- горе.“
   Аз лично, нито разбрам, нито осъзнавам това твърдение. Разсъжденията Ви са по-скоро присъщи за човек от бялото братство, отколкото на човек с библейски основи. Няма автор в библията, който да изтъква нещо подобно. Винаги са разделяни вяра и знание. Никъде не се споменава за тяхната свързаност.
   Ако случайно решите да пишете, моля използвайте повече факти. Нека не се движим само по имагинерната ос. Да Ви попитам. Допускате ли, че е възможно да грешите във вярванията си? Нека си представим, че сме родени някъде дълбоко в африканската джунгла. Племето ни води отседнал начин на живот. Имаме свой собствен разговорен език, който не прилича на никой друг. Нямаме представа какво е електричество, интернет, култура, образование и т.н. и т.н. Има ли някаква вероятност, вярата на човек от това племе, да бъде в същия бог, в който вярвате Вие? Единственият бог, чрез когото може да получи спасение.
   Всичко добро!

 34. Ники

  Моите поздравления ! Религията е онова, което убива личности, лишава от АЗ, а последователите и като се сблъскат с абсурдните глупости, са принудени да си въобразяват че видиш ли, нещо друго ще трябва да са искали да кажат, та дай да я тълкуваме както на нас ни харесва. Простотията и овчеглавието нямат граници ! Браво за сайта, дано стигне до повече хора, лично аз ще го представя на много места кар=то връзка ! Продължавай да живееш без страх, и със отвирени очи !

 35. Мимка

  Азът не е егото.
  Повечето хора се страхуват, че когато има единство, ще „изчезнат” в общото. Както в по-горния коментар – че Аза няма да го има. Християнството обединява, а не уеднаквява.
  Страхуват се също и, че няма да бъдат свободни достатъчно. Свободата е същата. Само 10 са божиите заповеди и те почти изцяло съвпадат с моралните и етични норми, които се отнасят за обществото и за всеки човек индивидуално. А колко много повече са забраните и ограниченията, наложени и приети от човечеството именно, защото не се спазват тези норми.
  В живота сме свикнали непрекъснато да фрагментираме всичко около нас. Във фирмата – отдели; в образованието – предмети; в икономиката – отрасли. Всичко разделяме на части, изучаваме и прилагаме самостоятелно. И грешим, защото не виждаме общото. А общото е най-важното и в общото главното.
  Науката и религията са човешки творения. Те са доказано съвместими, защото съществуват днес. Разногласията са по отношение на кое от двете е водещото. Това е почти същият въпрос като онзи – кое първично? – съзнанието или материята. Но понеже и религията и науката са продукт на вярата в това, което мислим, че знаем. Излиза, че вярата е знанието, а знанието е истината. Вярвайки в Бог, ние избираме истината – първично е съзнанието. „Автор на автора” е Бог. Бог е истината, а науката е човешко творение.
  Всеки търси истината. Свят, в който не знаем кое е лъжа, кое не, не може да съществува дълго. Защото всеки човек търси основа, нещо, за което „да се хване” , за да не се изгуби. Не знае, че това е онзи камък – християнството, за който се говори в Библията. Някои не го намират и започват да се лутат и за да не се отчаят или самоунищожат, започват да смятат себе си за най-важни, ценни. Резултатът е триумф на егото. Разпада се обществото и настъпва хаос.
  Още един линк във връзка с достоверността на Библията:
  http://poznaiboga.com/media/Knigi/Dostovernostta_na_Biblyata.pdf

  1. Anti-Bible.com Автор

   След като християнството е човешко творение, позволете да се съмняваме в достоверността му. Първата половина от коментара Ви противоречи на втората. Между другото, Ego на латински означава именно Аз. Мисля, че бъркате Его с егоизъм. Колкото до обединяването и уеднаквяването – монотеистичните религии обединяват съзнанията на последователите си, определяйки какво да мислят по основни въпроси, което дефакто е уеднаквяване. Два компютъра с еднакви програми са ЕДНАКВИ компютри, не обединени компютри.

 36. Мимка

  Горе показах каква е логиката вярата да се отъждествява със знанието и истината, и защо религията е водеща. И как науката също може да е погрешна. Религиите (в частност християнството) са човешки творения, а Библията е написана от хора, но е диктувана от Бог – божие творение. Християнството е човешко творение, защото ако го нямаше християнското апостолско движение след възкресението, историята с Исус щеше да бъде просто легенда, мит или напълно забравена. Много хора мислят, че Новия завет са само четирите евангелия. Ако прочетат и останалото, биха разбрали истинската сила и мощ на учението и на неговото разпространение.
  Да, на гръцки ego е аз, но Азът е по-обширно понятие…няма да продължавам, има философски трудове по тази тема.
  Между другото знаеш ли, че sеx на латински означава 6?
  И за последното.
  Християнството е свободен избор.
  Два компютъра с еднакви програми не са ЕДНАКВИ компютри. Процесорът, РАМ паметта, операционна система и т. н. са други. Лош пример.
  Да, уеднаквяване е, но във важното, в главното. Но само дотам. Мисленето си е индивидуален процес, решенията също.
  От коментара Ви също, разбирам, че Вие вече сте решили и искате да сте си свободен да грешите, а аз ви принуждавам в нещо, и даже Ви „определям“ как да мислите.
  Не е така.
  Бъдете жив и здрав, и честито Рождество Христово.

  1. Anti-Bible.com Автор

   „Каква е логиката вярата да се отъждествява със знанието и истината“ – вяра е едно, знание и истина – друго. Едното не води до другото.
   „И как науката също може да е погрешна.“ – никой не отрича това. Единствените, които отричат винаги, че грешат, са вярващите – те не могат да допуснат, че грешат, защото ще сринат кулата си от карти.
   „Библията е написана от хора, но е диктувана от Бог – божие творение.“ – това трябва да бъде доказано, все пак.
   „Между другото знаеш ли, че sеx на латински означава 6?“ – а на английски е „six“ – каква изобщо е връзката?! Страхувате се или сте имали слаби оценки по математика? Или ви плаши нещо толкова естествено, като секса (благодарение на който съществувате)?
   „Християнството е свободен избор.“ – казал господарят на роба и продължил да го бие с камшика.
   „Два компютъра с еднакви програми не са ЕДНАКВИ компютри. Процесорът, РАМ паметта, операционна система и т. н. са други. Лош пример.“ – защо да са други? Никой не е казвал такова нещо. „Еднакви програми“ дори буквално означава, че операционната система е еднаква.
   „Мисленето си е индивидуален процес, решенията също.“ – това не се забелязва у вярващите и няма как да е иначе, тъй като при следването на система от вярвания, индивидуалността изчезва. Мисленето се свежда до най-базовите си функции, които също са повлияни от нея в различна степен.
   „От коментара Ви също, разбирам, че Вие вече сте решили и искате да сте си свободен да грешите, а аз ви принуждавам в нещо, и даже Ви „определям“ как да мислите.“ – правилно разбирате.
   „Не е така.“ – тук си противоречите.

 37. Мимка

  Към автора: Извинявайте, че погрешно схванах, че тук има дискусия. Самата аз държа на свободата и не бих налагала на всяка цена своето мнение.
  Колкото до превода от латински – Прав сте, нищо не значи.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


+ девет = тринайсет