Начало

Този сайт е създаден с цел да разпространи грозната истина относно Библията, християнството и институционализираната религия, като цяло. Прекалено дълго време свещеници и проповедници игнорират криминалните деяния, които Библията промотира. Така нареченият “Бог” от Библията прави Осама Бин Ладен да изглежда като малко момче – скаут. Този Бог, според Библията, е директно отговорен за много масови убийства, изнасилвания, грабежи, робства и малтретиране на деца, да не говорим за убийствата на неродени и новородени.

В сайта постоянно се добавят нови материали. Включени са референции към цитати от Библията, които може да проверите и сами. Използвани са цитати на английски, тъй като българските преводи са умишлено манипулирани, а цели пасажи са напълно пропуснати, за да прикрият насилието и жестокостта, които се съдържат в текстовете. Въпреки това, към всеки откъс на английски е добавена и версията му на български. Възможно е да има разминавания в номерацията на английската и българската версия. Ако имате критики или препоръки към съдържанието и сайта, можете да ги изпратите чрез страницата ни за контакт.

Удивително е колко пъти този Бог заповядва убийствата на невинни хора, дори след като в 10-те заповеди се казва “Не убивай”. Например, Бог убива 70 000 невинни човека, защото Давид е наредил преброяване на населението:

Английска версия:

„Yahweh spoke to Gad, David’s seer, saying, Go and speak to David, saying, Thus says Yahweh, I offer you three things: choose you one of them, that I may do it to you.  So Gad came to David, and said to him, Thus says Yahweh, Take which you will:  either three years of famine; or three months to be consumed before your foes, while the sword of your enemies overtakes you; or else three days the sword of Yahweh, even pestilence in the land, and the angel of Yahweh destroying throughout all the borders of Israel.  Now therefore consider what answer I shall return to him who sent me.  David said to Gad, I am in a great strait: let me fall, I pray, into the hand of Yahweh; for very great are his mercies: and let me not fall into the hand of man.  So Yahweh sent a pestilence on Israel; and there fell of Israel seventy thousand men.“   (1 Chronicles 21:9-14 WEB)

Българска версия:

„И говори Господ на Гада, ясновидец Давидов, и рече: иди и кажи на Давида: тъй говори Господ: три наказания ти предлагам; избери си едно от тях, и Аз ще го пратя върху ти. Дойде Гад при Давида и му каза: тъй говори Господ: избери си: или три години глад, или три месеца да бъдеш преследван от твоите неприятели, и мечът на твоите врагове да се допира до тебе; или три дни меч Господен и мор по земята и Ангел Господен да погубва по всички предели на Израиля. И тъй, виж, какво да отговоря на Оногова, Който ме е пратил с тия думи. Давид отговори на Гада: много ми е мъчно, ала нека по-добре падна в ръцете на Господа, защото милосърдието Му е твърде голямо, – само да не падна в ръце човешки. И проводи Господ мор на Израиля, и умряха седемдесет хиляди души израилтяни.“

Бог също нарежда унищожаването на 60 града, за да могат израилтяните да живеят там. Нарежда убиването на всички мъже, жени и деца от всеки град и плячкосването на всички ценности:

Английска версия:

“Next we headed for the land of Bashan, where King Og and his army attacked us at Edrei.  But the LORD told me, ‘Do not be afraid of him, for I have given you victory over Og and his army, giving you his entire land.  Treat him just as you treated King Sihon of the Amorites, who ruled in Heshbon.’  So the LORD our God handed King Og and all his people over to us, and we killed them all.  We conquered all sixty of his towns, the entire Argob region in his kingdom of Bashan.  These were all fortified cities with high walls and barred gates.  We also took many unwalled villages at the same time.  We completely destroyed the kingdom of Bashan, just as we had destroyed King Sihon of Heshbon. We destroyed all the people in every town we conquered – men, women, and children alike.  But we kept all the livestock for ourselves and took plunder from all the towns.”   (Deuteronomy 3:1-7 NLT)

Българска версия:

„И обърнахме се оттам и вървяхме към Васан, и излезе на бой срещу нас васанският цар Ог с целия си народ, при Едрея. И рече ми Господ: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръката ти него и целия му народ и цялата му земя, и ти ще сториш с него тъй, както стори с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон. И Господ, Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив. Тогава превзехме всичките му градове, та не остана град, който да не бяхме превзели от тях: шейсет града, цялата област Аргов, царството на Ога васански. Всички тия градове бяха укрепени с високи стени, порти и заворници, освен твърде многото неукрепени градове. И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата; а всичкия добитък и плячките от градовете разграбихме.“

Нарежда друга атака и убиването на “всички живи същества в града: мъже и жени, млади и стари, а също и воловете, овцете и магаретата”:

Английска версия:

„When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it.  They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“ (Joshua 6:20-21 NLT)

Българска версия:

„Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града.И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

В Judges 21:10-24 NLT заповядва убийството на всички хора от Явис-галаад, освен на девствените момичета, които са отвлечени за да бъдат изнасилени и насила омъжени:

Английска версия:

“So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children.  “This is what you are to do,” they said. “Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.”  Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.”
“The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives.  But there were not enough women for all of them.  The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel.  So the Israelite leaders asked, “How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead?  There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever.  But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.”
“Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem.  They told the men of Benjamin who still needed wives, “Go and hide in the vineyards.  When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife!  And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding.  Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.’”  So the men of Benjamin did as they were told.  They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance.  Then they rebuilt their towns and lived in them.  So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.”   (Judges 21:10-24 NLT)

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

 

Когато искали още девици, Бог им казал да се скрият до пътя и когато видят момиче, което харесат, да я отвлекат, да я изнасилят и да я направят своя жена! Почти във всяка втора страница от Стария завет, Бог убива някого! В 2 Kings 10:18-27 NLT Бог заповядва убийството на всички, почитащи друг бог в тяхната собствена църква:

Английска версия:

“Then Jehu called a meeting of all the people of the city and said to them, “Ahab hardly worshiped Baal at all compared to the way I will worship him! Summon all the prophets and worshipers of Baal, and call together all his priests. See to it that every one of them comes, for I am going to offer a great sacrifice to Baal. Any of Baal’s worshipers who fail to come will be put to death.” But Jehu’s plan was to destroy all the worshipers of Baal. Then Jehu ordered, “Prepare a solemn assembly to worship Baal!” So they did. He sent messengers throughout all Israel summoning those who worshiped Baal. They all came and filled the temple of Baal from one end to the other. And Jehu instructed the keeper of the wardrobe, “Be sure that every worshiper of Baal wears one of these robes.” So robes were given to them”
“Then Jehu went into the temple of Baal with Jehonadab son of Recab. Jehu said to the worshipers of Baal, “Make sure that only those who worship Baal are here. Don’t let anyone in who worships the LORD!” So they were all inside the temple to offer sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had surrounded the building with eighty of his men and had warned them, “If you let anyone escape, you will pay for it with your own life.”
“As soon as Jehu had finished sacrificing the burnt offering, he commanded his guards and officers, “Go in and kill all of them. Don’t let a single one escape!” So they killed them all with their swords, and the guards and officers dragged their bodies outside. Then Jehu’s men went into the fortress of the temple of Baal. They dragged out the sacred pillar used in the worship of Baal and destroyed it. They broke down the sacred pillar of Baal and wrecked the temple of Baal, converting it into a public toilet. That is what it is used for to this day.”  2 Kings 10:18-27 NLT

Българска версия:

„Тогава Ииуй събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуй ще му служи повече. Затова, свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и всичките му свещеници, – никой да не отсъствува, защото ще принеса голяма жертва Ваалу. А всеки, който не дойде, няма да остане жив. Ииуй правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители. И каза Ииуй: наредете празничен събор за Ваала. И прогласиха събор. Тогава Ииуй прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде; и влязоха в дома на Ваала, и Вааловият дом се напълни открай докрай. И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди. Ииуй влезе с Рихавовия син Ионадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители. И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения. А Ииуй постави извън дома осемдесет души и каза: душата на оногова, от когото се избави някой от людете, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се. Когато всесъжението бе извършено, Ииуй каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците, и отидоха в града, дето беше Вааловото капище, изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори доднес.“

В общи линии, Бог директно убива 371 186 човека и заповядва убийствата на още 1 862 265 души. Богът от Библията също така покровителства робството, включително продажбата на собствената ти дъщеря за секс робиня:

Английска версия:

„When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are.  If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again.  But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her.  And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter.  If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife.  If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“   (Exodus 21:7-11 NLT)

Българска версия:

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

 

…малтретиране на деца:

Английска версия:

“At that time the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he went throughout the land of Gilead and Manasseh, including Mizpah in Gilead, and led an army against the Ammonites.  And Jephthah made a vow to the LORD. He said, “If you give me victory over the Ammonites, I will give to the LORD the first thing coming out of my house to greet me when I return in triumph.  I will sacrifice it as a burnt offering.”
“So Jephthah led his army against the Ammonites, and the LORD gave him victory.  He thoroughly defeated the Ammonites from Aroer to an area near Minnith – twenty towns – and as far away as Abel-keramim. Thus Israel subdued the Ammonites.  When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter – his only child – ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy.  When he saw her, he tore his clothes in anguish.  “My daughter!” he cried out.  “My heart is breaking!  What a tragedy that you came out to greet me. For I have made a vow to the LORD and cannot take it back.”  And she said, “Father, you have made a promise to the LORD.  You must do to me what you have promised, for the LORD has given you a great victory over your enemies, the Ammonites.  But first let me go up and roam in the hills and weep with my friends for two months, because I will die a virgin.”  “You may go,” Jephthah said. And he let her go away for two months.  She and her friends went into the hills and wept because she would never have children.  When she returned home, her father kept his vow, and she died a virgin.  So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for four days each year to lament the fate of Jephthah’s daughter.”   Judges 11:29-40

Българска версия:

„И върху Иефтая беше Дух Господен, и той премина Галаад и Манасия, премина Масифа Галаадска, и от Масифа Галаадска отиде при амонитци. И даде Иефтай оброк на Господа, като каза: ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение. И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и им нанесе твърде голямо поражение, от Ароер до Минит, в двайсет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви. И дойде Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излиза насреща му с тимпани и хора’: тя му беше едничка; той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих (за тебе) устата си пред Господа и не мога да се отрека. Тя му каза: татко! ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци. И каза на баща си: направи ми само ето що: пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки. Той каза: иди. И я пусна за два месеца. Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаадеца Иефтая, четири дена всяка година.“

Английска версия:

„Anyone who is captured will be run through with a sword.  Their little children will be dashed to death right before their eyes.  Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes.  For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off.  The attacking armies will shoot down the young people with arrows.  They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“  (Isaiah 13:15-18 NLT)

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

…и удряне на бебета в скали:

Английска версия:

“The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.”   (Hosea 13:16 NLT)

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Английска версия:

“Happy those who seize your children and smash them against a rock.” Psalms 137:9 NAB

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели  Библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.
Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

Английска версия:

“For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

(Matthew 19:12 ASV)

Българска версия:

„защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат оная работа.

Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:

Английска версия:

“It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.”  (Luke 16:17 NAB)

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Има още много цитати по тази тема в частта от сайта, отделена специално за Стария завет. Знам, че повечето християни вярват, че Бог е добър и обичащ и че иска от хората да вършат добрини. Вярвам, че повечето хора искат да вършат добри неща и да не са неморални. Също вярвам, че много християни не са чели Библията или ако са – това са били отделни пасажи в някоя църква. Разбираемо е, тъй като Библията е трудна за четене, поради архаичния си език и неясните връзки. Също така много свещеници и проповедници не обичат да четат определени пасажи от нея, защото не съдържат така проповядваната любов, а омраза.
Ако следвате линковете отдясно, ще имате възможността да научите всички гадории от Библията, които удобно се премълчават. Съдържанието в този сайт (http://anti-bible.com) може да бъде свободно цитирано и/или копирано. Ако искате да подкрепите авторите и сайта, моля посочете и източника на материалите.

167 мнения по „Начало

 1. Стан

  Случайно попаднах на този сайт. В момента продължавам да чета и съм като гръмнат… Толкова неща, за които никой не споменава никъде, а само се премълчават! Благодаря на авторите за труда!

 2. Нина

  Добре е, че сте се захванали да търсите истината. Ако сте последователен и честен спрямо себе си – ще я намерите.
  Има няколко извода, които съм направила, четейки Библията.
  1. Бог е много краен – и в гнева, и в любовта. Вярно описваш всичките си наблюдения относно гнева Му. Но изводите ти за жертвоприношенията на деца не са верни – 4 Царе 17:29-33. Бог никога не е искал това. Израилтяните правеха това, служейки на други богове – Еремия 19:5.
  Обаче в цялото ти изследване абсолютно липсва съзнание за любовта на Бога.
  2. Бог е абсолютен Суверен. Няма смисъл да Му се противопоставяш. Не подлежи на детрониране. Не можеш да Го свалиш с протест.
  3. Поради горните два извода се налага трети: Бъди един от онези, които разбират и се удостояват с Неговата любов, която е крайна, колкото крайна е нейната изява в смъртта на Единородния Му Син. Разбери защо умря Исус и вече няма да ти е толкова самотно.

  1. Димо

   Браво за сайта! До Нина: именно на подобно робско мислене се противопоставят много хора, които не са религиозни. Точно срещу „няма смисъл да Му се противопоставяш“, „не подлежи на детрониране“ и „бъди един от тези, които…“. Аз съм суверенно човешко същество със собствени разбирания и собствени идеи, което отказва да му бъде налаган някакъв „господар“, който да ми казва, какво трябва и какво не трябва да правя СПОРЕД НЕГО. Това е РОБСКО МИСЛЕНЕ!!! Не ми трябва никакъв Исус, за да не съм самотен. Ако трябва да цитирам Бьорк: „Така и не разбрах значението на думата ‘самота’. Aз съм в постоянна оргия с вселената около мен“.

  2. Юда

   Бе ти нормална ли си, каква любов, нали „истинската любов не се гневи и не съди“, бах ти заблудените хора

  3. Веселин Йорданов

   Бог е в Словото Си.
   Бог е Жив и деятелен в живота на всеки човек. Винаги живее за да свидетелства за Себе Си.
   Отче, прослави Името Си. Амин!

 3. Теменужка

  Случайно и аз попанах на този сайт и бях изумена от неграмотноста ви скъпи коментатори.Библията не се чете дословно а се тълкува.НО за това трябва да си се научил да разсъждаваш.Защото ако поне 20% от българите са чели библията с уМ,ако знаеха какво е божие слово ,ако знаеха какво е Свят Дух уверявам ви ,че щяхме да живеем по добре.Нямаше да бъдем роби на банките,на колите ,на всичко което е материално.НЯМАШЕ да убиваме ,да безчинстваме,да се отдаваме на развратни плътски удоволствия .РАЗБЕРЕТЕ ,че има АД и той е на ЗЕМЯТА.

  1. Daniel

   За да живее един човек достойно и добре, не е нужна религия. Това е една от най-големите заблуди на вярващите, в която и да е аврамистка религия. Съзнавате ли, че с този коментар нарекохте всички атеисти (или вярващи в различна от християнството религия) „убийци“, „безчинстващи“, „развратни“ и „роби“? Между другото, в секса няма нищо лошо, не знам кой ви е втълпил, че да доставяш удоволствие на друг човек е нещо лошо… Вашата религия, уважаеми християни, не е нищо повече от всяка друга религия, съществувала или съществуваща на нашата хубава планета. Заблудата в собствената ви религия (както и произлизащата от нея – исляма) ви кара да водите войни. В името на религията са убити повече хора, отколкото са загинали по други причини. Другата ви трагедия е, че вашата религия е изопачила вярванията, от които е взела наготово историите си и ги е превърнала в буквални исторически събития. Това, в което вярвате са метафори, силно изопачени от невежество и политически цели, по времето, когато се е зараждало християнството – нелеп мелез от юдаизъм (безумната религия на юдеите) и митраизъм – езическата вяра в Персия. Ако не знаете, св. Павел (основоположникът на християнството) е бил митраистки свещеник от еврейски произход. Християнството, ислямът и юдаизмът са три вида подигравки (имащи общ корен) с естественото желание на хората да достигнат до божественото. И един въпрос накрая: Защо, след като сте против материалното, продължавате да го използвате? Защо ползвате компютри, автомобили, електричество, телефони? Не ми казвайте, че животът е невъзможен без тях. Хората са живели хилядолетия без тях, така че е доказано, че не са от жизнена необходимост. Защо тогава продължавате да ги използвате, след като сте против тях?

  2. ani

   Теменужке няма метафори в библията.Ето ти и доказателството „Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа; а вие как се не побояхте да укорявате Моя раб Моисея?“ Числа 12:8! Нима казваш, че твоя бог лъже?

  3. Михаела

   Измислили са едни простотии евреите преди 3 000 години и започнали да им вярват. Нарекли тези глупости юдаизъм. Задължително прочетете книгата на Дейвид Дюк „Еврейското превъзходство“. Там има десетки шокиращи цитати от Талмуда. Принципно първите послания на юдаизма са събрани в Тора, а стотици години по-късно евреите продължават да пишат морални ЗАПОВЕДИ в Талмуда. Там се казва, че всеки неевреин (гоя) е животно, че неевреите могат да ограбвани, бъдат изнасилвани и убивани. И още други брутализми.
   По-късно други евреи решават да разпространят монотеистичната религия не само между тях си, а между всички народи. Така се създават писания, като Стар завет, Нов завет, евангелията, преправяни стотици пъти през вековете, събрани в едно – Библията.
   След съчиняването и на Библията, векове по-късно един болен мозък Мохамед, решава да измисли още една религия – ислям. Той използва части от Библията, пак се заиграва с Исус, но въвежда супер брутализми, подобни на юдеиските писания.

   И така до наши дни. Наивници продължават да вярват на съчинения на човеци – „пророци“. И заради тези измислици се водят религиозни войни.

 4. Milen

  Tozi sait sledva tradicionnia ateizam koito gubeiki vsichki drugi argumenti se opitva pone da si pripishe po goliama moralnost ot svetogleda baziran Na viarata v Bog kato se focusira varhu stihove v Bibliata bez da pokazva razbirane za istoricheskia I kulturen kontext v koiato e pisana I za tova kak bojestvenoto otkrovenie I bogovdahnovenieto Na texta raboti.

  Bih napisal oproverjenie I obiasnenie Na vsichki posocheni stihove I talkuvania no ne sum siguren che adminite Na websita shte go dopusnat I ostaviat da bude cheteno.

  1. Anti-Bible.com Автор

   За разлика от вас, уважаеми християни, тук даваме възможност на всеки да изрази мнението си, което е видно от коментарите. Можете спокойно да напишете опроверженията и обясненията, които искате, но съм убеден, че това няма да се случи, защото просто не можете да защитите твърденията си.

  1. Ben

   Заблуда ! Катаклизмите, природни или икономически говорят за обратното ! Високи технологии и велики умове, а човечеството се самоубива. Ръце много – само взимат, поради грешната природа и малодушие на човека. Но с пост и молитва човешката история многократно е била променяна ! Търсете и четете ! Поздрав !

 5. Алекс

  Поздравления за труда. Крайно време е хората да спрат да се поддават на подобни невежи текстове.

 6. mariq

  „Алекс
  12.05.2014 в 16:29
  Поздравления за труда. Крайно време е хората да спрат да се поддават на подобни невежи текстове.“
  Алекс, тук никъде не виждам да има някакъв труд. Извадени от контекст неща, предубеденост и никаква дълбочина на разсъжденията на „създателя“ на сайта. Ти в кое откриваш изобщо някакъв труд?? Ти чел ли си Библията някога, разсъждавал ли си върху нея??? А колко книги си прочел през живота си??! Ще се радвам да ми отговориш.

 7. мария

  …Ох,, ти на ТЪП ЛИ СЕ ПРАВИШ или си такъв наистина????? Когато Живият и всемогъщ Бог вижда как някакъв лукав злобар иска да навреди на добри и миролюбиви хора ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЩЕ ГО УБИЕ!!!!! Ти какво предлагаш – да му сложи биберонка ли?

  1. Anti-Bible.com Автор

   Уважаема „мария“, ще Ви помоля да синтезирате тезата си и да я опишете в един стегнат и добре обмислен коментар, вместо да пишете по 10 коментара на всяка страница, съдържащи само по няколко думи и то по теми, които нямат връзка със сайта. Благодаря Ви.

   П.С. Аз, като автор на този сайт, на никого не искам да навредя, а само изразявам личното си мнение, което се противопоставя на тази и сходните й религии. Ако този „бог“ иска да убие мен (или който и да е, който не го приема), само защото не е на кеф, това само показва, че е психопат, а хората, които подкрепят него и религията, свързана с него, вероятно също са такива, защото изглежда за тях е нормално да желаят смъртта на всеки, който не е съгласен с тях.

  2. мария

   АМА ЕСТЕСТВЕНО, АТЕИСТЕ!!!! ЕСТЕСТВЕНО, че е Психопат…АМи че нали така е по-интересно…“П.С. Аз, като автор на този сайт, на никого не искам да навредя, а само изразявам личното си мнение, което се противопоставя на религията. Ако този „бог“ иска да убие мен (или който и да е, който не го приема), само защото не е на кеф, това само показва, че е психопат, а хората, които подкрепят него и религията, свързана с него, вероятно също са такива, защото изглежда за тях е нормално да желаят смъртта на всеки, който не е съгласен с тях.“- Ооо…колко НЕВИННО, на никого не искате да навредите, а стигнахте до БОГОХУЛСТВО… Е-не се учудвам… Сигурно Вие сте от маймуните на Дарвин И СТЕ В ПРОЦЕС НА ЕВОЛюЦИЯ…И колкото и да ви обяснявам-няма да ме разберете….Що-вие не си ли гледате собствения си кеф, а? Не си ли купувате примерно биричка-за да се разхладите през летните жеги? Аз може и да си пийна след малко… НИе сме по Божий образ създадени- а Бог е ценител на финните удоволствия… КАПИШЕ????“

   Отговор ↓

 8. мария

  И ХАЙДЕ, ДРАГИ , по-внимателно с ИМЕТО МИ.. Мария се пише с главна буква- нося името на ПрисноДевата ! И ако наистина продължаваш да богохулстваш- просто….не мога да ти помогна…. Ей там-еволюирай си в локвичката от ограничени разбирания. И СИ МЪЛЧИ КАТО НЕ РАЗБИРАШ!!!!!!!

  1. Anti-Bible.com Автор

   На всеки Ваш коментар, името ви е написано с малка буква, затова и аз го пиша така – „мария“. Иначе имам право на мнение, затова няма да се съобразя с желанието, което сте изразили в последното си изречение, уважаема „мария“.

  2. Деян

   Мария, ти наистина ли оправдаваш подобни убийства?! Самата идея, че одобряваш убийството на човек, който просто не е съгласен с теб, показва, че имаш СЕРИОЗЕН психологически проблем

  3. мария

   Деяне, я ми кажи защо полицаите носят официално оръжие? Ти никога ли не си гледал екшъни? Никога ли не си се вълнувал дали ще победи добрият герой във филма? Никога ли не си чел романи-криминални, исторически, фантастични??? Никога ли не виждаш красотата на един добре въоръжен воин? Ами погледни само какви ризници се приготвят-желязо се топи, шлемове и мечове се изливат… Гледал ли си филмът „Конан -варваринът“ – и колко красота и нещо малко диво има в такъв БОЕЦ… Аз се обзалагам че ти си убивал с думи много повече отколкото един съвестен полицай престъпници. За престъпниците ще е по-мъчително да стоят зад решетки-нали така? Ти какво би избрал: да ти теглят веднъж куршумът или да те оставят в една килия. Истинският воин ще измисли с какво да се занимава в килията си и пак ще му е забавно… Какво обаче ще прави в килия един маймуноподобен-ще прави посредствени татуировки върху кожата си или върху кожата на своите съкилийници. Аз никъде не казвам, че ако ти не си съгласен с мен трябва да бъдеш убит. Само казвам, че Бог си наблюдава творението и там където вижда извращения-праща огън… (като в Содом и Гомор примерно). А В КРАЙНА СМЕТКА ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРОСТ СПОр: ти твърдиш, че няма Бог, а аз твърдя, че ИМА! Никъде не казвам, че трябва да бъдеш убит…Не знам обаче какво е твоето отношение към Сатана. Какво смятате вие атеистите за този персонаж? Защото когато става дума вече за Добро и Зло – нещата стават още по-ясни. СПоред теб злото трябва ли да се толерира? И ако ми отговориш с „да“-кажи сега кой в случая е по-психясал-аз или ти????

  4. Деян

   Ще пропусна личното ти мнение за американските екшънчета. След като явно аз съм „извращение“, по думите ти, защо този бог не ме е убил? И какво лошо съм направил с това, че съм атеист и не вярвам в това, в което ти? Според теб това е зло? Определено мисля, че имаш проблем – ти си типичен християнски фундаменталист, готов да одобри всяко насилие, щом пише така в една книга. Наистина сте били много злобни…

 9. мария

  ….Тц, тц, тц….Какви мъже сте вие, бе, атеисти….Изобщо може ли при вас да става дума за Въпрос на Чест….Библията е толкова дебела книга, а вие тука сте взели някаква прашинка от нея, с която искате да бутнете Скала…. Просто няма накъде по-голяма жалост от това….
  Чак се чудя защо изобщо се опитвам да отварям очи на слепи хора…….

 10. Антон

  Ха! Това за задължителното тълкуване на Библията направо ме разби! Че това означава субективен елемент, значи всеки си тълкува както му е угодно. А човекът ви е цитирал текста без промени 1:1 ! Стегнете се малко!
  Значи божиите служители цитират директно пазажи от библията дослвно, а тълкуват както им отърва! Но пък не са склонни да цитират, нещата цитирани по-горе! Защо ли?
  Може би инстинктивно усещат, че това е нечовешко! Ще кажете, че е „божествено“? Егати бога, дръжте си го!
  Между другото, подобни престъпления пред никой съд не биха минали в днешно време!

 11. Илюминатус

  Ако Бог е създателя на ВСИЧКО,то кой тогава е създал Дявола…?
  И ако аз съм невярващ,значи съвършеният Бог създава несъвършени същества…така ли…?

  1. Пламен

   Виж в Исая 14 глава е отговора на въпроса ти.Луцифер е бил създаден съвършен,но гордоста му го е принизила.

  2. Илюминатус

   Пламен,може би сам виждаш каква простотия си написал!
   Нали,уж е бил съвършен?
   Как така гордостта му го принизява и изведнъж става несъвършен заради нея…при положение,че е бил създаден съвършен…?
   Навсякъде едни и същи религиозни тъпаци,като теб!Плитко-умни,не можещи да разсъждават,сляпо следващи едни книги с нулева интелигентност.
   Религиозните глупаци винаги са дърпали света назад.

 12. Истината

  „Парадоксът” на Вярата
  Има множество доказателства и факти, които потвърждават Бог като Единен Разум стоящ зад и в Сътворението, НО докато конкретният човек не възприеме Бог със сърцето си и това, че Той съществува и винаги е съществувал и ще съществува, т.е. докато конкретният човек не ПОВЯРВА в Бог, този човек не може да възприеме силата на фактите и доказателствата.
  По същият начин с фактите и доказателствата работят и научните изследователи. Те започват да ДОПУСКАТ различни варианти и проверяват как фактите се вписват в допускането: „Да допуснем, че ….., тогава ….. (и се изреждат фактите един след друг, като за всеки от тях се уточнява дали и как потвърждава допускането).
  Всъщност парадокс тук няма, тъй като човешкият мозък е така устроен, че в каквото вярваме, такива „факти” или ФАКТИ „откриваме” или ОТКРИВАМЕ около нас „потвърждаващи” или ПОТВЪРЖДАВАЩИ нашата „вяра” или ВЯРА.
  За да отличим ИСТИНАТА от привидното, трябва да ДОПУСНЕМ, че има Бог, който обаче ни е оставил тук на Земята СВОБОДНИЯТ ИЗБОР дали искаме да сме Негови и да живеем в Пътя на Правдата или не. За съжаление, събитията по Земята показват, че мнозина нехаят за Правдата, а някои даже се опитват да заблудят народите.
  Допускането, че има Бог води до извода, че има СМИСЪЛ (С+МИСЪЛ, ПРО-МИСЪЛ) в съществуването и живота на човеците на Земята; че има смисъл в наличието на ИЗБОР (да вярваме или не в Бог). Какъв е СМИСЪЛЪТ? Нека разсъждаваме: Човекът е най-висшето същество, следователно, ако има Бог, който го е създал, то Той би искал най-доброто за своето най-добро творение и е напълно естествено да му направи Райска градина, в която да живее и където свободно да общува с други същества, за да се развива ментално, и не го лишава от СВОБОДНИЯ ИЗБОР при навършване на „ментално пълнолетие”. Това последното като извод говори, че Бог като един мъдър родител оставя отрочето си да се развива самостоятелно след определено време, за да не ограничава развитието му и свободата му. Истинската любов, която Той очаква от нас, е възможна само, ако СВОБОДНО изберем да обичаме.
  Но човеците са смъртни, а Бог е безсмъртен. Тогава? За какво развитие и за каква свобода говорим? Налага се извода, че след смъртта на тялото животът продължава в друга форма – вечна. И има факти потвърждаващи това.
  Сега да поразсъждаваме върху смъртта на тялото, която е най-големия страх на мнозинството от човеците. Защо хората се страхуват от смъртта? Особено в светлината на фактите, доказващи, че след това животът продължава в друга форма?! – Защото на клетъчно-генетично ниво е заложено в човешкото тяло Кой е нашият Създател, защо ни е създал и какъв ИЗБОР трябва да направим тук в тленното си тяло на Земята. (Има доказателства, че в части от генома ни са записани цели изречения от Божествения ни Създател). И в зависимост от индивидуалният ни ИЗБОР ще протече следващата фаза на живот на индивида (душата) – вечността. Страхът идва от факта, че повечето хора не знаят (съзнателно), а само подсъзнателно Божествените закони, по които да живеят и „чувстват”, че вечността след живота в тяло няма да бъде приятно изкарване… И от друга страна – вярващите в Бог и следващи Божествените закони не се страхуват от физическата смърт, защото знаят, че вечният живот за тяхната душа ще бъде блажен.
  Логиката подсказва, че Бог, който е вечен е създал творение вечно, а „животът” в тленното тяло е само едно от проявленията на Божествената воля да имаме пълна свобода на избора си! След което, тези, които обичат Отца си и са избрали Него, отиват при Него и получават Неговата обич, а тези, които искат да са самостоятелни и смятат, че всичко са постигнали сами – остават сами. Вечно.

  1. Anti-Bible.com Автор

   От коментара Ви излиза, че ако „обичаме християнския Бог“, той също ще ни обича, а тези, които мислят, че той не съществува, са изпратени в ада и те не са обичани (въпреки, че са „негови творения“). Това определено не изглежда като по-голяма свобода на избор от тази в Северна Корея – можеш да направиш каквото искаш, но вероятността да бъдеш екзекутиран нараства експоненциално с всичко „неодобрено“. Лично аз познавам много хора, които са по-благородни от такъв бог. Говорите за „Истината“, но тя е гледна точка и е различна за всеки човек. Дори да приемем, че има „всеобща истина“, то и тя се променя всяка секунда, защото самата вселена се променя и еволюира. Следователно, понятието „Истина“, като нещо вечно и спряло във времето, е ирелевантно, в една динамична вселена.

   Моля също да разясните, как действието „обичане на християнския бог“ определя какво се случва с дадения човек след смъртта му и разликата между „вяра“ и „ВЯРА“, тъй като и двата термина означават „приемане на твърдение без доказателства“.

  2. Истината

   ВЯРА-та е приемане на твърдение без доказателства, след което получавате множество доказателства и ВЯРАТА прераства в Истина. Това се има предвид при ДОПУСКАНЕ в класическата наука.

  3. Anti-Bible.com Автор

   Дайте някои от доказателствата, които казвате, че се получават. Класическата наука допуска нещо, когато иска да провери теория. До тази теория са я довели доказателства, а не вяра.

  4. Истината

   Разбирате ли, всички сме обичани от Бог. И точно затова имаме пълна свобода на избор дали да отвърнем на любовта Му.

  5. Anti-Bible.com Автор

   „Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата…“

   „Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека (…) градските жители да я пребият с камъни до смърт (…) тъй изтребвай злото изсред себе си.“

   „Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си. (…) всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт.(това се отнася и за мен)

   „И Бог порази жителите ветсамиски, задето те надничаха в ковчега Господен, и изби от народа петдесет хиляди и седемдесет души.

   „…Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.“

   да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.“

   „а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре – бил той малък или голям, мъж или жена“ (както и това).

   И т.н., и т.н…

   Този бог прилича повече на екстремист, отколкото на обичащ такъв, а и определено не „обича всички“. И това не трябва да ни учудва, защото това все пак е племенното военно божество Яхве/Йехова. Докажете твърдението си, че „всички сме обичани от Бог“, както и това, че свободата ни на избор се дължи точно на това, че „всички сме обичани от Бог“

  6. Истината

   Истината с главно „И“ символизира законите на Вселената. Те са неизменни. Нали?

  7. Anti-Bible.com Автор

   Какви са законите на вселената? Цитирайте някои от тях. В една еволюираща и динамична вселена, нищо не е неизменно.

  8. Истината

   Първо, искам да уточня, че и аз не съм съгласен с Библията и множеството противоречия в нея, доказващи фалшивостта на тази книга.
   Второ, вселената е динамична и същевременно постоянна. Динамично се променя ентропията и нейния противовес – порядъкът, което е доказано тук: link. Постоянни са законите свързващи в едно материята и фона – гравитационен закон, електромагнитен закон и др.
   Трето, вселената не е и никога не е била еволюираща. Еволюиращ може да бъде само разумът (Духът). Доказано е, че еволюция няма: link .
   Четвърто, моля одобрявайте коментарите ми навреме, иначе спорът не е равнопоставен. Освен ако се страхувате някой да не прочете написаното от мен. 🙂

  9. Anti-Bible.com Автор

   1: След като не сте съгласен с библията, защо смятате, че идеите, които стоят зад нея, са верни? Цитирането на неканонични евангелия (от един преден Ваш коментар) също не би помогнало, тъй като те също използват християнската теология и дори да имат някаква минимална просветителска стойност, отново страдат от същите недостатъци – буквализъм и догматизъм. В такива случаи по-полезно би било да се изучават древните философии, които, ако бъдат погледнати по-либерално, могат да бъдат разглеждани като една прото-наука – предшественици на психологията, астрономията, биологията и т.н. Всяка със своите слабости, но все пак опитващи да обяснят реалността, на базата на наблюдения, разсъждения и факти, а не на принципа „един човек каза“. Разликата между тях и християнството (заедно с исляма и юдаизма) е, че не твърдят, че описват исторически личности (основната грешка на аврамизма). Антропоморфизираните образи са различни аспекти от природата, вселената и като цяло – реалността, представени с човешко-животински образи, за по-лесно възприемане. Никой никога не ги е смятал за исторически личности – това е запазена марка на трите монотеистични религии.
   2: Първият линк представя (макар и в много сбит вариант) научна теория, която се разглежда от учените – не доказателство за съществуването на бог, а цитатът „…и създаде Бог света за шест дни…“, сложен накрая, изглежда нелепо, защото една такава система не би била създадена, а би флуктуирала до безкрайност. Дайте доказателство за „постоянните закони“. Дори скоростта на светлината и силата на гравитацията не са фиксирани и имат флуктуации, а общоприетите им стойности се поддържат на базата на усредняването.
   3: Докажете, че вселената не е еволюираща и че еволюцията не съществува. Това, че има неоткрити от науката факти, не означава, че „бог е създал всичко за шест дни“. Това е много елементарна позиция.
   4: Всички коментари, свързани с темата, които не са спам, се одобряват, дори и със закъснение от няколко часа.

 13. Bubba

  От няколко дни съм в Малайзия и като място, на което може да се сблъскаш с много религии, ето една петъчно-религиозна размисъл (от преди няколко дена, под звуците на виещия вече час духовник от съседната джамия…)
  Та:
  – Защо няма нито един нехристиянин обладан от християнски демони, които екзорсистите гонят?
  – А защо няма нито един християнин, обладан от индийски/китайски/японски или каквото и да е било зло нехристиянско (изключваме филмите за Мумията и Константин)

  От където ми идва въпроса. Аз като неверник/атеист, се оправям явно и без божия помощ. Но значи ли това, че съм защитен и от всякакви различни зли и гадни подли демони и гадове от всички религии?!

  Знам, лаишко мислене, но аз съм дете на двама инженери, расъл (гордо) в материален/логичен/научен/математически свят в който няма никакво място за божии работи. Всъщност, библията за мен свърши в момента, когато първите хора Адам и Ева са имали двама сина, и единия е убил другия :).

  Заради работата ми се налага да пътувам много, по много различни страни, за по много време, в което мога да получа доста наблюдения върху хората, поведението им и религиите. Еми честно да ви кажа, преди бях просто атеист, сега съм ужасяващо отвратен от всякакви религии. Скоро ходих да гледам и нашумелите филми за Ной, и за изгонването на евреите от Египет…

  Поздравления за сайта! Хубаво е човек да знае, че не е сам в безбожието си 🙂 Да живее науката! 🙂

 14. Лина

  Анти-Библия, искам да изразя искреното си удовлетворение от сайта и от непреклонността да обяснявате аргументирано на „промитите мозъци“ реалността, а това е изключително трудно и най-вече неблагодарно дело, затова и доста сме онези, които махаме с ръка и оставяме овцеподобните да си лежат в кашата на заблудите им. Това обаче е лошо, т.к. много голяма част от същите „промити мозъци“ са агресивни и никак не наблягат на постулатите, призоваващи към търпимост, които иначе разпалено проповядват, а напротив, облягат се най-вече на онези, които директно тласкат към и оправдават насилието спрямо различните от тях. Съвсем случайно попаднах на линка към сайта и благодаря на коментатора, който го публикува. Удоволствие сте за мислещите хора, има нужда от алтернатива срещу опитите да се налагат митологизираните простотии на „овцете” и „пастирите”. Имаше време, когато си бяха поналегнали парцалите и бяха значително по-кротки, но по старата традиция „Пусни го под одъра, за да се качи на ….главата ти” взеха да си показват все по-нагло рогата. Затова, пак ще повторя, изключително се радвам, че ви има, че ви открих и пожелавам да сте все така мотивирано упорити. Признавам, аз нямам нужната мотивация и необходимата последователност, за да коригирам зрението на доброволни слепци.

 15. Истината

  1. – Зад Библията в настоящия й вид стоят идеи за заблуда на народите, но има и зрънца Истина, които лъсват за посветения. (Който се е посветил в търсене на Истината.)
  2. – Постоянен закон: Количествените натрупвания на Материя (Енергия) водят до скокообразно (квантово) изменение във физичните качества (параметри) на струпването от материя.
  3. – Доказателства за липса на еволюционен процес има много. Едно от тях е наличието на рационализъм и специфика в заобикалящия ни жив свят. Вижте научни доказателства link.


  Merged:

  Препратката по-горе ми се получи само на последната точка, за което се извинявам. Освен това запбравих да упомена коя част от филмчето съдържа най-силните доказателства: След 50-тата минута, 54-та, 56-та, 1:04:00.
  Мога да препоръчам и link
  както и link

  1. Anti-Bible.com Автор

   1. Тук сме на едно мнение, като изключим смисъла, в който ползвате думата „Истина“ (той предполага статичност и неизменчивост във вселената, което очевидно не е така)
   2. Дайте пример, който демонстрира този постоянен закон.
   3. В клипа не се виждат доказателства, а предположения. От човешка гледна точка изглежда, че организмите (и в частност молекулите) са създадени интелигентно. Ако премахнем субективната човешка интерпретация – организмите (и молекулите) РАЗВИВАТ интелигентност, чрез постоянна обратна връзка от средата. В този смисъл – бели мечки се срещат в полярните райони и тяхната бяла козина не е създадена нарочно такава, а чрез случайни мутации (причина за които е често е слънчевата радиация). След раждането на няколко такива индивида, те биват облагодетелствани, поради по-доброто си прикритие, което спомага размножаването им. Условията на живот определят до голяма степен кои от мутациите ще бъде „одобрени“ и кои „отхвърлени“.

   Колкото до клиповете – всеки има право да изказва мнение. Пак повтарям, че това, че науката не е открила всичко, не означава, че „бог го е създал“, да не говорим за вече смехотворното твърдение, че това е точно християнският бог, който е най-обикновено племенно божество, на което са приписани всички тези качества (създател на света, вечен, всемогъщ и т.н.), поради нуждата на едно племе от идеология, която да го държи обединено срещу враговете му.

  2. Lazy_666

   Само към точка 1.

   1. – Зад Библията в настоящия й вид стоят идеи за заблуда на народите, но има и зрънца Истина, които лъсват за посветения. (Който се е посветил в търсене на Истината.)

   То и в изпражненията понякога се намира царевичмо зрънца, но определено има и по-добри места да си я набавяме.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Това не са „научни доказателства“, а спекулации с нещата, които още не са открити от науката. Когато някой стигне до нещо, което науката още не е открила или обяснила, и каже „значи бог го е направил“, то той заявява „не искам да разбера какво е това, защото ми е по-лесно да кажа, че е бог“. Направи ми забавно впечатление историята, с която се заложи посоката на повествованието в клипа – жената на журналиста станала християнка и се почувствала по-добре… Oh, come on! Всеки човек със слаба психика ще се почувства по-добре, когато му разказват успокояващи истории. Само че тези истории се наричат приказки и се четат на децата преди лягане, а не се разпространяват като идеологии, които да определят какво може и какво не може, и как е изградена вселената.

 16. Истината

  Вие смятата, че не-интелигентното („природата“) е породило интелигентното (ДНК)? Чрез 10 на степен 41000 опита? При което за всеки опит са били нужни стотици (поне?) години? Явно не сте гледали внимателно филма или ви е необходим превод от английски?
  Живота е възникнал в един миг (две минути сравнени с 24 часа (ако приемем 3,5 милиарда години за 24 часа)). Такива са доказателствата от разкопките досега. Това е невъзможно според еволюционната теория.
  Освен това има части от живата клетка, които са „неразглобяеми“, сиреч която и част да премахнем от тези механизми, механизмът като цяло спира да функционира. Което е пряко доказателство, че тези механизми не са създадени постепенно (чрез еволюция), а имат интелигентен произход.
  Кой е интелигентния създател на живата клетка?
  Може да отхвърляте Библията, защото е опорочена от преписвачи и фалшификации, но не можете да отхвърлите Създателя, защото Неговата книга сме всички ние и всичко живо, и чрез неподправения живот (без генни модификации) Той ни изпраща посланията си без посредници.

  Отново повтарям: Спрете да четете Библията с идеята, че същият Създател я е писал и помислете, кой би имал интерес да фалшифицира тази книга, защото Истината вече я научаваме от друг източник – живите организми, а в тях и в скритите досега части от кода на ДНК има само откъслечни съвпадения със сегашната Библия, което подкрепя тезата ми за фалшифицирането на Писанието от преписвачите му.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Т.е. да разбираме, че щом в сравнително кратък период са се появили голяма част от организмите (милиарди години, след като вече е имало по-опростени такива), то отново автоматично трябва да заключим, че вместо да задълбаем в темата и да видим, какво е породило такъв рязък скок, на базата на някакви фактори, които са съществували през Камбрия, трябва да кажем отново „бог го е направил“. Еволюцията не работи „плавно“. Еволюцията работи на резки скокове, когато бъдат прескочени определени прагове. Преминаването им отключва нова възможност, която може да е способна да създаде голямо разнообразие от организми, в подходящата среда. Какви са възможните причини за експлозията? 1. Преминаване на праг на сложност на организмите (това, което споменах по-горе); 2. Рязкото увеличаване на калция в океаните, поради изригвания по дъната им, който е помогнал за изграждането на скелетна структура; 3. Образуване на озонов слой (смята се, че е съществувал тогава, а това би спомогнало на сложните организми извън водата); 4. Наличие на кислород (цианобактериите плавно са увеличавали количеството му, но той е реагирал бързо с минералите в скалите. При прескачане на определен праг, вече е можел да се натрупва, което е спомогнало за живота). Въпреки че вероятно е комбинация от различни събития, последното вече е показвало на какво е способно още преди Камбрийния период, при рязкото увеличаване на разнообразието от еукариоти. Възможно е да има и още причини. Еволюцията понякога се развива на принципа на „ефекта на пеперудата“ – малка мутация на точното място и в точното време може да преобрази в голяма степен живота на планетата. Това е моментът, който масата теисти не могат/искат да разберат. Не системата е създадена така „от бог“ и затова изглежда интелигентна, а частите на системата са се развивали и продължават да се развиват в контекста на това, което вече съществува – те се настройват към средата, напасват се към това, което ги заобикаля, защото самото напасване към средата дава най-добри шансове за оцеляване – естествен подбор.

  2. Пламен

   Точно многото фалшификации на Библията доказват безценната и духовна стойност.
   Корана,Бхагавадгита,Попол вух,Урантия и други свещени книги не се фалшифицират обаче.Защо ли?
   Може и сами да си отговорите предполагам.

 17. Христо Панов

  Господа , надявам се Бог да се смили над грешните ви души и да ви прости това , че хулите единственият наш Баща и Господар !!!
  Понеже видное сте неграмотни и не забелязвате огромната разлика между Старият и Новият Завет .
  Слепи сте защото Сатана владее сърцата ви .Само чрез Иисус Христос можем да получим опрощение на греховете си и да получим вечен живот !
  Моля нехулете Създателя , този който е дал живот на грешните ви тела.
  Бог дава живота и тъй като Той е свят и Живота е свят ,а вие грешни люде ползвате същият този живот , но какво ще правите когато Той един ден си го вземе обратно ?
  Нима вие , които сте грешни ненаказвате децата си когато сгрешат ?
  Покайте се и прави правете пътеките на Господа защото всички сме грешни и немощни и затова се разболяваме и умираме. Но тъй като Нашият Небесен Баща ни обича , ни дава възможност отново да заемем мястото , което ни е отредил от сътворението.
  Опитайте се да правите разлика между църквата и това , на което ни учи нашият Господ Иисус Христос за Нашият Небесен Отец !!!
  Ние нямаме нужда от посредник зада общуваме с Бог , затова църквата нение нужна , нито поповете и свещенниците , а трябва само да следваме Иисус Христос , защото той е Пътят , Истината и Животът !!!

  1. Христо

   От коментара се вижда кой е неграмотен.

 18. ани

  Христо значи Исус е пътят? А как да разбираме тези думи на твоя спасител от Лука 19: 27. „а ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен.“ Този път ли следваш? Както се казва човек може да разбере и приеме само това което е единосъщностно с него. Християнството е най-варварската религия, която е сексистка, хомофобска, дискриминативна, оправдаваща робството. Но има и хора и с такива ценности. Все пак и Хитлер имаше последователи.

  1. ANTI :Anti-Bible

   АНИЧКА виш какво сега какво има да разбираш от този стих много ясно е казано че Христос е спасението и вечната жертва и всеки който повярва в него ще бъде спасен така че какво друго остава за човека освен или да приеме това спасение или да избере смъртта
   БОГ Е ЛЮБОВ каквато не можем да разберем с нашите плътски кратунки
   най добре се моли Бог да ти се открие и да ти отвори очите

  2. Стенли

   Скъпа Ани,
   винаги съм се чудил защо хората не съдят за убийство на част от човека лекарят, който отрязва болния му крайник, но съдят Бога – Който дава живот на хората – когато те го използват (живота) недостойно и Той си го вземе обратно. Нима Вие не бихте взели нож от ръцете на децата си, ако те започнат да колят съучениците си вместо да си отрежат хляб? Кое според вас е варварско? Двете световни и хилядите локални войни за последното столетие или „Не убивай!“; „Не правете на другите това, което не искате да направят на вас!“; „Обичайте ближните си и молете се за ония, които ви гонят!“. В този сайт се използват текстове извадени от контекста и се правят разсъждания без да се вземе предвид обстановката във вселената в духовен аспект по времето, когато те са били актуални. Глупаво е да сме дотам късогледи, че погледа ни да не стига отвъд оградата ни. Ние сме пътници в една лодка и ако някой пробива дупка в дъното й, това е проблем на всички пасажери. Във вселената има проблем. Опетнено е Божието име – хармонията и съвършенството са нарушени. За щастие имаме велик Бог, който е имал готов план още преди възникването на проблема. Този план се изпълнява вече 6000 години и включва смъртта на Бога за три дни и възкресението Му. Не ви ли респектира факта, че Онзи, Който сътвори вселената се наложи да стане човек и да бъде убит по особено жесток начин от тези за които умря? Малка ли ви се струва гаврата тогава с Него, та Го разпъвате отново днес? Съветвам ви да изгледате филма „Страсти Христови“, като вземете предвид, че той не представя жестокостта проявена тогава в цялата й пълнота, твърде нежен е, ако мога така да се изразя.
   Всичките ви обвинения по адрес на християнството са предизвикани от непознаването му. Захванете се с изучаване на Библията, която не е толкова лесна за разбиране книга, както някои си мислят и коментират първосигнално и едва след няколко години труд, като не пропускате през цялото време да се молите Бог да ви благослови в опознаването Му, ще имате основание да изкажете мнение. И убеден съм тогава то няма да се различава от моето. Желая ви успех!

   P.S. Библията е непроменена във времето свещена книга. Бог в милостта Си я е опазил за да можем днес да узнаем истината. Тя не спестява нищо. Ако беше „пипана“ би представила сладникав бог който изпълнява желания, за да се увеличават „вярващите“ и да печели църквата. И е нормално след като не Го познавате да ви се стори, че Бог е жесток и отблъскващ. Любовта идва с опознаването и осъзнаването на истината за реалността.

  3. Мимка

   В Лука 19:12 до Лука 27:12 Исус казва притча. Това , което цитирате, го казва царят в притчата.
   Четете първо. Не вадете отделни фрагменти, защото се променя смисъла.

 19. Йоан

  Това е най-смехотворният сайт, който съм срещал. Авторът му вярващ, чиято вяра граници с абсурда. Вярата му е пълна заблуда и се свежда да смехотворното :
  – В началото бе НИЩОТО.
  – НИЩОТО гръмна и се появиха планетите!

  Подобна фалшива вяра несъмнено показва, че заблуденият е болен от психично разтройство.
  Дано Бог да се смили над душата му и да му покаже Истината!

 20. Windows CD Player

  мАРИЙО, еврейското ти име се пише така, и сега ако не ти е самотно – че ти ли е приятно да те запалят на клада с бензин, защото некои са като по филмите, малко-по диви или психари? Мария не е била дева, това е грешен превод на еврейската дума която значи нещо различно, ескперти превеждат тука: http://skepticsannotatedbible.com
  Намери утешение при божиите войни, да те заколят много надлъбоко, да не земе иначе да ти стане самотно, намери си и свиделтсвото от психодиспансеро.. Там много мислят като тебе, а и са изклютелно верващи и даже там най-много се виждат с Бог. Ако наистина немаш диплома от психодиспансер – требва да ойдеш у концлагер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Има ги още, да усетиш севернокорейските, не малко диви, а безскруполни войни и полицаи! Отиди пръво там и тогай, постави се на другите ора на местото, и вече се изказвай какви мачения и болки ти аресват. Много неспрчиастно, надменно, слабоумно разтойство си, не знам дали психическо, постави се на местото на другите ора да видиме дали че ти ареса, нема и една минута да издръжиш. Като дете може да бех верващ, ама после почна да ме дразни глупоста, благодарско на тоа сайт понеже беше една от пръвите стъпки да ми отвори очите, след проучаването ми на библията разбрах тва е за глупаци, познавам достатъчно такиа. Виждате ли само земните плочи са се отделели, математически и нематематически е видно следното, Северна Америка от Ню Йорк на юг до Южна америка се е отцпеила от Африка за милиони години, личи на картата по формите на бреговете и математически се припокриват бреговете по километри и извивки, даже и прости да сте да не разбирате от нищо – това е най-простото доказателство за еволюцията, един глобус. Може да има бог, ама не и тоя от библейските религии. Рационалните да се противопоставиме на стокхолмските психопати, и таквиа с IQ под 70 – това е асоциална измет! Ама има такиа не се освестяват, даже и цитирам Съдии 11:29-40, Господният Дух кара един да изгори дъяеря си на клада защото му е помогнал да изколи един град, явно тая обаче е била тъпа като тебе и с желание си е изгорела, никви полицаи, никви смисли, само гадости има тука, въпреки че един благ всемогъщ бог би е способен секви неща от свободната воля с неприятен резултат, например него си, ад, войни, полицаи, престрелки, престъпления и лоши постъпки, горения на клад, направата на сатаната и лошите ора, консумация на живи ора, готвенето им, закопванеот им живи, тия неща се случват не редко и един список с нещата за що е отговорен тоя бог би бил безкраен. Щом не ги предотвратява значи ги сака да се случат. Кой е виновен за теа неща, твой бог или Ice Cube? Или си си измислил лимит на на словото да не отговориш?? Отговори: само всемогъщ и всезнаещ бог е виновен за това ако го има, да ти улекне – приеми истината, бог го нема, но ако го имаше щеше да е най-злата величина. Надявах се тва с изгореното момиче, заради божието вдъхновение да е виц, ама и да е, имало е много подобни случаи, и при един всемогъщ и всезнаещ и уж обичащ ви Бог одобрявате всичко това? Който между другото ви управлява с страх, само една вечност че ви пали и гори. Вие сте една семсица от хумор и бруталности – 100% психари.
  Библията като вас за разнообразие на бруталностите и хумор предлага, според Библията Соломон е най-мъдър човек на земята и като него не е имало подобен, нема и да има. (http://biblia.com/books/nkjv/1Ki3.11) Бог нема да избие сите си избраници, оставяйки некои за изтезания по-късно през вечността, но се пак че дойде, и сега цитирам един цитат без цензура понеже виждам администрарите немат нищо против секс „Идва от река Ефрат и ще наеме бръснар ви избръсне куровете и путките“ – не е майтап но е цензуриран от нашата библия, линк English Bible (http://skepticsannotatedbible.com/is/7.html https://www.biblegateway.com/verse/en/Isaiah%207%3A20). Обаче източните религиозни преодачи са го цензурирали, нека сега да забраняват цръквари отделни фрази да се говорат. Все ако си малолетна Мария – простено да ти е, на всеки се случвал и на мене, но има дръти малоумници не се освестяват, шизофреници съставляващи 2% от населението, секакви… И относно гнев и любови ивойни и убойства си прочети дразнещата гнусна книга:
  ърво послание към коринтяните: Глава 13
  1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.
  2 И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
  3 И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.
  4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
  5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
  6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
  7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
  8 Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.
  9 Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;
  10 но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.
  11 Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.
  12 Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
  13 И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта. ( коринтяните: Глава 13) и обаче казват Бог ви обича на други цитати, абе абсолютни припокриващи се мъдрости. Айде едно врмеме една книга е била по-скъпа от една каща, до преди 15 год немаше интернет, ама сега да имаш целата информация и да не разбираш истината… абе трудни са за обяснение психарите и тъпаците, през 2001 г. при 7,9 млн население 6,8 млн. са се писали християни на преброябането, през 2011г. спадат на 4,5 млн. при 7,3 млн население, интернет потребителите са станали мнозинство, голема заслуга на администраторите на тоя сайт, поклон, интернет избутва истината наяве, факт. А православието е елинизиращата част, не е помгнала за нашата национална идентичност каквато е пропагандата, а е елинизирала полвината нация и повече сигурно, не можем да приемем Въртоломей да ми е патрирах на вселената и некви си гръци, да бе защо па не сложиха еднаж патриарх от друга националст, а вместо това тоа обижда тукашното мекере а му целува и мълчи, Неофит, патриарх бил или роб на Вартломей според учението на библията? Католиците са още по-извратени, може би г/д еднакво извратени, имаше един специален сайт за убийстват организирани от руската православна цръква и що ора са изгорели на клад, по гугъл можете да го намерите, с изкл. на нехуманните претапления на царчето което е избрано от Бог… Протестантите и мюсюлманите подкрепят Библията и некви си психарщини, а па религии за сега не се сещам за свестни и възможни да са правдоподобни. Да разбира се, що може да е правдободно и боговдъжновено у една книга що даже превежда и грешно името на нейнио бог – Иисус не Йе(хо)шуа. Единствената причина да има православие е, че двама уроди, папата и грък са се отлъчили и вие сте на страната на грък. Бихте казали свидетели сте на свръхестествена активност и проява на невидими разумни индивиди, да, на мене не мие чуждо това, ама след като живеем у една вселена с трилиони ли кватрлиони глактики и звезди по отделно е просто нормално да има, явно такаи чуждоземци може да се представят и за богове.

 21. Бiл Гeйц

  Пак ли сатаната е винове на тия линкове ?

  http://1.bp.blogspot.com/-64T1L9Q0rRo/UGErtBSuI4I/AAAAAAAAVfg/HRkMUqS5Hvk/s1600/pangea.jpg
  http://cosscience1.pbworks.com/f/1248192657/Module10-001.gif

  Изрично се казва Ной е направил около стометров ковчег. побиращ земните видове. Нека се приеме че кватрилоните на брой видеове са групирани там преносно, какво Нали небето е духовно место, душите на животните да са се пренесли там невидимо, като при за порасатналите игнорантчета анимационни приакзчици. Не се обиждайте ама не е само бог безмъртен, и мики маус също, джери до сега никой не го изял. Има кватрилиони на брой галактики и звезди, което също отхвърля номадските геоцентристи, и при тия звезди нали има химия и физика и материал, нали единственото оправдение за невидим рай е че е нематериален? Нали беше на небесата? А след като авиацията и космонавтиката е измислена, вие вервате у некой си Ной от боговдахновена приказка, как па така се връзват нещата примитивни измамници а не висш разум да са я написали тая книга – писмо .е, а не звукозапис, видеозапис или нещо което да докаже на хората съществуванието си, и така да предотврати злините планирал за грешниците, не че персонаж като него има нещо добро, ама и примитвната книга съдръжа притчи, които де факто са вицове против физичните закони, философията на целата тая книга е антонимни противоречия? Все пак тая книга самата е едва ли не антонимен речник и не може да има становище по нещо без некой да го изтълкава как му изнася. Според това цръквите не се ли опитват да ви натикат верую у един бог, вместо да прости или предотврати т.н. грехове, бидейки всмогъщ добронамерен автор на цел свет, се заканва да прати роден от него син си на мъчения, собствен баща е сам на него си и идва да ни спаси от себе си и от кроените му планове към нас, възлюбените му, които възнамерява да гори цела вечност, а и за малко пропуск…не се гневел и нечел смърт на грешниците, не желанието му и могъществото му обиват грешника а обратното? За авторите- много добро сайтчето ама защо Осама бин Ланден е даден за грозен пример след като физичните закони също доказаха че американците сами си направиха терористичните актове, една подобна покрита лажа, имаше само 2 „уж“ самолети за два небостъргача. а за един ден там американскте елити с пиротехника взривиха общо 4 Манхатънски небостъръгача, а за другите два официалното становище е че били паднали от пушека… Иначe слаба работа като брой коментари, малко души коментират, требва популпризация, цензурирата е на много високо ниво особено на роден език, само тоя сайт разобличава цензурата, а даже и една реклама не сте сложили, много некомерсиално. Нормалните коментари трогателно изглежда са повече от дебилните, а вие дебилите помислете си дали да си застреляте едното полукълбо, това променя мисленето на отчайващо ограничени хора – цървули, четете по книгите, истана е това не е шега. Това го казах на един като вас, а тоя вика бог бил казал да си изобдете очите и да не чете изкушения и за безнадеждни като тоя не може нищо да се направи.

 22. Николай

  Не съм съгласен с нито едно от обвиненията против Бога понеже са безпочвени. Тркстовете са извадени от контекста и се тълкуват неправилно.

  1. Стенли

   Бих добавил само, че не е вярно и че Библията е цензурирана. Всички текстове, които по-горе са посочени като цензурирани ги има във всеки превод, който проверих – Верен, РИ ББД, Протестантски 1940. Всеки може и сам да се убеди.

 23. Yasen

  Притчи 27:22
  „Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.“

 24. Бивш атеист

  Скъпи ми смехурко.
  Преди да се излагаш – направи си труда да видиш колко брилянтни умове, учени, философи, психолози и учени са били и са християни.
  Над 2 милиарда следват и вярват в Христос.
  Христос е променил цялата човешка история, да не говорим че ако не бише Той ти въобще нямаше да се пръкнеш.
  Не се напъвай да превеждаш малоумни статии, ами вземи истински да търсиш истината, та дано я намериш и те освободи!

  1. Anti-Bible.com Автор

   От коментара Ви следва, че количеството е по-важно от качеството. Когато нещо е толкова популярно сред масите, това е показател за неговата (ниска или липсваща) стойност.

 25. Georgi

  Хм, странно защо атеистите които управляваха държавите от източният блок през XX век не опишат тук и колко милиони изтрепаха в името на марксизма – ленинизма?

  Аз бях атеист преди да прочета Библията и да разбера, че всъщност Бог ме обича и има план за моето спасение. Тълкуването на Библията изисква разум и разбиране за историческите моменти когато е била предавана от уста на уста. Новият Завет ясно и точно говори за Иисус Христос които беше разпнат за нашите грехове и които възкръсна от мъртвите за да можем ние които живеем в грях и страдание да Го познаем и да Го обикнем получавайки Вечен живот.

  1. Anti-Bible.com Автор

   След като ще използваме толкова елементарна (и логически сбъркана) генерализация, че всички атеисти са комунисти, тогава трябва да е вярна и една друга – че всички религиозни фундаменталисти и креационисти са терористи. Колкото до думите „разум“ и „библия“, използвани в едно изречение, смятам, че най-подходящото е: „Разумът е курва на дявола“ (Мартин Лутер).

  2. Севда

   20 г. бях в секта и четях Библията ден и нощ. 25 г. съм се молила всеки ден на Бог, не успя да ми отговори на молитвите този бог. Изглежда са ме лъгали, че е любов. Бомбардирането с любов на приказки, и това, което ми се случи на мен и детето ми, беше много грозно в живота ни …

 26. pop

  Хората имат много дебели капаци на очите.Иска се някакво вътрешно осъзнаване,а то не идва при повечето .
  Един съвет към вярващите-прочетете я тая библия,че само с лозунги не се спори.А и току виж ви просветнало.

 27. Мимка

  Прочетох коментарите и мисля, че се пропуска нещо важно. Проблемът тук се търси в религиите, а не в самите хора, редактирали религиозните книги. Както навсякъде в нашия свят, проблемите са в самите нас, не са нито в Бог, а още по-малко в нещо неодушевено и , създадено от нас, каквито са например религиите. Разбира се, че доста от тях са редактирани и манипулирани, в Стария завет има доста наказания. Но трябва да се отчете също и, че за онзи период, при толкова войни и набези, е била необходима една доста по-сурова религиозна книга, която да им „посочи пътя” образно казано. Затова е и такава, а може даже и да е умишлено създадена от по-просветени хора, кой знае.:)
  Не бива да се тълкува буквално и фактологически. Много неща например в Новия завет са свързани с астрологията, много са символите – например „хлябът” в Отче наш, не е този, който слагаме на масата. И много други примери, понякога трудно се разбират, аз също не разбирам всичко, но пък затова има много тълкуватели.
  Едва, когато идва Новият завет, Бог вече е представен в друга светлина като любящ всепрощаващ, и това съвпада с астрологическото навлизане в ерата на Рибите. Между другото при Бог няма добро и зло, това деление е от наша гледна точка, точно за това Бог е всемогъщ. Бог не е „Той”. Бог е всичко и едновременно в нас. То (той) е цяло, светло, вечно, и е непротиворечиво,балансиращо и справедливо (тази дума изхожда само от нашето виждане на нещата,” справедливост” всъщност не съществува според естеството, а само хармония и баланс) съзнание. Ние сме подобни на него, но пълни с противоречия, бледа сянка на способностите(възможностите), които той има. Ние сме нито добри, нито лоши, защото и двете присъстват. Осъзнаването ни на това и стремежа ни да се развием, и да елиминираме противоречията в нас (теория заложена в религиите и другите духовни практики), е нашата цел. Това е т. нар. „да достигнеш до Бог”, да се слееш, да се носиш, да усещаш, да обичаш, да знаеш( без да си учил), да изчезнеш. Основната цел на нашето съществувание колкото и парадоксално да звучи е да се слеем с Бог, а това ще стане, когато елиминираме егото си. Бог не може да се обясни с факти. Той е нещо толкова незримо, нелогично. Как да обясниш вярата с доказателства? Точно това се опитват божествените книги и религиите с историите за чудесата. Насочват те да следваш техните поучения, за да достигнеш сам до своето прозрение за Бог, за теб самия, до своето омиротворяване.
  Точно затова е ценна религията – затова, че ти дава това, което не може да ти даде разумът. А това са основни градивни за личността качества, към които да се стремим. На първо място това е смиреност (не го бъркайте с покорство). Смиреността е признаването на един всеобщ Бог и нашата нищожност спрямо него. Тук също се включва и идеята, че всички сме божи творения и като такива сме едно цяло, включва също и признание, че няма как да разберем какви са божиите намерения ( между впрочем това въобще не ни е необходимо, признавайки го за Единствен и Съществуващ Бог, ние вече приемаме неговата недостижимост и непознаваемост). Между другото това беше първата заповед. – Да нямаш друг Бог освен мен.
  Към ценностите, към които се стремим спадат също и – обич към ближния, ценността на живота, ненасилие, и още някои морални ценности изразени чрез 10 – те божи заповеди.
  Религията също, изразена чрез вярата е необходима и е основополагаща за изграждане на един по-добър свят. Тя е образно казано основата или стълбът, върху която ще изграждаме своята личност и едновременно с това ще градим и света около нас. Религията не отрича разумът, но все пак тя има първостепенно място, давайки ни основни правила, насоки, мотивация, надежди за по-нататъшен смисъл и развитие в правилна и положителна посока.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Откъде знаете, че текстовете са редактирани и как знаете кои части точно са редактирани? Покажете „оригиналната версия“ на текстовете, за които твърдите, че са редактирани.

 28. Турчето

  Християните ги хваща яд от това, че проумяват някои неприятни неща за тях, като общност. Исляма се разпространил само на три континента с огън и меч, а как християнството се разпространило на всички 6 континента? Едва ли е с човеколюбие, смиреност и търпение.

 29. pop

  God of the gaps е често оправдание на невежите.Само защото не познаваме добре вселената ,не означава,че бог е отговорът.Всичко добро и красиво е божие дело,лошите неща са работа на сатаната.Много удобно.
  „Бог не си играе на зарове с Вселената; той играе неразгадаема игра, която Сам е сътворил и би могла да се сравни — от гледна точка на останалите играчи(т.е. всички) — с това да играеш някаква крайно мътна и сложна разновидност на покера в стая, тъмна като в рог, с никакви карти, с безпределни залози и с раздавач, който не ви обяснява правилата и през цялото време се усмихва.“

 30. Мимка

  Като пример за редакция в момента се сещам за повторното създаване на човека. Първо в глава 1, после във втора.

  Битие глава 1
  26. След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие; и да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята.
  27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.

  И вече в глава втора, четем за ново творение на човека, сякаш първо не е имало.

  5. и всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не бе още никнала; защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята, и нямаше човек, който да я обработва
  7. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.
  8. И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.
  15. След това Господ Бог взе човека (когото създаде) и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази.
  18. И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.
  22. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека.
  23. И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).

 31. Мимка

  Според мен Библията е оригинална, дотолкова доколкото текстовете в нея са стигнали до нас след редактирането ,изгубването на част от тях, и дотолкова доколкото превода е точен. Ако намерим първите написани религиозни текстове, то това са оригиналите за нас и отново е условно казано, защото все пак са написани от хора. Автора на оригинала е Бог въпреки, че е написан е от трето лице (Битие). Условно наречените „оригинали” могат да се потърсят и сигурно съществуват в някоя от световните Библиотеки. Аз не знам къде са, но предполагам, че всеки може да ги намери, ако се интересува.
  Моето лично мнение е, че Библията е условно „оригинална”по изложените по-горе причини т. е. по-точно е само съкратена, а не коригирана и променяна (а и не биха посмели, сложно е, трябва да променят и други текстове, твърде много труд). Мисля, че историята след първа глава на Битие е премахната. По-съмнително е да е изгубена, защото е учудващо , че е останала само първа глава, по-вероятно е да е умишлено запазена заради началото на Сътворението. Затова не се разбира какво е станало с първите създадени хора, които според мен са били хермафродити – съчетавали са мъжко и женско . А при второто създаване е станало разделянето по пол – мъже и жени. На някой от хората, явно не му е харесало това първо човешко хермафродитно същество и е премахнал неговата история от първата книга описваща Битието. Което реално погледнато не е съществена редакция. Това са мои предположения.
  А що се отнася до текста :
  23. И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).
  Тук тълкуването според мен е грешно и няма нищо общо с твърдението за жената и нейната по-маловажна роля. За мен това означава единствено, че мъжът първи е бил отделен от цялото или създаден, а жената втора. Той също е част, останалата част след отделянето на жената. И двамата са части от едно цяло.
  И въобще объркването според мен идва от 3 фактора:
  – Премахване на някои текстове или книги, което променя смисъла донякъде;
  – Неточен превод;
  – Неправилно тълкуване, което е доста сложно, тъй като има доста символи, метафори и нумерология, астрология и още неща, които не можем още да разберем;
  Но едно е сигурно – Библията е най-великата и вечна книга на света, която е създадена.

 32. pop

  Иначе казано -човешка творба.Няма доказателства,че така наречените оригинали са писани и вдъхновени от божество.Просто хората и преди, и днес искат обяснение за живота,вселената и всичко.

  1. Мимка

   Ок. Нека да разсъждаваме по фактологичен начин.
   Тук първо се твърди, че нещо е измислено и после същото това нещо се използва за доказателство, че това е така. Абсурдно е.
   Твърдите, че Богът от Библията не съществува. Защо? Ами защото Библията е измислена.
   Тогава не я разглеждайте като доказателство.
   НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ДОКАЖЕ НЕСЪЩЕСТВУВАНЕТО.
   ДОКАТО СЪЩЕСТВУВАНЕТО Е ДОКАЗУЕМО.
   Не ви е харесало съдържанието и обвинявате автора.
   Богът в Стария завет е лош, в Новият – добър. По същата логика може да се твърди, че Бог в Стария завет е справедлив и нелюбящ, във втория – несправедлив, защото е любящ и прощаващ. Отричането на Библията е дефакто отричане на нас самите и неволно пренасяне на собствените ни желания и проекции какви трябва да бъдем. Ние сме противоречиви и очакваме такъв Бог, а той е балансиращ, всезнаещ, .
   Искате едновременно справдлив и любящ Бог. Възможно ли е? – Да. Бог е такъв – непознаваем от нашата човешка гледна точка за добро и зло.
   Защо мислите, че има толкова много вярващи в един Бог, ами много просто всички те са получили т. нар. „квантово пробуждане” или „мистично преживяване”, което е променило живота им изцяло.

  2. Anti-Bible.com Автор

   Единствено аврамистките религии твърдят, че този бог съществува. Ако книгите, които са в основата на тези религии, са художествена измислица, следователно и този бог, за когото твърдят, че съществува, е измислица. Последователите на християнството, исляма и юдаизма обичат да казват „така пише в библията/корана/тората, значи е вярно“, което говори достатъчно за начина им на мислене.

 33. Мимка

  Точно там е въпросът няма как да докажете, че книгите са измислица, след като вече предварително сте го приели за истина. Вие сте предубедени.
  За последователите на религията – това не е начин на мислене, а искрен стремеж за убеждаване на другите. Защото много ни се иска и другите да повярват, за да сме едно. Цитираме Библията, тъй като за нас божието слово е неопровержимо, а Библията е основа, свидетелство, ръководство.
  Авторитета на божието слово:
  http://www.bgblagovestie.com/site/wp-content/uploads/2013/04/m.m-01.pdf

  1. Иванов

   След като прочетох текста в препратката, бих искал да Ви задам няколко въпроса.
   1. Кажете ми едно подробно пророчество за бъдещето, което се е изпълнило в близкото до нас време.
   „Тя съдържа стотици подробни пророчества, които се отнасят до бъдещето на отделни нации, в това число и на Израел, бъдещето на конкретни градове, бъдещето на човечеството по принцип и относно идването на Месията – Спасителят не само на Израел, но и на всички, които биха повярвали в Него.“
   „За разлика от пророчествата в другите религиозни книги библейските пророчества са изключително точни и абсолютно винаги са се изпълнявали.“
   Ако разгледаме пророчества, написани за периода от време, обхващащ библията, то от къде можем да сме сигурни, че въпросните пророчества са писани преди събитието?
   2. „Третото вътрешно доказателство за божествения произход на Библията се проявява в нейния уникален авторитет и сила. Божието Слово има уникален авторитет, който е различен от авторитета на коя да било книга, писана някога.“
   А какво ще кажете за Коран, Талмуд, Авеста? Обзалагам се, че много хора биха казали същите определения и за тях.
   3. Коментирайте това:
   „Освен вътрешните доказателства, че Библията е наистина Божието Слово, съществуват и външни такива, които доказват това. Едно от тях е историческата достоверност на Библията.
   Тъй като Библията описва подробно исторически събития, нейната истинност и точност са подложени на проверка, подобно на другите исторически документи.“
   Тук вече авторът прави свободно съчинение или съвсем целенасочено изтъква невярна информация. Информацията в библията е променяна от жреците на племето през столетията в зависимост от разбиранията за съответния период от време и под влиянието на вярванията на други племена (къде свободни, къде роби), сред които са живеели потомците на Авраам. Примерно, както знаете, египтяните са имали държава (въпреки значението на думата да е доста по-различно от сегашното), култура, писменост, религия, доста по-рано от времето на събитията, описани в библията като египетско робство. Никъде в египетските документи не е описано нещо подобно на 10те язви, разделянето на Червено море или загиналите войски на фараона там. За съжаление има и доста други библейски истории, които не се намират дори и в еврейските документи или старопечатните исторически издания.
   Уважавам убежденията Ви, но нека се облягаме на факти и разсъждаваме логично. Ако вярата Ви помага – вярвайте, но не може да я приемем като универсална истина.

  2. Мимка

   Първо извинявам се, че отговарям по-късно. Да отбележа само – не аз съм писала този текст.
   1. Да, прав сте. Не е имало такова в близко време досега.
   Вие не сте сигурни кога са написани и пророчествата, и сбъдванията. Аз обаче не подлагам на съмнение достоверността на Библията, защото не ми е необходимо. Ако почнем да се съмняваме, тогава ви питам: Вие сигурни ли сте в датировката на учените, например в събитията от историята на света?
   И защо непрекъснато търсите несъответствия и различия в подробностите в учението на Христос, а изпускате същественото – вярата в един Бог, и любовта към ближния. Вярваме ли в доброто, в любовта към ближния, в един Бог? – Аз – Да!. Това е достатъчно за мен. Различията, които другите намират – било то например човек ли е бил Христос или е единосъщен с Бог, за мен са несъществени и дори безсмислени в случая, защото така или иначе всяко създание във Вселената има божествен произход.
   Скоро разбрах, че християните са спорели помежду си даже и с колко пръста трябвало да се кръстят.
   2. Да, и те имат авторитет. Християнството е толерантна религия, в която основните правила последно след Новия завет са: обичай ближния си и вярата в един Бог, са общовалидни и не са обвързани с религиозна принадлежност. Така, че няма противоречие, има съвместимост и с другите религии.
   Сега бихте запитали, а защо точно християнството? Защото е ясна, лесна, толерантна религия и има доста голямо движение около нея, безброй изцеления и чудеса, което е най-голямото доказателство, че е и вярна. Защото дава надежда за спасение. Вижте броят на църквите, манастирите, стенописите – грандиозни строежи още в минали времена. Как е било възможно това? Отговора – вярвали са, защото са знаели и са строили.
   3. „Никъде в египетските документи не е описано нещо подобно на 10те язви, разделянето на Червено море или загиналите войски на фараона там. За съжаление има и доста други библейски истории, които не се намират дори и в еврейските документи или старопечатните исторически издания.” – Може да са пропуснали това събитие или да са се загубили тези документи. Това, че никъде не е описано нищо не значи . А и откъде знаете това? Достоверен ли е вашия източник?
   А и друго – това, че не съвпадат какво доказва? Несъвпадението на факти не доказва автоматично недостоверността на Библията? Това може да доказва също и чисто теоретично, че споменатите от Вас египетски или староеврейски документи са редактираните, а Библията е тази истинската.

   „Информацията в библията е променяна от жреците на племето през столетията в зависимост от разбиранията за съответния период от време и под влиянието на вярванията на други племена (къде свободни, къде роби), сред които са живеели потомците на Авраам. „ – Сигурни ли сте, че е била променяна? Откъде?
   Сещам се за един филм, в който показваха как преписват Корана, колко бавно и изключително прецизни са в изписването на всеки един символ, за да не се изгуби знанието. Ако е била важна за тях тази информация, не биха я променяли.

  3. Иванов

   Благодаря за отговора!
   Харесва ми и нашата дискусия, като бързам да уточня, че по никакъв начин не желая да повлияя на Вашите вярвания и убеждения. По-скоро се опитвам да мисля логично, облягайки се на разума. Както ни учи и библията, нали така?
   Цитирах извадки от текста на връзката, понеже помислих, че написаното е важно за Вас, щом Сте го посочили. Разбира се зная, че не е писано от Вас.
   Според мен няма как да не подложим на съмнение нещо, написано толкова отдавна, претърпяло толкова преводи и пренаписвания. Казвам пренаписвания (най-вече старият завет), защото ако четем внимателно и изследваме написаното, бихме доловили тези особености. Относно датирането можем да се доверим на учените, които имат точна съпоставка. Освен това събитията в библия и по-точно в „Закона“ или „Тората“ определено не са хронологични, а се възприемат като последователни. По никакъв начин не бих свързал стила и идеята на стария с новия завет. Би било абсурдно. Изключвайки жестокостта на племенните хора, има някои основни разминавания в разбиранията за божество у израилтяните тогава и техните новозаветни наследници. Ще се опитам да Ви покажа, че има много промени на текста през годините. Първоначално религията на евреите е била политеистична. Има текстове, които не са успели да променят през годините, поради това, че някои разбирания са били толкова вкоренени в съзнанието им и би било неприемливо да се избегне употребата на определени думи. Това си личи още от първата глава на книгата „Битие“ (ако желаете ще посоча точно какво имам предвид). Друго погрешно разбиране е, че „Тората“ е написана от един човек, т.е. Моисей. Това е невъзможно имайки предвид разликите в стила на писане и тематиката на отделните пет или шест (според богословите, вкл. ИН) книги. Опитите за превръщането религията в монотеистична започва по времето на Моисей и завършват успешно едва няколко века преди Христос. До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог. Доста съвременни християни изобщо не обръщат внимание на този факт, а сляпо следват говоренето от амвона.
   Разбирам, че Вие също се съгласявате за различията в схващанията на новия и стария завет, понеже казвате, че християнството е толерантна религия (което буквално изключва СЗ).
   Това, че има толкова църкви и манастири е възможно да означава, че хората са вярвали. Но нека не забравяме колко още по-стари и по-грандиозни са Египетските пирамиди, Стоунхендж, Баалбек, Тикал и много др., вероятно хората също са вярвали, но не можем да кажем, че е било в погрешния бог. Всъщност християнството е доста късно появила се религия и няма как да се похвали с древни постройки, за разлика от други такива.
   Тук ще си позволя да Ви цитирам: „А и друго – това, че не съвпадат какво доказва? Несъвпадението на факти не доказва автоматично недостоверността на Библията?“ А какво доказва тогава? Не разбирам как преписвана книга незнайно от къде, може да бъде по-достоверна от древни документи? Няма особена логика. Каква е разликата между „несъвпадение“ и „недостоверност“? Ако не се лъжа, оригиналите преписи на Тората са от трети век преди Христос.
   За морала в учението на Исус Христос съм съгласен. Със сигурност е бил човек, изпреварил времето си. Но как да тълкуваме понятието „вяра“. Вие вярвате ли в родителите си, децата си, съпруга си. Няма нужда от вяра в нещо, което съществува, то е даденост. Факта, че се налага да вярваш в нещо/някого говори сам по себе си за несигурност и субективизъм. Което обяснява различията в разбиранията за Бог дори сред самите вярващи. Както е известно клоновете на християнската религия са десетки.
   Информацията в библията, както споменах, е била променяна в зависимост от периода и под влиянието на други народи. Пример за това са:
   – празникът „пасха“, който се е празнувал доста преди изхода от Египет. Думата на иврит е „песах“. Първоначалното значение на думата не е известно, но авторите на библията виждат прилика с думата „пасах“, в превод „да премина“. Ето защо текстовете са написани така, че да подчертават именно тази прилика. Дори и при древните израилтяни тези празници са били езически по произход. Жреците, писали тората не са можели да променят прекалено рязко преданията, понеже определени празници са били твърде вкоренени и популярни сред народа. И нещо много съществено, празникът придобива такова значение едва след вавилонския плен.
   – празникът Йом Кипур или денят Очищение. Днес той е считан като най-святият празник за евреите по време на който се спазва строг целодневен пост за смиряване на душите. Въпреки това за него отново не съществуват данни за отбелязването му преди вавилонския плен.
   Това съвсем не са единствените примери, които могат да се изтъкнат. Ако Ви интересува бих споменал и други при евентуално продължаване на дискусията ни, която за сега доста ми допада.
   Връщам се в началото на Вашите размишления. Бих поспорил и за твърдението, че всичко във вселената има божествен произход. Представете си как ние хората изглеждаме в очите на мравката. Огромни, бързи, с изключителен интелект, помякога добри, понякога строги – същински богове. За съжаление това не ни прави такива. Още нещо, ако приемем, че Бог е наш създател, защо не би разкрил явно себе си пред творението? Най-точно сравнение между взаимоотношенито творец – творение, е взаимоотношението баща – син. Трудно ми е да си представя как би се чувствал баща, който би общувал със сина си чрез записки в книга, вместо да бъде до него, да го наставлява с думи и действия, да му помага, да го прегърне, да му каже добра дума, и изобщо да имат реални взаимоотношения? Странно, нали? Всеки човек има нужда от реални взаимоотношения, а не от въображаеми.
   Поздрави!

  4. Мимка

   Здравейте!
   Мислех си да спра да дискутирам тук, но нека да е за последно заради вашия дълъг отговор.
   Казвате, че е абсурдно. Бих Ви цитирала Библията, в който се казва, че и Сатана действа по божия план. Не ми се търси, имаше го някъде…
   Представете си каква гениална идея е Словото да стане плът, и бидейки такова първо ни показва едната страна – в Стария завет, после другата – в Новия. Което не значи непременно , че са зло и добро, просто ние приемаме това разделение за такова. След това вече в Новия, не само те подтиква към избор, но и те насочва към верния. Вярвайте в един Бог( Исус Христос, този който се е жертвал за нас, и обичайте ближния както себе си – това е учението на Новия. И накрая – Времето за избор свършва – Откровението. Казано е – както себе си, трудно се постига, но не е невъзможно.Повече могат само съвършените.
   Затова не бих казала, че е абсурдно. Гениално и велико е, точно като Бог.
   Да, вярно е, че може би могат да се открият несъществени разминавания, но аз бих ги приписала на човешки грешки, погрешно тълкуване или на общественото развитие, на нагласи в съзнанието на хората във времето, което са се разпространили. Но пък основното се е запазило.
   Да, интересно е. Все още разучавам Библията и няма как да споря по изложените от Вас факти. Виждам, че знаете много повече от мен.
   „Опитите за превръщането религията в монотеистична започва по времето на Моисей и завършват успешно едва няколко века преди Христос. До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог” – абсолютно манипулативно твърдение. Докажете, че религията е продукт на чисто човешка дейност.
   „До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог.” – Признавате, че днес е малко по-ясно. Или с други думи религията търпи развитие. Това нищо не доказва, може би това е божествения замисъл. Да видим какво знаем днес – Бог е непознаваем. Бог е навсякъде и във всичко. Бог се проявява в 3 – Отец, Син и Светия дух. Бог говори чрез пророците, видения, сънища и доста често със символи, алегории, притчи и т.н. Бог е любов, но може да действа и сурово, ако се разгневи. Бог има строги закони. Бог е редът. Бог е милостив , и се опитва да ни направлява с пророчества, свидетелства, учения, Светия дух и други.
   Сега се сетих, че скоро попаднах на интересно тълкуване на Новия завет. Оказва се, че Исус е бил изпитван от фарисеите и садукеите дали е Истинският Месия и той ги е извършил. Имали са 3 чудеса, които само Месията би извършил. Откъде са ги знаели – не знам, това още не съм проучила – сигурно е писано някъде в Библията или в еврейските книги. Тълкуването беше изумително. Чрез чудесата, се обсъждаха неща, които ние четящите Евангелията въобще не сме забелязали, сякаш бе повдигната завеса. Това между другото.
   Възможно е даже да е укрито и знание. Четейки Библията си мисля, че под повърхността и се крие дълбоко и някакво езотерично знание, което на нас обикновените хора, явно не ни е дадено да знаем. А може би трябва да достигнем съответно духовно развитие, за да разберем.
   И аз не съм съгласна със сляпата вяра. Между другото възможно ли е вярата да е сляпа? Със сляпа вяра строят ли се пирамиди? Дори и Ватикана има богата библиотека, голяма обсерватория.
   Вие смятате, че боговете са различни от днешния, защото преди религията им е била политеистична, а днес е моноистична? Може хората така да са разбирали Бог за онова време и според качеството, което са му придавали, са им изглеждали повече на брой. Животът е бил суров и сурово са го тълкували. Това се отнася и за езическите празници. Разбира се били са обвързани с ритуали и жертвоприношения, което Вие Веднага бихте изтълкували като абсурдни и нямащи нищо общо с религията. Възможно е също и да са нямали „интуитивно знание” за Бог поради слабото им интелектуално развитие например, това е хипотетично. Освен това според тълкувателите , за Бог може да се говори и в множествено число – преводи от оригиналния текст доказват това. Той е всичко и във всичко.
   Каква е разликата в религията тогава и тази днес? Времето, прогреса, хората сме с други разбирания за света. Възможно е религията да следва еволюцията ни, или обратно. И все пак точно затова мисля, че трябва да търсим общото, а не различията.
   „Жреците, писали тората не са можели да променят прекалено рязко преданията, понеже определени празници са били твърде вкоренени и популярни сред народа” – отново манипулативно твърдение. Сигурни ли сте, че жриците са писали тората? И ако е, умишлено ли е? Под чия диктовка? Това е като спорът кой е написал Библията.
   Несъвпадението на два от фактите не доказва истинността на единия. Дори и в Библията е казано, че трябват поне два свидетеля, свидетелството да е истинно. И от там са взаимствали и римското право, ако не греша. А аз даже мисля, че в днешно време даже трябват повече от 3 и то от различни източници, твърде много са лъжите заради прогреса и възможностите за измама са много по-големи.
   „Факта, че се налага да вярваш в нещо/някого говори сам по себе си за несигурност и субективизъм” – Не твърдя това. Не се налага да вярвате в християнството. Свободни сме и аз уважавам това качество. Но вие предварително отхвърляте каквато и да е идея за разум по-висш от човешкия. Аз виждам вашата логика, но Вие някак не можете да видите и моята, или не искате. Може би и аз донякъде греша като мисля, че вярата е само знание, щом не мога да убедя никого. Излиза, че вярата е и още и вътрешно дълбока осъзната лична убеденост. Затова вече започвам да си мисля, че е безполезна тази дискусия.
   И аз не разбирам различията в християнството – това се дължи на неправилно възприето християнството, която е единство – с Бог, с другите. Всички други несъответствия са от неправилни тълкувания или несъществени различия, за които изрично апостолите в Новия завет казват да се избягват. В този ред на мисли религиите обединяват или разединяват хората? Обединяват, ако се търси общото, разединяват , ако се търсят различията.

   Вие мислите, че няма логика Библията да е по-истинна от древните документи. Това е вярно винаги, ако поставяте себе си пред Бога и считате вашето знание за безпогрешно. Ще можем да дискутираме едва, когато признаете и другото за възможно. С твърдението си вие го отхвърляте предварително.
   „Бих поспорил и за твърдението, че всичко във вселената има божествен произход.” – Хм, как тогава можем да се разберем?
   В очите на мравката всички по-големи от нея са богове, но има едно общо нещо между нас, мравката и Вселената. Всички сме едно цяло. И това е Бог, така го наричаме, защото е непознаваем от нашия ограничен ум и сетива, имаме само смътни интуитивни разкрития за него. Бог е този, който свързва микросвета с макросвета. И е важно е да изучаваме именно тези връзки помежду ни, по този начин той ни се разкрива.
   Учудващо какъв обрат и какъв емоционален завършек на вашия коментар.
   „Ако приемем, че Бог е наш създател, защо не би разкрил явно себе си пред творението?” – Ами разкрил се е, чрез Библията и другите религии, чрез природата, Вселената, но някои, включително и Вие все още не го виждате. Щом човек не спазва заръките на Бог и даже не се и опитва, защо Бог би пожелал да се разкрие повече от необходимото.
   Поздрави и от мен! Твърде дълго писах, дано да не е било излишно.
   Последно е.

  5. Иванов

   Привет!
   Очакванията ми бяха доста по-сериозни. Ще Ви цитирам за по-точен диалог.
   „Казвате, че е абсурдно. Бих Ви цитирала Библията, в който се казва, че и Сатана действа по божия план. Не ми се търси, имаше го някъде…“
   Не мога да схвана. За кое казвам, че е абсурдно? Ако искате да кажете, че между новия и стария завет има някаква прилика във вярванията, моля посочете ми. За това, че дявола действа по божия план няма как да ми цитирате библията. Такъв текст не присъства. Понеже стана дума за дявола, каква изобщо според Вас е идеята на бог за сътворението на му? И как бог сътвори толкова подло същество? Напълно не съответства на същността на бога в който вярвате, или не го познавате достатъчно. Ако човекът е образ и подобие божие, тогава вече можем да заключим, че бог има и доста отрицателни черти съдейки по човешката същност.
   „Представете си каква гениална идея е Словото да стане плът, и бидейки такова първо ни показва едната страна – в Стария завет, после другата – в Новия. Което не значи непременно , че са зло и добро, просто ние приемаме това разделение за такова.“
   Не го приемаме ние, но ни е заложено след грехопадението. Ако се сещате в градината Адам и Ева нарушават заповедта ма Бог и ядат от плодовете на дървото за познаване доброто и злото. Ако вярвате в Словото, означава, че не ние приемаме това разделение, а така се раждаме, познаващи доброто и злото.
   „След това вече в Новия, не само те подтиква към избор, но и те насочва към верния.“
   Това за избора и подтика не разбрах какво точно имате предвид? В НЗ по-важната идея е животът в благодатта, тази, която не присъства в стария. Нещата тук стават малко по-обемни за обяснение. От една страна, Исус се жертва за греховете на света и следва живот в благовремие. Т.е. не са нужни определени ритуали и жертвоприношения за прощение на греховете. Което все пак означава, че нещо се е променило, опониращо на твърдението за непроменимия Бог. Има и още нещо интересно. Живеенето в благодатта би трябвало да дава по-голяма свобода на вярващите. Въпреки това Исус казва, че съгрешаваме, не само когато извършим действителен грях, а дори и когато само си го помислим. Това също е доста трудно за разбиране и противоречи на живота в благодат.
   „Да, вярно е, че може би могат да се открият несъществени разминавания, но аз бих ги приписала на човешки грешки, погрешно тълкуване или на общественото развитие, на нагласи в съзнанието на хората във времето, което са се разпространили. Но пък основното се е запазило.“
   Запазило се е това, което писателите са искали да бъде запазено. Съгласен съм, че при превода са допуснати грешки, но ако ме разбирате правилно, говоря за фундаментални различия.
   „„Опитите за превръщането религията в монотеистична започва по времето на Моисей и завършват успешно едва няколко века преди Христос. До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог” – абсолютно манипулативно твърдение. Докажете, че религията е продукт на чисто човешка дейност.“
   Тук Сте на вярна посока, с едно уточнение. Манипулативното твърдение не е мое, а на самата библия. Ще Ви обясня защо. Още в първия стих е използвана думата „Елохим“ или „В началото Елохим създаде небето и земята…“. Думата „Елохим“ на староеврейски е форма за множествено число. В превод – боговете. Няма как в този стих да става въпрос за уважителна форма. А можете ли да ми отговорите чий бог е Ваал, и какво е Азазел? А нещо за медната змия да ми кажете? Какво носеха израилтяните в ковчега? Религията е продукт на чисто човешка дейност, да. Не е нужно доказателство за нещо, което се изповядва във всяка църква. Включително и във Вашата предполагам. Там е трябвало да Ви обяснят, че християнството е нещо много повече от религия.
   „„До тогава така и на става много ясно какво и кой точно е бог.” – Признавате, че днес е малко по-ясно. Или с други думи религията търпи развитие. Това нищо не доказва, може би това е божествения замисъл. Да видим какво знаем днес – Бог е непознаваем. Бог е навсякъде и във всичко. Бог се проявява в 3 – Отец, Син и Светия дух.“
   Това, за което говорите не го знаем на базата на факти или личен опит, а от написаното в НЗ.
   „Бог говори чрез пророците, видения, сънища и доста често със символи, алегории, притчи и т.н. Бог е любов, но може да действа и сурово, ако се разгневи. Бог има строги закони. Бог е редът. Бог е милостив , и се опитва да ни направлява с пророчества, свидетелства, учения, Светия дух и други.”
   Бог как е говорил научаваме от библията, но днес как се случва, по какъв начин?? Ако го е правил преди, би трябвало и днес да се случва.
   „Сега се сетих, че скоро попаднах на интересно тълкуване на Новия завет. Оказва се, че Исус е бил изпитван от фарисеите и садукеите дали е Истинският Месия и той ги е извършил. Имали са 3 чудеса, които само Месията би извършил. Откъде са ги знаели – не знам, това още не съм проучила – сигурно е писано някъде в Библията или в еврейските книги. Тълкуването беше изумително. Чрез чудесата, се обсъждаха неща, които ние четящите Евангелията въобще не сме забелязали, сякаш бе повдигната завеса. Това между другото.“
   Това също доказва, че всеки си тълкува както желае. За мен това тълкование е свободно съчинение, целящо да насърчи и одързости вярващите, но няма да го намерите сред редовете на библията.
   „Възможно е даже да е укрито и знание.“
   Възможно е, но къде пък ще остане вярата тогава?
   „Четейки Библията си мисля, че под повърхността и се крие дълбоко и някакво езотерично знание, което на нас обикновените хора, явно не ни е дадено да знаем.”
   Не знам дали Сте запозната, но езотеризма се отхвърля от ортодоксалната църква, но ще приема че говорите за духовно прозрение. Ако не ни е дадено да знаем, защо пък е написано тогава? Или пък християните Сте повече от обикновени хора? Според Словото в нас е вдъхнат живот при създанието ни. Т.е. ние сме частица от Бог. Какво духовно развитие ни предстои тогава? Какво повече?
   „И аз не съм съгласна със сляпата вяра. Между другото възможно ли е вярата да е сляпа?“
   И аз така мисля, но в библията пише точно обратното.
   „Вие смятате, че боговете са различни от днешния, защото преди религията им е била политеистична, а днес е монотеистична? Може хората така да са разбирали Бог за онова време и според качеството, което са му придавали, са им изглеждали повече на брой. Животът е бил суров и сурово са го тълкували. Това се отнася и за езическите празници. Разбира се били са обвързани с ритуали и жертвоприношения, което Вие Веднага бихте изтълкували като абсурдни и нямащи нищо общо с религията.”
   „Освен това според тълкувателите , за Бог може да се говори и в множествено число – преводи от оригиналния текст доказват това. Той е всичко и във всичко.“
   Напротив имат много общо с някои религии, но не и с Яхвизма (или в днешно време – Християнството).
   Много подценявате идеите за господство у някои хора. Желанието за слава, пари и контрол върху нациите се постига когато дадеш на хората една обща идея. Ето как в днешно време най-разпространените, християнство, ислям, индуизъм и будизъм правят толкова много послушници обединени от обща идея.
   Всъщност богословите нямат единна позиция по въпроса за използването на множественото число (не знам Вие за кои тълкователи говорите). То е използвано много кратко в началото на книгата „Битие“. Според мен е свързано с някои тогавашни схващания. И непознанието на бог Яхве (богът на израилтяните след Моисей).
   „Каква е разликата в религията тогава и тази днес? Времето, прогреса, хората сме с други разбирания за света. Възможно е религията да следва еволюцията ни, или обратно. И все пак точно затова мисля, че трябва да търсим общото, а не различията.”
   По-скоро, както казахте, обратното. Религията се съобразява със съответните разбирания на поклониците. Нещо, като историята е – пише се от победителите, по начин, който ги устройва.
   „„Жреците, писали тората не са можели да променят прекалено рязко преданията, понеже определени празници са били твърде вкоренени и популярни сред народа” – отново манипулативно твърдение. Сигурни ли сте, че жриците са писали тората? И ако е, умишлено ли е? Под чия диктовка?”
   Под диктовката на конюнктурата. Защо днес диктуващият не диктува отново? Ще кажете, че има много такива писания и днес. Тогава какво пречи да ги добавим към библията. В библиите на различните църкви има няколко различни книги. Ако примерно книгите на Енох са писани под диктовката на Святия Дух, защо не присъстват в протестантската библия? Предполагам, Вие изповядвате именно тази вяра.
   „Несъвпадението на два от фактите не доказва истинността на единия.“
   Двата факта са две истини. Фактите не е нужно да се доказват. Всъщност не знам за какво точно говорите тук.
   „„Факта, че се налага да вярваш в нещо/някого говори сам по себе си за несигурност и субективизъм” – Не твърдя това. Не се налага да вярвате в християнството. Свободни сме и аз уважавам това качество. Но вие предварително отхвърляте каквато и да е идея за разум по-висш от човешкия.“
   Не твърдя такова нещо. От къде го измислихте? Но нека цитирам няколко стиха, които явно са Ви убегнали.
   Бит 1:26-27 „И Бог каза: Да създадем човека Адам, по Нашия образ, по Наше подобие! И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде…“
   Пс.5:7 „А Ти си го направил малко по-долен от ангели, със слава и великолепие си го увенчал.“, което по-късно е цитирано от и от Павел в Евреи. Ако изповядвате написаното, не би трябвало да се счита, че има много голяма разлика между творение и творец. А и не е задължително по-висшият интелект да е именно бог. Това може да я друга цивилизация. Нека предположим, че от някоя друга галактика идва някаква различна раса, много по-напреднала интелектуално и физически. Кацат пред белия дом, люкът се отваря, излизат 3 същества и поздравяват земляните. Ние как трябва да ги приемем? Като богове или като по-развита раса?
   „Аз виждам вашата логика, но Вие някак не можете да видите и моята, или не искате.“
   Всъщност много бих искал да разбера вашата, но за сега не успявам.
   „Може би и аз донякъде греша като мисля, че вярата е само знание, щом не мога да убедя никого.”
   Вярата няма нищо общо със знанието. Соломон пише, „…понеже намразиха знание“, и се изброява. Осия пише „людете ми гинат от липса на знания“. Библията цени знанието. Знанието като че ли изобщо не се насърчава по църквите. Колкото по невежи са хората, толкова по-лесно се управляват.
   Вярата според Павел е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме… (Евр.11). Това е стихът, който най-често се дава, като определения за вяра в църковните среди. Да попитам, според Вас не изглежда ли малко странно този стих, „…в ония неща, за които се надяваме, неща, които не се виждат“? Е, може ли тогава знанието да има нещо общо с вярата?
   „Излиза, че вярата е и още и вътрешно дълбока осъзната лична убеденост.“
   Права сте, но не е задължително тази убеденост да е в нещо, което съществува. Едни са убедени, че се прераждат, други, че преминават на по-висше ниво на съществуване, 3ти в рай и ад, 4-ти вярват в летящото спагетено чудовище. Едва ли всички са прави, понеже вярата им е базирана на представи за нещо, в което няма как да са сигурни, а сигурни ли са – това вече не е вяра, а знание.
   И аз не разбирам различията в християнството – това се дължи на неправилно възприето християнството, която е единство – с Бог, с другите. Всички други несъответствия са от неправилни тълкувания или несъществени различия, за които изрично апостолите в Новия завет казват да се избягват. В този ред на мисли религиите обединяват или разединяват хората? Обединяват, ако се търси общото, разединяват , ако се търсят различията.
   Различията в християнството обикновено са от нечисти подбуди. Основната е мамона.
   „Вие мислите, че няма логика Библията да е по-истинна от древните документи. Това е вярно винаги, ако поставяте себе си пред Бога и считате вашето знание за безпогрешно. Ще можем да дискутираме едва, когато признаете и другото за възможно. С твърдението си вие го отхвърляте предварително.”
   Никъде не съм казал, че „другото“ не е възможно. По-скоро Вие го представяте така, за да прокарате някаква идея. Да, няма логика незнайно кога написана и от кой книга, да е по-достоверна от документи. Описанията в нея приличат по-скоро на древна еврейска митология, отколкото на достоверни събития. Пак Ви споменавам, описанията в битие са взаимствани от други религии, като са малко видоизменени. Религии, които са съществували доста преди Авраам. На Сте ли чели гръцка митология? Случайно да намирате някаква прилика между планините Олимп и Синай? А за зороастризма? Там ще разберете как точно след излизането на евреите от Вавилония започват да се появяват идеите за дявол и демони. Затова в СЗ не се споменава нищо за давол, демони, сатана, Веезевул и подобни. Сигурен съм, че дори не сте обърнали внимание. Много християни пропускат този факт. Това ме кара да мисля, че защитавате написаното в книга, която дори не Сте прочели, камо ли изследвали. Всичките Ви твърдения са на базата на лични вярвания, а не на знания или доказателства. Дори не ми цитирате библията, което показва, че разбирате нещата по свой си начин.
   „„Бих поспорил и за твърдението, че всичко във вселената има божествен произход.” – Хм, как тогава можем да се разберем?
   В очите на мравката всички по-големи от нея са богове, но има едно общо нещо между нас, мравката и Вселената. Всички сме едно цяло. И това е Бог, така го наричаме, защото е непознаваем от нашия ограничен ум и сетива, имаме само смътни интуитивни разкрития за него. Бог е този, който свързва микросвета с макросвета. И е важно е да изучаваме именно тези връзки помежду ни, по този начин той ни се разкрива. „
   Само дето мравката ни вижда.
   И как точно предлагате да „изучаваме тези връзки помежду ни“? Помежду кои? От къде да четем? Дайте ми литература, базирана на убедителни доказателства. Това за микро и макро света нещо не го схванах. Връзката между тях е базирана на строги физични и химични закони, които тотално се отхвърлят от библията. Примери: потопа, Йон в корема на рибата, превръщане на пръчки в змии, разделяне на море, ходене по вода, говорещо магаре, телепортиране на хора, излизане невредим от нажежена пещ и много други.
   И как тогава да свържем микро и макро света с духа????
   Учудващо какъв обрат и какъв емоционален завършек на вашия коментар.
   „„Ако приемем, че Бог е наш създател, защо не би разкрил явно себе си пред творението?” – Ами разкрил се е, чрез Библията и другите религии…“
   Християнството отхвърля другите религии. То казва, че има един бог. Вече не разбирам каква идея защитавате.
   „Щом човек не спазва заръките на Бог и даже не се и опитва, защо Бог би пожелал да се разкрие повече от необходимото.“
   Тогава трябва да приемем, че Бог се открива избирателно, така ли? По-горе цитирате ап. Йоан, като казвате „Бог е любов“. Аз примерно спазвам заръките му, как трябва да очаквам да ми се открие? Под каква форма да очаквам тази любов? Какво значи „да се разкрие повече от необходимото“? Колко е необходимото? Не е ли границата на необходимото различна за всеки? На Вас трябва малко, на друг – повече. А не би ли трябвало да е обратно, първо бог открива себе си и после да спазваш заръките му? Доста лишено от логика изказване. А можете ли да ми кажете как точно се Ви се откри бог? Светлина ли видяхте, съновидение, глас ли чухте, бяхте грабната и принесена в рая? И как свързвате случката с макро и микро света (не е сарказъм)?
   Ще ви дам един съвет. Ако искате да навлезете по-дълбоко в изучаването на библията, освен нея четете еврейска история и култура, учете иврит. Надявам се, че не ходите в църква, в която проповядва някое ченге. Напоследък излязоха доста досиета на „пастори“. Там със сигурност няма какво да научите, освен как да говорите пламенно за неща, които да не практикувате. О, да не забравим и десятъка, който така и не разбраха, че се отнася само за евреите. Или по-скоро не искат да разберат 🙂
   Бъдете здрава!

  6. Мимка

   Казах, че няма да отговарям и ме „нахранихте” като за последно. Мисля да го преглътна. Следващият път, ако влизам в такъв спор, ще се подготвя подобаващо.
   А и си го заслужих си като се навирам в място, на вратата, на което пише ”Забранено” за такива като мен. Със сигурност дотегнах на автора на сайта, за което отново се извинявам.
   Уважавам мнението Ви и донякъде разбрах защо не вярвате в Бог (макар че има доста противоречия). Едно само не разбрах – Вие в какво вярвате? Ако не е Бог, според Вас кой ни е създал?
   И благодаря за съвета, но не ми е необходимо да навлизам толкова дълбоко в Стария завет и да уча иврит, след като има Нов.

  7. Anti-Bible.com Автор

   Между другото, „на вратата“ на сайта не пише „Забранено“ за никого.

  8. Мимка

   „Затворено” в смисъл – „Влезте в стаята с Библията, за да я обсъдим, но оставете Вярата си пред вратата”, което е същото.

  9. Иванов

   Уважаема Мимка, и аз Ви попитах същото, но така и не получих отговор. Казвате, че друг път ще се подготвите подобаващо, а след това споменавате, че не Ви е необходимо да навлизате в СЗ и да учите иврит. Ако искате да научите нещо и от новия завет, ще се наложи да ползвате иврит или старогръцки. Не сте разбрали в какво вярвам, понеже темата беше друга. Мога да дам отговор на въпроса, само ако ми обясните какво точно означава понятието вяра. Опитайте да ме убедите, че е нещо по-различно от възприятие на ума на предполагаема идея. Авторът на сайта съвсем разумно подлага на съмнение явни фактологични грешки и абстрактни събития описани в библията. Припомням Ви, че преди няколкостотин години е било ерес да кажеш, че Земята се върти около слънцето, а само до преди няколко десетилетия църквата смяташе, че Земята е на 5, 6 хиляди години. За огромно разочарование, тези вярвания, противопоставянето на които по онова време би те отвело на клада, се оказват напълно погрешни.
   Нямам никакви негативни чувства към Вас. Нито целта ми е да Ви убеждавам в нещо. Както казах в предни коментари, опитвам се да разсъждавам логично. Смятам, че не бива да изпадаме в емоционални драми, замъгляващи трезвото мислене.
   Поздрави!

  10. Мимка

   Вярата не е идея. Вярата е неделима част от нас. Може да се определи като Божественото, което съществува във всяко същество. Може да се определи и като Любовта, което ние (творението) съдържа в себе си. Вярата се изразява във всяко действие от нас и има отношение към свързаността ни , т. е. тя е няколко неща:
   – Бог
   – Любов
   – Действие
   – Свързаност помежду ни, отношение
   Вярата не е просто предполагаема идея, тя е съществуващата идея заложена в нас от Бога като човешки същества. Тя винаги предполага действие, деятелност, движение и цел на това действие. В тоя смисъл вярата е моторчето ни, което общо казано е Любовта ни.
   След като свържем всички тези неща, разбираме и осъзнаваме, че вярата е и Знание за всичко споменато по- горе.
   Не мога да намеря началото на разговора, което ме навежда на мисълта, че твърде дълго писах тук. Мисля, че е достатъчно.

  11. Иванов

   Освен, че не намирате началото на разговора, имам чувството, че не четете това, което съм писал. Отговорите Ви са доста хаотични, противоречиви и лишени от обосновка.
   Започвате с „Вярата не е идея.“. Само няколко реда по-долу пишете „тя е съществуващата идея“.
   Не всяко същество има вяра, дори не всяко живо същество има такава. Вярата е присъща за същества с развит ум, какъвто е човекът. Човешкият мозък управлява както жизнените процеси на тялото, така и емоции, чувства, креативност и поведение. Вярата спада към вторите. Тя е плод на умствена дейност. Останалите живи същества притежават инстинкти или вродени модели на поведение. Това е кратката разходка из природознанието и биологията. Исус Христос, ако сте обърнали внимание, казва „…имайте вяра…“, единствено на хората. На се обръща към планини или животни. Ето затова не може да се определи като „Божественото, което съществува във всяко същество“.
   От следващите изброени от Вас неща разбирам, че имате съвсем объркана теология. Ето някои връзки описани в библията. Отново ще цитирам ап. Павел:
   „Вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме“
   Ето защо вярата има връзка с надеждата, но не и с Бог, любов и т.н. На Бог не му е нужна вяра, тя е за нас хората и е насочена към Него. Бог има връзка с любовта:
   „Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов.“
   Вярата има връзка с делата:
   „…вяра без дела е безплодна.“ – Яков

   „Тя винаги предполага действие, деятелност, движение и цел на това действие. В тоя смисъл вярата е моторчето ни, което общо казано е Любовта ни.“
   Тук ми стана доста объркано. Първо изброявате три синонима, после ги свързвате с вярата, пък нея с любовта. Вярата и любовта предизвикват действие – това добре. Ама как заключавате, че вярата ни, която е нашето моторчето е „общо казано“ любовта ни? Струва ми се, че обясненията станаха доста общи.

   Между „предполагаема идея“ и „съществуваща идея“, няма никаква разлика. Естествено, че предполагаемата е и съществуваща идея. Не знам защо ги разделяте? Независимо как ще го кажем, си остава идея. Т.е. плод на нашия ум.

   „След като свържем всички тези неща, разбираме и осъзнаваме, че вярата е и Знание за всичко споменато по- горе.“
   Аз лично, нито разбрам, нито осъзнавам това твърдение. Разсъжденията Ви са по-скоро присъщи за човек от бялото братство, отколкото на човек с библейски основи. Няма автор в библията, който да изтъква нещо подобно. Винаги са разделяни вяра и знание. Никъде не се споменава за тяхната свързаност.
   Ако случайно решите да пишете, моля използвайте повече факти. Нека не се движим само по имагинерната ос. Да Ви попитам. Допускате ли, че е възможно да грешите във вярванията си? Нека си представим, че сме родени някъде дълбоко в африканската джунгла. Племето ни води отседнал начин на живот. Имаме свой собствен разговорен език, който не прилича на никой друг. Нямаме представа какво е електричество, интернет, култура, образование и т.н. и т.н. Има ли някаква вероятност, вярата на човек от това племе, да бъде в същия бог, в който вярвате Вие? Единственият бог, чрез когото може да получи спасение.
   Всичко добро!

 34. Ники

  Моите поздравления ! Религията е онова, което убива личности, лишава от АЗ, а последователите и като се сблъскат с абсурдните глупости, са принудени да си въобразяват че видиш ли, нещо друго ще трябва да са искали да кажат, та дай да я тълкуваме както на нас ни харесва. Простотията и овчеглавието нямат граници ! Браво за сайта, дано стигне до повече хора, лично аз ще го представя на много места кар=то връзка ! Продължавай да живееш без страх, и със отвирени очи !

 35. Мимка

  Азът не е егото.
  Повечето хора се страхуват, че когато има единство, ще „изчезнат” в общото. Както в по-горния коментар – че Аза няма да го има. Християнството обединява, а не уеднаквява.
  Страхуват се също и, че няма да бъдат свободни достатъчно. Свободата е същата. Само 10 са божиите заповеди и те почти изцяло съвпадат с моралните и етични норми, които се отнасят за обществото и за всеки човек индивидуално. А колко много повече са забраните и ограниченията, наложени и приети от човечеството именно, защото не се спазват тези норми.
  В живота сме свикнали непрекъснато да фрагментираме всичко около нас. Във фирмата – отдели; в образованието – предмети; в икономиката – отрасли. Всичко разделяме на части, изучаваме и прилагаме самостоятелно. И грешим, защото не виждаме общото. А общото е най-важното и в общото главното.
  Науката и религията са човешки творения. Те са доказано съвместими, защото съществуват днес. Разногласията са по отношение на кое от двете е водещото. Това е почти същият въпрос като онзи – кое първично? – съзнанието или материята. Но понеже и религията и науката са продукт на вярата в това, което мислим, че знаем. Излиза, че вярата е знанието, а знанието е истината. Вярвайки в Бог, ние избираме истината – първично е съзнанието. „Автор на автора” е Бог. Бог е истината, а науката е човешко творение.
  Всеки търси истината. Свят, в който не знаем кое е лъжа, кое не, не може да съществува дълго. Защото всеки човек търси основа, нещо, за което „да се хване” , за да не се изгуби. Не знае, че това е онзи камък – християнството, за който се говори в Библията. Някои не го намират и започват да се лутат и за да не се отчаят или самоунищожат, започват да смятат себе си за най-важни, ценни. Резултатът е триумф на егото. Разпада се обществото и настъпва хаос.
  Още един линк във връзка с достоверността на Библията:
  http://poznaiboga.com/media/Knigi/Dostovernostta_na_Biblyata.pdf

  1. Anti-Bible.com Автор

   След като християнството е човешко творение, позволете да се съмняваме в достоверността му. Първата половина от коментара Ви противоречи на втората. Между другото, Ego на латински означава именно Аз. Мисля, че бъркате Его с егоизъм. Колкото до обединяването и уеднаквяването – монотеистичните религии обединяват съзнанията на последователите си, определяйки какво да мислят по основни въпроси, което дефакто е уеднаквяване. Два компютъра с еднакви програми са ЕДНАКВИ компютри, не обединени компютри.

 36. Мимка

  Горе показах каква е логиката вярата да се отъждествява със знанието и истината, и защо религията е водеща. И как науката също може да е погрешна. Религиите (в частност християнството) са човешки творения, а Библията е написана от хора, но е диктувана от Бог – божие творение. Християнството е човешко творение, защото ако го нямаше християнското апостолско движение след възкресението, историята с Исус щеше да бъде просто легенда, мит или напълно забравена. Много хора мислят, че Новия завет са само четирите евангелия. Ако прочетат и останалото, биха разбрали истинската сила и мощ на учението и на неговото разпространение.
  Да, на гръцки ego е аз, но Азът е по-обширно понятие…няма да продължавам, има философски трудове по тази тема.
  Между другото знаеш ли, че sеx на латински означава 6?
  И за последното.
  Християнството е свободен избор.
  Два компютъра с еднакви програми не са ЕДНАКВИ компютри. Процесорът, РАМ паметта, операционна система и т. н. са други. Лош пример.
  Да, уеднаквяване е, но във важното, в главното. Но само дотам. Мисленето си е индивидуален процес, решенията също.
  От коментара Ви също, разбирам, че Вие вече сте решили и искате да сте си свободен да грешите, а аз ви принуждавам в нещо, и даже Ви „определям“ как да мислите.
  Не е така.
  Бъдете жив и здрав, и честито Рождество Христово.

  1. Anti-Bible.com Автор

   „Каква е логиката вярата да се отъждествява със знанието и истината“ – вяра е едно, знание и истина – друго. Едното не води до другото.
   „И как науката също може да е погрешна.“ – никой не отрича това. Единствените, които отричат винаги, че грешат, са вярващите – те не могат да допуснат, че грешат, защото ще сринат кулата си от карти.
   „Библията е написана от хора, но е диктувана от Бог – божие творение.“ – това трябва да бъде доказано, все пак.
   „Между другото знаеш ли, че sеx на латински означава 6?“ – а на английски е „six“ – каква изобщо е връзката?! Страхувате се или сте имали слаби оценки по математика? Или ви плаши нещо толкова естествено, като секса (благодарение на който съществувате)?
   „Християнството е свободен избор.“ – казал господарят на роба и продължил да го бие с камшика.
   „Два компютъра с еднакви програми не са ЕДНАКВИ компютри. Процесорът, РАМ паметта, операционна система и т. н. са други. Лош пример.“ – защо да са други? Никой не е казвал такова нещо. „Еднакви програми“ дори буквално означава, че операционната система е еднаква.
   „Мисленето си е индивидуален процес, решенията също.“ – това не се забелязва у вярващите и няма как да е иначе, тъй като при следването на система от вярвания, индивидуалността изчезва. Мисленето се свежда до най-базовите си функции, които също са повлияни от нея в различна степен.
   „От коментара Ви също, разбирам, че Вие вече сте решили и искате да сте си свободен да грешите, а аз ви принуждавам в нещо, и даже Ви „определям“ как да мислите.“ – правилно разбирате.
   „Не е така.“ – тук си противоречите.

 37. Мимка

  Към автора: Извинявайте, че погрешно схванах, че тук има дискусия. Самата аз държа на свободата и не бих налагала на всяка цена своето мнение.
  Колкото до превода от латински – Прав сте, нищо не значи.

  1. Мимка

   Към Иванов и Автора
   Здравейте. Извинявам се, че се забавих с отговора.
   Напротив. Всичко съм прочела. Може да изглежда хаотично, защото пиша каквото мисля. Възможно е да има неточности в изложеното. Според мен в Новия завет се набляга точно на свързаността ни. Не можеш да обичаш, ако не се чувстваш свързан.
   И аз не ви разбирам. Например искате факти за обяснението ми за вярата?
   Няма факти,излагам всичко от моя гледна точка.
   Съществуващата идея, заложена в нас от Бог е божествената идея за нас. Божествената идея е жива: „…и Словото стана плът”.
   „Винаги са разделяни вяра и знание” – Възможно е. Не знам всичко, за да твърдя, че е било така винаги. Ако погледнем философски на въпроса, знание не е ли твърдата увереност за нещата около нас? Ако човекът е душа и тяло, то освен знание, подчинено на разума, значи има и друга страна, друго знание да го наречем интуитивно, което е свързано с вярата, с любовта, с духовните ни потребности, с Бог.
   „Нека си представим, че сме родени някъде дълбоко в африканската джунгла. Племето ни води отседнал начин на живот.…Има ли някаква вероятност, вярата на човек от това племе, да бъде в същия бог, в който вярвате Вие?” – апостол Павел е казал:
   „Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.” (Колосяни 2:8)
   Така, че всички отговори са в тази велика книга – Библията.
   Отклонихме се доста. Връщам се към темата за нейната достоверност.
   Библията е книга, която няма аналог в света, в нея е Божието слово според мнозина. Библията показва най-важното за нас – Сътворението, кои сме, от къде сме тръгнали и накъде трябва да вървим. Не можем да я отхвърлим лесно намирайки непрекъснато някакви несъответствия. Всяко такова има някакво обяснение. Да не забравяме, че не трябва да разглеждаме съдържанието на Библията в буквалния смисъл. Например Исус като е казал : „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.” (Йоан 6:53) – да не би да е искал да се тълкува буквално. Възможно е да има други неизвестни засега документи, антики, свързани с Библията, които биха донесли по-голяма яснота. Противоречията между Стария и Нов завет, може да се разглеждат и както всяко противоречие между старото и новото, което се е формирало в света досега. Такива промени (например смяна на един обществен строй с друг) винаги са били съпроводени със съпротива, кризи, революции. Защо да не приемем, че такива промени са възможни и в религиите , в духовния ни живот, израз на израстване на съзнанието ни, където е заложен този божествен план. Бог не е нещо отделно от нас и не разбирам защо винаги го разглеждат така. Бог е в съзнанието ни. Точно затова говори апостол Павел, че сме христови не външно, а вътрешно:
   Вие гледате на външното. Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, то нека размисли още веднъж в себе си, че, както той е Христов, така и ние сме Христови.( 2 Коринтяни 10:7 )
   Възможно е, и тълкуванията да се грешни и са необходими повече дискусии относно тях. Възможно е да има грешни преводи(знаещите иврит ще се изкажат). За тези, които разглеждат достоверността само външно като хронология на исторически събития, съществува и наука – Библейска археология, която са занимава с това. Според мен всичко трябва да се взема в предвид. Така наред с автентичните доказателства и факти, трябва и да се вниква и в съдържанието и смисъла, когато се разглеждат противоречията. Доста труд е необходим, за да изкаже някой такова крайно мнение, което е всяко Анти-. Освен това Библията е толкова обемиста.
   Надявам се,че не съм обидила с твърденията си и коментарите си Вас и Автора, но трябва да се замислим за някои неща.
   Искрено Ви желая само доброто.
   Много здраве занапред!

  2. Иванов

   Здравейте отново!
   Страхотна проповед, благодаря! Почувствах се като на неделна служба в евангелска църква. Особено след излагането на абстрактни становища, на които се дават още по-абстрактни обяснения. Но нали казахме, че ще вярваме без да мислим. Въпросът, който Ви зададох в предишния си коментар, не беше опит за запленяване с философия, нито пък опит за измама, а логичен рикошет срещу основни библейски твърдения, на които получих неясен отговор с цитат.
   Но нека за миг допуснем, че съм заблудителят на душите човешки. Цитираният стих има две интересни казвания. Едното е, че не бива да се заблуждаваме по първоначални учения на света. Тук Павел говори за духовни учения. Как тогава, след като Бог е сътворил Адам и Ева, е възможно да има друго учение преди тяхното, все пак те са били в присъствието на бога, така че биха учили това и идните поколения? Накрая се уточнява „…, а не по Христа.“. Тогава би трябвало да пренебрегнем всяко друго учение преди Христос, включително и това на Яхве, дадено чрез Моисей. Е, в такъв случай възможно ли е в стария и новия завет да става въпрос за един и същи бог? Ако „да“, тогава излиза, че бог се е променил, независимо от написаното, че е неизменим.
   „Библията е книга, която няма аналог в света, в нея е Божието слово според мнозина.“ Тук ви хванах, че не четете написаното в предни коментари. Не само, че има аналог, но дори старият завет си изглежда направо преписан, с необходимите леки изменения, от свещената книгата на доста по-стара религия, а именно книгата Авеста. Своевременно новият завет поема в същото направление. Не забравяйте, че евреите излизат от вавилонския плен през 6-ти век пр. Хр., което пък „случайно“ съвпада с окончателното написване на СЗ, който бива преведен на старогръцки през 3-2 век пр.н.е. Това обяснява и появата на дяволи, демони, бесове и тем подобни в новия завет, досущ както съществуват и при зороастризма. Ако се съмнявате в написаното, направете справка с „библейската археология“, каквото и да е това чудо на науката.
   Не виждам нещо, с което да сте оборили дори и най-малко нечии твърдения. Освен, че споделяте убежденията и вярванията си, не представяте никакви доказателства в подкрепа. Безсмислено е да продължаваме, ако не представите нещо издържано.
   Бъдете щастлива!

 38. Спас

  Здравейте!
  Бог е неизменин! Това може да съдим по доказателствата дадени за идването на Месията още в Стария завет. В 3 глава на Битие откриваме, че Бог обещава , че един ден потомството на жената ще смаже главата на змията. Това е първото пророчество за идващия Христос. И тук той установява нов завет след , като стария завет по дела е бил нарушен. Това е заветът по вяра. Ето така са били спасени всички старозаветни личности до времето на Христос. Бог не се променя не озчава, че той винаги ще предприема едно и също. Човекът има грешна природа и няма как отново да изпълнява завета по дела. И затова Бог предприема постановлението на Новия завет.Бог не се променя , защото той винаги обича човеците. И старозаветния Яхве е Същият Христос от Новия Завет.

  1. Иванов

   Здравейте и Вие, Спас!
   Казвайки „бог се променя“, нямам предвид пораснала му е коса, брада, побелял е или е напълнял. Говоря за позицията му спрямо греха и наказанието за него. Не може в един случай да бъдеш убиван с камъни за прелюбодейство, примерно, а в друг – да си тръгваш оправдан.

   Та нима в 3 гл. на „Битие“ бог не е знаел, че този завет ще бъде нарушен, че да се дава и пророчество за Христос, който ще постанови нов такъв? Доста лишено от логика, не мислите ли? Проблемът на християните е първосигналният отговор, който дават, без да се опитат да разсъдят предварително.

   „Човекът има грешна природа и няма как отново да изпълнява завета по дела.“ – Това пък ако можете да ми го разтълкувате, понеже нищо не схванах. Значи веднъж може да изпълнява завета по дела, веднъж не може?! Струва ми се, че имате доста неясноти. За да има добър диалог е добре да бъдете подготвен. Още нещо, новият завет е завет на живот в благодат, е не (както споменахте) на вята.

   „Бог не се променя, защото той винаги обича човеците.“ Можете ли след такова твърдение да дадете някакво обяснение на следните стихове:
   Към цар Саул – „Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел.“;
   Езекил – „…поразете; окото ви да не пощади, нито да покажете милост; старци, юноши и девици, младенци и жени избийте съвсем…“.

   Според богословите Яхве и Исус Христос е една и съща личност. Моето мнение е, че Яхве е обединение на всички божества на евреите като един възвишен господ. Идеята за което е чисто човешка, породена от желание за сплотяване на племето, стремеж към покровителстване от по-могъщ бог или просто копиране на пример от други по-развити общества. Исус Христос (приемайки, че е реална личност) е човек, който със сигурност е изпреварил времето си, начетен и мъдър, основоположник на учение за нравственост и морал.
   Успех в начинанието!

 39. Стоян

  Здарвейте,
  Като християнин бих искал и аз да се включа в дискусията. Повдигнатите въпроси не са обезателно лесни за отговор, особено когато човек вече е отговорил и настроил себе си. Лично моето мнение, е че войнстващият религиозен фанатик е толкова лош, колкото и крайния атеист. В своята разбалансиранист те много си приличат. За кървищата в Стария Завет е писано много, но преди да отидем там нека погледнем настоящето, то не е по-малко жестоко. Най-тежките и безчовечните войни в история са се случили именно в тези години на знание и просвета. Да не забравяме, че както и да го примате факта си е факт, над 50 милиона човешки същества/ембриони/ зиготи както щете ги наречете биват убивани ежегодно от човечеството в делото на аборта и още наколко милиона като пораснали индивиди при най-различни свади, караници и войни. За глада от когото страдат и умират още наколко милиона ежегодно, какво да кажем?.. как да приемем това?…да обвиним Бога за нащите дела или липсата им?…. не ми се струва интелигенто. Все неща които се случват точно в този момент. Трябва просто да пуснем новините за да разберем докаде сме го докарали като човеци, примерите за безхумаността ни са хиляди, ежедневно. И от тази база е малко странно как ние съдим Бога, Твореца, излагаме Го на съдебен процес или още по зле, като народния съд навремето ние вече сме Го осъдили, само за показност правим този процес да докажем пред себе си и другите, че сме прави в негодуванието си и спазваме все пак някаква законност или дори няма и процес направо Го убиваме посред нощ и като Ницше се изгубваме в лудостта….
  Да не бъде.
  Аз съм градинар лаик, но обичам растенията, признавам не съм добър градинар, поне не толкова добър колкото искам да бъда, грижа се за малка градинка с чушки, домати, краставици и други плодове и зеленчуци, които обичам. Не е лесно да си градинар, много често се провалям и растенията ми умират заразени най-вече от безбройните гъбични заболявания понякога и от вируси, да и разстенията прихващат вируси. Но ставам все по-добър и забелязвам че ако листата покажат призназнаци на болест и ако ги махна веднага без да се замислям има шанс да спася растението, гледам да съм внимателен с хербицидите, не искам да ям отрова все пак. Знам че растението го боли, но нямам избор, при дърветата понякога слагам „мехлем“ на раната. В няколко случая, всъщност случи се с розите и с доматите, та те хванаха болест, от която нямаше спасение „rosette disease“ беше при розите и някаква гъбична напаст при доматите така и не разбрах каква беше, трябваше да ги изкореня, иначе рискувах всичко да отиде по дяволите. Направих го, но още ме боли, особено за розите те бяха от тези с много силен аромат и с алено червен цвят, винаги тях показвах като ми идваха гости……Да не е лесно да си градинар, а дали растенията ме разбират какво и защо правя, не зная, понякога ми се струва че те ми се усмихват…странно нали, но така си мисля и почнти съм сигурен че е така. Не винаги ползвам едни и същи методи към тях, а това което е най-полезно в дадената ситуация, понякога към една и съща болест на едно и също рестение третирам по-различен начин, но това не е защото аз се променям. Нека ви обясна джоджъна и магданоза ми страдаха от „Powdery Mildew“ поне така го „разчетох“ аз. Добро „лекарство“ е една лъжичка обикновенна сода на 3-4 литра вода и болестта изчезва, да но това е добро само при по-ниски температури, при по-високи содата изгаря листата и аз губя растението, горкичкият ми хибискус бая го опарих тази година(живея в Тексас, тук е вече топличко), затова трябва да се третира или със силно разреден содов ратвор или с нещо друго, колкото и да не е за вярване млякото е чудесно средство срещу подобни заболявания. Въобще градинарството не е лесна работа, ама това май го казах вече…..Много пъти особено ако се случи дъждовна пролет, аз зная (без да я искам или предизвиквам) каква болест ще излезе и съответно се подготвям предварително. Но една е грижата за разсада, друга е за подраснали растения, понякога става толкова объркано, че човек ако не чете постоянно може да си помисли, че всичко е една противоречаща си безмислица, едно може, ама после не може, обичаш ….пък режеш като див звяр, поливаш пък се молиш за не прекалено влажен сезон, побъркана работа, ама накрая като сложа саладката с прясно миришещ лук и магданоз, като откъсна ете такива, като малки ябълки смокини ако щете вярвайте, ти става едно густо на душата и си викаш: Ееее, слава тебе Господи, какви чудесии само.
  Ето това макар и в кратце исках да споделя с вас, дано съм ви бил полезен, ако ли не …здраве, че нещо подбедрицата ме стяга от скоро време.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Т.е. да разбираме, че всеки, който не вярва в християнския бог, е болест и трябва да бъде премахнат. Пък и да принизяваме хората до растения е…доста крайно.

  2. Иванов

   Здравейте, Стоян!
   Нещо бъркате. Не коментираме човешката злоба, глупост и жестокост, а божията. Не обвиняваме бог за човешките злини, а питаме защо е толкова свиреп към хората, съдейки по написаното в стария завет.
   Разбрах, какво намеквате с историята за градинарството, но и според мен примерът е крайно неуместен. Ще се повторя, явно не сте прочел горните разсъждения. Вероятно имате някакъв пропуск в четенето на библията. Ето някои извадки:
   – Човекът е образ и подобие на Бог;
   – …ти си го направил малко по-долен от ангелите…(човекът);
   – Най-вътрешното място на скинията е „Светая светих“, или мястото където се срещаха първосвещениците с бог. След като Исус Христос изрече „Свърши се.“, завесата в храма се раздра отгоре надолу. Това бележи началото на нов тип взаимоотношения и комуникация с бога. От този момент всеки човек има достъп до Святия Бог и може да разговаря директно без посредник.
   Та нима Моисей не разговаря с бог, ами Авраам, Яков, Самуил? След Христос можем и ние. Мисля, че е малко по-различно от общуването с рози. За такова сравнение трябва да имате доста развинтено въображение. Озадачава ме разбирането на християните – Бог има и доказателство за това е, че съществува в представите им. За жалост или не, реални проявления липсват. Християните обяснявате толкова простичко всичко с думичката, криеща в смисъла си несигурност – вяра.

 40. Стоян

  Не. Не казвам това. Казвам че всички ние боледуваме, аз и ти, и че има Един, който знае как да ни излекува, теб и мен само да искаме. Не. Не принизявам хората до разстенията, а ги използвам (разстенията) в метафора за да можем да разберем неща, които ни е трудно да разберем иначе.

 41. Веско

  Християните са възможно най-заблудените хора. В Библията се казва, че Бог е всезнаещ. А в Битие още в началото се цитира,че Бог съжали ,че сътвори човека. След което се започва унищожение на света с потоп и всякакви други. След като е всезнаещ той би трябвало да знае, че ще съгрешим а и че той ще съжали… Най смешното е, че като ги попиташ Бог ли е създателят на всичко отговарят моментално с Да… А щом е създателят на всичко знапи е създателят на злото … И се почват едни смешни теории, че той не е създателят на злото от смешни по-смешни за да оправдаят религията си и вярванията…. В Стария завет Левит или изход там пише, че джуджета или ниски хора нямат право да служат в храма… Те отговарят, че Бог има по-добри планове за тях и знае кое е най-добре и къде могат да бъдат полезни… За всичко си измислят абсурдни отговори… Като не знаят нещо отговарят на въпроса с “ не всичко ние дадено“… Или, че това е да ни изпита вярата. Просто трябва да вярваш… Ей така Бог има най-доброто, за теб. Трябва да вярваш. Фанатици. А на доста от тях даже Бог им говори.

 42. Стоян

  До Иванов.

  Нека започнем малко от по назад в разсъжденията първият въпрос който излиза е: ако Бог не съществува, как тогава може да коментираме Неговата „злоба“? Малко несъстоятелно нали? Ако сте обиден на Бог, разговора ще е един, ако не вярвате в Него може би друг, но вие някак смесвате нещата. Ако искате може да коментираме трудностите които срещете в разбирането на тези пасажи, ако ви интересува темата по задълбочено, отците са оставили тонове с много интересна литература. не забрявайте по тези теми е писано и писано над две хиляди години и за, и против. Нито вие нито аз бихме открили топлата вода. Ако бяхте градинар щяхте по-добре да ме разберете с градинарския пример:)
  За посредника… винаги е имало един посредник. С кого говори Моисей на планината според теб? Ще ти подскажа. С Този Който в новия завет казва АЗ СЪМ пътят, идтината и живота.
  Само ще добавя и това за да отговоря поне малко, аз към децата ми съм един когато са на 1 месец, друг когато са на 12 месеца, трети когато са на 5 години и съвсем друг когата са на 10- 12 години или пълнолетни. Много от забраните които са имали са премахнати без аз да съм се променил. Начина на общуване и темите са се променяли….

  До Веско

  Първо за злото. То не може да е било създадено, защото то няма битие. Злото е отсъствие на добро, отказ от добро. „развалено“ добро. Не можеш да вземеш злото в ръце и да кажеш ето го. Може да се ползват неща за зло обаче.
  Второ за Бог. До Той е всезнаещ и все пак създаде и теб и мен като знаеше какви магарета ще бъдем(поне аз), не е ли чудно това. Аз в злобата си бих казал НЕ няма да създам Стоян или Веско. Но Бог не е такъв, защо съжали обаче, амои как няма да съжали когато Стоян и Веско вместо да се радват на живота и да пият една бира заедно спорят за глупости? Да за глупости и пак ни обича. а защо тези предишните са си отишли в потопа, ами защото нямаше да можем да си говорим сега с теб ако това не бе станало, но това е друга тема.

  1. Иванов

   А може би и Вие, ако бяхте прочел повече по темата, нямаше да споделяте такива неща. Ако това се проповядва по църквите, разбираемо е и християните да говорят без да изследват. Да, бих желал да коментираме по някои теми, които изобщо не са ясни на самите вярващи. С кой е говорил Моисей съм написал доста по-рано, но не сте прочел.
   Според християнската църква, Моисей е разговарял с Йехова, или по-точното произношение на иврит – Яхве (YHVH). Разбиранията са, че това е Исус Христос от новия завет, въпреки липсата на такава информация в библията.
   Загърбвайки стереотипното мислене, трябва да отбележим няколко факта. Едва ли действително е съществувала такава личност. Освен библейски, няма никакви исторически данни за съществуването на му. Съществуването му не е споменато и в египетските документи. Въпреки всичко, нека приемем, че е съществувал.
   Животът му е странно разделен на три части по 40 години. По-скоро авторите са описали три периода, през които преминават евреите. Затова са създали така пищната история около Моисей, започваща с интересното му оцеляване след раждането. Бебето пътува по ръкав на Нил в кошче, където е открито от дъщерята на фараона. Следващата странност, че дъщеря на фараона на Египет дава на детето еврейско име. Едва ли египетска принцеса ще се потруди на научи езика на робите. Обзалагам се, че не сте се замисляли никога за това. Еврейското име на детето е Моше. След това името в Септуагинта става Мойсес, понеже в гръцкия език няма звук „ш“ и почти винаги имената завършват със „с“ (същото се получава и с Йешуа – Йесус). Преводите на стария завет обикновено ползват еврейските форми, но в случая при Моисей не е било възможно, понеже гръцката форма на името е била доста известна на населението. Свещениците, които са редактирали шестокнижието, свързват думата „Моше“ с „Маша“, което значи „изваждам“, и дават следното обяснение за него:
   „…и нарече тя името му Моисей (Маша), защото, казваше, от вода го извадих.“
   Да не говотим, че името със също звучене на египетски е „син“, което е доста по-логично.
   Преданията за детството на Моисей също не изглеждат достоверни. Древните митове и легенди изобилстват от подобни примери за изхвърлени деца спасено по чудо, които след това стават велики хора. Гръцката митология ни говори за доста такива, примерно Персей, Парис, Едип и др, в персийските легенди това е Кир, а в римските – Ромул и Рем. Доста интересен е легендата за Саргон Акадски, намерена на вавилонски плочи няколко столетия преди Вавилонския плен. Много вероятно е историята за Моисей да е взаимствана от там, докато свещениците са подготвяли Шестокнижието във Вавилон. Е, разбира се е доста по-украсена. Бедният рибар е заменен от принцеса.
   И така, Стоян, не мога да съм обиден заради нещо, което не съществува. Желанието ми е хората да бъдат по-трезви в разбиранията си относно библията, която очевидно е пълна с недостоверна информация. Моля Ви, не ми подсказвайте относно библията, понеже смея да твърдя, че съм по-запознат с нея отколкото 99.9% от вярващите. Освен това за да придобият пълна представа върху нея, на християните им липсват познания върху еврейска история, език и култура.

 43. Стоян

  До Иванов.
  Без да искам съм преминал на ти в горния си коментар, за което моля да бъда извинен.

 44. Веско

  Най ми е смешно като опитате да изопачите нещо което не ви изнася. Тогава Библията или Исая лъже ‘Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя мир, творя и зло! Аз Господ съм, Който правя всичко това.’ Исая 45:7 … Ще кажете чакай да видим контекста или друга глупост за да оправдаете лъжите в библията. Злото е отсъствие на Добро…. Но на вашия „Бог“ му е позволено…. Всъщност това да унищожиш нещо не е ли зло…. Вие не очаквате ли Света да бъде унищожен и вярващите да бъдат грабнати. Бог да унищожи света. Но не на него му е позволено всичко, защото ние нямаме неговите необятни мисли. Нашия ум е ограничен… Та Бог колко пъти унищожава тоя свят от сътворението… Явно няма чак толкова съвършен ум… И защо сме му ние??? За да може просто да му отдаваме слава и да се покланяме. Един Бог с неограничени възможности има нужда от нашето хваление и поклонение??? Голям Бог… Създава съвършени ангели който се възгордяват. Възгордяват Св от само себе си. Иначе са били създадени съвършени. И как един неограничен Бог ще съдържа толкова низко чувство като ревност???

 45. Стоян

  До Веско
  Да прав си, Веско, има текст и контекст, така е между впрочем с почти всички книги, поеми, новели, филми и т.н. така е и с Библията, какво има за чудене тук. Питам се, ако си чел например Радой Ралин или Елин Пелин какво разбираш, наистина ми е интересно? Виждам че знаеш, че библията не е една книга, а е сборник от много такива, писани и събирани в продължения на столетия, така там намираме, поезия, исторография, апокалиптична литература, множество жанрове и стилове и горко (всмисъл че няма да ги разбере) на този който ги чете, както се чете вестник. Така е, независимо дали го приемаме или не.

  Ако нямахме свободна воля, не бихме водили този разговор, поне не по този начин, факта че сме на коренно различно мнение води до заключението че сме хора с различни воли, е така е решил Бог да ни съсдаде, аз мога да реша да върша добро и мога да реша да върша зло, освен ако не съм патологичен случай. Така са хората, ангелите, серафимите, херувимите и всички интелигентни Божии създания.

  Ще ти призная: аз също съм ревнив баща, ако видя някой да бие или лъже сина ми, не стоя усмихнат гледайки, а на сина му казвам, НЕ ОТВАРЯЙ вратата на чужди хора, НЕ ОТИВАЙ след непознати, все забрани, забрани, СЛУШАЙ мене, какво ти говоря, БЪДИ любезен, БЪДИ благодарен към хората които се грижат за теб, все заповеди, заповеди, въобще аз съм един ревнив баща, не давам сина си туко така, и затова може би разбирам и Господ.
  А когато след наистина голяма пакост, примери много, трябва да отупам сина, знаеш ли какво ми казва той: Ти си лош. и е прав лош съм, ама ако не съм такъв в този момент, ако му позволя да прави от малък каквото си поика и когато си поиска, докъде ще го докараме?… примери много.

  Въобще възпитаването е като градинарството, сложна работа, ама ако не разбираш се чудиш ли чудиш, да не излезе че казвам че аз разбирам, не не разбирам, лаик човек съм, ама гледам да се уча, белкем схвана нещо.

 46. веско

  В целия си живот не съм видял нито един баща да хвърли синовете си е огън или да ги изгори. Дори и да я има тая зверщина в света то тя е сигурно изключително редки случаи.
  Ти би ли хвърлил синовете си във вечен огън ако не ти се подчинят?
  Та даже хората показват повече милост и любов от твоя Бог!
  Има изключително честни и добри хора, без да посещават църква, нито лъжат, нито крадат, показват уважение на другите и даже не пушат и какво те ще са в ада само защото не са повярвали Бог? А даже и да вярват те не са крайно фанатични като вас, вярват по свой си начин и не свързват всичко което се случва с Бог гледат трезво на нещата. Не като вас приемайки и осъждайки всичко. И да според вас даже и те ще горят в ада.
  Защото трябва да кажат като папагали молитва за покаяние, да се потопят във вода и да симулират някакво странно говорене на езици.
  В което има хиляди дебати и спорове Аджаба трябва ли да говорим или Не.
  Никоя религия няма други толкова под религии.
  Евангелисти, съботяни, баптистки, Йехова ти, мормони, православни, католици.
  Знам отговора ви така е, защото „дявола“, иска да изопачаване истината ех този дявол…
  И всеки твърди, че неговата е най правилна.
  Другите са секти и не водят до спасение. Хахаха
  А нас горките какво ли ни очаква…… Хахха

 47. Стоян

  До Веско

  В емоционалния ти отговор виждам няколко сериозни въпроса. Първият е за ада. Не те убеждавам в нищо, просто се опитвам да обясна, та да знаеш какво отхвърляш. Ще бъда откровен с теб, този бог, който си отхвърлил ти и си станал атеист, съм отхвърли и аз, за да стана вярващ. Не знам дали ще ме разбереш. Учението за ада не е дошло наведнъж, в Библията то е разкрито постепенно и езика не е винаги един и същ. Ще започна с едно изказване с което ти може би няма да се съгласиш, но е вярно. Ние християните казваме, че хората се нуждем от спасение. От какво се спасяваме? …..Ами от ада, грехът, смъртта, желанието на Бог не е да ни хвърли там, а да ни извади, (защо иначе ще умира с такава срамна смърт за нас , няма логика) защото ние вече сме там. ето един стих:
  Езекиил 18:23
  Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? казва Господ Иеова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее?
  Ада е състояние на душата. Да говори се за място, на вечно осъждане, но това осъждане е дошло в момента, когато сме презряли брата си, изневерили на жена си, осъдили съседа, подминали бедния и прочие и прочие. Бог не е срещу нас, ако бе така би ни изтребил като пилци отдавна, отдавна. Бог е за нас, да се спасим от смъртта и да живеем. И още нещо има заповед от Христос да не съдим, и така е добре да правим, така че кой къде отива, ще се разбере малко по-късно. Господ съди по сърцето на човека, и ни е дал добро време да затегнем бургиите, нека не го прахосваме. Нека Го послушаме.

  1. Иванов

   Само да вметна нещо. Понятието за ад, дявол и духове и т.н. идва след Вавилонския плен, както и много други. Тогава на евреите, повлияни от местната религия написват, с леки изменения, за тези неща. Взаимствани са от Зороастизма, религия разпространена във Вавилония, считана за най-древната, много преди да се появи християнството. Ето защо думи, като дявол, сатана, Веезевул, лукавия започват да се срещат в НЗ, а в стария липсват.

 48. Стоян

  Вторият ти въпрос е за деноминациите. Тук съм съгласен, с теб, макар и без ожесточение в сърцето бих казал прекалено много са. Аз съм православен, това ми стига,.

 49. Стоян

  До Иванов

  Не само Моисей, но и Авраам и Яков и др. са се срещали именно с Христос и това е учението на църквата от век първи през столетията та до днес.

  За името Мойсей, ако това въобще има някакво значение .

  From the Hebrew name מֹשֶׁה (Mosheh) which is most likely derived from Egyptian „mes“ meaning „son“, but could also possibly mean „deliver“ in Hebrew. The meaning suggested in the Old Testament of „drew out“ from Hebrew משה (mashah) is probably an invented etymology (see Exodus 2:10). The biblical Moses was drawn out of the Nile by the pharaoh’s daughter and adopted into the royal family, at a time when the Israelites were slaves in Egypt.

  Не че е категорично, но показва че нещата не са черно бели, като се включи че го е отгледала собствената му майка и тя все пак го е наричала някак, а Фараоновота дъщеря му дава името Мойсей когато той вече е пораснал, нещата стават още по забъркани.

  2:10 А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Моисей: Понеже, каза тя, извлякох го от водата.

  Това което разбирам от вас е че не вярвата в историята за Мойсеи и я считате за измислица защото няма достатъчно информация. Същото се отнася обаче и за много други древни хора и градове, за почти всички древнигръцки мислители и философи, царе и случки, разликата е че при библейските това се подчертава, а при другите подминава от якои хора, не от всички. Но вие би трябвало да знаете това.
  Малък пример с едно доста извесно име това на Аристотел.

  In general, the details of the life of Aristotle are not well-established. The biographies of Aristotle written in ancient times are often speculative and historians only agree on a few salient points.
  от Уикипедия е, но това може да се подвърди и от по добър източник.

  За Троя до откриването и от Хейнрих Шлиман преди век и половина се е смятало от учените че е недействително място. Подобна е историята с Вавилон и Ниневия.
  Примерите са много , ама много.

  Поздравления че сте си направили труда да прочетете библията и я познавате добре, аз я изучавам повече от 25 години, и също мога да твърдя че не ми е чужда. Прав сте че не съм чел всичко тук, за което се извинявам, дискусията е много дълга а аз нямах толкова време, но това не е добро извинение.
  Напъно съм съгласен че повече знание ни е нужно на всички, само да не е прекалено тендециозно поднесено, което се случва и от двете страни за съжаление.

 50. Иванов

  Разбира се, че няма как да се знае със 100% сигурност, но нека се облягаме и на логиката. Случаят с Моисей е един от многобройните спорни моменти в библията. Понеже го споменахте в коментар, реших да пиша за него. С вашия отговор виждам, че почти сте съгласен с мен. Озадачава ме обаче твърдението Ви, че изучавате библията от 25 години, и не виждате нищо съмнително в нея (поне такова впечатление оставяте).
  Моята позиция е следната. Всяко нещо има логично обяснение, независимо кога науката ще достигне до него. Както се установи, че Земята не е плоска, на доста повече от 5 хиляди години е, и се върти около слънцето. С времето все повече неща, написани в библията ще се укажат грешни, а не обратното, както смятате вие. До сега се случва така. Добре е човек да взаимства морала на Исус Христос, но не и да фанатизира вярата. Крайностите не са добро нещо. За мен е крайно и да приемаме написаното в художествена книга за абсолютна истина (потопи, разделяне на морета, манна от небето, ходене по вода, духове, дяволи, грабнати от духа, глътнати от риби, слизащи в ада, разумно говорещи животни, облаци от слава, огнени колесници от небето, връщане времето назад, и т.н. и т.н). Ама във всяка друга религия нещата са почти същите. Моля не ми казвайте, че това Ви звучи реално! В днешно време в църквите е пълно с окултни практики, без значение от деноминационната им принадлежност, уж четат една и съща библия. На всичко отгоре публикуват и видео материали от т.н. „богослужения“. В някои случаи действията на посетителите са досущ, като на пациенти в психиатрична клиника. Това беше малко отклонение. Все пак, ако ги питате ще кажат, че вярват в библията и я спазват мотамо.
  Фактът, че библията се тълкува по колкото искате начина, говори за пълна липса на еднозначност (визирам фундаментални разбирания), което от своя страна навежда за мисълта за свободно съчинена легенда. Колкото и да се опитвам да разбера ответния начин на мислене, не мога и не мога. Нека християните живеят в мечтите си, но не и да се опитват да ги представят като реалност, в която да се опитват да вкарат и останалите.
  С най-добри пожелания!

 51. Стоян

  До Иванов,
  В Библията макар и да я знам не лошо, не всичко разбирам, но има хора по образовани и по умни от мен, които също вярват и са вярвали. Отците на църквата като Йоан Златоуст, Василий Велики, Григорий Богослов, Максим Изповедник и много други са едни от най-образованите и умни хора живяли някога на земята и са вярвали, какво да кажем за Исак Нютон, който е писал повече по библейски въпроси, отколкото по научни, с други думи умни и учени хора има и от двете страни. Да аз вярвам в библията, макар и не всичко да разбирам. Същото казвате и вие за науката, макар аз да НЕ противопоставям двете, това би било глупаво.
  Виждам нужда, да изясна няколко неща. Тук ще говоря като православен християнин, за разлика от католици и протестанти, с най-голямо уважение към тях, ние никога не сме горили хора за техните научни убеждения. (макар някои Византийски императори, да са преследвали друговерци) Православната църква не се занимава с наука, а със спасението на хората. Аз зная за православни вярващи (Dr. Gayle Woloschak) които приемат еволюцията например. Аз без да я приемам, мисля че земята е на много повече от 5000 години, библията никъде, ама никъде не споменава на колко е. Тук нещата са оставени до личните убеждения на всеки вяраващ, не са догматизирани. С течение на времето, все повече неща от библията се доказват, а не обратното. Наскоро намериха в Израел надпис споменаващ цар Давид. Досега никъде освен в библията не се намираше извор говорещ за него и много учени смятаха че той е измислен, митичен цар. Разбира се има още много предизвикателства, но нека бъдем честни, така е с всичко свързано с античната история, където има малко и противоречащи си понякога извора. Българската история е не лош пример. Дайте моля пример за нещо описано в библията, което е доказано на 100% че не е истина. Нека да порасъждаваме.
  Аз съм срещу фанатизма като цяло, бил той към вяра, наука, идеология. Бог е сътворил нещата красиви и е най-естесвеното нещо е да им се наслаждаваме и изучаваме с радост без излишен напън и крясък в душата но все пак с усърдие. Тук аз имам накъде да се подобрявам.
  Чудесата не мисля че биха били добър пример за разсъждение, защото тях човек или ги приема или не, няма база за която да се хванем и да обсъждаме, виж пророчествата са друго нещо, нека дам може би най-извесния пример с еврейския народ в Левит 26:33, както и на много други места четем:
  ………..А вас ще разпръсна между народите и ще изтръгна нож след вас; и земята ви ще бъде пуста и градовете ви пустиня……..
  Бог казва че ако евреите не Го послушат, той ще ги разпръсне сред народите където ще бъдат мразени и избиваби и след това пак ще ги събере отново:
  Исая 11:12
  …..И ще издигне знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята……

  За страните практика на някой деноминации споделям вашето мнение, да те приличат повече на окултизъм (Кенет Коплан, Кенет Хейген и други като тях) отколкото на християнство. Както вече споменх аз съм православен и съм готов да разясна до колкото ми е по силите нашите практики. А темата за различните деноминации е може би тема за друг разговор.
  Православието от век първи винаги е тълкувала библията многопластово, но еднозначно. А за различните мнения то и двама учени от една и съща сфера да събереш на едно място все ще намерят за какво да застанат на две различни мнения, което разбира се не означава че науката е легенда. За политиците да не говотим.:))) Съгласен съм, че всаяко едно натрапено нещо си остава завинаги натрапено, затова е хубаво когато пазим свободата си, която също е дар от Бога.
  Поздрави.

 52. Стоян

  До Иванов
  Само да добавя няколко думи за името на Моисей, според мен и вярвам според повечето християни няма абсолютно никакво значение как това име се е образувало, дали идва от еврейския език от египетския или е смесица от двата.

 53. Иванов

  Така е, много учени споделят за вярата си, това не означава, че са направили някакво откритие по въпроса. По-скоро конюнктурата е била такава. Има много повече, които не споделят такова мислене. Да изтъквате, че велики учени са били вярващи, та дайте и ние да бъдем, е крайно несериозно. Още повече пък точно за Исак Нютон.
  За Давид, Соломон и за кой ли още не няма да намерят – все пак бизнес.
  Относно православната църква, отдавна е доказала, че не може да и се вярва много поради постоянните и заигравки с властта. Тук в България беше изцяло просмукана от комунизма, буквално може и да не е изгорила никой (говоря за Бг, иначе може и с това да се „похвали“), но доста хора, по онова време, изгоряха покрай нея. Пълна с доносници на ДС, съкращаваше животеца на обикновените вярващи. Не помните ли? Няма да коментирам окултните практики, като: минаване под масата, обикаляне на църквата, палене на свещи за опрощение на грехове, изповядване пред попа, кланяне на икони и изображения, кандилкане на тамян да бяга дявола, целуване на ръка на попа, ръсене с чемшир и т.н. и т.н., за които библията мълчи. И след всичко това да кажете, че сте православен, ама недейте така. Най-добър преобраз на нея са духовните водачи на евреите, които искаха Исус да бъде разпнат. За тях Исус Христос поучаваше следното:
  „Слушайте ги какво ви казват, но не постъпвайте според делата им.“ Перефразирам от Матей.
  Забравил сте в списъка на другите деноминации имената на Райхард Бонке, Бени Хин, Катрин Кулман, Джеси Доплантес, че и Джойс Маер. Иначе музикантите са им много добри. За съжаление хората са доста наивни и психически лабилни за да вярват на подобни фантастични учения.

 54. Стоян

  До Иванов
  Много неща засегнахте, ще ми е трудно да отговоря на всичко, но едно по едно.
  На учените не им е работа да правят открития за вярата, а за науката, така поне мисля аз. Дали конюктурата е била такава? едва ли. много техни съвременици открито се противопоставят на вярата, примери има, мога да дам при нужда.
  Никъде не съм казал, че щом някой учен е станал вярващ, хайде всички трябва да бъдат, напротив, умни хора е имало и от двете страни, избора е личен.
  Забелязвам че теологията ви е малко протестанско ориентирана, а те са отскоро, казвам го не без уважение към тях. Да наричате изповядването и другите споменати практики окултизъм, показва не достатъчно разбиране на учението на християнската вяра. Може да не го харесвате, това е друг въпрос. Ако искате можем да коментираме всяко едно поотделно, макар че ще отнеме доста време. Не забрявайте че новият завет е продукт на църквата, а не обратното.
  Не помня църквата да е съкращавало живота на хората, ако може разяснете, какво имате впредвид. Иначе да прав сте имаше и продължава да има проблеми, но първо това засегна всички ни, не само църквата, доносници имаше навсякъде, Комунизма не можа да просмука както го наричате не малка част от църквата, та и от българското общество, прочетете например есетата на Георги Марков, но ударът беше тежък, почти до умиране. Църквата не са само свещениците и епископите, а всеки вярващ, излезе проучване на скоро за стотиците избити от комунизма християни и свещеници, запазили вярата си, историята за неврокопския митрополит Борис е пример. Много уцеляха без да се продадът, свещеник Атанас Аролски, Свещеник Георги от село Жегларци, Архимандрит Назарий, Архимандрит Серафим Алексиев, списъка е нескончаем, но те не са интересни за жълтата преса.
  След гоненията от първите векове е имало много отказали се от християнството хора, които са поискали да се върнат в църквата отново, и тогава е имало разгорещени дискусии, и обидени хора, живота си тече, нищо ново под слънцето.
  Поздарви!

 55. Стоян

  До Иванов

  „За Давид, Соломон и за кой ли още не няма да намерят – все пак бизнес.“
  Ако искате дискусия, моля бъдете по-сериозен, пращам линк от уикипедия, защото е по лесен за четене, с малко усилия можете да намерите и други източници.
  Tel Dan Stele
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Dan_Stele

  1. Иванов

   Виждам, че и Вие цитирате изключително „сериозен“ източник. Ако желаете, мога да дам сериозни такива. Не е лошо да се облягате и на собствения си разум по тези въпроси. Вярвайте, колкото си искате щом това Ви помага, но ако се включвате в дискусията, поне излагайте ваши лични опитности и логични заключения. Не се хващайте детински за някоя думичка, а четете всичко и се опитайте да дадете обяснение. Превръщате се в поредния бърборко.

 56. Стоян

  До Иванов

  Да съгласен съм за уикипедия, цитирах нея, както споменах, защото е лесна за четене, ето два други линка:
  http://web.newworldencyclopedia.org/entry/Tel_Dan_Stele
  https://www.academia.edu/2501888/Maeir_A._M._2013._Israel_and_Judah._Pp._3523_27_in_The_Encyclopedia_of_Ancient_History._New_York_Blackwell

  И още от Оксфордския университет:
  Cline, Eric H. (2009-09-28). Biblical Archaeology: A Very Short Introduction. Oxford University Press. ISBN 9780199711628. Today, after much further discussion in academic journals, it is accepted by most archaeologists that the inscription is not only genuine but that the reference is indeed to the House of David, thus representing the first allusion found anywhere outside the Bible to the biblical David.

  Аз не съм професор по всичкознание:))), разбира се че ще се опирам и на друго мнение и опитност, особено ако то е от специалист в дадената област. Това мисля е разумно.
  Да кажете, че някои е съкратил живота на някого другиго, си е сериозно обвинение. Какво имате впредвид че се хващам за думата? Простете, но ние ще бъдем съдени за всяка казана от нас дума, не е добро просто ето така да си говорим.
  Ако ви се струвам бърборко, моля да бъда извинен, но кажете на какво точно искате да дам обяснение? Ще го направя с удоволствие.
  Поздрави

 57. Иванов

  За това примерно. Ще се цитирам:
  „…потопи, разделяне на морета, манна от небето, ходене по вода, духове, дяволи, грабнати от духа, глътнати от риби, слизащи в ада, разумно говорещи животни, облаци от слава, огнени колесници от небето, връщане времето назад, и т.н. и т.н.“
  Нека само обяснението не е базирано на фантазии.

 58. Стоян

  До Иванов
  Без да претендирам за изчерпателност, бих разделил споманетите от вас примери в две групи и бих добавил трета.

  Първата група са чудесата описани в Библията, от които споненавате: „разделяне на морета, манна от небето, ходене по вода, духове, дяволи, грабнати от духа, глътнати от риби, слизащи в ада, разумно говорещи животни“ и т.н.

  Втората група е от историко-геофрафски характер вие споменавате потопа, както разбира се тук можем да включим, изхода на евреите от Египет, всички споменати царе, градове местности и т.н.

  Третата група която бих добавил са пророчествата.

  За първата група, както бях споменал в по-горен коментар е трудно да говорим и невъзможно да обясним с рационални методи. Нямаме база, за която да се хванем освен вярата или липсата и. Какво имам впредвид? За да се докаже нещо каквото и да е било то, трябва да имаме възможност за осъществяване на опит, трябва да има повторяемост на резултата и трябва поне още един независим източник със същия резултат за да може да се изведат съответните физични закони и да успеем да го дефиницираме, а в най-лошия случай ни трябват поне няколко източника, от които да черпим информация, когато става дума за отминали „чудни“ събития. Е, нищо подобно нямаме тук, и всеки рационален опит за обяснение на чудесата (а такива опити има) ще си останат по мое мнение жалки и незадоволителни, а по-всяка вероятност и неверни. Но чудесата са наречени имено чудеса, защото в тях липсва рационалност, има нещо за чудене, главоблъскане, съмнение ако щете. Те са в голямата си част единични, неповторяеми събития. Но помислете малко, ако приемем че Бог е именно такъв, Бог и Творец на всичко, защо Той да не може да извършва подобни неща? Защо? Какво би Му попречило? Тук въпроса според мен е друг, а той е не толкова възможни ли са чудесата описани в библията или не, а има ли Бог или не? Чудеса вярвате или не, се документират до днес, но това е друга тема, която само загатвам, без да навлизам в нея, защото проблемът е същият, невъзможността за рационална доказуемост, с това изключение, че има повече свидетели, описали събитията. Съвременни чудотворци като св. Йоан Максимович, св. Йоан Кронщадски, св. Порфирий са чудесни примери с множество описани от мнозина извършени чудеса. Тук нарочно, без особено желание да коментирам сега изключвам всички протестански евангелизатори. Хора, като Бени Хин, не са добър пример.

  За втората група писах също, а именно, въпреки че за огромната част от събитията и имената споменати в библията, нямаме други източници, или имаме дори противоречащи на пръв поглед такива, историческата наука постепенно разкрива мъглявината на тези събития и те са в полза на документираното в Стария Завет. Има разбира се много предизвикателства, но ТАКА Е с ВСИЧКО (простете за „подчертаването“) що се отнася за античната история, дори с утвърдени имена и събития, много от това което знаем за античната история е от зле запазени в много случаи единични източника, в повечето случаи писани десетилетия или дори столетия след описваните събития. Да изключения има, но те не са правило. Така че въпроса е подобен: До колко можем да се доверим? Е поне можем да търсим и изследваме, затова историческата наука е всичко друго, но не и статична, постоянно се откриват, надписи, артифакти и какво ли не и често утвърдени мнения се обръщат на 180 градуса. Почти цялата древна българска история знаем от гръцки летописи, които в повечето случаи не са доброжелателно написани за нас и има много празни полета дори за събития станали двеста, триста, четириститин години назад, камоли хилядолетия. Така че всяко прибързано заключение, ще си остане завинаги такова …прибързано.

  За третата група, пророчествата. Дадох един чудесен пример как едно пророчество дадено преди хилядолетия се сбъва почти в наше време или по точно в 1948 със създаването на държавата Израел, а изпълнени пророчества има много.
  Поздрави

 59. Стоян

  До Автора

  Опитът ви да покажете колко е лошо християнството и хрисиянския Бог среща няколко проблема.
  Материалът които е необходим да знаем е огромен и за да се направи адекватен критичен анализ е нужно, много ама много четене, за което и аз самия не винаги намирам време.
  Първото нещо, което бих казал е нещо, което споменах в по ранните си коментари, библията не може да се чете както се чете весник, стига се до недоразумения.
  Второ библията не е жанрово хомогенна, с други думи в нея има най различен набор от жанрове, към всеки от които подхода е различен.
  Трето времето и обстоятелствата когато е написана библията са различни от нашите. В отношението си към човека Бог не е статичен, не подхожда по един и същи начин, затова имаме Стар Завет и Нов Завет плюс още няколко завета с Ной например, с Авраам и др.

  Ще започна според възможностите си да отговарям на проблемите, които поставята, започвам отзад напред защото завършвате с Новия Завет, а той е най-близък до нашето време.
  Вие заключавате:
  Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:
  Английска версия:
  “It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.” (Luke 16:17 NAB)
  Българска версия:
  „Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

  Тук на първо място се очертава една откровенна лъжа и тя е че Бог е почитател на човешки жертвопринушения ето и стихове:
  Второзаконие 18:10
  Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,

  Еремия 19:5
  и издигнаха високи места на Ваала, за да горят синовете си в огън за всеизгаряния на Ваала – нещо, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито Ми е идвало на ум.

  Ако случая с дъщерята на Ефтай ви кара да мислите че Бог е искал някога човешки жертви, то имам два въпраса към вас:
  1. Къде пише точно какво се е случило с дъшерята на Ефтай(принесена в жертва, останала девица и т.н.) ?
  2. Къде пише че Бог е искал това и е одобрил?

  Вие твърдите че Стария Завет е валиден и до днес, това не отговаря на истината ето стихове:
  Матей 11:13
  Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана(Кръстител);
  Евреи 8:8-13
  8 А напротив, когато порицава израилтяните, казва: „Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
  9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.
  10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;
  11 И няма вече да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.
  12 Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“.
  13 А като каза „нов завет“, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

  А как все пак нито една йота няма да премине без да бъде изпълнена? Христос изпълни целия закон, без да го наруши никъде и даде нов. И друго ако се вгледаме в контекста се забелязва че юдеите някак си искаха с техни правила да заобиколят закона, защото го възприемаха лицемерно, неискренно, което и провокира отговарът на Христос, че нищо не може да се отмени докато не се изпълни.
  Ако имате допълнителни въпроси тук , моля задайте ги, ако не ще премина на следващия от вашите примери.

 60. Стоян

  До Автора

  Вие пишете:

  „Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

  Английска версия:
  “For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

  (Matthew 19:12 ASV)

  Българска версия:
  „защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

  Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат….“

  Цялата реч на Христос е изключително образна, Той постоянно използваа примери от всекидневието да каже по-дълбоки духовни неща. например на едно място Той казва на учениците си да се пазят от фарисейския квас. Това не означава че фарисеите имат някаква специални мая, с която тровят хората, а както го обяснява малко по-късно под квас трябва да разбираме лицемерието. Така е с не малка част от Неговите думи, защо го прави? Може да има няколко отговара, да ни накара да си размърдаме сивото вещество, да ни обърне силно внимание на проблем, който иначе ние ще подминем, и други възможни.
  Как да разбираме думите му за скопците. Нека помислим, скопците са един вид девственици, ако и да не са пълни такива то в момента на скопяване те стават, девствениците в библията са винаги пример за чисти, неомърсени хора, и тук можем да кажем че ние трябва да се скопим за греха, злото, ненавистта за да влезем в Божието Царство, което е и учението на Църквата.
  Но можем да дадем и друго тълкование, монасите са „скопци“ за Бога без да са отсранявали нито едно от своите телесни части, те са „скопили“ сами себе си заради Божието Царство.
  Може да има и други тълкования и всички те да бъдат вярни, едно обаче е сигурно, тълкованието което вие давате, никога не е било част от християнството и никога няма да бъде, да не кажа че има канони на църквата които забраняват изрично физическото скопиране.

 61. Стоян

  До Автора

  Вие казвате:

  „Happy those who seize your children and smash them against a rock.” Psalms 137:9 NAB

  Българска версия:
  Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

  Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели Библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.“

  Нека започнем първо с това че не споменавате от коя българска версия този стих е изтрит. Аз проверих всички налични ми преводи и във всички тях той фигурира.
  Виждам че може би има едно объркване от ваша страна, вие като че ли приемате че всичко споменато в библията е по Божия заръка, но това не е така. по-голямата част от събитията описани в библията, не са по волята на Бога, и там ясно е казано това, защо е написано тогава?
  Ами защото се е случило, добро или зло. Да! изнасилванив, убийства, грабежи, измами са ставали от тогава та чак и до днес и авторите на книгите в библията са много откровенни в това отношение. Няма нищо напудрено, замаскирано така като за пред „чужденците“. Не. Всичко е описано както се е случило. И това стряска много хора, но това е света, който ние сме създали.

  Доколкото стиха от псалмите, който цитирате има два проблема във вашето тълкование, доколкото го разбирам.

  Първият е, че вие взимате една поезия и я възприемате буквално, Цялата книга на Псалмите е поезия, това са текстове на песни пяти от израелтяните. Ние българите сме пълни с подобни песни, най елементарен пример е Добри Чинтулов, Ботев и други. Замисляли сте се над текста на “ Назад, назад, моме калино“
  …….
  „Ке се престорам на църна чума и пак при тебе ке дойдам, жена ке уморам дечиня ке гледам вечно твоя ке бида“
  ……..
  Никой не се възмущава. Защо?
  Ами ще го сметнат за, перко, затова.

  Сега малко по сериозно, Псалмите са един изключителен източник на древна поезия и музика, на която за съжаление мелодията доколкото зная не е запазена. Но псалмите са и изключителен източник на пророчества за Христос, сбъднали се неимоверно точно, и на насърчения за вярващите.

  Как да тълкуваме приведения за пример от вас 137 псалом?
  Ето го целия текст:

  1 При реките на Вавилона, там седнахме, Да! плакахме, когато си спомняхме за Сиона;
  2 На върбите всред него Окачихме арфите си.
  3 Защото там ония, които ни бяха пленили, Поискаха от нас да пеем думи; И ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки: Попейте ни от сионските песни.
  4 Как да пеем песента Господна В чужда земя?
  5 Ако те забравя, Ерусалиме, Нека забрави десницата ми изкуството си!
  6 Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня, Ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие.
  7 Помни, Господи, против едомците Деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до основата му!
  8 Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, Блазе на онзи, който ти въздаде За всичко що си сторила нам!
  9 Блазе на онзи, който хване и разбие о камък Малките ти деца

  Древните църковни отци виждат в Ерусалим изгубения рай, в дъщерята вавилонска Ада, а в „децата“ на ада (Вавилон) греховете, които ни завличат натам, и блазе на онзи който ги разбие в камък, кой е камъка в който да ги разбием? Ето и отговора от Псалми 118:22
  „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла“
  Това е Христос в когото греховете са ни простени.

 62. Стоян

  До Автора
  Вие цитирате следните стихове от книгата на пророк Исая:
  Английска версия:
  „Anyone who is captured will be run through with a sword. Their little children will be dashed to death right before their eyes. Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes. For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off. The attacking armies will shoot down the young people with arrows. They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“ (Isaiah 13:15-18 NLT)

  Българска версия:
  „Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

  В цялата 13 глава както изглежда има няколко пророчества за различни времена, това пророчество, което цитирате е най-вероятно за падането на Вавилонската империя под властта на Мидо-Персийската империя. Вие се смущавате от описаните там зверства, които предстоят да се случат на Вавилон и донякъде го правите с право, защото наистина това е една ужасна трагедия.

  Но първо трябва да се отбележи, че това е пророчество и предупреждение за бъдещо събитие. Ще дам пример от българската история, ако някой беше предупредил цар Иван Шишман или дори баща му Иван Александър за идващата опастност, бе ги убедил да управляват мъдро, да бъдат единни, без да разкъсват България на парчета и бе им казал: Ако не го направите ще дойдат чужди орди, ще разпарят коремите на бремените ви, ще избиват младо и старо, и вие няма да можете да им устоите. Е, когато се случи това трябва ли да кажем: Какъв зъл човек какви лоши неща предрече?

  В пророчеството се казва, че Бог е „дигнал“ Мидо-Персите против Вавилон, т.е. че Бог се е оттеглил от това да закриля Вавилон и ги е оставил на съдбата им заради тяхното беззаконие, Бог трябва да вземе някакви мерки. Това е мотив, който се среща на много места в библията, а именно: народ изпада в беззаконие, Бог ги предупреждава многократно и след като не бъде послушан, Той ги оставя да си трошат главата. А тук можем да добавим, че царят на Мидо-Персия Кир II, който завладява Вавилон e един забележителен управник, вкарал в ред близкия Изток и самите Вавилонци говорят за него като за освободител, това е от вавилонски източници. Има достатъчно иформация за управлението му в нета. Е действал е по правилата на времето си, но и сега май не е много по различно.

  Ето как продължава Исая в следващата глава:

  4 Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш: Как престана насилникът! престана скубачът на злато!
  5 Господ строши тоягата на нечестивите, Скиптъра на владетелите,
  6 Който яростно поразяваше племената С непрестанно биене, Който властвуваше с гняв над народите, С преследване, което никой не въздържаше.
  7 Цялата земя се успокои и утихна; Възклицават с песни;

  Тук трябва да спомене, нещо което сте пропуснали да отбележите, че въпросното пророчество от Исая се е сбъднало около 150 години след написването му.

 63. Стоян

  До Автора
  Вие цитирате:
  „Английска версия:
  “The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.” (Hosea 13:16 NLT)

  Българска версия:
  Текстът е избирателно премахнат от българската версия.“

  Тук сте прав стих 16 на 13-та глава го няма в Синодалния превод, той е там обаче в протестанските преводи. Защо този стих е премахнат от Синодалния превод? Според вас той е избирателно и явно умишлено изтрит от „българската версия“ – каквото и да значи това. Истината е малко по различна. Ако си бяхте направили труда да обърнете следващата страница на Синодалното издание и прочетете следващата глава, щяхте да го намерите именно там в 14-та глава стих 1. Затова ви моля, най учтиво, преди да давате на хората невярна и не добре проучена информация, проверете внимателно.
  Сега за стиха, а той е :
  14:1 Самария ще погине поради наказанието си, защото въстана срещу своя Бог: нейните жители ще паднат от меч, децата им ще бъдат унищожени и бременните им – разсечени.(СВТ)
  Или
  13:16 Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.(BG1940)

  Тук отново имаме предупреждение за идващо бедствие, а не както вие се опитвате да внушите, че Бог, като че ли се удоволства от такива неща.
  Наказанието на Самария е да бъдат оставена на своите врагове, които ще извършат всички тези неща. Защо е наказана Самария? Вие би трябвало да знаете. Но за всеки случай с две думи ще обясна. Самария( руините но която стоят до днес) е столица на северното Израелско царство съществувало от 930 до 720 година преди Христа. При отцепването им от Южното царство те приемат и нови богове, един от тях е Баал или Ваал, той е този, който е изисквал човешки жертви, нещо което Израелевия Бог казва че е недопустимо. (За разлика от вашето тълкуване другаде в този блог, но ще говорим и затова ако има време) С новия Бог идват и нови ценности, старите като: „Не убивай“, „Не кради“,“ Не лъжи“ и т.н. остават някъде назад, те тотално отхвърлят Бога и затова Той ги оставя на враговете им. Асирийската империя унищожава Северното царство в 720 пр. Хр. и то никога не се въстановява отново. Предупрежденията към Самария са в продължение на столетия, едно от тях вие цитирате от книгата на Осия, но те не намират за нужно да се размислят, и погиват според както им е предсказано. А какво е желанието на Бог за всеки човек ето цитат:
  Езекиил 33:11
  „Речи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев?“
  и
  Осия 13:4:6
  „4 Но Аз съм Господ, Бог твой от времето в египетската земя, и ти не трябва да познаваш друг бог освен Мене, защото няма спасител освен Мене. 5 Аз се грижих за тебе в пустинята, в земята на жаждата. 6 Когато пасяха добитък, тогава се насищаха; а когато се насищаха, възгордяваше се сърцето им и поради това Ме забравяха.“

  Няма спасител освен Бога , и Той го доказва като престава да пази Самария след столетно умоляване. А ние днес Го хулим отново, като виждаме какво става след като Той се оттегля от някого. Глупаво, много глупаво.

 64. ..................

  В деструктивните общества се използва психическо насилие, контрол на ума, черна педагогика и морален тормоз. Така жертвите защитават агресора си, поради неразбиране на проблема си…

  1. Стоян

   До ……………….

   Ако разбирам правилно коментара ви, мисля че има едно неразбиране.
   Ако кажа на някого , не пресичайте магистралата в час пик, ще ви бутне кола, ще бъдете раздробен на парчета, няма да остане здрава кост във вас, той въпреки предупреждението го направи, аз според вашата логика употребявам психическо насилие и контрол на ума, а и съм агресор, който неразбира порива на човека да пресича магистрала. Нека задам въпрос с по реален пример, всичката тази антиреклама и черна педагогика срещу тютюнопушенето и наркотиците според вас са деструктивни?
   Има добри неща в живота и не добри неща в живота, това което Бог казва е Не правете неща, който ще ви погубят, като казва и какво би се случило с нас, точно както и в рекламите срещу тютюнопушенето и наркотиците. Стряскащо е, но иначе няма да му обърнем внимание, не че сега много обръщаме, но то си е за наша сметка.

   Иначе в коментара ви има истина.

 65. pet

  Интересно тогава,защо бог казва,че робството е нещо приемливо?

  „А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби. А над братята си, синовете Израилеви, не бивайте един над други жестоки господари.“

  Или това е нещо намиращо се между доброто и лошото,нещо,което да тълкуваме…

 66. Стоян

  До pet

  Отговора на въпросът ви може да се открие в следната случка описана в евангелието:

  3 Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина?
  4 А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал:
  5 „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?“
  6 Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
  7 Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?
  8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.
  Матей 19:3-8

  Като тук се има впредвид следните указания дадени в Стария Завет:

  Второзаконие 24:1
  Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо, и, като го даде в ръката й, да я изпрати из къщата си.

  Като Христос цитира

  Битие2:24
  Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

  Бог подхожда към човека и човечеството като цяло, спрямо неговото моментно състояние, с други думи, има неща, които са давани като позволение в някакъв момент и след това са премахвани, когато хората са били готови затова. Примерът който мога да дам в подкепа на тези мисли е училището, изискванията и очакванията в отделните класове са различни, това което се позволява на децата в първи клас в 6-ти е недопостимо, и няма как да е друго яче, Така и Мойсей урегулира робството, което е характерно за цялото човечество по това време, (14-15 век преди Храста) но на не много места толкова рано в историята има опит за някакви регулация, ако и тази регулация според нашето време да изглежда неетична, то просто човечеството не е било способно за повече, а Бог не е искал невъзможното. Има неща обаче с които Бог е категоричен, ако се замислим и ние сме така, към децата си, ако и да има поведение което можем да допуснем, то има и поведение което е твърдо забранено и има последствия за което. Но заповедта да обичаш ближния както себе е от стария завет и се отнася за всички включително и робите
  Левит 19:18
  Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.

 67. pet

  Да,но това е тълкуване.Аз пък тълкувам текста по друг начин.Кой е правилният начин?
  Кой решава?Човекът с власт или човекът с висок морал?
  Защо всемогъщият бог не е казал още тогава,че робството е неприемливо,а се занимава с регулация?Нима Той трябва да се съобразява с хората и с времената?
  Казвате ,че бог не е искал невъзможното,но можеше поне с една бележка под линия да каже,че робството е неморално.В библията има доста подробно описание как да се държиш с робите:

  „…………………ако пък неговият господар му е дал жена, и тя му е родила синове или дъщери, жената и децата й да останат при господаря й, а той да си излезе самичък; но ако робът каже: обичам господаря си, жена си и децата си, няма да си изляза на свобода, – то господарят му да го заведе пред боговете * и да го изправи до вратата, или до спонеца на вратата, и нека господарят му промуши ухото му с шило, и той да остане вечно негов роб.“

  Не е ли неморално да задържиш децата и съпругата ,но да „освободиш“ човекът?Кой нормален мъж ще си тръгне?!И варианта който ти остава е да се обявиш вечно за роб?!Вие ако се поставите на мястото на един роб със съпруга и 2 деца кой вариан ви харесва?Любопитно ми е.

  Защо робът,който иска да си тръгне не бъде освободен напълно,а се прилагат такива хитрини?Ако има каквато и да е регулация,тук бе мястото бог да каже :

  „ако купиш роб евреин, нека (ти) работи шест години, а на седмата (година) нека си излезе свободен, без откуп;БЕЗ ДРУГИ УСЛОВИЯ.

  Разбирам,че не е лесно да видиш недостатъците и грешките в собствената си религия,но ако е някакво успокоение за вас-те всички са грешни.Не само християнството.

 68. Стоян

  До Pet
  С някои неща съм съгласен с вас с някои не. Вие гледате през призмата на съвременната етика, не казвам че това е лошо, казвам че етиката с годините се променя дори и в рамките на един човешки живот, камо ли за хилядолетия за какъвто случай говорим. Второ идеята ви за робство е може би изградена от филми които сте гледали и книги които сте чели, но това не е цялата картина, и не е така просто.
  Роб в миналото се е ставало по два основни начина.
  Единият начин е когато някой дължи голяма сума пари, която не може да изплати, тогава неговият заемодател взема всичко което човечеца има (нещо подобно е и сега) и ако не е достатъчно, човека става роб (работи безплатно) докато си изплати заема, но забележете господаря му е длъжен да му осигури покрив над главата, храна, дрехи и всичко друго необходимо за живота, плюс това да се отнася човешки с него докато си изплати заема. Сега на въпроса за жената и децата, ако в случай че господарят му позволи да има жена и му се родят деца, въпроса е кой плаща за всичко това, роба? Той няма пари , той е на минус. Плаща господаря, той плаща за храна, дрехи и всичко останало за всичките години, докато се изплати дълга, а това са доста пари с други думи роба плаща един дълг и трупа друг в същото време, като си изплати собствения дълг той има избор да си ходи ли или да остане. Не е леко, но забележете всичка са под покрив, хранени и обличани никой не рови в кофите и никой не спи под мостовете. Тук разбира се има и друго обичаят тогава изглежда е бил, че господарят е собственик на дадената жена и той си запазва правото над нея, според условията с които жената е станала робиня. Все пак това е система на моменти по-добра от сегашната, където заемодателя взема каквото може и изхвърля човека на улицата, без грижа за него. Ами ако е болен, недъгав, сляп, замислялисте се. Тук господаря ще се грижи за човека независимо от физическото състояние, а той ще работиш според възможностите.
  Разбира се има и лоши господари, затова има и правила срещу насилието.
  А като включим и това че 10-те Божии заповеди са в пълна сила за господаря, нещата съвсем не са както в незабравимата сага „ Робинята Изаура“ на времето.
  Така че тук няма как да избягаме от регулацията на робството и да прилагаме други социални схеми, нали разбирате че в сега имаме закон за банкрута, имаме социално министерство и куп други организации в тази насока, тогава всичко е падало върху заемодателя.
  С това не казвам, че не са са случвали издевателства, но с всичките ни закони те и сега се слуват . Това е въпрос на качеството на съответния човек/господар/работодател/собственик/ и т.н.
  Ето някои регулации срещу насилващи Господари:
  Изход 21:26
  Ако някой удари роба си или робинята си в окото, и то се развали, поради окото му ще го освободи.
  Изход 21:27
  И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи поради зъба му.
  И целият този дълг си остава за сметка на господаря, така че ако нанесе физическа щета остава неплатен за невърнатия заем. На мен това ми се струва доста добра тактика срещу насилници. Нещо което малко модефицирано и в днешно време би вършило работа.
  Вторият начин човек, да стане човек роб е във война. Не съм много сигурен как стоят нещата там, мисля че робите си осават роби завинаги, при същите регулации за грижене и срещу насилие.

 69. Стоян

  До Pet
  Вие питате:
  „Не е ли неморално да задържиш децата и съпругата ,но да „освободиш“ човекът?Кой нормален мъж ще си тръгне?!И варианта който ти остава е да се обявиш вечно за роб?!Вие ако се поставите на мястото на един роб със съпруга и 2 деца кой вариан ви харесва?Любопитно ми е.“

  Преди да отговоря едно уточнение. Тук става въпрос за роб получил от господаря си за жена робиня собственост на господаря. Не става въпрос, ако човека е женен преди да е станал роб, тогава той си тръгва с жена си и децата си.

  Сега съгласен съм че не е приятно да оставиш семейството си, но трябва да се отбележи че със самото създаване на това семейство в този случай, роба е наясно, че жена му робиня собственост на господаря няма как да си тръгне с него когато той е свободен. Така че въпреки неприятната ситуациа няма момент на изненада и за двамата.

  Какво бих направил? Ако Господаря е добър човек, аз бих останал при него и семейството си, ако е лош човек, като we`e свободен бих се договори с него да откупя жената и децата си и бих го дебнал ако злоупотребява с тях по някакъв начин, тогава бих се оплакал на стареите и по правото на закона, ще си ги взема без откуп. Не виждам какво друго е разумно, не трябва да забравяме че тук става въпрос за време отдалечено от нас на 3500 години със съвсем различни виждания, но все пак те не биха убивали неродените си деца, защото искат да се радват на живота повече. Та ако това робство описано по този начин не ни звучи добре, защо тогава преглъщаме така лесно чудовищността на аборта?

 70. атеизъм

  @ Стоян

  По мое време имаше едно такова нещо: „Авторът е искал да каже, че…“ и следва нашата измислица, обикновено партийно-угодна. И не, че авторът не е казал всичко, което е искал да каже. Обаче е лесно да казва още и още неща, които не е казал, даже не е и сънувал.

  Чета те. Прилагаш този принцип с такъв размах, че ако живееше в едни други времена, само шестици щеше да изкарваш по литература.

  В 21 век има робство. Не е изчезнало. Само любители на „какво е искал да каже автора“ са му сменили името и вече се нарича трафик на хора. Както в миналото, така и в 21 век, робът е БЕЗПРАВЕН и свършва не след дълго МЪРТЪВ. И на никой не му пука да го освободи, след като му извади очите, избие зъбите или в по-съвременна версия- разпродаде органите, застави на проституция, принуди на незаплатен труд и т.н.

  Едно време роб се е ставало по следния начин. Идват банда въоражени и платени главорези. Разбиват входната врата или отвличат от улицата и точка. Сега се става роб горе долу по същия начин.

  Разликата е, че библията не е над закона и не е закон. Слава Богу за което. В законите на съвременните държави робството е ЗАБРАНЕНО, та като хванат някой робовладелеч и го съдят и осъждат. За разлика от едно време, когато библията е била спазвана и не му се е случвало нищо на робовладелеца.

  А самата библия е един плагиат. Исус е Хор. Ной е Утнапищим. Молитвата: „Отче наш, дето си в небето“ е на Зевс. И така нататък. Доказан плагиат. Само трябва малко обща култура да се пресметне кое е първо, защото покрай интернет и вече няма пречка да се разгледат примерно пирамидите, а гадните египтяни хич не са жалили камък да изобразяват Хор- с девствената му майка, с мъдреците, дето го посетили, като се родил на 25 декември и звездата, дето ги водила и т.н. Историята е на Хор, не на Исус. Гилгамеш също може да се прочете, за да се види от къде е плагиатствано за Ной. Няма да навлизам в подробности. Всичко е пред очите, за който си има такива.

  А най-пред очите стои доказателството за царството в небето, където бог си живурка. На небето отиват и мъртвите, освен когато отиват в ада под земята. Предлагам на теб и на останалите религиозни, да си купите самолетен билет, да полетите в тези облаци, че да видите царството небесно и мъртвите на небето. Да ги погледате едно хубаво. Да им се порадвате. Може и при миньорите да слезнете. В ада под земята. Да видите някой и друг дявол с подкови да тичка покрай мъртвите.

  Само да напомня, че този номер с „аз ще ти кажа какво авторът е искал да каже“ при мен не минава. Авторът вече е казал каквото е имал да каже. Земя на стълбове. Плоска. Без Космос. Мъж, направен от кал като в приказка и оживен с духване в носа. Жена, направена от ребро, на която не е духнато в носа и трябва да е немъртво зомби по тази логика. Ябълката и градината. Която история също е плагиат впрочем. Това е нивото на авторовата мисъл на „божествената диктовка“. Слаб 2 по литература за библията. Плагиатът, дето я правил, може да слезе от небето или да се излезе изпод земята от ада, като внимава да не бутне някой от стълбовете на Земята и да си даде бележника, да му нанесем оценката.

 71. Стоян

  До атеизъм,

  Като сте ме чели, явно не сте ме разбрали. Къде в робството описано от вас, (което съгласен съм за жалост реално съществува) робът може да бъде освободен при нараняване причинено от господаря или при изплащане на дълга или при шестата година от робуването. Явно е, че става въпрос за нещо по-различно.
  За робството, за което говорите говори и апостол Павел в 1 Тимотей и го приравнява с убийството и други тежки грехове.

  „…..8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,
  9 като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,
  10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,…..“

  Вие пишете.

  „А най-пред очите стои доказателството за царството в небето, където бог си живурка. На небето отиват и мъртвите, освен когато отиват в ада под земята. Предлагам на теб и на останалите религиозни, да си купите самолетен билет, да полетите в тези облаци, че да видите царството небесно и мъртвите на небето. Да ги погледате едно хубаво. Да им се порадвате. Може и при миньорите да слезнете. В ада под земята. Да видите някой и друг дявол с подкови да тичка покрай мъртвите.“

  Наскоро летях за САЩ и сте прав не видях Бог, но кажете ми, моля, кой творец може да видите да обитава вътре в творението си? Художникът? Дърворезбарят? Програмистът? Кой? Но друго може да се каже със сигурност от качеството на творението, можем да съдим за твореца. Горе бе красиво.

  Вие пишете още:

  „Само да напомня, че този номер с „аз ще ти кажа какво авторът е искал да каже“ при мен не минава. Авторът вече е казал каквото е имал да каже. Земя на стълбове. Плоска. Без Космос. Мъж, направен от кал като в приказка и оживен с духване в носа. Жена, направена от ребро, на която не е духнато в носа и трябва да е немъртво зомби по тази логика. Ябълката и градината. Която история също е плагиат впрочем. Това е нивото на авторовата мисъл на „божествената диктовка“. Слаб 2 по литература за библията. Плагиатът, дето я правил, може да слезе от небето или да се излезе изпод земята от ада, като внимава да не бутне някой от стълбовете на Земята и да си даде бележника, да му нанесем оценката.“

  Имам няколко въпроса към вас:

  1. Какво според вас казва автора за робството?
  2. Къде в Библията пише, че земята е плоска?
  3. Къде в Библията пише за „земя на стълбове“?
  4.От къде вземате идеята че библията е „божествената диктовка“? – тук явно се бъркате с Корана.
  5 Колко автора според вас има библията? питам защото пишете следното „…Плагиатът, дето я правил….“
  6. В какво историята за Хор е еднаква с тази на Исус? Трябва да има поне 2-3 неща за да бъдем сериозни и моля напишете източника си аз обещавам ще направя същото, ако се наложи да отговарям.
  7. От какво според вас сме направени ние? Ще подскажа 70-75% вода, водород, азот, калций, фосфор и т.н. или нещо друго?
  8. Къде в Библията пише, че няма космос?

  Нямам проблем ако някой не харесва Християнството, това си е личен избор, имам проблем когато се говорят неверни неща и се представят за истина.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Ще помогна с няколко отговора

   1. Какво според вас казва автора за робството?

   „А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби.“

   2. Къде в Библията пише, че земята е плоска?

   „И ще издигне знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята.“

   3. Къде в Библията пише за „земя на стълбове“?

   „Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.“
   „Той (Бог) поклаща земята от мястото й, Тъй щото стълбовете й треперят.“

   4.От къде вземате идеята че библията е „божествената диктовка“? – тук явно се бъркате с Корана.

   „И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“

   Другата половина ще оставя на @атеизъм. Вероятно ще добави и още цитати към тези.

 72. Стоян

  До Анти-Библия

  1. Какво според вас казва автора за робството?

  „А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби.“

  Тук никой не спори дали има или няма робство в Стария Завет, а от какъв характер е. Позволено ли е насилието и издевателствата над тях или те са защитени от Закона. Пак повтарям говорим за общество отделено от нас на 3500 години.

  2. Къде в Библията пише, че земята е плоска?

  „И ще издигне знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята.“

  в предния стих 11 се казва кои са тези „ъгли“ на земята
  11 В този ден Господ ще вдигне отново ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, който остана в Асирия и Египет, Патрос, Етиопия, Елам, Сенаар и Хамат, и по морските острови.

  3. Къде в Библията пише за „земя на стълбове“?

  „Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.“
  „Той (Бог) поклаща земята от мястото й, Тъй щото стълбовете й треперят.“

  Този пасаж започва с думите:

  „Развесели се сърцето ми в Господа; Въздигна се рога ми чрез Господа;“
  По логиката на вашето тълкуване Ана майката на пророк Самуил има рог някъде по себе си.
  и продължава:
  „Защото няма друг освен Тебе, Нито канара като нашия Бог.“
  Значи Бог е парче скала?

  4.От къде вземате идеята че библията е „божествената диктовка“? – тук явно се бъркате с Корана.

  „И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“

  Отново бъркате понятието „пророчество“ с „Библия“. Те не са взаимозаменяеми. Да в Библията има много пророчества, но има и история, поезия, песни и други.
  Ако говорим за пророчествата в Библията, то цитираният от вас стих, важи в пълна сила, но това е друга тема.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Тук никой не спори дали има или няма робство в Стария Завет, а от какъв характер е. Позволено ли е насилието и издевателствата над тях или те са защитени от Закона. Пак повтарям говорим за общество отделено от нас на 3500 години.

   „А който удари роба си или слугинята си с тояга, и те умрат под ръката му, да бъде наказан; но, ако те преживеят един или два дни, не бива той да се наказва, защото те са негово сребро.“

   Да, позволено е насилието. И един въпрос – след като говорим за общество, отделено от нас на 3500 години, защо тогава използвате текстове, предназначени за него, за да определяте кое е морално и кое не?

   в предния стих 11 се казва кои са тези „ъгли“ на земята
   11 В този ден Господ ще вдигне отново ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, който остана в Асирия и Египет, Патрос, Етиопия, Елам, Сенаар и Хамат, и по морските острови.

   Това са доста повече от 4 ъгъла… А и са относително близко разположени, за да са „на земята“. Но все пак, като се имат предвид другите твърдения в тази книга, не е учудващо, че такава малка площ се приема за „земята“.

   Да в Библията има много пророчества, но има и история, поезия, песни и други.

   Че има поезия и песни, и други – да. Дали има история – няма как да сте сигурен.

   Ето малко от категорията „други“, за която споменахте:

   Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет. А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми.

 73. ..................

  Религиозните хора, за да защитят бог използват само и единствено Библията. Само цитати от нея. Извън нея са безпомощни като обяснение за живота. Махнете тази книга от обясненията си и ще получите друга версия, която е по- достоверна. Например, че животът е само един, само на тази земя и само в тази форма. Друг няма и няма и да има.

 74. ..................

  Живот след смъртта – звучи примамливо, но недостоверно. А на мен ми е необходима само една лъжа, за да не вярвам на обясненията на следващите лъжливи обещания на религията. „Свещената“ книга не може да подари мир в душата ми и отговори на моите лични въпроси. По тях не получих нито един отговор от „всемогъщия“. Единственият отговор беше студено мълчание и безразличие. 26 години чакам отговор и резултатът е един и същ. Молитвите бяха “ връзката“ ми с „него“. И десет години еднодневен пост с молитви всяка седмица, но резултатът е нула. 20 години четях само Библията и религиозни тълкувателни книги. Когато се обърнах към науката, тя ми отговори на личните ми въпроси изчерпателно. От личен опит знам, че няма бог. След 25 години търсене на Бог, аз спрях да се моля и чета религиозни християнски книги. Другите религии също нямат истина в тях. Използвайки човешките потребности, религията мами човечеството, че има отговорите на човешките въпроси. Изследвала съм в дълбочина двете философии за живота и смъртта – религиите и хуманитарните науки за човека. Силата на религията да печели привърженици е, че обещава нещо повече от този живот на земята. Вечният живот е кука за човешкото сърце и ум, но това желание никога няма да се осъществи за човечеството. Библията, която твърди това, остава само теоретичен пожелателен модел.

 75. Стоян

  До Автора

  Насилието не е позволено, а се слагат регулации на насилието. Затова пише че има наказания за починал роб вследствие на побой, или той се освобождава:

  16 Който открадне човек и го продаде, или ако откраднатият се намери в ръката му, той непременно да се умъртви.
  26 Ако някой удари роба си или робинята си в окото, и то се развали, поради окото му ще го освободи.
  27 И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи поради зъба му.
  20 Ако някой удари роба си или робинята си с тояга, та умре под ръката му, непременно да се накаже.

  Изход 21:21
  21 Обаче, ако удареният поживее един два дена, тогава да се не наказва, понеже той му е стока.
  защо ако робът живее няколко дена и тогава умре господаря се освождава от наказание?
  трябва да сравним този стих с Изход 21:18-19
  18 Когато се карат някои, ако единият удари другия с камък или с юмрука си, и той не умре, но пази легло;
  19 и ако последният се привдигне и излиза макар с тояга, тогава оня, който го е ударил, ще бъде невинен, само ще плати за денгубата му и ще направи да бъде съвършено изцерен.

  С други думи този принцип важи не само за робите, а и когато свободен удари и нарани друг свободен. В единия случай човек губи пари, когато плаща за лекуването на другия, в другия случай губи пари зашото е лишен от работата на роба. По презумпция се счита, че ако роба или свободния живее няколко дена, господаря/човека не го е убил/наранил предумишлено, а в резултат на свада и така неговото наказание е загубата му или заплащането на лечението, ако е предумишлено той подлежи на наказание и в двата случая.

  Вие питате:
  И един въпрос – след като говорим за общество, отделено от нас на 3500 години, защо тогава използвате текстове, предназначени за него, за да определяте кое е морално и кое не?
  За да мога да отговоря конкретно ми трябва конкретен пример от вас. Новият Завет е различен от Стария.

  Вие пишете:

  „Това са доста повече от 4 ъгъла… А и са относително близко разположени, за да са „на земята“. Но все пак, като се имат предвид другите твърдения в тази книга, не е учудващо, че такава малка площ се приема за „земята“.

  Пак приемате всичко буквално, тектса не подсказва подобно тълкуване, моля бъдете по сериозен.
  В повечето случаи когато се говори за четитите краища се има впредвид посоките на света, Изток, Запад, Север, Юг, като се дават в този стих и конкретно за кои земи става въпрос, ако отворите картата ще видите че те стоят на Изток, Запад, Север и Юг от Израел.

  Вие пишете:
  „Че има поезия и песни, и други – да. Дали има история – няма как да сте сигурен.“

  Много от царете и събитията са ДОКАЗАНИ исторически, за много се СПОРИ, както писах някъде по горе историческата наука не е статична, постоянно излизат нови доказателства. Едно е сигурно история има. Ако можете да докажете друго, заповядайте.

  1. Anti-Bible.com Автор

   ако роба или свободния живее няколко дена, господаря/човека не го е убил/наранил предумишлено

   Нямам повече въпроси, след като се ръководите по написаното… Имате странен морал. Или по-директно казано – нямате такъв.

 76. атеизъм

  @Стоян

  1. Ъ?!! Аз какво пиша, какво ми се отговаря?

  Не разбирам това:

  „Къде в робството описано от вас, (което съгласен съм за жалост реално съществува) робът може да бъде освободен при нараняване причинено от господаря или при изплащане на дълга или при шестата година от робуването. “

  Не е част от написаното от мен. Но на спомен, имаше май един Стоян, който е цитирал една библия, която гласи:

  „Изход 21:26
  Ако някой удари роба си или робинята си в окото, и то се развали, поради окото му ще го освободи.
  Изход 21:27
  И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи поради зъба му.“

  Написал сте го сам, цитирайки библията.

  Пишете и оплакване, че то онова за робството било за хората от далечното минало. Уау. Защо бог директно не го е забранил на диваците от миналото, след като робството очевидно е аморално? Защо му било на бог да им угажда на диваците с разрешаване на робството под каквато и да било форма? Ето защо- понеже бог не съществува.

  2. Относно това:

  „Наскоро летях за САЩ и сте прав не видях Бог, но кажете ми, моля, кой творец може да видите да обитава вътре в творението си? “

  Ами бога сам си е написал адресната регистрация в облаците. Там живее- в небесното си царство в облаците.

  Не е редно на бога да му се сменя адресната регистрация на фантазен принцип и по признак „харесва ми да живее другаде“, нали? А въпросният творец не съществува, както и небесното му царство в облаците, също и ада му под земята.

  Когато библията е писана, не е имало самолети, нито други начини да се стигне до небето. Миньорите не са стигали там, дето сега стигат. Лъжата е писана съобразено с времето си да е такава, че да не можело лесно да се разобличи чрез проверка там ли е това царство небесно, не е ли там. Това е един от начините да се пробута лъжата.

  Техниката днес позволява неща, дето тогава не е можело хората да си позволим.

  Пак напомням, че сме в 21 век. Човек трябва да е наивен, необразован и много здраво да си държи очите затворени, за да е вярващ, когато цялата техника на човечеството му позволява да отиде лично там, където е ситуирано царството небесно или е ада и със собствените си очи да види доказателство, че няма бог.

  3. Относно божествената диктовката. Това е от библията, описание как се е диктувало от бога чрез разни пратени ангели на пророците:

  „И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.“

  Библия, а не коран. Според горе-цитираното бог праща ангели да кажат какво той казал на пророците, които да запишат диктовката? 🙂

  4. Къде в Библията пише, че земята е плоска?

  Библия, цитат:
  Исая 40:22
  Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене“

  Надявам се правите разлика между кръг и сфера, иначе лошо за Вас и за познанията Ви по геометрия. Кръг ще рече ПЛОСКА ЗЕМЯ. Ако беше сфера, тогава друго, но не би. КРЪГ! А небето, ох, небето!!! Небето е като завеска и се разпъва като шатър да си живее бог там в него в небесното си царство. 🙂

  5. Бог е създал само небе и земя според Битие, библия. Космосът не го е създавал. Самото небе и земя са описани толкова наивистично като начин на създаване, че и за метафора не стават.

  6. Земята е плоска и на стълбове. Описано е на много места из библията. Прочетете я, защо чакате на нас да ви я прочетем вместо Вас?

  7. За Хор. И не само. Примерен клип: https://www.youtube.com/watch?v=e1CWBKRWIg0&feature=youtu.be

  8. От какво са направени хората. Ще подскажа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ Там е целият разчетен човешки геном. Публичен е. Око да види лично доказателствата за еволюцията и от какво сме направени. Еволюцията от първи едноклетъчни. Съжалявам. Няма Ева от ребро. Малко и Адам от кал с духнато в носа не се показал. А Адам и Ева имали според библията трима сина. Още една ГНУС, описана в библията, е как човечеството тръгнало от ЧУДОВИЩЕН ИНЦЕСТ.

  9. Плагиат. Плагиати. За мен няма значение един ли са, сто ли са. Има значение само акта на плагиатство. Има значение лъжата.

  10. Къде в библията пише, че няма космос ли? Така е то, като не сте чел библията, сега я втасахме как да ви кажа къде в библията пише, че „няма“ космос. Отваряте тук: https://biblia.bg/ Пишете в полето за търсене космос и отдолу любезно ви връщат отговор: „Няма намерени резултати“. Ето така в библията НЯМА КОСМОС. Не го пише.

  Бог според Битие НЕ е създал нищо извън НЕБЕ и ЗЕМЯ. Много умно от негова страна, нали? Подканям да прочетете БИТИЕ, за да се уверите, че на бог и през ум не му минало да създава КОСМОС. И НЕ СЪЗДАЛ.

  Явно чак по-късно някой прибавил Вселената в библията, но по-нататък из текста, явно забелязвайки колко нелепо почва да звучи Битие съвсем по без вселена или космос. То и добавката на Вселената не уцелила в десятката, понеже е, както писах, ЯВНА късна добавка, но все още правена по времето, когато науката не била развита. Ето цитирам:

  „Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.“

  Една плоска Земя-кръгче, която стои на стълбове, собственост на бог и на СТЪЛБОВЕТЕ (защото пише в цитата по-горе: НА ТЯХ), бог поставил вселената. Имайте предвид, че не мога да запазя сериозност, докато чета и препрочитам това описание къде е поставена вселената. Не стига, че Земята на стълбове, ами и Вселената на стълбове!!! :)))

  11. Защо се опитвате да изкарвате метафора неудобни факти от библията, които очевидно не са метафора? Питам, защото там, където има метафора, на нея доста и личи, че е метафора и няма как да я сбърка човек с нещо друго. А там, където в библията няма метафора, искате зорлем да изкарате, че има. Не е коректно. Когато една лъжа се облича в още и още лъжи, само да стои по-красива, от това тя не става на истина. Само става по-неприемлива.

 77. атеизъм

  @ Anti-Bible.com

  Присъединявам се към това, което пишете до Стоян:

  „Имате странен морал. Или по-директно казано – нямате такъв.“

 78. Стоян

  До ант- бибилия

  Никой никъде не казва че трябва сега да се ръководим от Мойсеевия Закон, нопротив Христос го отмени и даде друг за когото за съжаление не говорихме. Аз ви разяснявам какво правило е имало тогава и как се е разбирало.

  До атеизъм

  Отговорът ви е твърде емоционален бих казал и объркан, за да можем да водим нормален разговор. Пък и ако не правите разлика между химичен състав и човешки геном, разговора става и безмислен. Като добавим и тезата ви че щом нещо не е написано в Библията, значи че тя го отрича мога само да ви кажа, трябва повече труд в четенето и по-малко крясък в говоренето.

  1. Anti-Bible.com Автор

   Какво казахте, че го е отменил ли?!

   Иисус: „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.“

 79. Стоян

  Явно мислите че наруша и отменям са синоними.
  Писах по този въпрос по горе явно сте забравили ще го прекопирам и с това приключвам:

  „Вие твърдите че Стария Завет е валиден и до днес, това не отговаря на истината ето стихове:
  Матей 11:13
  Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана(Кръстител);
  Евреи 8:8-13
  8 А напротив, когато порицава израилтяните, казва: „Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
  9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.
  10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;
  11 И няма вече да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.
  12 Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“.
  13 А като каза „нов завет“, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

  А как все пак нито една йота няма да премине без да бъде изпълнена? Христос изпълни целия закон, без да го наруши никъде и даде нов.“

  1. Anti-Bible.com Автор

   Вие казвате: Никой никъде не казва че трябва сега да се ръководим от Мойсеевия Закон, нопротив Христос го отмени.

   Не, не го е отменил – изпълнява го.

   Освен това:

   „защото Законът бе даден чрез Моисея, (…)“
   „Не даде ли ви Моисей Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона.“
   „(…) и не може да се наруши Писанието“

   И дори да приемем, че Иисус е дал нов закон…ето част от него, която предполагам, че Ви допада:

   „(…) който злослови баща или майка, със смърт да се накаже.“

 80. Стоян

  До анти-библия

  Христос изпълнява Закона и така го отменя за нас, ние не сме под закона. Христос ОТМЕНЯ закона за нас:

  Галатяни 5:4
  Вие, които желаете да се оправдавате чрез Закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

  Ефесяни 2:15
  като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, Закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,

  Колосяни 2:14
  Христос заличи насочения срещу нас списък на дълговете ни според постановленията на Закона, отстрани го и го прикова на кръста.

  С това смятам да приключа участието си в този форум. Желая на всички ви здраве и мир.

 81. атеизъм

  @ Стоян

  Отговорорът ми май съдържа твърде много неща извън Вашия капацитет?

  Какво е ДНК според Вас, щом не е органична химия? 🙂 Усмихвате ме. 🙂

  Относно това:

  „тезата ви че щом нещо не е написано в Библията, значи че тя го отрича“

  Съжалявам, но никъде не пиша, че библията отрича Космоса. Това са Ваши преиначавания, т.е. тазци теза не е моя, а си е Ваша собствена измислица. Препоръчвам Ви по-внимателно да четете какво пиша. И по-малко да преиначавате. Може би тогава ще спре написаното от мен да Ви изглежда объркано и всичко ще си дойде на мястото. 🙂

 82. атеизъм

  @ Стоян

  Християнството е монотеистична религия. Това означава само един бог, а не два, не три и прочее. Богът от стария завет не е друг някакъв, а е същият, който и от новия завет.

  Давал бил разни закони, които документирано върху камък, не са негови, а са плагиат, както цялата библия (справка- клипът, който постнах).

  Новите закони на същия кръвожаден бог са следните:

  „20 Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
  21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.
  34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а меч.
  35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
  36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.
  37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
  38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.“

  Това по-горе в психиатрията си има описания в науката Психопатия. Психопатията представлява увреда на психиката, при която болният е толкова зле, че не може да осъзнае ценността на чуждия живот, дори да става въпрос за собствените родители, деца, роднини. Може да се прояви и като съставна на други заболявания, каквито са параноята и шизофренията. Това означава, че може да има и налудни халюцинации.

  Напомням, че по онова време не е имало психиатрични клиники. Психиатрията не е била на днешното си ниво и много трудно е било за някогашните хора да установят кога някой е бил зле по тази линия и при това дори като са го установявали, не са били съвсем наясно с какво по-точно се сблъскват.

  Виждам, че Ви идва нагорно, но опитайте се да мислите и да не преиначавате. Как ще ми докажете, че особите, плагиатствали библията, дето са с претенциите за божествената диктовка (халюцинации), а също така са и хора, които не спират да мелят и величаят маниите си за убийства, включително на майка, баща, деца в рамките на семейство (психопатия в комбинация с шизофрения, параноя), не са тежко психично болни.

  Възприемам като морално и интелектуално падение да бъдат следвани и величани налудните продукции на подобни хора, които явно не са си добре и за съжаление по онова време не е имало кой да лекува.

  1. Иванов

   Стоян, не е лошо малко по-задълбочено да изследвате библията, a не първосигнално да цитирате стих след стих. Бъркате понятието „християнство“ със старозаветните еврейски вярвания. В стария завет евреите имат доста богове, като всички останали племена, както и още един бог „Яхве“, на когото след време решават да се покланят. Преминаването на еврейската религия в монотеистична се случва плавно през времето, като всеки следващ препис на свещените за тях писания е променян в съответствие с тогавашните разбирания. За да не се повтарям, можете да прочетете предишни мои коментари по въпроса.

 83. pet

  @Стоян

  Голямо тълкуване на библията правите.Съгласна съм с коментарите,че по литература сте за 6.
  За мен,а надявам се и за всеки уважаващ себе си бог робството не е въпрос на тълкуване или пазарлък.
  Четейки разсъжденията ви просто не виждам смисъл да споря .Словесната еквилибристика в която се вкарвате е уникална.
  Искате и агнето ,и вълка да са доволни.
  Искате да се води интелигентен спор с,но ако може да се диговорим точно какво е искал да каже или направи бог.
  Съжалявам,но не става така.

  Вярвате ли в идеята,че бог наказва лошите ,а добрите отиват в рая?
  Ако е така как отсъжда?През призмата на съвременната етика или през тази на миналото?

 84. Стоян

  До Pet

  Бях решил да прекратя участието си, но тъй като излизат въпроси ще продължа, поне докато има такива или не се въртим в кръг в размислите си.

  Писах някъде по горе за това, че Бог гледа на нас и общува с нас в зависимост от нашето и това на обществото състояние, като разбира се има неща които никога не се променят. Точно както ние правим с децата си. Не сме еднакви към тях в стадиите им на развитие, въпреки че ние сме си същите. Вие гледате към откровението Бог като на константа и съдите по този начин, но това не е правилен подход. Ако някой ме види и съди за мене по начина, по който аз се отнасях към пеленачето си и си мисли, че аз така се отнасям към всеки човек по всяко време, ще придобие доста грешна представа за мен. Може и форум да спретне срещу мен:). Без непременно да знам как Бог ще съди, мисля че подходът също ще е строго индивидуален, съобразявайки се с отделния човек, обществото, нравите в това общество и разбира се времето от историята когато е живял определения човек.

  Защо Бог е допуснал робството? Защо него е изобличил още в началото?
  Това са сериозно въпроси, на които се опитах да отговоря, без успех както се вижда.
  Ще обоща с няколко думи, на първо място идва състоянието на тогавашното общество, на второ липсата на институции които да се грижат за изпадналите в несъстоятелност хора (когато става въпрос за робство поради натрупани дългове) а и дълга е трябвало да се плати някак.

  Ще дам отново примера с развода. Попитан за него, Христос отговаря, че той не е от Бога, но поради коравосърдечието на хората е позволен от Мойсей със съответните правила. Вярвам същото може да се каже и за робството, което е било навлязло дълбоко в бита на тогавашното общество, не е от Бога, но поради коравосърдечието им е позволено за някакъв момент в историята със съответните правила.

  Ако човек е добър спазва Божиите заповеди, той ще е и добър господар на робите си. Затово има и стих който казва, че ако роба обича годподаря си той може да остане при него. Ние автоматично свързваме думата роб с насилие, издевателство, убийство. Може би не напразно, защото това е което се случва често, но има много случаи когато роби са служили добросъвестно от сърце на господарите си. Имам няколко примера от историята не свързани с Библията, с други времена и нации, дълги са ако някой се поинтересува ще потърся линк и ще ви го дам.

  Ако човека е лош, той ще е лош с всеки или поне с всеки от който няма полза. Той ще е лош със семейството си, съседа си, колегите, работниците си ако има фирма и т.н.

  Разбирате ли ме поне в тази част? И Махатма Ганди и Сталин са били управници на големи държави, но между тях и тяхното отношение към човека няма нищо общо?

  Ако човека е качествен и добър и хората под него (роби, слуги, работници, служители) ще са добре, ако е лош и насилник независимо дали си роб в 4 хилядолетие преди Христа или служител на шивашка фирма във втотото холядолетие след Христа разликата ще е малка.

  Въпроса на pet, много ми хареса, и затова пак ще отговоря, а именно:

  Вярвате ли в идеята,че бог наказва лошите ,а добрите отиват в рая?
  Ако е така как отсъжда?През призмата на съвременната етика или през тази на миналото?

  Всеки ще е съден, съобразно времето когато е живял, възпитанието което е получил и трудностите през които е минал житейския му път, а ние винаги и всякога трябва да се стремим към доброто, защото Бог ще възнагради добротворците.

  1. Anti-Bible.com Автор

   „Всеки ще е съден, съобразно времето когато е живял, възпитанието което е получил и трудностите през които е минал житейския му път“

   Казвате, че всеки ще бъде съден съобразно времето, когато е живял… Живеете в 21-и век, а моралът ви се ръководи от морала отпреди 20-ина века. Как ще бъдете съден, според вас, при положение, че днес е недопустимо да убиваш хора, защото са „злословили“ или изневерили, или защото не вярват в същия бог, или защото не са хетеросексуални? И е недопустимо да съществува робство, за разлика от тогава. А вие не го смятате за нещо лошо, дори смятате, че робите са щастливи?! В наши дни за това състояние съществува и термин – Стокхолмски синдром – и той не е ни най-малко нещо положително, когато се говори за нечие психическо състояние.

 85. атеизъм

  @ Стоян

  Говорите за този бог сякаш съществува. Но това не е така. Не виждам да сте доказал съществуването му. А току що дадохте още едно доказателство, че бог не съществува. Представихте го като немощен идиот, който с едно робство не може да се оправи, като го забрани.

  Ето какво още не може да направи измислицата бог. Не може да говори, защото не съществува. И да се покаже не може, отново защото не съществува.

  Любопитно ми е, защо Ви е страх да коментирате извън рамките на удобните Ваши лични фантазии за бог? За ДНК, за клипа. Не знаете английски ли? За клипа не ви трябва език, достатъчно е само да гледате, но подозирам, че и това ви е било страх да направите. Познах ли?

 86. Стоян

  До: Иванов
  от: 29.05.2018 в 21:21

  Прав сте , но само до някъде. Моисей от самото начало се опитва да обясни на евреите, че има само един Бог, така е и в :

  Второзаконие 4:35
  На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Иеова, Той е Бог, и няма друг освен Него.

  Второзаконие 4:39
  Познай, прочее, днес и вложи в сърцето си, че Иеова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

  Но евреите трудно схващат идеята, някои въобще не я разбират. Повечето приемат, както вие казвате, че има много богове, като техния (на евреите) бог е само един от многото, въпреки опитите на Мойсей да ги научи друго. Така че сте прав, но само донякъде, а аз не си спомням да съм твърдял нещо различно от това.

 87. atheism

  @ Стоян

  И не намирате нищо притеснително в твърдението, че има ЕДИН бог, който е ЕДНОВРЕМЕННО (като шизофренично 3 отделни личности в 1, макар че за личност при гълъба имам склонност да споря), т.е. старец (Йехова), млад мъж (Исус) и гълъб?!! Удивително!

 88. Иванов

  С една поправка, Стоян. Не Моисей, а авторът на Второзаконие. Разбира се, с насоченост към времето, за което е предназначено. Днес би звучало по коренно различен начин.

 89. ..................................................

  Много шум за нищо. Няма бог, има земни богове, които лъжат и мамят хората и се крият зад името на небесни обитатели, за да скрият мошеничествата си. Изпращат за зелен хайвер вярващите, като ги обират с лъжите и измамите си. Парата не познава лъжите и измамите и приляга на земните богове да им се спуска от всемогъщия им приятел. Пфу……

 90. galin58

  виждам че сатана ви е дал много мъдрост да тълкувате живота не се притеснявайте скоро ще разберете защо но това няма да ви помогне защото се отричате от живота си и даже го презирате но това си е вашият избор внимавайте какво си пожелавате

 91. atheism

  galin58, а аз виждам, че имаш нужда от самолетен билет, за да разгледаш небето и да видиш, че там няма царство небесно, в което да се мотат ангели хвъркати. Може и под земята да се разходиш, да се убедиш, че и ад няма. Все пак сме в 21 век, та за разлика от миналото, тази проверка вече може да си я направи всеки, който пожелае. Това да не ти е миналото, че тази евтина лъжа да не може да бъде проверена. Разбира се, някои хора все още трудно свикват с научните постижения на 21 век, но какво да се прави.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *


девет + осем =