Противоречия със законите

Противоречия със законите в Библията:

Трябва ли да се спазват законите? Ето някои цитати, които казват, че трябва:

Английска версия:

(Romans 13:1-7): „Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same: For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For for this cause pay ye tribute also: for they are God’s ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.“

(1 Peter 2:13-14): “Submit your self to every ordinance of man … to the king, as supreme; Or unto governors.”  

(Matthew 22:21): “Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s.”

Българска версия:

„Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро, и ще получиш похвала от нея; защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч: той е Божий служител и отмъщава с гняв ономува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате; защото те са Божии служители, и с това именно служене са постоянно заети. И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест.“

„И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци.“

„отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.“

Същите заповеди се срещат и в Titus 3:1, Matthew 23:2-3 и Ecclesiastes 8:2 (Тит 3:1, Мат. 23:2-3 и Екк 8:2).

Всичко това ни кара да предположим, че християните трябва да се подчиняват на закона. Въпреки това, вижте следващия цитат, който противоречи на тези по-горе:

Английска версия:

(Acts 5:29): “We ought to obey God rather then men.”

Българска версия:

„(…) трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци.“

Също така, разгледайте Daniel 3:16-18, 6:7-10, Acts 4:26 & 27, Mark 12:38-40, Luke 23:11, 24 и 33-35, където навсякъде се казва, че законите не трябва да се спазват. Сега разбираме, защо християните обичат да използват толкова често избирателния си морал.

Трябва ли да се краде? В Exodus 20:15 и Leviticus 19:13 (Изход 20:15 и Левит 19:13) кражбата е строго забранена. Въпреки това, в Exodus 3:21-22, 12:35-36 и Luke 19:29-34 (Изход 3:21-22, 12:35-36 и Лук. 19:29-34) навсякъде кражбата се насърчава.

Трябва ли да съдим другите? Иисус е цитиран в Matthew 7:1-2:

Английска версия:

“Judge not, that ye be not judged.  For with what judgment ye judge, ye shall be judged.”

Българска версия:

„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.“

Хвърлете един поглед и на Luke 6:37 и 1 Corinthians 5:12 (Лук. 6:37 и 1 Кор. 5:12). А сега вижте следното:

Английска версия:

(John 7:24): “Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment”

Българска версия:

„Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.“

Също разгледайте и 1 Corinthians 5:12 и 6:2-4 (1 Кор. 5:12 и 6:2-4).

Трябва ли да пожелаваме? В Exodus 20:17 (Изход 20:17) се казва:

Английска версия:

“Thou shalt not covet (…) anything that is thy neighbor’s,”

Българска версия:

„Не пожелавай (…)  – нищо, което е на ближния ти.“

…докато в 1 Corinthians 12:31 (1 Кор. 12:31) се казва:

Английска версия:

“Covet earnestly the best gifts.”

Българска версия:

„Показвайте ревност за по-добри дарби, (…)“

Българската версия е стилистично променена, затова приликата се забелязва по-трудно, но е очевидно, че в действителност текстовете дават противоположни заповеди. Та… последно – отбор „Черешка“ или отбор „Малинка“?

Да разгледаме как стои въпросът с лъжите. В Exodus 20:16, Proverbs 12:22 и Revelations 21:8 (Изход 20:16, Прит. 12:22 и Откр. 21:8) се казва, че лъжата е забранена. В Joshua 2:4-6, Exodus 1:18-20 & 1 Kings 22:21-22 (Ис.Нав. 2:4-6, Изход 1:18-20 и 3 Цар 22:21-22) пък, лъжата се подкрепя…

Разрешено ли е да убиваме? В Exodus 20:13 (Изход 20:13) се казва „Не убивай“ (“thou shalt not kill”), докато Exodus 32:27, Numbers 31 (Изход 32:27, Числа 31) и още *хиляди* други стихове, показват как Бог заповядва да убиваме.

Статията е в процес на разработка.

Не подминавайте Стария завет

Чувам толкова много християни, които претендират, че Стария завет е невалиден, защото Иисус е премахнал правилата от него. Това е поредното невярно твърдение, което християните използват, за да игнорират зверствата и откачените и неморални закони, заповядвани от техния бог. Свещениците им ежедневно повтарят мантрата, че вече не са обвързани със Стария завет, за да могат да оправдаят насилието, което Библията насърчава. Омръзнало ми е от християни, манипулиращи написаното, за да изкарат собствения си бог по-миролюбив.

Поради тази причина, следва кратък курс по ограмотяване, съдържащ цитати, които ясно показват, че Старият завет не трябва да бъде игнориран. Неговите закони трябва да бъдат спазвани, защото Новият завет го изисква! И така – хващайте книжлето и да започваме.

Определено Стария завет трябва да бъде спазван до края на човешкото съществуване. Не го казвам аз, а вашият любимец Иисус:

Английска версия:

(Matthew 5:18-19 RSV): “For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass the law until all is accomplished.  Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.” 

Българска версия:

„Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.“

Всички отвратителни закони от Стария завет са завинаги валидни:

Английска версия:

(Luke 16:17 NAB): „It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.“ 

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Иисус усилено подкрепя закона и пророците и няма и най-малко възражение към жестокостите на Стария завет:

Английска версия:

(Matthew 5:17 NAB): Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.  I have come not to abolish but to fulfill.“ 

Българска версия:

Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.“

Още цитати:

Английска версия:

(2 Timothy 3:16 NAB): All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness…“  

(2 Peter 20-21 NAB): „Know this first of all, that there is no prophecy of scripture that is a matter of personal interpretation, for no prophecy ever came through human will; but rather human beings moved by the holy Spirit spoke under the influence of God.“

Българска версия:

„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата (…)“

„(…) като знаете първом това, че никое пророчество на Писанието не е собствено (на пророка) тълкувание на Божията воля. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите Божии човеци.“

Иисус критикува евреите, че не убиват непослушните деца, според законите в Стария завет:

Английска версия:

(Mark 7:10 NAB): „Whoever curses father or mother shall die“ 

Българска версия:

„(…) който злослови баща или майка, със смърт да се накаже.“

Иисус е критикуван от фарисеите, че не си мие ръцете преди ядене. Той се защитава, като ги обвинява, че не убиват непослушните деца, според заповедите на Стария завет:

Английска версия:

(Matthew 15:4-7): „But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.“

Българска версия:

„А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: „почитай баща си и майка си“; и „който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“.“

Иисус има дори по-лошо наказание от това на баща си, когато става въпрос за изневяра. Според Бог, наказанието е смърт, а според Иисус, похотливите погледи са като изневярата и решението е… – да си извадиш окото, или да си отрежеш ръката?! „Обичащият“ ви любимец става за сценарист на любовен трилър със снъф елементи. Ако не вярвате – Библията се е постарала да запази (почти) всичките му глупости и до днес:

Английска версия:

(Matthew 5:27-30): „Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.“

Българска версия:

„Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.“

Петър заявява, че всички роби трябва да „се покоряват с голям страх на господарите си“ – както към лошите, така и към добрите. Това е просто повторение на същите заповеди от Стария завет:

Английска версия:

(1 Peter 2:18): „Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.“

Българска версия:

„Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си – не само на добрите и кротките, а и на опърничавите.“

Още цитати, показващи, че Старият завет не е „невалиден“:

Английска версия:

(John 1:17): “For the law was given by Moses, (…)“

(John 7:19): “Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law“

(John 10:35): “(…) the scripture cannot be broken.”

 Българска версия:

„защото Законът бе даден чрез Моисея, (…)“

„Не даде ли ви Моисей Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона.“

„(…) и не може да се наруши Писанието“

Както се казва – enough is enough. Сега, уважеми християни, вече нямате смислено извинение (не, че някога сте имали), за да твърдите, че Старият завет с всичките си неморални античовешки заповеди е невалиден.