Изнасилвания

Изнасилването е едно от най-отвратителните престъпления, които може да си представи човек. Малко хора, обаче знаят, че Библията често го опрощава и дори го одобрява. Как някой може изобщо да базира морала си на книга, която позволява изнасилвания… нямам никаква идея. Вероятно тези хора са лъгани и внимателно отклонявани от ужасното съдържание, което се намира в нея.

Така че вземете си Библиите и четете по-надолу, за да видите всички отвратителни неща, за които свещенниците и проповедниците ви не искат да знаете. На много места е използван изразът „взима за жена“. Не се подлъгвайте да смятате, че тук става въпрос за доброволни бракове. Първият цитат съвсем ясно показва, че са използвани убийства и сила за „взимането“ на тези жени.
1) Убийство, изнасилване и грабеж в Явис-галаад:

Английска версия:

(Judges 21:10-24 NLT): „So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children. „This is what you are to do,“ they said. „Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.“ Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.

The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives. But there were not enough women for all of them. The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel. So the Israelite leaders asked, „How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead? There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever. But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.“

Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem. They told the men of Benjamin who still needed wives, „Go and hide in the vineyards. When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife! And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding. Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.'“ So the men of Benjamin did as they were told. They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance. Then they rebuilt their towns and lived in them. So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.“

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Очевидно тези жени са били постоянно изнасилвани. Болните мозъци са избили и изнасилили цял град и на всичкото отгоре са поискали още момичета. Затова са се криели покрай пътищата, за да отвличат и изнасилват още. Как някой може да определени подобно поведение, като нещо различно от ужасно?

2) Убийства, изнасилвания и грабежи на мадиамците

Английска версия:

(Numbers 31:7-18 NLT): „They attacked Midian just as the LORD had commanded Moses, and they killed all the men. All five of the Midianite kings – Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba – died in the battle. They also killed Balaam son of Beor with the sword. Then the Israelite army captured the Midianite women and children and seized their cattle and flocks and all their wealth as plunder. They burned all the towns and villages where the Midianites had lived. After they had gathered the plunder and captives, both people and animals, they brought them all to Moses and Eleazar the priest, and to the whole community of Israel, which was camped on the plains of Moab beside the Jordan River, across from Jericho.

Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the people went to meet them outside the camp. But Moses was furious with all the military commanders who had returned from the battle. „Why have you let all the women live?“ he demanded. „These are the very ones who followed Balaam’s advice and caused the people of Israel to rebel against the LORD at Mount Peor. They are the ones who caused the plague to strike the LORD’s people. Now kill all the boys and all the women who have slept with a man. Only the young girls who are virgins may live; you may keep them for yourselves.“

Българска версия:

„И отидоха на война срещу Мадиама, както заповяда Господ на Моисея, и избиха всички от мъжки пол; и заедно с убитите от тях убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Цура, Хура и Рева, петима мадиамски царе; убиха с меч и Валаама, Веоров син (заедно с техните убити). Мадиамските пък жени и децата им синовете Израилеви ги взеха в плен; а всичкия техен добитък, и всичките им стада, и всичкия им имот заграбиха; всичките им градове в техните владения и всичките им села с огън изгориха. И взеха всичко заграбено и всичката плячка, от човек до добитък. И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазара и пред обществото на синовете Израилеви, при стана, в равнините Моавски, при Иордан, срещу Иерихон.

Тогава Моисей и свещеник Елеазар и всички князе на обществото излязоха вън от стана да ги посрещнат. И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече: (защо) оставихте живи всички жени? ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразия върху народа Господен. И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло; а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си.“

Очевидно Мойсей и Бог одобряват изнасилването на девствени момичета…

3) Още убийства, изнасилвания и грабежи

Английска версия:

(Deuteronomy 20:10-14): „As you approach a town to attack it, first offer its people terms for peace. If they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor. But if they refuse to make peace and prepare to fight, you must attack the town. When the LORD your God hands it over to you, kill every man in the town. But you may keep for yourselves all the women, children, livestock, and other plunder. You may enjoy the spoils of your enemies that the LORD your God has given you.“

Българска версия:

„Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него; само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.“

Що за Бог одобрява убийства, изнасилване и робство?

4) Правила за изнасилване… wtf?!

Английска версия:

(Deuteronomy 22:28-29 NLT): „If a man is caught in the act of raping a young woman who is not engaged, he must pay fifty pieces of silver to her father. Then he must marry the young woman because he violated her, and he will never be allowed to divorce her.“

Българска версия:

„Ако някой срещне девица несгодена, па я хване и легне с нея и ги заварят, то оня, който е лежал с нея, трябва да даде на моминия баща петдесет (сикли) сребро, а тя да бъде негова жена, понеже той я опорочил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.“

Явно за хората, превеждали текста, разликата между „изнасили“ и „легне с“ не е особено голяма. Що за лунатик ще кара жертва на изнасилване да се омъжи за насилника си?!

Отговор: християнският Бог.

5) Смърт за жертвите на изнасилване

Английска версия:

(Deuteronomy 22:23-24 NAB): „If within the city a man comes upon a maiden who is betrothed, and has relations with her, you shall bring them both out of the gate of the city and there stone them to death: the girl because she did not cry out for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbors wife.“

Българска версия:

„Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и някой я срещне в града и легне с нея, то и двамата доведете при вратата на оня град и ги пребийте с камъни до смърт: момата, задето не е викала в града, а мъжът, задето е опорочил жената на ближния си: тъй изтребвай злото изсред себе си.“

Ясно е, че на Бог не му пука за изнасилените жертви. Интересува се само от посегателството над чуждата „собственост“.

6) Полигамия, изнасилване, убийство на бебета и божието „опрощение“

Английска версия:

(2 Samuel 12:11-14 NAB): „Thus says the Lord: ‘I will bring evil upon you out of your own house. I will take your wives while you live to see it, and will give them to your neighbor. He shall lie with your wives in broad daylight. You have done this deed in secret, but I will bring it about in the presence of all Israel, and with the sun looking down.’

Then David said to Nathan, „I have sinned against the Lord.“ Nathan answered David: „The Lord on his part has forgiven your sin: you shall not die. But since you have utterly spurned the Lord by this deed, the child born to you must surely die.““

Българска версия:

„Тъй говори Господ: ето, Аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце; ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден. Тогава Давид каза на Натана: съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида: и Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш; но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.“

(б.а. детето умира 7 дни по-късно)

Това трябва да е един от най-противните цитати от Библията. Самият Бог довежда невинните и изнасилени жертви при насилника си. Що за загубеняк би направил нещо подобно? Но явно това не му стига, защото след това убива и дете… Противна книга! И като се замисля колко хора се кръстят и заклеват над нея…

7) Изнасилване на заложнички

Английска версия:

(Deuteronomy 21:10-14 NAB): „When you go out to war against your enemies and the LORD, your God, delivers them into your hand, so that you take captives, if you see a comely woman among the captives and become so enamored of her that you wish to have her as wife, you may take her home to your house. But before she may live there, she must shave her head and pare her nails and lay aside her captive’s garb. After she has mourned her father and mother for a full month, you may have relations with her, and you shall be her husband and she shall be your wife. However, if later on you lose your liking for her, you shall give her her freedom, if she wishes it; but you shall not sell her or enslave her, since she was married to you under compulsion.“

Българска версия:

„Кога излезеш на бой против враговете си, и Господ, Бог твой, ги предаде в ръцете ти, и ти ги плениш, па видиш между пленените хубавица жена, и я обикнеш, и поискаш да си я вземеш за жена, заведи я у дома си, и нека тя остриже главата си и изреже ноктите си, да съблече робинските си дрехи, да живее у дома ти, и да оплаква баща си и майка си цял месец; след това можеш да влезеш при нея, да й станеш мъж, и тя да ти бъде жена. Ако пък отпосле тя ти се не нрави, отпусни я, накъдето поиска, ала не я продавай за сребро, нито я прави робиня, защото ти си я унизил.“

Отново Бог одобрява насилствения секс.

8) Военните плячки

Английска версия:

(Judges 5:30 NAB): „They must be dividing the spoils they took: there must be a damsel or two for each man, Spoils of dyed cloth as Sisera’s spoil, an ornate shawl or two for me in the spoil.“

Българска версия:

„(…) навярно, намерили са плячка и я делят, по мома, по две моми на войник; получената в плячка пъстра дреха за Сисара, получената в плячка пъстра дреха, от две страни везана, снета от рамената на пленника.“

9) Секс-робини

Английска версия:

(Exodus 21:7-11 NLT): „When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again. But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

Българска версия:

Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

Отново се забелязва лицемерна промяна на смисъла на текста, чрез замяната на „when“ (когато), в английската версия, с „ако“ в преводната.

Английска версия: „Когато някой продава дъщеря си като робиня…“

Превод: „Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня…“

Само аз ли виждам жалък опит за прикриване на легализираното от Библията сводничество?

10) Бог помага за изнасилванията и грабежите

Английска версия:

(Zechariah 14:1-2 NAB): „Lo, a day shall come for the Lord when the spoils shall be divided in your midst. And I will gather all the nations against Jerusalem for battle: the city shall be taken, houses plundered, women ravished; half of the city shall go into exile, but the rest of the people shall not be removed from the city.“

Българска версия:

„Ето, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.
2. Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.“

Убийства

Убийствата са навсякъде в Библията. В голяма част от нея, особено в Стария завет, са описани закони, заповядващи убийства на хора, поради абсурдни причини, като работа в Събота, хомосексуалност, да ругаеш родителите си или да не си девствена, когато се омъжваш. В допълнение към тези откачени и неморални „правила“, има безкрайни примери за ирационалността на Бог, убиващ заради причини, които противоречат на всякакво рационално обяснение: убийство на деца, смеещи се на плешиви хора или убийството на човек, опитал се да предпази Божия ковчег от падане, докато е бил пренасян. Има още много примери за масови убийства, поръчани от Бог, включително такива на жени, новородени и деца.

Следващите откъси са съвсем малък процент от съществуващите текстове в Библията, които одобряват убийствата. Разделени са на три части: 1) Основни наказания, 2) Глупави причини, 3) Убийства на деца и 4) Други. Списъкът е дълъг, но е само върхът на айсберга на одобрените от Библията убийства.

1) Основни наказания:

Убийте хората, които не слушат свещениците:

Английска версия:

(Deuteronomy 17:12 NLT): „Anyone arrogant enough to reject the verdict of the judge or of the priest who represents the LORD your God must be put to death. Such evil must be purged from Israel.“

Българска версия:

„А който постъпи тъй дръзко, че не послуша свещеника, който е там на служба пред Господа, твоя Бог, или съдията (който се случи в ония дни), той трябва да умре, – тъй изтребвай злото от Израиля;“

Убийте вещиците:

Английска версия:

„You should not let a sorceress live.“ (Exodus 22:17 NAB)

Българска версия:

„Врачка да се не оставя жива.“

Убийте хомосексуалистите:

Английска версия:

(Leviticus 20:13 NAB): „If a man lies with a male as with a women, both of them shall be put to death for their abominable deed; they have forfeited their lives.“ 

Българска версия:

„Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.“

Убийте гадателите:

Английска версия:

(Leviticus 20:27 NAB): „A man or a woman who acts as a medium or fortuneteller shall be put to death by stoning; they have no one but themselves to blame for their death.“ 

Българска версия:

„Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени: с камъни да бъдат убити, кръвта им е върху тях.“

Смъртна присъда, ако удариш баща си:

Английска версия:

(Exodus 21:15 NAB): „Whoever strikes his father or mother shall be put to death.“ 

Българска версия:

„Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.“

Смъртна присъда, ако ругаеш родителите си:

Английска версия:

(Proverbs 20:20 NAB): „If one curses his father or mother, his lamp will go out at the coming of darkness.“

(Leviticus 20:9 NLT): „All who curse their father or mother must be put to death. They are guilty of a capital offense.“ 

Българска версия:

„Който злослови баща си и майка си, нему светилото ще угасне сред дълбока тъмнина.“

„Който хули баща си или майка си, да бъде умъртвен; той е хулил баща си и майка си: кръвта му е върху него.“

Смърт за изневяра:

Английска версия:

(Leviticus 20:10 NLT): „If a man commits adultery with another man’s wife, both the man and the woman must be put to death.“ 

Българска версия:

„Ако някой прелюбодействува с омъжена жена, ако някой прелюбодействува с жената на ближния си, – да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.“

Смърт, ако правиш секс, след като са ти забранили:

Английска версия:

(Leviticus 21:9 NAB): „A priest’s daughter who loses her honor by committing fornication and thereby dishonors her father also, shall be burned to death.“ 

Българска версия:

„Ако свещеническа дъщеря се оскверни с блудство, тя безчести баща си: с огън да бъде изгорена.“

Смърт за последователите на други религии:

Английска версия:

(Exodus 22:19 NAB): „Whoever sacrifices to any god, except the Lord alone, shall be doomed.“

Българска версия:

„Който принася жертви на богове, освен на едного Господа, да бъде изтребен.“

Изгорете атеистите:

Английска версия:

(2 Chronicles 15:12-13 NAB): „They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and soul; and everyone who would not seek the Lord, the God of Israel, was to be put to death, whether small or great, whether man or woman.“ 

Българска версия:

„И сключиха завет да търсят Господа, Бога на отците си, от все сърце и душа; а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре – бил той малък или голям, мъж или жена.“

Убийте фалшивите пророци:

Английска версия:

(Zechariah 13:3 NAB): „If a man still prophesies, his parents, father and mother, shall say to him, „You shall not live, because you have spoken a lie in the name of the Lord.“ When he prophesies, his parents, father and mother, shall thrust him through.“ 

Българска версия:

„Тогава, ако някой предсказва, то баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат: ти не трябва да живееш, защото говориш лъжа в името на Господа; и ще го порази баща му и майка му, които са го родили, когато той ще предсказва.“

Избийте целия град, ако ЕДИН човек в него почита друг бог:

Английска версия:

(Deuteronomy 13:13-19 NLT): „Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. „The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him.“ 

Българска версия:

„Ако чуеш за някой от градовете ти, които Господ, Бог твой, ти дава за живеене, че са се появили в него нечестиви люде изсред тебе и съблазнили жителите на техния град, думайки: „хайде да служим на други богове, които вие не познавате“, ти издири, разпитай и разузнай добре; и ако това е чиста истина, че е сторена такава мръсотия сред тебе, погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него, и добитъка му погуби с острието на меча; а всичката плячка от него събери насред стъгдата му и изгори с огън града и цялата плячка от него за всесъжение на Господа, твоя Бог, и да бъде той вечно в развалини, никога отново да се не съгражда. Нищо от заклетото да не прилепне по ръката ти, за да укроти Господ яростта на гнева Си, да ти даде милост, да те прости, и да те размножи (както ти бе говорил), както се бе клел на отците ти, щом слушаш гласа на Господа, твоя Бог, спазвайки всичките Му заповеди, които сега ти заповядвам, и вършейки (добро и) угодно пред очите на Господа, твоя Бог.“

Убийте жените, които не са девствени на сватбата си:

Английска версия:

(Deuteronomy 22:20-21 NAB): „But if this charge is true (that she wasn’t a virgin on her wedding night), and evidence of the girls virginity is not found, they shall bring the girl to the entrance of her fathers house and there her townsman shall stone her to death, because she committed a crime against Israel by her unchasteness in her father’s house. Thus shall you purge the evil from your midst.“ 

Българска версия:

„Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека доведат момата при вратата на бащината й къща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, понеже е извършила срамно нещо у Израиля, като е блудствувала в бащината си къща: тъй изтребвай злото изсред себе си.“

Убийте последователите на други религии:

Английска версия:

(Deuteronomy 13:7-12 NAB): „If your own full brother, or your son or daughter, or your beloved wife, or you intimate friend, entices you secretly to serve other gods, whom you and your fathers have not known, gods of any other nations, near at hand or far away, from one end of the earth to the other: do not yield to him or listen to him, nor look with pity upon him, to spare or shield him, but kill him. Your hand shall be the first raised to slay him; the rest of the people shall join in with you. You shall stone him to death, because he sought to lead you astray from the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. And all Israel, hearing of this, shall fear and never do such evil as this in your midst.“ 

(Deuteronomy 17:2-5 NLT): „Suppose a man or woman among you, in one of your towns that the LORD your God is giving you, has done evil in the sight of the LORD your God and has violated the covenant by serving other gods or by worshiping the sun, the moon, or any of the forces of heaven, which I have strictly forbidden. When you hear about it, investigate the matter thoroughly. If it is true that this detestable thing has been done in Israel, then that man or woman must be taken to the gates of the town and stoned to death.“ 

Българска версия:

„Ако тайно те надумва брат ти, (бащиният ти син или) майчиният ти син, или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва: „да вървим и да служим на други богове, които не познаваше ти и твоите отци“, на боговете на ония народи, които са около ти, близки до тебе или далечни от тебе, от единия край на земята до другия, не се съгласявай с него и не го слушай; и да се не смили окото ти над него, не го жалей и не го прикривай, но го убий; нека първом твоята ръка бъде върху него, за да го убие, – а сетне ръцете на целия народ; убий го с камъни, да умре; понеже той се е опитвал да те отвърне от Господа, твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството; цял Израил ще чуе това и ще се побои, и няма занапред да прави сред тебе такова зло.“

„Ако се намери среди тебе в някое от твоите жилища, що Господ, Бог твой, ти дава, мъж или жена, които да сторят зло пред Господа, твоя Бог, като престъпят завета Му, па тръгнат и почнат да служат на други богове, и се поклонят тям, или на слънцето, или на месечината, или на всичкото небесно войнство, каквото аз не съм заповядал, и ти бъде обадено, и ти чуеш, – то разузнай добре; и ако това е чиста истина, ако е сторена тая гнусота в Израиля, изведи оня мъж, или оная жена, които са сторили това зло, при вратата си и ги пребий с камъни, да умрат.“

Смърт за богохулство:

Английска версия:

(Leviticus 24:10-16 NLT): „One day a man who had an Israelite mother and an Egyptian father got into a fight with one of the Israelite men. During the fight, this son of an Israelite woman blasphemed the LORD’s name. So the man was brought to Moses for judgment. His mother’s name was Shelomith. She was the daughter of Dibri of the tribe of Dan. They put the man in custody until the LORD’s will in the matter should become clear. Then the LORD said to Moses, „Take the blasphemer outside the camp, and tell all those who heard him to lay their hands on his head. Then let the entire community stone him to death. Say to the people of Israel: Those who blaspheme God will suffer the consequences of their guilt and be punished. Anyone who blasphemes the LORD’s name must be stoned to death by the whole community of Israel. Any Israelite or foreigner among you who blasphemes the LORD’s name will surely die.“ 

Българска версия:

„Тогава излезе пред синовете Израилеви синът на една израилтянка, когото бе родила от египтянин, и в стана се скара с един израилтянин; синът на израилтянката хулеше името (Господне) и злословеше. И го доведоха при Моисея; (майка му се именуваше Саломит, Давриинова дъщеря, от Даново племе;) и туриха го под стража, докле им се обяви волята Господня. И рече Господ на Моисея, думайки: изведи хулителя вън от стана, и всички, които са чули, нека турят ръцете си върху главата му, и цялото общество да го убие с камъни; и на синовете Израилеви кажи: който хули своя Бог, ще понесе греха си; който хули името Господне, трябва да умре, с камъни да го убие цялото общество: бил пришълец, или туземец, ако почне да хули името (Господне), да бъде умъртвен.“

Убийте фалшивите пророци:

Английска версия:

(Deuteronomy 13:1-5 NLT): „Suppose there are prophets among you, or those who have dreams about the future, and they promise you signs or miracles, and the predicted signs or miracles take place. If the prophets then say, ‘Come, let us worship the gods of foreign nations,’ do not listen to them. The LORD your God is testing you to see if you love him with all your heart and soul. Serve only the LORD your God and fear him alone. Obey his commands, listen to his voice, and cling to him. The false prophets or dreamers who try to lead you astray must be put to death, for they encourage rebellion against the LORD your God, who brought you out of slavery in the land of Egypt. Since they try to keep you from following the LORD your God, you must execute them to remove the evil from among you.“ 

(Deuteronomy 18:20-22 NLT): „But any prophet who claims to give a message from another god or who falsely claims to speak for me must die.’ You may wonder, ‘How will we know whether the prophecy is from the LORD or not?’ If the prophet predicts something in the LORD’s name and it does not happen, the LORD did not give the message. That prophet has spoken on his own and need not be feared.“ 

Българска версия:

„Ако се дигне сред тебе (някой) пророк, или съновидец, и ти покаже личба или чудо, и се сбъдне тая личба или чудото, за което той ти е говорил, па и каже: „да вървим след други богове, които ти не знаеш, и тям да служим“, ти не слушай думите на такъв пророк, или на такъв съновидец; понеже чрез това Господ, Бог ваш, ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа, вашия Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа. Господа, вашия Бог, последвайте, от Него се бойте, заповедите Му спазвайте и гласа Му слушайте, и Нему служете и към Него се привързвайте. А оня пророк, или оня съновидец да бъде предаден на смърт, задето ви е надумвал да отстъпите от Господа, вашия Бог, Който ви изведе из Египетската земя и те избави от дома на робството, защото е искал да те отклони от пътя, по който Господ, Бог твой, ти бе заповядал да вървиш; тъй изтреби злото из средата си.“

„Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк да бъде погубен. Но ще кажеш в сърцето си: как ще узнаем думите, които Господ не е говорил? Ето как ще узнаете: ако пророкът говори от името на Господа, и думите му се не сбъднат и не изпълнят, то Господ не е говорил тия думи, а ги е говорил пророкът по своя дързост – и не бой се от него.“

Неверниците и хомосексуалистите трябва да умрат:

Английска версия:

(Romans 1:24-32 NLT): „So God let them go ahead and do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other’s bodies. Instead of believing what they knew was the truth about God, they deliberately chose to believe lies. So they worshiped the things God made but not the Creator himself, who is to be praised forever. Amen. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other. And the men, instead of having normal sexual relationships with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men and, as a result, suffered within themselves the penalty they so richly deserved. When they refused to acknowledge God, he abandoned them to their evil minds and let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, fighting, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They are forever inventing new ways of sinning and are disobedient to their parents. They refuse to understand, break their promises, and are heartless and unforgiving. They are fully aware of God’s death penalty for those who do these things, yet they go right ahead and do them anyway. And, worse yet, they encourage others to do them, too.“

Българска версия:

„(…) затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си; те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин. Св. пророк Авакум Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум – да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба; пълни със завист, убийство, разпри, измама, злонравие; бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат.“

Убийте всеки, който доближи скинията (походна храмова палатка):

Английска версия:

(Numbers 1:48-51 NLT): „For the LORD had said to Moses, ‘Exempt the tribe of Levi from the census; do not include them when you count the rest of the Israelites. You must put the Levites in charge of the Tabernacle of the Covenant, along with its furnishings and equipment. They must carry the Tabernacle and its equipment as you travel, and they must care for it and camp around it. Whenever the Tabernacle is moved, the Levites will take it down and set it up again. Anyone else who goes too near the Tabernacle will be executed.'“ 

Българска версия:

„И рече Господ на Моисея, думайки: само Левиевото коляно не внасяй в преброението и ги не брой заедно със синовете на Израиля; но повери на левитите скинията на откровението, всичките й принадлежности и всичко, що е при нея: нека те носят скинията и всичките й принадлежности и да служат при нея, и около скинията нека се разполагат на стан; и кога трябва да се пренася скинията, левити да я дигат, и кога трябва да се спре скинията, левити да я слагат; ако пък се доближи някой външен, да бъде умъртвен.“

Смърт за хората, работещи в Събота:

Английска версия:

(Exodus 31:12-15 NLT): „The LORD then gave these further instructions to Moses: ‘Tell the people of Israel to keep my Sabbath day, for the Sabbath is a sign of the covenant between me and you forever. It helps you to remember that I am the LORD, who makes you holy. Yes, keep the Sabbath day, for it is holy. Anyone who desecrates it must die; anyone who works on that day will be cut off from the community. Work six days only, but the seventh day must be a day of total rest. I repeat: Because the LORD considers it a holy day, anyone who works on the Sabbath must be put to death.'“

Българска версия:

„Говори още Господ на Моисея и каза: кажи тъй на Израилевите синове: съботите Ми пазете, защото това е знак между Мене и вас в родовете ви, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си. Шест дни да вършат работа, а в седмия е събота, почивка, посветена Господу: всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт.“

 

2) Глупави причини:

Смърт за невъзпитаните хлапета:

Английска версия:

(2 Kings 2:23-24 NAB): „From there Elisha went up to Bethel. While he was on his way, some small boys came out of the city and jeered at him. „Go up baldhead,“ they shouted, „go up baldhead!“ The prophet turned and saw them, and he cursed them in the name of the Lord. Then two shebears came out of the woods and tore forty two of the children to pieces.“ 

Българска версия:

„Оттам той отиде във Ветил. Когато вървеше по пътя, малки деца излязоха от града, присмиваха му се и му думаха: върви, плешивецо! върви, плешивецо! Той се обърна, видя ги и ги прокле в име Господне. Тогава излязоха от гората две мечки и разкъсаха от тях четирийсет и две деца.“

Бог убива любопитните:

Английска версия:

(1Samuel 6:19-20 ASV): „And he smote of the men of Beth-shemesh, because they had looked into the ark of Jehovah, he smote of the people seventy men, `and’ fifty thousand men; and the people mourned, because Jehovah had smitten the people with a great slaughter. And the men of Beth-shemesh said, Who is able to stand before Jehovah, this holy God? and to whom shall he go up from us?“ 

Българска версия:

„И Бог порази жителите ветсамиски, задето те надничаха в ковчега Господен, и изби от народа петдесет хиляди и седемдесет души. И народът заплака, понеже Господ го порази с голяма пораза. И ветсамиските жители рекоха: кой може да стои пред Господа, пред Тоя свет Бог? и при кого от нас ще отиде Той?“

Убит от лъв:

Английска версия:

(1 Kings 20:35-36 NLT): „Meanwhile, the LORD instructed one of the group of prophets to say to another man, „Strike me!“ But the man refused to strike the prophet. Then the prophet told him, „Because you have not obeyed the voice of the LORD, a lion will kill you as soon as you leave me.“ And sure enough, when he had gone, a lion attacked and killed him.“ 

Българска версия:

„Тогава един от пророческите синове по слово Господне каза на едного: бий ме! Но тоя човек се не съгласи да го бие. Тогава му каза: задето не слушаш Господния глас, ще те умъртви лъв, кога си отидеш от мене. Той си отиде от него, и лъв го срещна и го умъртви.“

Да убием добрия самарянин:

Английска версия:

(2 Samuel 6:3-7 NAB): „The ark of God was placed on a new cart and taken away from the house of Abinadab on the hill. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab guided the cart, with Ahio walking before it, while David and all the Israelites made merry before the Lord with all their strength, with singing and with citharas, harps, tambourines, sistrums, and cymbals.

When they came to the threshing floor of Nodan, Uzzah reached out his hand to the ark of God to steady it, for the oxen were making it tip. But the Lord was angry with Uzzah; God struck him on that spot, and he died there before God.“ 

Българска версия:

„И сложиха Божия ковчег на нова колесница и го изнесоха от Аминадавовата къща, която беше на бърдото. А синовете Аминадавови, Оза и Ахио, водеха новата колесница. И я поведоха с Божия ковчег от Аминадавовата къща, която беше на бърдото; и Ахио вървеше пред ковчега (Господен). А Давид и всички Израилеви синове свиреха пред Господа на различни свирала от кипарисово дърво, на гусли, на псалтири, на тимпани, на систри и на кимвали. И когато дойдоха до Нахоновото гумно, Оза присегна с ръка към Божия ковчег (за да го придържи), и се улови за него, понеже воловете го бяха наклонили. Но Господ се разгневи на Оза, и за дързостта Бог го порази на същото място, и той умря там при Божия ковчег.“

 

3) Убийства на деца:

Смърт за децата на грешниците

Английска версия:

(Isaiah 14:21 NAB): „Make ready to slaughter his sons for the guilt of their fathers; Lest they rise and posses the earth, and fill the breadth of the world with tyrants.“ 

Българска версия:

„Гответе клане за синовете му поради беззаконието на баща им, за да не въстанат и да не завладеят земята и да не напълнят вселената с неприятели.“

Бог ще убива деца

Английска версия:

(Hosea 9:11-16 NLT): „The glory of Israel will fly away like a bird, for your children will die at birth or perish in the womb or never even be conceived. Even if your children do survive to grow up, I will take them from you. It will be a terrible day when I turn away and leave you alone. I have watched Israel become as beautiful and pleasant as Tyre. But now Israel will bring out her children to be slaughtered.“ O LORD, what should I request for your people? I will ask for wombs that don’t give birth and breasts that give no milk. The LORD says, „All their wickedness began at Gilgal; there I began to hate them. I will drive them from my land because of their evil actions. I will love them no more because all their leaders are rebels. The people of Israel are stricken. Their roots are dried up; they will bear no more fruit. And if they give birth, I will slaughter their beloved children.“ 

Българска версия:

„От Ефремовци като птица ще отлети славата (на детородието): ни раждане, ни бременност, нито зачеване (ще има). А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема; защото горко им, когато се отдръпна от тях! Ефрем, както го видях Аз до Тир, е насаден на хубава местност; обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец. Дай им, Господи … какво ще им дадеш? Дай им утроба, която да не ражда, и – сухи ненки. Всичкото им зло е в Галгал: там ги Аз намразих за лошите им дела; ще ги изгоня от Моя дом, няма вече да ги обичам; всичките им князе са отстъпници. Поразен е Ефрем; изсъхна коренът им – няма да принасят плод; ако пък и раждат, Аз ще умъртвя желания плод на утробата им.“

Убийства на мъже, жени и деца

Английска версия:

(Ezekiel 9:5-7 NLT): „Then I heard the LORD say to the other men, „Follow him through the city and kill everyone whose forehead is not marked. Show no mercy; have no pity! Kill them all – old and young, girls and women and little children. But do not touch anyone with the mark. Begin your task right here at the Temple.“ So they began by killing the seventy leaders. „Defile the Temple!“ the LORD commanded. „Fill its courtyards with the bodies of those you kill! Go!“ So they went throughout the city and did as they were told.“ 

Българска версия:

„А на ония чух да каже: идете след него в града и убивайте; нека вашето око не жали, и не щадете; старец, момък и девица, младенец и жени бийте до смърт, ала не закачайте ни едного човека, който има знак, и почнете от Моето светилище. И почнаха те от тия старейшини, които бяха пред Дома. И каза им: осквернете Дома, напълнете дворите с убити и излезте. Те излязоха и почнаха да убиват в града.“

Бог убива всички първородни в Египет

Английска версия:

(Exodus 12:29-30 NLT): „And at midnight the LORD killed all the firstborn sons in the land of Egypt, from the firstborn son of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn son of the captive in the dungeon. Even the firstborn of their livestock were killed. Pharaoh and his officials and all the people of Egypt woke up during the night, and loud wailing was heard throughout the land of Egypt. There was not a single house where someone had not died.“ 

Българска версия:

„Около среднощ Господ порази всички първородни в Египетската земя, от първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всичко първородно у добитъка. И стана фараонът през нощта, той и всичките му служители и цял Египет; и дигна се голям писък по (цялата земя на) Египет, защото не остана къща, дето да нямаше мъртвец.“

Убийства на старци и млади жени

Английска версия:

(Jeremiah 51:20-26): „You are my battle-ax and sword,“ says the LORD. „With you I will shatter nations and destroy many kingdoms. With you I will shatter armies, destroying the horse and rider, the chariot and charioteer. With you I will shatter men and women, old people and children, young men and maidens. With you I will shatter shepherds and flocks, farmers and oxen, captains and rulers. „As you watch, I will repay Babylon and the people of Babylonia for all the wrong they have done to my people in Jerusalem,“ says the LORD. „Look, O mighty mountain, destroyer of the earth! I am your enemy,“ says the LORD. „I will raise my fist against you, to roll you down from the heights. When I am finished, you will be nothing but a heap of rubble. You will be desolate forever. Even your stones will never again be used for building. You will be completely wiped out,“ says the LORD.“ 

Българска версия:

„Ти беше мой чук, бойно оръжие; с тебе народи поразявах и с тебе царства съсипвах; с тебе поразявах кон и ездача му, и с тебе поразявах колесница и возача й; с тебе поразявах мъж и жена, с тебе поразявах и стар, и млад, с тебе поразявах и момък, и мома; с тебе поразявах пастира и стадото му, с тебе поразявах и земеделец и работния му добитък, с тебе поразявах и областни началници и градски управители. И ще отплатя на Вавилон и на всички жители халдейски за всичкото онова зло, що сториха на Сион пред ваши очи, казва Господ. Ето, Аз съм против тебе, пагубна планино, казва Господ, която разоряваш цяла земя; и ще простра против тебе ръката Си, ще те съборя от скалите и ще те направя обгоряла планина. И не ще вземат от тебе камък за ъгли, ни камък за основи, а ще бъдеш вечна пустош, казва Господ.“

Забележете, че след като Бог обещава победа на израилтяните срещу Вавилон, в следващата глава вавилонците буквално им наритват задниците. Дотук с всезнаещият и всемогъщ Бог.

Бог ще убие децата на грешниците

Английска версия:

(Leviticus 26:21-22 NLT): „If even then you remain hostile toward me and refuse to obey, I will inflict you with seven more disasters for your sins. I will release wild animals that will kill your children and destroy your cattle, so your numbers will dwindle and your roads will be deserted.“

Българска версия:

„Ако ли (след това) тръгнете против Мене и не поискате да Ме слушате, ще ви прибавя седмократни удари за греховете ви: ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви.“

Още изнасилвания и убийства на бебета

Английска версия:

(Isaiah 13:15-18 NLT): „Anyone who is captured will be run through with a sword. Their little children will be dashed to death right before their eyes. Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes. For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off. The attacking armies will shoot down the young people with arrows. They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

 

4) Други (убийства)

Още от убийствата на Самсон

Бог спасява Самсон от процес заради 30 убийства и палеж, като му позволява да убие още хиляда човека.

Английска версия:

(Judges 15:14-15 NAB): „When he reached Lehi, and the Philistines came shouting to meet him, the spirit of the Lord came upon him: the ropes around his arms become as flax that is consumed by fire and the bonds melted away from his hands. Near him was the fresh jawbone of an ass; he reached out, grasped it, and with it killed a thousand men.“

Българска версия:

„Когато приближи до Лехи, филистимци го посрещнаха с вик. И Дух Господен слезе върху него, и въжата на ръцете му станаха като прегорял лен, и връзките му паднаха от ръцете му. Па намери прясна ослина челюст, протегна ръка, взе я и уби с нея хиляда души.“

Петър убива двама души

Английска версия:

(Acts 5:1-11 NLT): „There was also a man named Ananias who, with his wife, Sapphira, sold some property. He brought part of the money to the apostles, but he claimed it was the full amount. His wife had agreed to this deception. Then Peter said, „Ananias, why has Satan filled your heart? You lied to the Holy Spirit, and you kept some of the money for yourself. The property was yours to sell or not sell, as you wished. And after selling it, the money was yours to give away. How could you do a thing like this? You weren’t lying to us but to God.“ As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Everyone who heard about it was terrified. Then some young men wrapped him in a sheet and took him out and buried him. About three hours later his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, „Was this the price you and your husband received for your land?“ „Yes,“ she replied, „that was the price.“ And Peter said, „How could the two of you even think of doing a thing like this – conspiring together to test the Spirit of the Lord? Just outside that door are the young men who buried your husband, and they will carry you out, too.“ Instantly, she fell to the floor and died. When the young men came in and saw that she was dead, they carried her out and buried her beside her husband. Great fear gripped the entire church and all others who heard what had happened.“ 

Българска версия:

„А един мъж, на име Анания, с жена си Сапфира, като продаде имот, скри от стойността, със знанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите. Но Петър каза: Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го, и, като го изнесоха, погребаха го. След като минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае, какво се е случило. А Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова. Но Петър й каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти; и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това.“

Масово убийство

Английска версия:

(1 Samuel 15:2-3 NAB): „This is what the Lord of hosts has to say: ‘I will punish what Amalek did to Israel when he barred his way as he was coming up from Egypt. Go, now, attack Amalek, and deal with him and all that he has under the ban. Do not spare him, but kill men and women, children and infants, oxen and sheep, camels and asses.'“ 

Българска версия:

„Тъй говори Господ Саваот: спомних си онова, което Амалик стори на Израиля, как той му се изпречи на пътя, когато тоя идеше из Египет; иди сега и порази Амалика (и Иерима) и изтреби всичко негово (не взимай за себе си нищо от тях, а унищожи и предай на заклятие всичко негово); не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овца, от камила до осел.“

Трябва да убиваш

Английска версия:

(Jeremiah 48:10 NAB): „Cursed be he who does the Lords work remissly, cursed he who holds back his sword from blood.“ 

Българска версия:

„Проклет, който върши нехайно делото на Господа, и проклет, който удържа меча Му от кръв.“

Синовете на Дан избиват съседния град

Английска версия:

(Joshua 19:47 NAB): „But the territory of the Danites was too small for them; so the Danites marched up and attacked Leshem, which they captured and put to the sword. Once they had taken possession of Lesham, they renamed the settlement after their ancestor Dan.“

Българска версия:

„Тогава Дановите синове подигнаха война против Ласем, превзеха го и го поразиха с меч, завладяха го и се поселиха в него, и Ласем нарекоха Дан, по името на баща си Дана.“

Още малко смърт…

Английска версия:

(Jeremiah 15:1-4 NLT): „Then the LORD said to me, „Even if Moses and Samuel stood before me pleading for these people, I wouldn’t help them. Away with them! Get them out of my sight! And if they say to you, ‘But where can we go?’ tell them, ‘This is what the LORD says: Those who are destined for death, to death; those who are destined for war, to war; those who are destined for famine, to famine; those who are destined for captivity, to captivity.’ „I will send four kinds of destroyers against them,“ says the LORD. „I will send the sword to kill, the dogs to drag away, the vultures to devour, and the wild animals to finish up what is left. Because of the wicked things Manasseh son of Hezekiah, king of Judah, did in Jerusalem, I will make my people an object of horror to all the kingdoms of the earth.““

Българска версия:

„И рече ми Господ: да се изправеха пред лицето Ми дори Моисей и Самуил, душата Ми пак няма да се приклони към тоя народ; отпъди ги от лицето Ми – нека си отидат. Ако пък те попитат: „къде да идем?“ – кажи им: тъй казва Господ: който е за смърт, да иде на смърт; и който е за меч, – под меч; и който е за глад, – на глад; и който е за плен, – в плен. И ще напратя върху им четири вида смърт, казва Господ: меч, за да убива, кучета, за да разпокъсват, небесни птици и полски зверове, за да изяждат и изтребват; и ще направя да се озлобят против тях всички земни царства заради Манасия, син на иудейския цар Езекия, за онова, що той извърши в Иерусалим.“

Бог обещава още убийства

Английска версия:

(Ezekiel 35:7-9 NLT): „I will make Mount Seir utterly desolate, killing off all who try to escape and any who return. I will fill your mountains with the dead. Your hills, your valleys, and your streams will be filled with people slaughtered by the sword. I will make you desolate forever. Your cities will never be rebuilt. Then you will know that I am the LORD.“ 

Българска версия:

„Ще направя Сеир планина пуста и безлюдна степ и ще изтребя по нея идещ и отходещ. И ще напълня оброчищата й с нейните убити; по твоите хълмове и твоите долини и по всички твои ровини ще падат поразени от меч. Ще те направя вечна пустиня, и в твоите градове не ще се живее, и ще познаете, че Аз съм Господ.“

Ангел на смъртта

Английска версия:

(Exodus 23:23 NAB): „My angel will go before you and bring you to the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites; and I will wipe them out.“ 

Българска версия:

„Кога тръгне пред тебе Моят Ангел и те отведе при аморейци, хетейци, ферезейци, хананейци, (гергесейци,) евейци и иевусейци, и Аз ги изтребя (от лицето ви),“

Разрушаването на …

Английска версия:

(Joshua 8:1-29 NLT): „Then the LORD said to Joshua, „Do not be afraid or discouraged. Take the entire army and attack Ai, for I have given to you the king of Ai, his people, his city, and his land. You will destroy them as you destroyed Jericho and its king. But this time you may keep the captured goods and the cattle for yourselves. Set an ambush behind the city.“ So Joshua and the army of Israel set out to attack Ai. Joshua chose thirty thousand fighting men and sent them out at night with these orders: „Hide in ambush close behind the city and be ready for action. When our main army attacks, the men of Ai will come out to fight as they did before, and we will run away from them. We will let them chase us until they have all left the city. For they will say, ‘The Israelites are running away from us as they did before.’ Then you will jump up from your ambush and take possession of the city, for the LORD your God will give it to you. Set the city on fire, as the LORD has commanded. You have your orders.“ So they left that night and lay in ambush between Bethel and the west side of Ai. But Joshua remained among the people in the camp that night.

Early the next morning Joshua roused his men and started toward Ai, accompanied by the leaders of Israel. They camped on the north side of Ai, with a valley between them and the city. That night Joshua sent five thousand men to lie in ambush between Bethel and Ai, on the west side of the city. So they stationed the main army north of the city and the ambush west of the city. Joshua himself spent that night in the valley. When the king of Ai saw the Israelites across the valley, he and all his army hurriedly went out early the next morning and attacked the Israelites at a place overlooking the Jordan Valley. But he didn’t realize there was an ambush behind the city. Joshua and the Israelite army fled toward the wilderness as though they were badly beaten, and all the men in the city were called out to chase after them. In this way, they were lured away from the city. There was not a man left in Ai or Bethel who did not chase after the Israelites, and the city was left wide open.

Then the LORD said to Joshua, „Point your spear toward Ai, for I will give you the city.“ Joshua did as he was commanded. As soon as Joshua gave the signal, the men in ambush jumped up and poured into the city. They quickly captured it and set it on fire. When the men of Ai looked behind them, smoke from the city was filling the sky, and they had nowhere to go. For the Israelites who had fled in the direction of the wilderness now turned on their pursuers. When Joshua and the other Israelites saw that the ambush had succeeded and that smoke was rising from the city, they turned and attacked the men of Ai. Then the Israelites who were inside the city came out and started killing the enemy from the rear. So the men of Ai were caught in a trap, and all of them died. Not a single person survived or escaped. Only the king of Ai was taken alive and brought to Joshua.

When the Israelite army finished killing all the men outside the city, they went back and finished off everyone inside. So the entire population of Ai was wiped out that day – twelve thousand in all. For Joshua kept holding out his spear until everyone who had lived in Ai was completely destroyed. Only the cattle and the treasures of the city were not destroyed, for the Israelites kept these for themselves, as the LORD had commanded Joshua. So Ai became a permanent mound of ruins, desolate to this very day. Joshua hung the king of Ai on a tree and left him there until evening. At sunset the Israelites took down the body and threw it in front of the city gate. They piled a great heap of stones over him that can still be seen today.“

Българска версия:

„Господ каза на Иисуса: не бой се и не се ужасявай; вземи със себе си всички мъже, способни за война, стани, иди към Гай; ето, Аз предавам в ръцете ти гайския цар и народа му, града му и земята му; направи с Гай и царя му същото, каквото направи с Иерихон и царя му, само плячката и добитъка му си поделете; тури засада зад града. Иисус и всички мъже, способни за война, станаха да идат към Гай, и избра Иисус трийсет хиляди души храбри и ги изпрати през нощта, и даде им заповед, като каза: гледайте, вие ще бъдете на засада зад града; не се отдалечавайте от града и бъдете всички готови; аз пък и всички мъже, които са с мене, ще се приближим до града и щом (жителите гайски) излязат срещу нас, както и по-напред, ние ще побегнем от тях; те ще се втурнат подире ни, тъй че ние ще ги отвлечем от града, защото те ще кажат: „бягат от нас, както и по-напред“; кога побегнем от тях, вие станете от засадата и завладейте града, и Господ, Бог ваш, ще го предаде в ръцете ви; кога превземете града, запалете града с огън, направете според думата Господня; гледайте, аз ви заповядвам. Тъй ги изпрати Иисус, и те отидоха в засада и заседнаха между Ветил и Гай, на запад от Гай; а Иисус пренощува оная нощ сред народа. Като стана сутринта рано, Иисус прегледа народа и тръгна той и старейшините Израилеви пред народа за Гай; и всички мъже, способни за война, които бяха с него, тръгнаха, приближиха се и дойдоха до града (откъм изток, а засадата беше на запад от града), и разположиха стан на север от Гай, а между тях и Гай имаше долина. След това Иисус взе до пет хиляди души и ги постави в засада между Ветил и Гай, на запад от града. И целия стан, който беше на север от града, народът си разположи тъй, че задната част беше на запад от града. А Иисус отиде оная нощ всред долината. Щом гайският цар видя това, стана рано и излезе веднага с жителите градски против Израиля на бой, той и целият му народ, на определеното място пред равнината; но той не знаеше, че против него има засада зад града (му). Иисус и цял Израил като че уж разбити от тях, побягнаха към пустинята; а те извикаха целия народ, който беше в града, за да ги гонят, и, гонейки Иисуса, отдалечиха се от града; и не остана в Гай и Ветил нито един човек, който да не бе се спуснал подир Израиля; а града си оставиха отворен, гонейки Израиля. Тогава Господ каза на Иисуса: простри копието, що е в ръката ти, към Гай, понеже Аз ще го предам в ръцете ти (и засадата веднага ще стане от мястото си). Иисус простря към града (ръката си и) копието, що бе в ръката му. А засадниците станаха веднага от мястото си и се втурнаха, щом той си простря ръката, влязоха в града, превзеха го и начаса предадоха града на огън. Жителите гайски, като се озърнаха назад, видяха, че от града се дига дим към небето. И нямаше накъде да бягат – нито нататък, нито насам; защото народът, който бягаше към пустинята, обърна се срещу гонителите. Иисус и цял Израил, като видяха, че засадниците превзеха града и от града се дига дим (към небето), върнаха се и почнаха да убиват гайчани; а ония от града излязоха против тях тъй, че те се намираха посред израилтяните, от които едни бяха от една страна, а други от друга; тъй ги разбиха, че не оставиха от тях нито един жив, нито избягал; а гайския цар хванаха жив и го доведоха при Иисуса. Когато израилтяните избиха всички гайчани на полето, в пустинята, дето ги гониха, и след като те всички до един паднаха от острието на меча, тогава всички израилтяни се върнаха в Гай и го поразиха с острието на меча. Погиналите в тоя ден мъже и жени, всички гайчани, бяха дванайсет хиляди. Иисус не свали ръката си, която бе прострял с копието, докле не предаде на заклятие всички гайчани; само добитъка и плячката от тоя град синовете Израилеви поделиха помежду си, според Господнята дума, която (Господ) бе казал на Иисуса. Тогава Иисус изгори Гай и го обърна на вечни развалини, на пустиня доднес; а гайския цар обеси на дърво (и го остави на дървото) до вечерта; след залез-слънце пък Иисус заповяда, та снеха трупа му от дървото, хвърлиха го пред градските порти, и натрупаха върху му голяма грамада камъни, която е оцеляла и доднес.“

Убийства при Йерихон

Английска версия:

(Joshua 6:20-21 NLT): „When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it. They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“ 

Българска версия:

„Народът извика, след като затръбиха с тръбите. Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града. И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

Бог убива голямо семейство

Английска версия:

(1 Kings 14:9-16 NLT): „You have done more evil than all who lived before you. You have made other gods and have made me furious with your gold calves. And since you have turned your back on me, I will bring disaster on your dynasty and kill all your sons, slave or free alike. I will burn up your royal dynasty as one burns up trash until it is all gone. I, the LORD, vow that the members of your family who die in the city will be eaten by dogs, and those who die in the field will be eaten by vultures.'“ Then Ahijah said to Jeroboam’s wife, „Go on home, and when you enter the city, the child will die. All Israel will mourn for him and bury him. He is the only member of your family who will have a proper burial, for this child is the only good thing that the LORD, the God of Israel, sees in the entire family of Jeroboam. And the LORD will raise up a king over Israel who will destroy the family of Jeroboam. This will happen today, even now! Then the LORD will shake Israel like a reed whipped about in a stream. He will uproot the people of Israel from this good land that he gave their ancestors and will scatter them beyond the Euphrates River, for they have angered the LORD by worshiping Asherah poles. He will abandon Israel because Jeroboam sinned and made all of Israel sin along with him.“

Българска версия:

„Ти постъпваше по-лошо от всички, които бяха преди тебе, и отиде, та си направи други богове и истукани, за да Ме дразниш, а Мене отхвърли зад гърба си; затова Аз ще напратя бедствия върху Иеровоамовия дом и ще изтребя у Иеровоама дори и което мочи до стена, що е затворено и изоставено у Израиля, и ще измета Иеровоамовия дом досущ, както смет измитат; който от Иеровоамовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре на полето, него птици небесни ще изкълват; тъй каза Господ. Стани, та иди у дома си; и, щом кракът ти стъпи в града, детето ще умре; всички израилтяни ще го оплачат и ще го погребат, защото само то от Иеровоамовия дом ще влезе в гроб, понеже у него, от целия Иеровоамов дом, се намери нещо добро пред Господа, Бога Израилев. И Господ ще Си издигне над Израиля цар, който ще изтреби Иеровоамовия дом в оня ден; и какво? – даже днес! И Господ ще порази Израиля, и той ще бъде като тръст, която се клати във водата, и ще изхвърли израилтяните от тая хубава земя, която даде на бащите им, и ще ги разпилее зад реката, задето си направиха идоли и дразнеха Господа; и ще изостави (Господ) Израиля поради греховете на Иеровоама, които той сам стори, и с които вкара в грях Израиля.“

Поредно масово убийство

Английска версия:

(Judges 20:48 NAB): „The men of Israel withdrew through the territory of the Benjaminites, putting to the sword the inhabitants of the city, the livestock, and all they chanced upon. Moreover they destroyed by fire all the cities they came upon.“ 

Българска версия:

„А израилтяните се върнаха към синовете Вениаминови и ги поразиха с меч – и людете в града, и добитъка, и всичко, каквото се срещаше (във всички градове), и с огън изгориха всички градове, които се намираха по пътя.“

Ангел на смъртта (версията с подобрени специални ефекти)

Английска версия:

(2 Kings 19:35 NAB): „That night the angel of the Lord went forth and struck down one hundred and eighty five thousand men in the Assyrian camp. Early the next morning, there they were, all the corpuses of the dead.“

Българска версия:

„И случи се през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто осемдесет и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето – все мъртви тела.“

Да убиеш съседите си

Английска версия:

(Exodus 32:26-29 NLT): „(Moses) stood at the entrance to the camp and shouted, „All of you who are on the LORD’s side, come over here and join me.“ And all the Levites came. He told them, „This is what the LORD, the God of Israel, says: Strap on your swords! Go back and forth from one end of the camp to the other, killing even your brothers, friends, and neighbors.“ The Levites obeyed Moses, and about three thousand people died that day. Then Moses told the Levites, „Today you have been ordained for the service of the LORD, for you obeyed him even though it meant killing your own sons and brothers. Because of this, he will now give you a great blessing.““ 

Българска версия:

„И застана (Моисей) пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове. И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души. Защото Моисей (им) бе казал: посветете днес ръцете си Господу, всеки един от вас, дори с цената на сина си и брата си, та да ви изпроводи Той днес благословение.“

Смърт за семействата на грешниците

Английска версия:

(Joshua 7:19-26): „And Joshua said to Achan, My son, give, I pray thee, glory to the LORD God of Israel, and make confession to him; and tell me now what thou hast done, hide it not from me. And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the LORD God of Israel, and thus and thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and two hundred shekels of silver, and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it.“ [Note that the sin is not looting, but failing to give the loot to the treasury of the Lord.] „So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. And they took them from the midst of the tent, and brought them to Joshua, and to all the children of Israel, and laid them out before the LORD. And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them to the valley of Achor. And Joshua said, why hast thou troubled us? the LORD shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. And they raised over him a great heap of stones to this day. So the LORD turned from the fierceness of his anger: wherefore the name of that place was called the valley of Achor to this day.“

Българска версия:

„Тогава Иисус каза на Ахана: синко! въздай слава на Господа, Бога Израилев, изповядай пред Него и ми обади, що си сторил: не крий от мене. Ахан отговори на Иисуса и каза: истина, аз съгреших пред Господа, Бога Израилев, и направих туй и туй: между плячката видях една хубава сенаарска дреха, двеста сикли сребро и един къс злато, тежък петдесет сикли; това ми се понрави, и аз го взех; и ето, то е скрито в земята сред шатрата ми, и среброто е под него (скрито). Иисус изпрати човеци, и те се затекоха в шатрата (в стана); и ето, всичко това бе скрито в шатрата му, и среброто под него. Те взеха това от шатрата, донесоха го при Иисуса и при всички синове Израилеви и туриха пред Господа. Иисус и всички израилтяни с него взеха Заровия син Ахана, среброто, дрехата, и къса злато, синовете му и дъщерите му, воловете му и ослите му, овците му и шатрата му, и всичко негово, и ги отведоха (с всичко) в долина Ахор. И каза Иисус: задето навлече върху нас бедствие, Господ напраща върху тебе бедствие в тоя ден. И всички израилтяни го убиха с камъни, изгориха него и нещата с огън, и нахвърлиха върху тях камъни. И нахвърлиха върху него голяма грамада камъни, която е оцеляла и доднес. След това утихна яростта на гнева Господен. Поради туй онова място се нарича дори доднес „долина Ахор“.“

Убийства на изповядващите други религии (еп. пореден)

Английска версия:

(Numbers 25:1-9 NLT): „While the Israelites were camped at Acacia, some of the men defiled themselves by sleeping with the local Moabite women. These women invited them to attend sacrifices to their gods, and soon the Israelites were feasting with them and worshiping the gods of Moab. Before long Israel was joining in the worship of Baal of Peor, causing the LORD’s anger to blaze against his people. The LORD issued the following command to Moses: „Seize all the ringleaders and execute them before the LORD in broad daylight, so his fierce anger will turn away from the people of Israel.“ So Moses ordered Israel’s judges to execute everyone who had joined in worshiping Baal of Peor. Just then one of the Israelite men brought a Midianite woman into the camp, right before the eyes of Moses and all the people, as they were weeping at the entrance of the Tabernacle. When Phinehas son of Eleazar and grandson of Aaron the priest saw this, he jumped up and left the assembly. Then he took a spear and rushed after the man into his tent. Phinehas thrust the spear all the way through the man’s body and into the woman’s stomach. So the plague against the Israelites was stopped, but not before 24,000 people had died.“ 

Българска версия:

„Израил живя в Ситим, и народът начена да блудствува с дъщерите на Моава; и приканваха те народа да принася жертви на боговете им, и народът ядеше (жертвите им) и се кланяше на боговете им. И прилепи се Израил към Ваал-Фегора. И разпали се гневът Господен против Израиля. И каза Господ на Моисея: вземи всички началници народни и ги обеси пред Господа срещу слънцето, и ще се отвърне яростният гняв Господен от Израиля. Тогава Моисей каза на съдиите Израилеви: нека всеки убие своите люде, които са се прилепили към Ваал-Фегора. И ето, един от синовете Израилеви дойде и доведе при братята си една мадиамка, пред очите на Моисея и пред очите на цялото общество синове Израилеви, когато те плачеха при входа на скинията на събранието. Финеес, син на Елеазара, син на свещеник Аарона, като видя това, стана изсред обществото и взе в ръка копие, и влезе след израилтянина в спалнята и промуши и двамата: израилтянина и жената в корема й; и престана морът на синовете Израилеви. А умрелите от мора бяха двайсет и четири хиляди.“

Поредно убийство

Английска версия:

(1 Kings 18:36-40 NLT): „At the customary time for offering the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, „O LORD, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. O LORD, answer me! Answer me so these people will know that you, O LORD, are God and that you have brought them back to yourself.“ Immediately the fire of the LORD flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the ditch! And when the people saw it, they fell on their faces and cried out, „The LORD is God! The LORD is God!“ Then Elijah commanded, „Seize all the prophets of Baal. Don’t let a single one escape!“ So the people seized them all, and Elijah took them down to the Kishon Valley and killed them there.“ 

Българска версия:

„Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи (извика към небето) и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня!) Нека познаят днес (тия човеци), че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им (към Себе Си). И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог! Тогава Илия им рече: хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.“

Да убием всички вавилонци

Английска версия:

(Jeremiah 50:21-22 NLT): „Go up, my warriors, against the land of Merathaim and against the people of Pekod. Yes, march against Babylon, the land of rebels, a land that I will judge! Pursue, kill, and completely destroy them, as I have commanded you,“ says the LORD. „Let the battle cry be heard in the land, a shout of great destruction“. 

Българска версия:

„Иди против нея, против размирната земя, и накажи нейните жители: опустошавай и изтребвай всичко след тях, казва Господ, и направи всичко, що ти заповядах.
22. Шум от битка по земята и голямо разрушение!“

Миха избива цял град

Английска версия:

(Judges 18:27-29 NLT): „Then, with Micah’s idols and his priest, the men of Dan came to the town of Laish, whose people were peaceful and secure. They attacked and killed all the people and burned the town to the ground. There was no one to rescue the residents of the town, for they lived a great distance from Sidon and had no allies nearby. This happened in the valley near Beth-rehob.Then the people of the tribe of Dan rebuilt the town and lived there. They renamed the town Dan after their ancestor, Israel’s son, but it had originally been called Laish.“

Българска версия:

„А (Дановите синове) взеха това, което бе направил Миха, и свещеника, който беше у него, и отидоха в Лаис против спокойния и безгрижен народ, и го избиха с меч, а града изгориха с огън. Нямаше кой да помогне, защото той беше отдалечен от Сидон и с никого нямаше работа. Тоя град се намираше в долината, що е близо до Бет-Рехов. И съградиха отново град и се заселиха в него, като нарекоха града с име Дан, по името на баща си Дана, Израилев син; а по-преди оня град се наричаше Лаис.“ (Важно е да се отбележи, че клането е одобрено от Бог в стих 6.)

Та така, „миролюбиви“ християни, говорете ми, колко е миролюбива извратената ви религия…