Нетолерантност

Забелязвам толкова много тиради от религиозни хора, описващи как атеистите „не са толерантни към вярващите и не уважават вярата им“. За всеки невярващ, всички подобни твърдения са абсурдни. Нетолерантноста към най-различни религии е в самата основа на юдаизма, християнството и исляма, както и други ортодоксални общности. Всъщност, библията проповядва религиозна нетолерантност на много от страниците си, като дори стига до убийства на хора, заради техните различни вярвания. По-долу са изложени няколко цитата, които да покажат докъде стигат вярващите аврамисти, по отношение на хората с различни вярвания или невярващите.

Започваме с двата стиха, които са помогнали за извършването на едни от най-мащабните масови убийства в историята – тези на Инквизицията:

Английска версия:

„Woman with „familiar spirits“ must be stoned to death.“ (Leviticus 20:27)

Българска версия:

„Също мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.“ (Левит 20:27)

Английска версия:

„Thou shalt not suffer a witch to live.“ (Exodus 22:18)

Българска версия:

„Магьосница жена да не оставиш.“ (Изход 22:18)

Призиви за убиване на всеки, който не е християнин или еврейн:

Английска версия:

„Whoever sacrifices to any god other than the LORD must be destroyed.“ (Exodus 22:20)

„If your very own brother, or your son or daughter, or the wife you love, or your closest friend secretly entices you, saying, „Let us go and worship other gods“ (gods that neither you nor your ancestors have known, gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other), do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. Your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. Stone them to death, because they tried to turn you away from the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.“ (Deuteronomy 13:6-10)

„If you hear it said about one of the towns the LORD your God is giving you to live in that troublemakers have arisen among you and have led the people of their town astray, saying, „Let us go and worship other gods“ (gods you have not known), then you must inquire, probe and investigate it thoroughly. And if it is true and it has been proved that this detestable thing has been done among you, you must certainly put to the sword all who live in that town. You must destroy it completely, both its people and its livestock. You are to gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to the LORD your God. That town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt […]“ (Deuteronomy 13:12-16)

„If a man or woman living among you in one of the towns the LORD gives you is found doing evil in the eyes of the LORD your God in violation of his covenant, and contrary to my command has worshiped other gods, bowing down to them or to the sun or the moon or the stars in the sky, and this has been brought to your attention, then you must investigate it thoroughly. If it is true and it has been proved that this detestable thing has been done in Israel, take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death. On the testimony of two or three witnesses a person is to be put to death, but no one is to be put to death on the testimony of only one witness. The hands of the witnesses must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge the evil from among you.“ (Deuteronomy 17:2-7)

„Anyone who shows contempt for the judge or for the priest who stands ministering there to the LORD your God is to be put to death. You must purge the evil from Israel. All the people will hear and be afraid, and will not be contemptuous again.“ (Deuteronomy 17:12-13)

„But a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death.“ (Deuteronomy 18:20)

„Whoever will not receive you nor hear you, as you depart from there, shake off the dust that is under your feet for a testimony against them. Assuredly, I tell you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!“ (Mark 6:11)

„Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe.“ (Jude 5)

Българска версия:

„Който жертвува на кой да бил бог, освен само на Господа, ще се обрече на изтребление.“ (Изход 22:20)

„Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената, [която почива] на пазухата ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове,- които нито ти си знаел, нито бащите ти, измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе, или далеч от тебе, от единия край на света до другия, да не се съгласиш с него нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш нито да го укриеш; но непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа на него, за да го убиеш, и после ръката на всичките люде. Да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.“ (Второзаконие 13:6-10)

„Ако, между градовете, които Господ твоят Бог ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един [от тях]: Някои подлеци, излезли изсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и, ето, ако това нещо е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена всред тебе, то непременно да поразиш жителите на оня град с острото на ножа, и с острото на ножа да обречеш на [изтребление] него и всички, които са в него, и добитъка му. Тогава, като събереш всичките користи от него всред площада му, съвсем да изгориш с огън града и всичките користи от него за Господа твоя Бог; и той ще бъде могила до века, да се не съгради вече.“ (Второзаконие 13:16)

„Ако се намери всред вас, в някой от градовете ти, които Господ твоят Бог ти дава, мъж или жена да стори зло пред Господа твоя Бог, като престъпи завета Му, и отиде та послужи на други богове и им се поклони,- на слънцето, или на луната, или какво да било от небесното множество,- нещо което съм запретил, тогава, когато ти се извести това и чуеш, да изпиташ добре, и, ето, ако [това] нещо е истинно, ако е вярно, че такава мерзост се върши в Израиля, то да изведеш вън при портите си мъжа или жената, които са сторили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат. Чрез думите на двама или на трима свидетели да се убива оня, който е за смърт; а чрез думите [само] на един свидетел да се не убива. Ръцете на свидетелите да бъдат първи на него, за да го убият, и после ръцете на всичките люде. Така да отмахваш злото изсред себе си.“ (Второзаконие 17:7)

„А човекът, който би постъпил надменно, като не послуша свещеника, който стои да служи там пред Господа твоя Бог, или [не послуша] съдията, тоя човек да умре; и така да отмахнеш злото от Израиля. Всичките люде, като чуят, ще се убоят и не ще бъдат вече надменни.“ (Второзаконие 17:13)

„Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре.“ (Второзаконие 18:20)

„И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях.“ [останалата част от текста липсва в българския превод] (Марко 6:11)

„А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали [вече] всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха.“ (Юда 1:5)

Невежеството е блаженство. Християните не трябва да мислят свободно, нито да поддържат отношения с не-християни:

Английска версия:

„If any one cometh to you, and bringeth not this doctrine, receive him not into your house, neither wish him happiness“ (2 John 1:10)

„But I beseech you, brethren, to keep a watch on those who are causing the divisions among you, and are leading others into sin, in defiance of the instruction which you have received; and habitually to shun them.“ (Romans 16:17)

„See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ.“ (Colossians 2:8)

Българска версия:

„Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте“ (2 Йоаново 1:10)

„И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.“ (Римляни 16:17)

„Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.“ (Колосяни 2:8)

Осъждане на всички религии за това, че не следват Христос:

Английска версия:

„Who is the liar, if not the one who denies that Jesus is the Messiah? This one is the antichrist: the one who denies the Father and the Son.“ (1 John 2:22)

„And we know that we [christians] are of God, and the whole world lies in wickedness.“ (1 John 5:19)

„I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.“ (2 John 1:7)

„See to it, my brothers, that no evil, unbelieving heart is found in any of you, as shown by your turning away from the living God.“ (Hebrews 3:12)

„I know about your suffering and your poverty–but you are rich! I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan; Look, I will force those who belong to Satan’s synagogue–those liars who say they are Jews but are not–to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love.“ (Revelations 2:9, 3:9)

Българска версия:

„Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.“ (1 Йоаново 2:22)

„Знаем, че ние [християните] сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.“ (1 Йоаново 5:19)

„Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.“ (2 Йоаново 1:7)

„Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;“ (Евреи 3:12)

„Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но [пак] си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога; Ето, давам [ти] някои от ония, [които са] от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат,- ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих.“ (Откровение 2:9, 3:9)

Ето и две особено любими – първото, директно казващо, че всеки, независимо от желанието си, трябва да се кланя на Исус, а второто, премахващо всякаква отговорност от последователите на християнския бог, където се забелязва и целенасочена промяна в смисъла на текста, при превода му на български:

Английска версия:

„[…] that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth.“ (Philippians 2:10)

„Who dares accuse us whom God has chosen for his own? No one – for God himself has given us right standing with himself.“ (Romans 8:33)

Българска версия:

„[…] така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните [същества].“ (Филипяни 2:10)

„Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?“ (Римляни 8:33)

Свободни съчинения

Избрах заглавието, поради силно хаотичните съдържание и учения, откриващи се в Библията. Следва кратък и изключително непълен (все още) списък на всевъзможни противоречия, показващ литературната, религиозната и духовна „стойност“ на текстовете и авторите им:

 

1)

(Matthew 10:34): Think not that I come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

(Matthew 26:52): … all they that take the sword shall perish with the sword.

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;“

„(…) всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;“

 

2)

(Job 5:2): For wrath killeth the foolish man…

(Ephesians 4:26): … let not the sun go down on your wrath.

 „Видях, как глупец се укоренява, и веднага проклех дома му.“

„… слънце да ви не залязва гневни;“

 

3)

(John 3:13): And no man hath ascended up to heaven, even the Son of man which is in heaven.

(2 Kings 2:11): … and Elijah went up by a whirlwind into heaven.


„Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.“

„… и Илия се понесе във вихрушка към небето.“

  • Вижда се пълното обръщане на смисъла, със замяната на even (англ. – дори) с освен.

 

4)

(John 5:31): If I bear witness of myself, my witness is not true.

(John 8:18): I am one that bear witness of myself…


„Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско.“

„Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си …“

  •  И двете реплики са на Иисус.

 

5)

(Proverbs 13:22): A good man leaveth an inheritance to his children’s children…

(Luke 12:33): Sell that ye have and give alms…


„Добрият оставя наследство и на внуци…“

„Продайте си имотите и дайте милостиня…“

 

6)

(Psalms 112:1-3): Blessed is the man that feareth the Lord… Wealth and riches shall be in his house…

(Matthew 19:24): It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God.

„Блажен е оня човек, който се бои от Господа … Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.“

„по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.“

 

7)

(John 10:30): I and my father are one.

(John 14:28): … I go unto the Father: for my Father is greater than I.

„Аз и Отец едно сме.“

„… отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене“

  • Реплики на Иисус.

 

8)

(Exodus 20:13): Thou shalt not kill

(Exodus 32:27): Thus saith the Lord God of Israel, Put every man his sword by his side… and slay every man his brother…


„Не убивай.“

„тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си … и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.“

 

9)

(Exodus 20:8): Remember the sabbath day to keep it holy.

(Isaiah 3:22 или 1:13): The new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with: it is iniquity.

„Помни съботния ден, за да го светиш;“

„новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя: беззаконие – и празнуване!“

 

10)

(Jeremiah 3:12): … for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever.

(Jeremiah 17:4): Ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever.


„Аз не ще излея върху вас Моя гняв; защото Аз съм милостив, казва Господ, – няма вечно да негодувам.“

„… вие разпалихте огъня на гнева Ми; той ще гори вечно.“

 

11)

(Ephesians 2:8-9): For by grace are ye saved through faith… not of works.

(James 2:24): Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.


„Защото по благодат сте спасени чрез вярата… не е от дела.“

„Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра.“

 

12)

(Numbers 23:19): God is not a man, that he should lie: neither the son of man, that he should repent.

(Exodus 32:14): And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people.

„Бог не е човек, та да лъже, нито е син човешки, та да се отмята.“

„И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на Своя народ.“

  • В превод, английският текст казва: „И Господ се отметна от…“

 

13)

(John 5:28-29): … the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear his voice, and come forth…

(Job 7:9): As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more.

„… защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат…“

„Разредява се облакът и изчезва; тъй слезлият в преизподнята не ще излезе“

 

14)

(Exodus 21:23-25): … thou shalt give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.

(Matthew 5:39): … resist not evil; but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

„ако пък стане повреда, нека даде живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено.“

„да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.“

 

15)

(Exodus 20:12): Honor thy father and mother.

(Luke 14:26): If any man come to me, and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

„Почитай баща си и майка си“

„ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик;“

 

16)

(Matthew 6:19): Lay not up for yourself treasures upon the earth…

(Proverbs 15:6): In the house of the righteous is much treasure…

„Не си събирайте съкровища на земята…“

„В къщата на праведника – обилни съкровища…“

 

17)

(Genesis 32:30): I have seen God face to face, and my life is preserved.

(John 1:18): No man hath seen God at any time.


„… видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.“

„Бога никой никога не е видял.“

 

18)

(Ezekiel 18:20): The son shall not bear the iniquity of the father.

(Exodus 20:5 или Deuteromony 5:9): … I the lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation.

„син не ще понесе вината на баща…“

„Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата…“

 

19)

(Proverbs 3:13): Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

(Ecclesiastes 1:18): For in much wisdom is much grief; and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

„Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум.“

„… защото, голяма мъдрост – голямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга.“

 

20)

(Psalm 145:6): The Lord is good to all.

(Isaiah 45:7): I make peace and create evil. I the Lord do all these things.

– текстът е избирателно премахнат от българската версия

„… правя мир и причинявам бедствие. Аз, Господ, върша всичко това.“

  • Думата evil (англ. – зло) е заменена с бедствие.

 

21)

(Matthew 5:22): Whosoever shall say Thou fool, shall be in danger of hellfire.

(Matthew 23:17): Ye fools and blind.

„… а който пък каже: „безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.“

Иисус: „Вие, безумни и слепи…“

  • Предполагам, че следващата му реплика е била „Oh! Shit…“

 

22)

(Romans 3:23): For all have sinned.

(Job 1:1): There was a man… whose name was Job; and that man was perfect and upright.

„всички съгрешиха…“

„Имаше един човек … по име Иов; тоя човек беше непорочен, справедлив…“

 

23)

(2 Kings 8:26): Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign.

(2 Chronicles 22:2): Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign.

„Охозия беше на двайсет и две години, когато се възцари“

текстът е избирателно редактиран, за да съвпада с първия цитат

 

24)

(James 1:13): God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man.

(Genesis 22:1): And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham.

„Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого“

„Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече…“

 

25)

(II Chronicles 7:16): For now have I chosen and sanctified this house that my name be there forever; and mine eyes and my heart shall be there perpetually.

(Acts 7:48): Howbeit the most high dwelleth not in temples made with hands.

„И сега Аз избрах и осветих тоя дом, та името Ми да бъде там довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.“

„Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове…“

 

26)

(Genesis 3:9,10): And the Lord called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid.

(John 5:37): Ye hath neither heard his voice, at any time, nor seen his shape.

„И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си? Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша…“

„А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели;“

27)

(Exodus 24: 9-11): Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel. And they saw the God of Israel… They saw God, and did eat and drink.

(I Timothy 6:16): Whom no man hath seen nor can see.

„После възлезе Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви стареи, и видяха Бога Израилев (…) те видяха Бога, и ядоха и пиха.“

„(…) Когото никой от човеците не е видял, нито може да види.“

28)

(Proverbs 8:17): Those that seek me early shall find me.

(Proverbs 1:28): Then shall they call upon me but I will not answer; they shall seek me early, but shall not find me.

„(…) които ме търсят, ще ме намерят;“

„Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят.“

  • Тук отново се забелязва смислово изкривяване на оригиналния текст. Цитатът на английски се превежда като: „Тогава те ще ме викат, но аз няма да отговоря“

 

29)

(Leviticus 23:27): On the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement; it shall be a holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord.

(Jeremiah 7:22): For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offering or sacrifices.

„и на деветия (ден) от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу“

„защото Аз не говорих на бащите ви и не им давах заповеди за всесъжения и жертви в оня ден, когато ги изведох из Египетската земя“

 

30)

(II Samuel 6:23): Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death.

(II Samuel 21:8): The five sons of Michal, the daughter of Saul.

„И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си.“

„(…) и петте синове на Мелхола, Саулова дъщеря (…)“

 

31)

(II Samuel 24:1): And the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel.

(I Chronicles 21:1): And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

„Гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече: иди, преброй Израиля и Иуда.“

„Подигна се сатана против Израиля и подбуди Давида да преброи израилтяните.“

 

32)

(Exodus 3:21,22): When ye go, ye shall not go empty; but every woman shall borrow of her neighbor, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver and jewels of gold, and raiment; and ye shall put them on your sons and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.

(Leviticus 19:13): Thou shalt not defraud thy neighbor, nether rob him.

„и кога тръгнете, ще тръгнете не с празни ръце: всяка жена ще измоли от съседката си и от съжителката си сребърни и златни неща и дрехи, и вие ще премените с тях синовете и дъщерите си и ще оберете египтяни.“

„Не притеснявай ближния си и не бъди грабител.“

 

33)

(Leviticus 1:9): And the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord.

(Jeremiah 7(6):20): Your burnt offering are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me.

„и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.“

„Вашите всесъжения не са Ми угодни, и вашите жертви не са Ми приятни.“

 

34)

(Deuteronomy 5:7,9): Thou shalt have none other gods before me; You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me…

(Deuteronomy 24:16): Parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents; each will die for their own sin.

„Да нямаш други богове освен Мене; да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,“

„Бащите да се не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.“

  • Наказанието за почитането на друг бог е умъртвяване. Повече информация можете да намерите в Убийства. Забелязва се и смислова промяна, при която е променен изразът: „наказващ децата за греховете на родителите им“.  

 

Материалът е в процес на развитие и ще бъдат добавяни нови открити противоречия. Ако знаете за такива, може да използвате формата за контакт, за да съобщите за тях.

Бога никой никога не е видял…

Бога никой никога не е видял...
Бога никой никога не е видял…

„Бога никой никога не е видял (…)“

„Господ говореше лице с лице с Моисея, като да говореше някой с приятеля си;“
„(…) видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.“

Убийства

Убийствата са навсякъде в Библията. В голяма част от нея, особено в Стария завет, са описани закони, заповядващи убийства на хора, поради абсурдни причини, като работа в Събота, хомосексуалност, да ругаеш родителите си или да не си девствена, когато се омъжваш. В допълнение към тези откачени и неморални „правила“, има безкрайни примери за ирационалността на Бог, убиващ заради причини, които противоречат на всякакво рационално обяснение: убийство на деца, смеещи се на плешиви хора или убийството на човек, опитал се да предпази Божия ковчег от падане, докато е бил пренасян. Има още много примери за масови убийства, поръчани от Бог, включително такива на жени, новородени и деца.

Следващите откъси са съвсем малък процент от съществуващите текстове в Библията, които одобряват убийствата. Разделени са на три части: 1) Основни наказания, 2) Глупави причини, 3) Убийства на деца и 4) Други. Списъкът е дълъг, но е само върхът на айсберга на одобрените от Библията убийства.

1) Основни наказания:

Убийте хората, които не слушат свещениците:

Английска версия:

(Deuteronomy 17:12 NLT): „Anyone arrogant enough to reject the verdict of the judge or of the priest who represents the LORD your God must be put to death. Such evil must be purged from Israel.“

Българска версия:

„А който постъпи тъй дръзко, че не послуша свещеника, който е там на служба пред Господа, твоя Бог, или съдията (който се случи в ония дни), той трябва да умре, – тъй изтребвай злото от Израиля;“

Убийте вещиците:

Английска версия:

„You should not let a sorceress live.“ (Exodus 22:17 NAB)

Българска версия:

„Врачка да се не оставя жива.“

Убийте хомосексуалистите:

Английска версия:

(Leviticus 20:13 NAB): „If a man lies with a male as with a women, both of them shall be put to death for their abominable deed; they have forfeited their lives.“ 

Българска версия:

„Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях.“

Убийте гадателите:

Английска версия:

(Leviticus 20:27 NAB): „A man or a woman who acts as a medium or fortuneteller shall be put to death by stoning; they have no one but themselves to blame for their death.“ 

Българска версия:

„Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени: с камъни да бъдат убити, кръвта им е върху тях.“

Смъртна присъда, ако удариш баща си:

Английска версия:

(Exodus 21:15 NAB): „Whoever strikes his father or mother shall be put to death.“ 

Българска версия:

„Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.“

Смъртна присъда, ако ругаеш родителите си:

Английска версия:

(Proverbs 20:20 NAB): „If one curses his father or mother, his lamp will go out at the coming of darkness.“

(Leviticus 20:9 NLT): „All who curse their father or mother must be put to death. They are guilty of a capital offense.“ 

Българска версия:

„Който злослови баща си и майка си, нему светилото ще угасне сред дълбока тъмнина.“

„Който хули баща си или майка си, да бъде умъртвен; той е хулил баща си и майка си: кръвта му е върху него.“

Смърт за изневяра:

Английска версия:

(Leviticus 20:10 NLT): „If a man commits adultery with another man’s wife, both the man and the woman must be put to death.“ 

Българска версия:

„Ако някой прелюбодействува с омъжена жена, ако някой прелюбодействува с жената на ближния си, – да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.“

Смърт, ако правиш секс, след като са ти забранили:

Английска версия:

(Leviticus 21:9 NAB): „A priest’s daughter who loses her honor by committing fornication and thereby dishonors her father also, shall be burned to death.“ 

Българска версия:

„Ако свещеническа дъщеря се оскверни с блудство, тя безчести баща си: с огън да бъде изгорена.“

Смърт за последователите на други религии:

Английска версия:

(Exodus 22:19 NAB): „Whoever sacrifices to any god, except the Lord alone, shall be doomed.“

Българска версия:

„Който принася жертви на богове, освен на едного Господа, да бъде изтребен.“

Изгорете атеистите:

Английска версия:

(2 Chronicles 15:12-13 NAB): „They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and soul; and everyone who would not seek the Lord, the God of Israel, was to be put to death, whether small or great, whether man or woman.“ 

Българска версия:

„И сключиха завет да търсят Господа, Бога на отците си, от все сърце и душа; а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре – бил той малък или голям, мъж или жена.“

Убийте фалшивите пророци:

Английска версия:

(Zechariah 13:3 NAB): „If a man still prophesies, his parents, father and mother, shall say to him, „You shall not live, because you have spoken a lie in the name of the Lord.“ When he prophesies, his parents, father and mother, shall thrust him through.“ 

Българска версия:

„Тогава, ако някой предсказва, то баща му и майка му, които са го родили, ще му кажат: ти не трябва да живееш, защото говориш лъжа в името на Господа; и ще го порази баща му и майка му, които са го родили, когато той ще предсказва.“

Избийте целия град, ако ЕДИН човек в него почита друг бог:

Английска версия:

(Deuteronomy 13:13-19 NLT): „Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. „The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him.“ 

Българска версия:

„Ако чуеш за някой от градовете ти, които Господ, Бог твой, ти дава за живеене, че са се появили в него нечестиви люде изсред тебе и съблазнили жителите на техния град, думайки: „хайде да служим на други богове, които вие не познавате“, ти издири, разпитай и разузнай добре; и ако това е чиста истина, че е сторена такава мръсотия сред тебе, погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него, и добитъка му погуби с острието на меча; а всичката плячка от него събери насред стъгдата му и изгори с огън града и цялата плячка от него за всесъжение на Господа, твоя Бог, и да бъде той вечно в развалини, никога отново да се не съгражда. Нищо от заклетото да не прилепне по ръката ти, за да укроти Господ яростта на гнева Си, да ти даде милост, да те прости, и да те размножи (както ти бе говорил), както се бе клел на отците ти, щом слушаш гласа на Господа, твоя Бог, спазвайки всичките Му заповеди, които сега ти заповядвам, и вършейки (добро и) угодно пред очите на Господа, твоя Бог.“

Убийте жените, които не са девствени на сватбата си:

Английска версия:

(Deuteronomy 22:20-21 NAB): „But if this charge is true (that she wasn’t a virgin on her wedding night), and evidence of the girls virginity is not found, they shall bring the girl to the entrance of her fathers house and there her townsman shall stone her to death, because she committed a crime against Israel by her unchasteness in her father’s house. Thus shall you purge the evil from your midst.“ 

Българска версия:

„Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека доведат момата при вратата на бащината й къща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, понеже е извършила срамно нещо у Израиля, като е блудствувала в бащината си къща: тъй изтребвай злото изсред себе си.“

Убийте последователите на други религии:

Английска версия:

(Deuteronomy 13:7-12 NAB): „If your own full brother, or your son or daughter, or your beloved wife, or you intimate friend, entices you secretly to serve other gods, whom you and your fathers have not known, gods of any other nations, near at hand or far away, from one end of the earth to the other: do not yield to him or listen to him, nor look with pity upon him, to spare or shield him, but kill him. Your hand shall be the first raised to slay him; the rest of the people shall join in with you. You shall stone him to death, because he sought to lead you astray from the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. And all Israel, hearing of this, shall fear and never do such evil as this in your midst.“ 

(Deuteronomy 17:2-5 NLT): „Suppose a man or woman among you, in one of your towns that the LORD your God is giving you, has done evil in the sight of the LORD your God and has violated the covenant by serving other gods or by worshiping the sun, the moon, or any of the forces of heaven, which I have strictly forbidden. When you hear about it, investigate the matter thoroughly. If it is true that this detestable thing has been done in Israel, then that man or woman must be taken to the gates of the town and stoned to death.“ 

Българска версия:

„Ако тайно те надумва брат ти, (бащиният ти син или) майчиният ти син, или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва: „да вървим и да служим на други богове, които не познаваше ти и твоите отци“, на боговете на ония народи, които са около ти, близки до тебе или далечни от тебе, от единия край на земята до другия, не се съгласявай с него и не го слушай; и да се не смили окото ти над него, не го жалей и не го прикривай, но го убий; нека първом твоята ръка бъде върху него, за да го убие, – а сетне ръцете на целия народ; убий го с камъни, да умре; понеже той се е опитвал да те отвърне от Господа, твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството; цял Израил ще чуе това и ще се побои, и няма занапред да прави сред тебе такова зло.“

„Ако се намери среди тебе в някое от твоите жилища, що Господ, Бог твой, ти дава, мъж или жена, които да сторят зло пред Господа, твоя Бог, като престъпят завета Му, па тръгнат и почнат да служат на други богове, и се поклонят тям, или на слънцето, или на месечината, или на всичкото небесно войнство, каквото аз не съм заповядал, и ти бъде обадено, и ти чуеш, – то разузнай добре; и ако това е чиста истина, ако е сторена тая гнусота в Израиля, изведи оня мъж, или оная жена, които са сторили това зло, при вратата си и ги пребий с камъни, да умрат.“

Смърт за богохулство:

Английска версия:

(Leviticus 24:10-16 NLT): „One day a man who had an Israelite mother and an Egyptian father got into a fight with one of the Israelite men. During the fight, this son of an Israelite woman blasphemed the LORD’s name. So the man was brought to Moses for judgment. His mother’s name was Shelomith. She was the daughter of Dibri of the tribe of Dan. They put the man in custody until the LORD’s will in the matter should become clear. Then the LORD said to Moses, „Take the blasphemer outside the camp, and tell all those who heard him to lay their hands on his head. Then let the entire community stone him to death. Say to the people of Israel: Those who blaspheme God will suffer the consequences of their guilt and be punished. Anyone who blasphemes the LORD’s name must be stoned to death by the whole community of Israel. Any Israelite or foreigner among you who blasphemes the LORD’s name will surely die.“ 

Българска версия:

„Тогава излезе пред синовете Израилеви синът на една израилтянка, когото бе родила от египтянин, и в стана се скара с един израилтянин; синът на израилтянката хулеше името (Господне) и злословеше. И го доведоха при Моисея; (майка му се именуваше Саломит, Давриинова дъщеря, от Даново племе;) и туриха го под стража, докле им се обяви волята Господня. И рече Господ на Моисея, думайки: изведи хулителя вън от стана, и всички, които са чули, нека турят ръцете си върху главата му, и цялото общество да го убие с камъни; и на синовете Израилеви кажи: който хули своя Бог, ще понесе греха си; който хули името Господне, трябва да умре, с камъни да го убие цялото общество: бил пришълец, или туземец, ако почне да хули името (Господне), да бъде умъртвен.“

Убийте фалшивите пророци:

Английска версия:

(Deuteronomy 13:1-5 NLT): „Suppose there are prophets among you, or those who have dreams about the future, and they promise you signs or miracles, and the predicted signs or miracles take place. If the prophets then say, ‘Come, let us worship the gods of foreign nations,’ do not listen to them. The LORD your God is testing you to see if you love him with all your heart and soul. Serve only the LORD your God and fear him alone. Obey his commands, listen to his voice, and cling to him. The false prophets or dreamers who try to lead you astray must be put to death, for they encourage rebellion against the LORD your God, who brought you out of slavery in the land of Egypt. Since they try to keep you from following the LORD your God, you must execute them to remove the evil from among you.“ 

(Deuteronomy 18:20-22 NLT): „But any prophet who claims to give a message from another god or who falsely claims to speak for me must die.’ You may wonder, ‘How will we know whether the prophecy is from the LORD or not?’ If the prophet predicts something in the LORD’s name and it does not happen, the LORD did not give the message. That prophet has spoken on his own and need not be feared.“ 

Българска версия:

„Ако се дигне сред тебе (някой) пророк, или съновидец, и ти покаже личба или чудо, и се сбъдне тая личба или чудото, за което той ти е говорил, па и каже: „да вървим след други богове, които ти не знаеш, и тям да служим“, ти не слушай думите на такъв пророк, или на такъв съновидец; понеже чрез това Господ, Бог ваш, ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа, вашия Бог, от всичкото си сърце и от всичката си душа. Господа, вашия Бог, последвайте, от Него се бойте, заповедите Му спазвайте и гласа Му слушайте, и Нему служете и към Него се привързвайте. А оня пророк, или оня съновидец да бъде предаден на смърт, задето ви е надумвал да отстъпите от Господа, вашия Бог, Който ви изведе из Египетската земя и те избави от дома на робството, защото е искал да те отклони от пътя, по който Господ, Бог твой, ти бе заповядал да вървиш; тъй изтреби злото из средата си.“

„Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк да бъде погубен. Но ще кажеш в сърцето си: как ще узнаем думите, които Господ не е говорил? Ето как ще узнаете: ако пророкът говори от името на Господа, и думите му се не сбъднат и не изпълнят, то Господ не е говорил тия думи, а ги е говорил пророкът по своя дързост – и не бой се от него.“

Неверниците и хомосексуалистите трябва да умрат:

Английска версия:

(Romans 1:24-32 NLT): „So God let them go ahead and do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other’s bodies. Instead of believing what they knew was the truth about God, they deliberately chose to believe lies. So they worshiped the things God made but not the Creator himself, who is to be praised forever. Amen. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other. And the men, instead of having normal sexual relationships with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men and, as a result, suffered within themselves the penalty they so richly deserved. When they refused to acknowledge God, he abandoned them to their evil minds and let them do things that should never be done. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, fighting, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They are forever inventing new ways of sinning and are disobedient to their parents. They refuse to understand, break their promises, and are heartless and unforgiving. They are fully aware of God’s death penalty for those who do these things, yet they go right ahead and do them anyway. And, worse yet, they encourage others to do them, too.“

Българска версия:

„(…) затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си; те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин. Св. пророк Авакум Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум – да вършат онова, що не прилича, бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба; пълни със завист, убийство, разпри, измама, злонравие; бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат.“

Убийте всеки, който доближи скинията (походна храмова палатка):

Английска версия:

(Numbers 1:48-51 NLT): „For the LORD had said to Moses, ‘Exempt the tribe of Levi from the census; do not include them when you count the rest of the Israelites. You must put the Levites in charge of the Tabernacle of the Covenant, along with its furnishings and equipment. They must carry the Tabernacle and its equipment as you travel, and they must care for it and camp around it. Whenever the Tabernacle is moved, the Levites will take it down and set it up again. Anyone else who goes too near the Tabernacle will be executed.'“ 

Българска версия:

„И рече Господ на Моисея, думайки: само Левиевото коляно не внасяй в преброението и ги не брой заедно със синовете на Израиля; но повери на левитите скинията на откровението, всичките й принадлежности и всичко, що е при нея: нека те носят скинията и всичките й принадлежности и да служат при нея, и около скинията нека се разполагат на стан; и кога трябва да се пренася скинията, левити да я дигат, и кога трябва да се спре скинията, левити да я слагат; ако пък се доближи някой външен, да бъде умъртвен.“

Смърт за хората, работещи в Събота:

Английска версия:

(Exodus 31:12-15 NLT): „The LORD then gave these further instructions to Moses: ‘Tell the people of Israel to keep my Sabbath day, for the Sabbath is a sign of the covenant between me and you forever. It helps you to remember that I am the LORD, who makes you holy. Yes, keep the Sabbath day, for it is holy. Anyone who desecrates it must die; anyone who works on that day will be cut off from the community. Work six days only, but the seventh day must be a day of total rest. I repeat: Because the LORD considers it a holy day, anyone who works on the Sabbath must be put to death.'“

Българска версия:

„Говори още Господ на Моисея и каза: кажи тъй на Израилевите синове: съботите Ми пазете, защото това е знак между Мене и вас в родовете ви, за да знаете, че Аз съм Господ, Който ви освещавам. Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си. Шест дни да вършат работа, а в седмия е събота, почивка, посветена Господу: всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт.“

 

2) Глупави причини:

Смърт за невъзпитаните хлапета:

Английска версия:

(2 Kings 2:23-24 NAB): „From there Elisha went up to Bethel. While he was on his way, some small boys came out of the city and jeered at him. „Go up baldhead,“ they shouted, „go up baldhead!“ The prophet turned and saw them, and he cursed them in the name of the Lord. Then two shebears came out of the woods and tore forty two of the children to pieces.“ 

Българска версия:

„Оттам той отиде във Ветил. Когато вървеше по пътя, малки деца излязоха от града, присмиваха му се и му думаха: върви, плешивецо! върви, плешивецо! Той се обърна, видя ги и ги прокле в име Господне. Тогава излязоха от гората две мечки и разкъсаха от тях четирийсет и две деца.“

Бог убива любопитните:

Английска версия:

(1Samuel 6:19-20 ASV): „And he smote of the men of Beth-shemesh, because they had looked into the ark of Jehovah, he smote of the people seventy men, `and’ fifty thousand men; and the people mourned, because Jehovah had smitten the people with a great slaughter. And the men of Beth-shemesh said, Who is able to stand before Jehovah, this holy God? and to whom shall he go up from us?“ 

Българска версия:

„И Бог порази жителите ветсамиски, задето те надничаха в ковчега Господен, и изби от народа петдесет хиляди и седемдесет души. И народът заплака, понеже Господ го порази с голяма пораза. И ветсамиските жители рекоха: кой може да стои пред Господа, пред Тоя свет Бог? и при кого от нас ще отиде Той?“

Убит от лъв:

Английска версия:

(1 Kings 20:35-36 NLT): „Meanwhile, the LORD instructed one of the group of prophets to say to another man, „Strike me!“ But the man refused to strike the prophet. Then the prophet told him, „Because you have not obeyed the voice of the LORD, a lion will kill you as soon as you leave me.“ And sure enough, when he had gone, a lion attacked and killed him.“ 

Българска версия:

„Тогава един от пророческите синове по слово Господне каза на едного: бий ме! Но тоя човек се не съгласи да го бие. Тогава му каза: задето не слушаш Господния глас, ще те умъртви лъв, кога си отидеш от мене. Той си отиде от него, и лъв го срещна и го умъртви.“

Да убием добрия самарянин:

Английска версия:

(2 Samuel 6:3-7 NAB): „The ark of God was placed on a new cart and taken away from the house of Abinadab on the hill. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab guided the cart, with Ahio walking before it, while David and all the Israelites made merry before the Lord with all their strength, with singing and with citharas, harps, tambourines, sistrums, and cymbals.

When they came to the threshing floor of Nodan, Uzzah reached out his hand to the ark of God to steady it, for the oxen were making it tip. But the Lord was angry with Uzzah; God struck him on that spot, and he died there before God.“ 

Българска версия:

„И сложиха Божия ковчег на нова колесница и го изнесоха от Аминадавовата къща, която беше на бърдото. А синовете Аминадавови, Оза и Ахио, водеха новата колесница. И я поведоха с Божия ковчег от Аминадавовата къща, която беше на бърдото; и Ахио вървеше пред ковчега (Господен). А Давид и всички Израилеви синове свиреха пред Господа на различни свирала от кипарисово дърво, на гусли, на псалтири, на тимпани, на систри и на кимвали. И когато дойдоха до Нахоновото гумно, Оза присегна с ръка към Божия ковчег (за да го придържи), и се улови за него, понеже воловете го бяха наклонили. Но Господ се разгневи на Оза, и за дързостта Бог го порази на същото място, и той умря там при Божия ковчег.“

 

3) Убийства на деца:

Смърт за децата на грешниците

Английска версия:

(Isaiah 14:21 NAB): „Make ready to slaughter his sons for the guilt of their fathers; Lest they rise and posses the earth, and fill the breadth of the world with tyrants.“ 

Българска версия:

„Гответе клане за синовете му поради беззаконието на баща им, за да не въстанат и да не завладеят земята и да не напълнят вселената с неприятели.“

Бог ще убива деца

Английска версия:

(Hosea 9:11-16 NLT): „The glory of Israel will fly away like a bird, for your children will die at birth or perish in the womb or never even be conceived. Even if your children do survive to grow up, I will take them from you. It will be a terrible day when I turn away and leave you alone. I have watched Israel become as beautiful and pleasant as Tyre. But now Israel will bring out her children to be slaughtered.“ O LORD, what should I request for your people? I will ask for wombs that don’t give birth and breasts that give no milk. The LORD says, „All their wickedness began at Gilgal; there I began to hate them. I will drive them from my land because of their evil actions. I will love them no more because all their leaders are rebels. The people of Israel are stricken. Their roots are dried up; they will bear no more fruit. And if they give birth, I will slaughter their beloved children.“ 

Българска версия:

„От Ефремовци като птица ще отлети славата (на детородието): ни раждане, ни бременност, нито зачеване (ще има). А макар и да са възпитали децата си, ще ги отнема; защото горко им, когато се отдръпна от тях! Ефрем, както го видях Аз до Тир, е насаден на хубава местност; обаче Ефрем ще изведе децата си при убиец. Дай им, Господи … какво ще им дадеш? Дай им утроба, която да не ражда, и – сухи ненки. Всичкото им зло е в Галгал: там ги Аз намразих за лошите им дела; ще ги изгоня от Моя дом, няма вече да ги обичам; всичките им князе са отстъпници. Поразен е Ефрем; изсъхна коренът им – няма да принасят плод; ако пък и раждат, Аз ще умъртвя желания плод на утробата им.“

Убийства на мъже, жени и деца

Английска версия:

(Ezekiel 9:5-7 NLT): „Then I heard the LORD say to the other men, „Follow him through the city and kill everyone whose forehead is not marked. Show no mercy; have no pity! Kill them all – old and young, girls and women and little children. But do not touch anyone with the mark. Begin your task right here at the Temple.“ So they began by killing the seventy leaders. „Defile the Temple!“ the LORD commanded. „Fill its courtyards with the bodies of those you kill! Go!“ So they went throughout the city and did as they were told.“ 

Българска версия:

„А на ония чух да каже: идете след него в града и убивайте; нека вашето око не жали, и не щадете; старец, момък и девица, младенец и жени бийте до смърт, ала не закачайте ни едного човека, който има знак, и почнете от Моето светилище. И почнаха те от тия старейшини, които бяха пред Дома. И каза им: осквернете Дома, напълнете дворите с убити и излезте. Те излязоха и почнаха да убиват в града.“

Бог убива всички първородни в Египет

Английска версия:

(Exodus 12:29-30 NLT): „And at midnight the LORD killed all the firstborn sons in the land of Egypt, from the firstborn son of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn son of the captive in the dungeon. Even the firstborn of their livestock were killed. Pharaoh and his officials and all the people of Egypt woke up during the night, and loud wailing was heard throughout the land of Egypt. There was not a single house where someone had not died.“ 

Българска версия:

„Около среднощ Господ порази всички първородни в Египетската земя, от първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, и всичко първородно у добитъка. И стана фараонът през нощта, той и всичките му служители и цял Египет; и дигна се голям писък по (цялата земя на) Египет, защото не остана къща, дето да нямаше мъртвец.“

Убийства на старци и млади жени

Английска версия:

(Jeremiah 51:20-26): „You are my battle-ax and sword,“ says the LORD. „With you I will shatter nations and destroy many kingdoms. With you I will shatter armies, destroying the horse and rider, the chariot and charioteer. With you I will shatter men and women, old people and children, young men and maidens. With you I will shatter shepherds and flocks, farmers and oxen, captains and rulers. „As you watch, I will repay Babylon and the people of Babylonia for all the wrong they have done to my people in Jerusalem,“ says the LORD. „Look, O mighty mountain, destroyer of the earth! I am your enemy,“ says the LORD. „I will raise my fist against you, to roll you down from the heights. When I am finished, you will be nothing but a heap of rubble. You will be desolate forever. Even your stones will never again be used for building. You will be completely wiped out,“ says the LORD.“ 

Българска версия:

„Ти беше мой чук, бойно оръжие; с тебе народи поразявах и с тебе царства съсипвах; с тебе поразявах кон и ездача му, и с тебе поразявах колесница и возача й; с тебе поразявах мъж и жена, с тебе поразявах и стар, и млад, с тебе поразявах и момък, и мома; с тебе поразявах пастира и стадото му, с тебе поразявах и земеделец и работния му добитък, с тебе поразявах и областни началници и градски управители. И ще отплатя на Вавилон и на всички жители халдейски за всичкото онова зло, що сториха на Сион пред ваши очи, казва Господ. Ето, Аз съм против тебе, пагубна планино, казва Господ, която разоряваш цяла земя; и ще простра против тебе ръката Си, ще те съборя от скалите и ще те направя обгоряла планина. И не ще вземат от тебе камък за ъгли, ни камък за основи, а ще бъдеш вечна пустош, казва Господ.“

Забележете, че след като Бог обещава победа на израилтяните срещу Вавилон, в следващата глава вавилонците буквално им наритват задниците. Дотук с всезнаещият и всемогъщ Бог.

Бог ще убие децата на грешниците

Английска версия:

(Leviticus 26:21-22 NLT): „If even then you remain hostile toward me and refuse to obey, I will inflict you with seven more disasters for your sins. I will release wild animals that will kill your children and destroy your cattle, so your numbers will dwindle and your roads will be deserted.“

Българска версия:

„Ако ли (след това) тръгнете против Мене и не поискате да Ме слушате, ще ви прибавя седмократни удари за греховете ви: ще ви изпратя полски зверове, които ще ви лишат от децата ви, ще изтребят добитъка ви и ще ви намалят, тъй че ще запустеят пътищата ви.“

Още изнасилвания и убийства на бебета

Английска версия:

(Isaiah 13:15-18 NLT): „Anyone who is captured will be run through with a sword. Their little children will be dashed to death right before their eyes. Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes. For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off. The attacking armies will shoot down the young people with arrows. They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

 

4) Други (убийства)

Още от убийствата на Самсон

Бог спасява Самсон от процес заради 30 убийства и палеж, като му позволява да убие още хиляда човека.

Английска версия:

(Judges 15:14-15 NAB): „When he reached Lehi, and the Philistines came shouting to meet him, the spirit of the Lord came upon him: the ropes around his arms become as flax that is consumed by fire and the bonds melted away from his hands. Near him was the fresh jawbone of an ass; he reached out, grasped it, and with it killed a thousand men.“

Българска версия:

„Когато приближи до Лехи, филистимци го посрещнаха с вик. И Дух Господен слезе върху него, и въжата на ръцете му станаха като прегорял лен, и връзките му паднаха от ръцете му. Па намери прясна ослина челюст, протегна ръка, взе я и уби с нея хиляда души.“

Петър убива двама души

Английска версия:

(Acts 5:1-11 NLT): „There was also a man named Ananias who, with his wife, Sapphira, sold some property. He brought part of the money to the apostles, but he claimed it was the full amount. His wife had agreed to this deception. Then Peter said, „Ananias, why has Satan filled your heart? You lied to the Holy Spirit, and you kept some of the money for yourself. The property was yours to sell or not sell, as you wished. And after selling it, the money was yours to give away. How could you do a thing like this? You weren’t lying to us but to God.“ As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Everyone who heard about it was terrified. Then some young men wrapped him in a sheet and took him out and buried him. About three hours later his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, „Was this the price you and your husband received for your land?“ „Yes,“ she replied, „that was the price.“ And Peter said, „How could the two of you even think of doing a thing like this – conspiring together to test the Spirit of the Lord? Just outside that door are the young men who buried your husband, and they will carry you out, too.“ Instantly, she fell to the floor and died. When the young men came in and saw that she was dead, they carried her out and buried her beside her husband. Great fear gripped the entire church and all others who heard what had happened.“ 

Българска версия:

„А един мъж, на име Анания, с жена си Сапфира, като продаде имот, скри от стойността, със знанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите. Но Петър каза: Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го, и, като го изнесоха, погребаха го. След като минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае, какво се е случило. А Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова. Но Петър й каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти; и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това.“

Масово убийство

Английска версия:

(1 Samuel 15:2-3 NAB): „This is what the Lord of hosts has to say: ‘I will punish what Amalek did to Israel when he barred his way as he was coming up from Egypt. Go, now, attack Amalek, and deal with him and all that he has under the ban. Do not spare him, but kill men and women, children and infants, oxen and sheep, camels and asses.'“ 

Българска версия:

„Тъй говори Господ Саваот: спомних си онова, което Амалик стори на Израиля, как той му се изпречи на пътя, когато тоя идеше из Египет; иди сега и порази Амалика (и Иерима) и изтреби всичко негово (не взимай за себе си нищо от тях, а унищожи и предай на заклятие всичко негово); не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овца, от камила до осел.“

Трябва да убиваш

Английска версия:

(Jeremiah 48:10 NAB): „Cursed be he who does the Lords work remissly, cursed he who holds back his sword from blood.“ 

Българска версия:

„Проклет, който върши нехайно делото на Господа, и проклет, който удържа меча Му от кръв.“

Синовете на Дан избиват съседния град

Английска версия:

(Joshua 19:47 NAB): „But the territory of the Danites was too small for them; so the Danites marched up and attacked Leshem, which they captured and put to the sword. Once they had taken possession of Lesham, they renamed the settlement after their ancestor Dan.“

Българска версия:

„Тогава Дановите синове подигнаха война против Ласем, превзеха го и го поразиха с меч, завладяха го и се поселиха в него, и Ласем нарекоха Дан, по името на баща си Дана.“

Още малко смърт…

Английска версия:

(Jeremiah 15:1-4 NLT): „Then the LORD said to me, „Even if Moses and Samuel stood before me pleading for these people, I wouldn’t help them. Away with them! Get them out of my sight! And if they say to you, ‘But where can we go?’ tell them, ‘This is what the LORD says: Those who are destined for death, to death; those who are destined for war, to war; those who are destined for famine, to famine; those who are destined for captivity, to captivity.’ „I will send four kinds of destroyers against them,“ says the LORD. „I will send the sword to kill, the dogs to drag away, the vultures to devour, and the wild animals to finish up what is left. Because of the wicked things Manasseh son of Hezekiah, king of Judah, did in Jerusalem, I will make my people an object of horror to all the kingdoms of the earth.““

Българска версия:

„И рече ми Господ: да се изправеха пред лицето Ми дори Моисей и Самуил, душата Ми пак няма да се приклони към тоя народ; отпъди ги от лицето Ми – нека си отидат. Ако пък те попитат: „къде да идем?“ – кажи им: тъй казва Господ: който е за смърт, да иде на смърт; и който е за меч, – под меч; и който е за глад, – на глад; и който е за плен, – в плен. И ще напратя върху им четири вида смърт, казва Господ: меч, за да убива, кучета, за да разпокъсват, небесни птици и полски зверове, за да изяждат и изтребват; и ще направя да се озлобят против тях всички земни царства заради Манасия, син на иудейския цар Езекия, за онова, що той извърши в Иерусалим.“

Бог обещава още убийства

Английска версия:

(Ezekiel 35:7-9 NLT): „I will make Mount Seir utterly desolate, killing off all who try to escape and any who return. I will fill your mountains with the dead. Your hills, your valleys, and your streams will be filled with people slaughtered by the sword. I will make you desolate forever. Your cities will never be rebuilt. Then you will know that I am the LORD.“ 

Българска версия:

„Ще направя Сеир планина пуста и безлюдна степ и ще изтребя по нея идещ и отходещ. И ще напълня оброчищата й с нейните убити; по твоите хълмове и твоите долини и по всички твои ровини ще падат поразени от меч. Ще те направя вечна пустиня, и в твоите градове не ще се живее, и ще познаете, че Аз съм Господ.“

Ангел на смъртта

Английска версия:

(Exodus 23:23 NAB): „My angel will go before you and bring you to the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, and Jebusites; and I will wipe them out.“ 

Българска версия:

„Кога тръгне пред тебе Моят Ангел и те отведе при аморейци, хетейци, ферезейци, хананейци, (гергесейци,) евейци и иевусейци, и Аз ги изтребя (от лицето ви),“

Разрушаването на …

Английска версия:

(Joshua 8:1-29 NLT): „Then the LORD said to Joshua, „Do not be afraid or discouraged. Take the entire army and attack Ai, for I have given to you the king of Ai, his people, his city, and his land. You will destroy them as you destroyed Jericho and its king. But this time you may keep the captured goods and the cattle for yourselves. Set an ambush behind the city.“ So Joshua and the army of Israel set out to attack Ai. Joshua chose thirty thousand fighting men and sent them out at night with these orders: „Hide in ambush close behind the city and be ready for action. When our main army attacks, the men of Ai will come out to fight as they did before, and we will run away from them. We will let them chase us until they have all left the city. For they will say, ‘The Israelites are running away from us as they did before.’ Then you will jump up from your ambush and take possession of the city, for the LORD your God will give it to you. Set the city on fire, as the LORD has commanded. You have your orders.“ So they left that night and lay in ambush between Bethel and the west side of Ai. But Joshua remained among the people in the camp that night.

Early the next morning Joshua roused his men and started toward Ai, accompanied by the leaders of Israel. They camped on the north side of Ai, with a valley between them and the city. That night Joshua sent five thousand men to lie in ambush between Bethel and Ai, on the west side of the city. So they stationed the main army north of the city and the ambush west of the city. Joshua himself spent that night in the valley. When the king of Ai saw the Israelites across the valley, he and all his army hurriedly went out early the next morning and attacked the Israelites at a place overlooking the Jordan Valley. But he didn’t realize there was an ambush behind the city. Joshua and the Israelite army fled toward the wilderness as though they were badly beaten, and all the men in the city were called out to chase after them. In this way, they were lured away from the city. There was not a man left in Ai or Bethel who did not chase after the Israelites, and the city was left wide open.

Then the LORD said to Joshua, „Point your spear toward Ai, for I will give you the city.“ Joshua did as he was commanded. As soon as Joshua gave the signal, the men in ambush jumped up and poured into the city. They quickly captured it and set it on fire. When the men of Ai looked behind them, smoke from the city was filling the sky, and they had nowhere to go. For the Israelites who had fled in the direction of the wilderness now turned on their pursuers. When Joshua and the other Israelites saw that the ambush had succeeded and that smoke was rising from the city, they turned and attacked the men of Ai. Then the Israelites who were inside the city came out and started killing the enemy from the rear. So the men of Ai were caught in a trap, and all of them died. Not a single person survived or escaped. Only the king of Ai was taken alive and brought to Joshua.

When the Israelite army finished killing all the men outside the city, they went back and finished off everyone inside. So the entire population of Ai was wiped out that day – twelve thousand in all. For Joshua kept holding out his spear until everyone who had lived in Ai was completely destroyed. Only the cattle and the treasures of the city were not destroyed, for the Israelites kept these for themselves, as the LORD had commanded Joshua. So Ai became a permanent mound of ruins, desolate to this very day. Joshua hung the king of Ai on a tree and left him there until evening. At sunset the Israelites took down the body and threw it in front of the city gate. They piled a great heap of stones over him that can still be seen today.“

Българска версия:

„Господ каза на Иисуса: не бой се и не се ужасявай; вземи със себе си всички мъже, способни за война, стани, иди към Гай; ето, Аз предавам в ръцете ти гайския цар и народа му, града му и земята му; направи с Гай и царя му същото, каквото направи с Иерихон и царя му, само плячката и добитъка му си поделете; тури засада зад града. Иисус и всички мъже, способни за война, станаха да идат към Гай, и избра Иисус трийсет хиляди души храбри и ги изпрати през нощта, и даде им заповед, като каза: гледайте, вие ще бъдете на засада зад града; не се отдалечавайте от града и бъдете всички готови; аз пък и всички мъже, които са с мене, ще се приближим до града и щом (жителите гайски) излязат срещу нас, както и по-напред, ние ще побегнем от тях; те ще се втурнат подире ни, тъй че ние ще ги отвлечем от града, защото те ще кажат: „бягат от нас, както и по-напред“; кога побегнем от тях, вие станете от засадата и завладейте града, и Господ, Бог ваш, ще го предаде в ръцете ви; кога превземете града, запалете града с огън, направете според думата Господня; гледайте, аз ви заповядвам. Тъй ги изпрати Иисус, и те отидоха в засада и заседнаха между Ветил и Гай, на запад от Гай; а Иисус пренощува оная нощ сред народа. Като стана сутринта рано, Иисус прегледа народа и тръгна той и старейшините Израилеви пред народа за Гай; и всички мъже, способни за война, които бяха с него, тръгнаха, приближиха се и дойдоха до града (откъм изток, а засадата беше на запад от града), и разположиха стан на север от Гай, а между тях и Гай имаше долина. След това Иисус взе до пет хиляди души и ги постави в засада между Ветил и Гай, на запад от града. И целия стан, който беше на север от града, народът си разположи тъй, че задната част беше на запад от града. А Иисус отиде оная нощ всред долината. Щом гайският цар видя това, стана рано и излезе веднага с жителите градски против Израиля на бой, той и целият му народ, на определеното място пред равнината; но той не знаеше, че против него има засада зад града (му). Иисус и цял Израил като че уж разбити от тях, побягнаха към пустинята; а те извикаха целия народ, който беше в града, за да ги гонят, и, гонейки Иисуса, отдалечиха се от града; и не остана в Гай и Ветил нито един човек, който да не бе се спуснал подир Израиля; а града си оставиха отворен, гонейки Израиля. Тогава Господ каза на Иисуса: простри копието, що е в ръката ти, към Гай, понеже Аз ще го предам в ръцете ти (и засадата веднага ще стане от мястото си). Иисус простря към града (ръката си и) копието, що бе в ръката му. А засадниците станаха веднага от мястото си и се втурнаха, щом той си простря ръката, влязоха в града, превзеха го и начаса предадоха града на огън. Жителите гайски, като се озърнаха назад, видяха, че от града се дига дим към небето. И нямаше накъде да бягат – нито нататък, нито насам; защото народът, който бягаше към пустинята, обърна се срещу гонителите. Иисус и цял Израил, като видяха, че засадниците превзеха града и от града се дига дим (към небето), върнаха се и почнаха да убиват гайчани; а ония от града излязоха против тях тъй, че те се намираха посред израилтяните, от които едни бяха от една страна, а други от друга; тъй ги разбиха, че не оставиха от тях нито един жив, нито избягал; а гайския цар хванаха жив и го доведоха при Иисуса. Когато израилтяните избиха всички гайчани на полето, в пустинята, дето ги гониха, и след като те всички до един паднаха от острието на меча, тогава всички израилтяни се върнаха в Гай и го поразиха с острието на меча. Погиналите в тоя ден мъже и жени, всички гайчани, бяха дванайсет хиляди. Иисус не свали ръката си, която бе прострял с копието, докле не предаде на заклятие всички гайчани; само добитъка и плячката от тоя град синовете Израилеви поделиха помежду си, според Господнята дума, която (Господ) бе казал на Иисуса. Тогава Иисус изгори Гай и го обърна на вечни развалини, на пустиня доднес; а гайския цар обеси на дърво (и го остави на дървото) до вечерта; след залез-слънце пък Иисус заповяда, та снеха трупа му от дървото, хвърлиха го пред градските порти, и натрупаха върху му голяма грамада камъни, която е оцеляла и доднес.“

Убийства при Йерихон

Английска версия:

(Joshua 6:20-21 NLT): „When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it. They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“ 

Българска версия:

„Народът извика, след като затръбиха с тръбите. Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града. И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

Бог убива голямо семейство

Английска версия:

(1 Kings 14:9-16 NLT): „You have done more evil than all who lived before you. You have made other gods and have made me furious with your gold calves. And since you have turned your back on me, I will bring disaster on your dynasty and kill all your sons, slave or free alike. I will burn up your royal dynasty as one burns up trash until it is all gone. I, the LORD, vow that the members of your family who die in the city will be eaten by dogs, and those who die in the field will be eaten by vultures.'“ Then Ahijah said to Jeroboam’s wife, „Go on home, and when you enter the city, the child will die. All Israel will mourn for him and bury him. He is the only member of your family who will have a proper burial, for this child is the only good thing that the LORD, the God of Israel, sees in the entire family of Jeroboam. And the LORD will raise up a king over Israel who will destroy the family of Jeroboam. This will happen today, even now! Then the LORD will shake Israel like a reed whipped about in a stream. He will uproot the people of Israel from this good land that he gave their ancestors and will scatter them beyond the Euphrates River, for they have angered the LORD by worshiping Asherah poles. He will abandon Israel because Jeroboam sinned and made all of Israel sin along with him.“

Българска версия:

„Ти постъпваше по-лошо от всички, които бяха преди тебе, и отиде, та си направи други богове и истукани, за да Ме дразниш, а Мене отхвърли зад гърба си; затова Аз ще напратя бедствия върху Иеровоамовия дом и ще изтребя у Иеровоама дори и което мочи до стена, що е затворено и изоставено у Израиля, и ще измета Иеровоамовия дом досущ, както смет измитат; който от Иеровоамовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре на полето, него птици небесни ще изкълват; тъй каза Господ. Стани, та иди у дома си; и, щом кракът ти стъпи в града, детето ще умре; всички израилтяни ще го оплачат и ще го погребат, защото само то от Иеровоамовия дом ще влезе в гроб, понеже у него, от целия Иеровоамов дом, се намери нещо добро пред Господа, Бога Израилев. И Господ ще Си издигне над Израиля цар, който ще изтреби Иеровоамовия дом в оня ден; и какво? – даже днес! И Господ ще порази Израиля, и той ще бъде като тръст, която се клати във водата, и ще изхвърли израилтяните от тая хубава земя, която даде на бащите им, и ще ги разпилее зад реката, задето си направиха идоли и дразнеха Господа; и ще изостави (Господ) Израиля поради греховете на Иеровоама, които той сам стори, и с които вкара в грях Израиля.“

Поредно масово убийство

Английска версия:

(Judges 20:48 NAB): „The men of Israel withdrew through the territory of the Benjaminites, putting to the sword the inhabitants of the city, the livestock, and all they chanced upon. Moreover they destroyed by fire all the cities they came upon.“ 

Българска версия:

„А израилтяните се върнаха към синовете Вениаминови и ги поразиха с меч – и людете в града, и добитъка, и всичко, каквото се срещаше (във всички градове), и с огън изгориха всички градове, които се намираха по пътя.“

Ангел на смъртта (версията с подобрени специални ефекти)

Английска версия:

(2 Kings 19:35 NAB): „That night the angel of the Lord went forth and struck down one hundred and eighty five thousand men in the Assyrian camp. Early the next morning, there they were, all the corpuses of the dead.“

Българска версия:

„И случи се през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто осемдесет и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето – все мъртви тела.“

Да убиеш съседите си

Английска версия:

(Exodus 32:26-29 NLT): „(Moses) stood at the entrance to the camp and shouted, „All of you who are on the LORD’s side, come over here and join me.“ And all the Levites came. He told them, „This is what the LORD, the God of Israel, says: Strap on your swords! Go back and forth from one end of the camp to the other, killing even your brothers, friends, and neighbors.“ The Levites obeyed Moses, and about three thousand people died that day. Then Moses told the Levites, „Today you have been ordained for the service of the LORD, for you obeyed him even though it meant killing your own sons and brothers. Because of this, he will now give you a great blessing.““ 

Българска версия:

„И застана (Моисей) пред вратата на стана и каза: който е Господен, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви синове. И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души. Защото Моисей (им) бе казал: посветете днес ръцете си Господу, всеки един от вас, дори с цената на сина си и брата си, та да ви изпроводи Той днес благословение.“

Смърт за семействата на грешниците

Английска версия:

(Joshua 7:19-26): „And Joshua said to Achan, My son, give, I pray thee, glory to the LORD God of Israel, and make confession to him; and tell me now what thou hast done, hide it not from me. And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the LORD God of Israel, and thus and thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and two hundred shekels of silver, and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it.“ [Note that the sin is not looting, but failing to give the loot to the treasury of the Lord.] „So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. And they took them from the midst of the tent, and brought them to Joshua, and to all the children of Israel, and laid them out before the LORD. And Joshua, and all Israel with him, took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had: and they brought them to the valley of Achor. And Joshua said, why hast thou troubled us? the LORD shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones. And they raised over him a great heap of stones to this day. So the LORD turned from the fierceness of his anger: wherefore the name of that place was called the valley of Achor to this day.“

Българска версия:

„Тогава Иисус каза на Ахана: синко! въздай слава на Господа, Бога Израилев, изповядай пред Него и ми обади, що си сторил: не крий от мене. Ахан отговори на Иисуса и каза: истина, аз съгреших пред Господа, Бога Израилев, и направих туй и туй: между плячката видях една хубава сенаарска дреха, двеста сикли сребро и един къс злато, тежък петдесет сикли; това ми се понрави, и аз го взех; и ето, то е скрито в земята сред шатрата ми, и среброто е под него (скрито). Иисус изпрати човеци, и те се затекоха в шатрата (в стана); и ето, всичко това бе скрито в шатрата му, и среброто под него. Те взеха това от шатрата, донесоха го при Иисуса и при всички синове Израилеви и туриха пред Господа. Иисус и всички израилтяни с него взеха Заровия син Ахана, среброто, дрехата, и къса злато, синовете му и дъщерите му, воловете му и ослите му, овците му и шатрата му, и всичко негово, и ги отведоха (с всичко) в долина Ахор. И каза Иисус: задето навлече върху нас бедствие, Господ напраща върху тебе бедствие в тоя ден. И всички израилтяни го убиха с камъни, изгориха него и нещата с огън, и нахвърлиха върху тях камъни. И нахвърлиха върху него голяма грамада камъни, която е оцеляла и доднес. След това утихна яростта на гнева Господен. Поради туй онова място се нарича дори доднес „долина Ахор“.“

Убийства на изповядващите други религии (еп. пореден)

Английска версия:

(Numbers 25:1-9 NLT): „While the Israelites were camped at Acacia, some of the men defiled themselves by sleeping with the local Moabite women. These women invited them to attend sacrifices to their gods, and soon the Israelites were feasting with them and worshiping the gods of Moab. Before long Israel was joining in the worship of Baal of Peor, causing the LORD’s anger to blaze against his people. The LORD issued the following command to Moses: „Seize all the ringleaders and execute them before the LORD in broad daylight, so his fierce anger will turn away from the people of Israel.“ So Moses ordered Israel’s judges to execute everyone who had joined in worshiping Baal of Peor. Just then one of the Israelite men brought a Midianite woman into the camp, right before the eyes of Moses and all the people, as they were weeping at the entrance of the Tabernacle. When Phinehas son of Eleazar and grandson of Aaron the priest saw this, he jumped up and left the assembly. Then he took a spear and rushed after the man into his tent. Phinehas thrust the spear all the way through the man’s body and into the woman’s stomach. So the plague against the Israelites was stopped, but not before 24,000 people had died.“ 

Българска версия:

„Израил живя в Ситим, и народът начена да блудствува с дъщерите на Моава; и приканваха те народа да принася жертви на боговете им, и народът ядеше (жертвите им) и се кланяше на боговете им. И прилепи се Израил към Ваал-Фегора. И разпали се гневът Господен против Израиля. И каза Господ на Моисея: вземи всички началници народни и ги обеси пред Господа срещу слънцето, и ще се отвърне яростният гняв Господен от Израиля. Тогава Моисей каза на съдиите Израилеви: нека всеки убие своите люде, които са се прилепили към Ваал-Фегора. И ето, един от синовете Израилеви дойде и доведе при братята си една мадиамка, пред очите на Моисея и пред очите на цялото общество синове Израилеви, когато те плачеха при входа на скинията на събранието. Финеес, син на Елеазара, син на свещеник Аарона, като видя това, стана изсред обществото и взе в ръка копие, и влезе след израилтянина в спалнята и промуши и двамата: израилтянина и жената в корема й; и престана морът на синовете Израилеви. А умрелите от мора бяха двайсет и четири хиляди.“

Поредно убийство

Английска версия:

(1 Kings 18:36-40 NLT): „At the customary time for offering the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, „O LORD, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. O LORD, answer me! Answer me so these people will know that you, O LORD, are God and that you have brought them back to yourself.“ Immediately the fire of the LORD flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones, and the dust. It even licked up all the water in the ditch! And when the people saw it, they fell on their faces and cried out, „The LORD is God! The LORD is God!“ Then Elijah commanded, „Seize all the prophets of Baal. Don’t let a single one escape!“ So the people seized them all, and Elijah took them down to the Kishon Valley and killed them there.“ 

Българска версия:

„Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи (извика към небето) и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня!) Нека познаят днес (тия човеци), че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им (към Себе Си). И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа. Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог! Тогава Илия им рече: хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.“

Да убием всички вавилонци

Английска версия:

(Jeremiah 50:21-22 NLT): „Go up, my warriors, against the land of Merathaim and against the people of Pekod. Yes, march against Babylon, the land of rebels, a land that I will judge! Pursue, kill, and completely destroy them, as I have commanded you,“ says the LORD. „Let the battle cry be heard in the land, a shout of great destruction“. 

Българска версия:

„Иди против нея, против размирната земя, и накажи нейните жители: опустошавай и изтребвай всичко след тях, казва Господ, и направи всичко, що ти заповядах.
22. Шум от битка по земята и голямо разрушение!“

Миха избива цял град

Английска версия:

(Judges 18:27-29 NLT): „Then, with Micah’s idols and his priest, the men of Dan came to the town of Laish, whose people were peaceful and secure. They attacked and killed all the people and burned the town to the ground. There was no one to rescue the residents of the town, for they lived a great distance from Sidon and had no allies nearby. This happened in the valley near Beth-rehob.Then the people of the tribe of Dan rebuilt the town and lived there. They renamed the town Dan after their ancestor, Israel’s son, but it had originally been called Laish.“

Българска версия:

„А (Дановите синове) взеха това, което бе направил Миха, и свещеника, който беше у него, и отидоха в Лаис против спокойния и безгрижен народ, и го избиха с меч, а града изгориха с огън. Нямаше кой да помогне, защото той беше отдалечен от Сидон и с никого нямаше работа. Тоя град се намираше в долината, що е близо до Бет-Рехов. И съградиха отново град и се заселиха в него, като нарекоха града с име Дан, по името на баща си Дана, Израилев син; а по-преди оня град се наричаше Лаис.“ (Важно е да се отбележи, че клането е одобрено от Бог в стих 6.)

Та така, „миролюбиви“ християни, говорете ми, колко е миролюбива извратената ви религия…