Каква еволюция, какви 5 лева?

„А да – еволюцията – а кой каза, че фалшивата еволюционна теория е вярна? Скоростта на еволюцията е толкова бавна, че изобщо я няма.

БОГ е създал земята и не за милиарди години – а за кратко време – за Бог не е невъзможно …

… няма друга истина дадена на хората като християнството – колкото и да се опитват някои хора да отричат фактите – целия свят се развива според пророчествата в Библията и учените откриват само потвърждения на писаното там.“

Странно, че тези „потвърждения“, така и не могат да бъдат изброени…

Последните времена

Според Библията, „Последните Времена“ вече трябва да са се случили!

Иисус и неговите апостоли са направили много предсказания, относно Армагедон. Християните ще се опитат да ви убедят, че той ще дойде като „крадец през нощта“. Въпреки това, Библията е ясна, когато става въпрос за това, кога ще се случи. Дефакто, Библията систематично казва, че ще е скоро след смъртта на Иисус. Когато покажете подобни стихове на християните, те ще се опитат да увъртат, че всъщност Иисус е имал предвид неговите „бъдещи“ апостоли, а не тези, с които е разговарял. Всичко, което ви трябва, е внимателно проучване на местоименията, които са използвани, за да видите, че той наистина е вярвал, че последните времена е трябвало да се случат преди почти 2000 години. Не забравяйте, че християнството се крепи на „възкресението“ и „последните времена“. Ако погледнем следващите редове и видим, че пророчествата за Армагедон са се провалили, то тогава и цялата книга е невярна.

Фалшиви пророчества за Армагедон

Предсказания на Иисус

Иисус неправилно предсказва ЛИЧНО на свещеника Каиафа, че той ще доживее да види неговото второ идване. Иисус използва израза „идващ върху небесните облаци“. Това определено оборва „идването“ като някакво възкръсване, а го показва, като идване на земята върху ОБЛАЦИ. Това не е завръщането му от мъртвите в човешка форма:

Английска версия:

(Matthew 26:64 NAB): „But I tell you: From now on you will see ‘the Son of Man seated at the right hand of the Power’ and ‘coming on the clouds of heaven.'“ 

(Mark 14:62 NAB): „Then Jesus answered, „I am; and ‘you will see the Son of Man seated at the right hand of the Power and coming with the clouds of heaven.'“ 

Българска версия:

„Иисус му отговаря: ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и идещ на небесните облаци.“

„Иисус Му рече: Аз съм; и ще видите Сина Човечески да седи отдясно на Силата и да иде на небесните облаци.“

Иисус погрешно казва на последователите си, че ще се върне и ще установи царството си по време на техния живот:

Английска версия:

(Matthew 23:36 NAB): „Amen, I say to you, all these things will come upon this generation.“

(Matthew 24:29-35 NAB): „Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. And then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming upon the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a trumpet blast, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. „Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, know that he is near, at the gates. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.“

Българска версия:

„Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.“

„И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят; тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

Ето още един цитат, където Иисус отново твърди, че тези, които стоят ПРЕД НЕГО, ще видят Армагедона:

Английска версия:

(Matthew 16:28): “There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom.”  

Българска версия:

„Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.“

Не оставяйте християните да ви лъжат, с твърденията, че Иисус е имал предвид днешните си последователи. Думите „ТУК стоят някои, които няма да вкусят смърт“ опровергават всякакви такива глупости. Очевидно е, че хората, на които го е казал, са умрели и е интересно, че Иисус все още го няма, за да си поиска царството.

В следващият откъс, Иисус отново погрешно пророкува, че краят на света ще настъпи по време на живота на последователите му:

Английска версия:

(Mark 13:30-31 NAB): „Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.“

(Mark 9:1 NAB): „Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come in power.“ 

Българска версия:

„Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

„И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.“

Иисус за пореден път погрешно предсказва, че някои от последователите му ще видят завръщането му и установяването на божието царство:

Английска версия:

(Luke 9:27 NAB): „Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God.“ 

Българска версия:

„Казвам ви наистина: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие.“

Иисус загатва, че ще се върне на земята, докато Йоан е жив в (John 21:22) / (Йоан. 21:22)

В следващия откъс, отново казва, че всичко, което е описал (завръщането му, знаци по слънцето, луната, звездите, войните и т.н.), ще се случи през живота на неговите слушатели. Той нарочно подчертава тяхното поколение, а не някое бъдещо. Като се има предвид, че НИТО ЕДИН от тези знаци не се е случил по време на възкръсването, а също и използваните думи „Небе и земя ще преминат“, това ясно показва, че Иисус е пророкувал, че Армагедонът трябва да се е случил преди почти 2000 години:

Английска версия:

(Luke 21:25-33 NAB): „There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.“ He taught them a lesson. „Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near; in the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

Българска версия:

„И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви. И каза им притча: погледнете смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

В следния откъс, отново имаме Иисус, който казва на учениците си, че второто му идване ще се случи преди те да приключат с проповядването в Израел:

Английска версия:

(Matthew 10:23 NAB): „When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes.“ 

Българска версия:

„А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да дообходите градовете Израилеви, докле Син Човеческий дойде.“

Предсказанията на Йоан

Йоан вярва, че „времето е близо“ и че това, за което пише в Откровение, „трябва да стане скоро“ – (Откровение 1:1-3).

Йоан цитира Иисус (преди 1900 години), като казва, че той ще дойде „скоро“ – (Откровение 22:7,12 и 20).

Йоан смята, че живее в „последното време“. Той „знае“ това, защото вижда толкова много антихристи наоколо – (1 Иоан 2:18).

Казва и че антихристът вече съществува по времето, когато е писано 1 Иоан – (1 Иоан 4:3).

Йоан отново цитира Иисус (преди 1900 години), казвайки, че той ще дойде (скоро) – (Откровение 3:11).

Предсказания на Павел

Павел мислел, че краят е близо и Иисус ще се завърне скоро, след като е написал тези думи – (Филип. 4:5).

Също така вярва, че живее в „последните дни“(Евр. 1:2), а също и че „още малко, твърде малко, и Идещият ще дойде и няма да се забави“(Евр. 10:37).

Ето какво още казва Павел в (1 Сол. 4:16-17):

Английска версия:

(1 Thessalonians 4:16-17): “For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: And the dead Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air: And so shall we ever be with the Lord.” 

Българска версия:

„(…) защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.“

Павел е споделял заблудата, преподавана от Иисус, тъй като е очаквал да бъде взет в Рая с останалите светци от неговото време. Използването на „ние“ го доказва. Трудно е да се отрече, че Павел е бил сигурен, че краят на света ще дойде, докато той и съвременниците му са все още живи.

Други пророчества за Армагедон:

Яков е мислил, че Иисус скоро ще се завърне – (Иак. 5:8).

В (1 Петр. 1:20 и 4:7) Петър погрешно е вярвал, че живее в „последно време“ и че „близо е краят на всичко“.