Не подминавайте Стария завет

Чувам толкова много християни, които претендират, че Стария завет е невалиден, защото Иисус е премахнал правилата от него. Това е поредното невярно твърдение, което християните използват, за да игнорират зверствата и откачените и неморални закони, заповядвани от техния бог. Свещениците им ежедневно повтарят мантрата, че вече не са обвързани със Стария завет, за да могат да оправдаят насилието, което Библията насърчава. Омръзнало ми е от християни, манипулиращи написаното, за да изкарат собствения си бог по-миролюбив.

Поради тази причина, следва кратък курс по ограмотяване, съдържащ цитати, които ясно показват, че Старият завет не трябва да бъде игнориран. Неговите закони трябва да бъдат спазвани, защото Новият завет го изисква! И така – хващайте книжлето и да започваме.

Определено Стария завет трябва да бъде спазван до края на човешкото съществуване. Не го казвам аз, а вашият любимец Иисус:

Английска версия:

(Matthew 5:18-19 RSV): “For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass the law until all is accomplished.  Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.” 

Българска версия:

„Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.“

Всички отвратителни закони от Стария завет са завинаги валидни:

Английска версия:

(Luke 16:17 NAB): „It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.“ 

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Иисус усилено подкрепя закона и пророците и няма и най-малко възражение към жестокостите на Стария завет:

Английска версия:

(Matthew 5:17 NAB): Do not think that I have come to abolish the law or the prophets.  I have come not to abolish but to fulfill.“ 

Българска версия:

Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.“

Още цитати:

Английска версия:

(2 Timothy 3:16 NAB): All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness…“  

(2 Peter 20-21 NAB): „Know this first of all, that there is no prophecy of scripture that is a matter of personal interpretation, for no prophecy ever came through human will; but rather human beings moved by the holy Spirit spoke under the influence of God.“

Българска версия:

„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличаване, изправяне и назидаване в правдата (…)“

„(…) като знаете първом това, че никое пророчество на Писанието не е собствено (на пророка) тълкувание на Божията воля. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите Божии човеци.“

Иисус критикува евреите, че не убиват непослушните деца, според законите в Стария завет:

Английска версия:

(Mark 7:10 NAB): „Whoever curses father or mother shall die“ 

Българска версия:

„(…) който злослови баща или майка, със смърт да се накаже.“

Иисус е критикуван от фарисеите, че не си мие ръцете преди ядене. Той се защитава, като ги обвинява, че не убиват непослушните деца, според заповедите на Стария завет:

Английска версия:

(Matthew 15:4-7): „But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.“

Българска версия:

„А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание? Защото Бог е заповядал и казал: „почитай баща си и майка си“; и „който злослови баща или майка, със смърт да се накаже“.“

Иисус има дори по-лошо наказание от това на баща си, когато става въпрос за изневяра. Според Бог, наказанието е смърт, а според Иисус, похотливите погледи са като изневярата и решението е… – да си извадиш окото, или да си отрежеш ръката?! „Обичащият“ ви любимец става за сценарист на любовен трилър със снъф елементи. Ако не вярвате – Библията се е постарала да запази (почти) всичките му глупости и до днес:

Английска версия:

(Matthew 5:27-30): „Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.“

Българска версия:

„Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“. Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.“

Петър заявява, че всички роби трябва да „се покоряват с голям страх на господарите си“ – както към лошите, така и към добрите. Това е просто повторение на същите заповеди от Стария завет:

Английска версия:

(1 Peter 2:18): „Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.“

Българска версия:

„Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си – не само на добрите и кротките, а и на опърничавите.“

Още цитати, показващи, че Старият завет не е „невалиден“:

Английска версия:

(John 1:17): “For the law was given by Moses, (…)“

(John 7:19): “Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law“

(John 10:35): “(…) the scripture cannot be broken.”

 Българска версия:

„защото Законът бе даден чрез Моисея, (…)“

„Не даде ли ви Моисей Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона.“

„(…) и не може да се наруши Писанието“

Както се казва – enough is enough. Сега, уважеми християни, вече нямате смислено извинение (не, че някога сте имали), за да твърдите, че Старият завет с всичките си неморални античовешки заповеди е невалиден.

Робство

Заедно с убийството, робството трябва да е едно от най-неморалните неща, на които човек е способен. Въпреки това, то е навсякъде в Библията – както в Стария, така и в Новия завет. Библията го одобрява съвсем ясно на много места, като стига дотам, че да обясни, как да се сдобием с роби, колко силно да ги бием и кога можем да правим секс с робините.
Много евреи и християни ще се опитат да игнорират моралните проблеми, породени от робството, като кажат, че тези роби всъщност са били слуги. Много преводи на Библията използват думите “слуга”, “прислужник” или “крепостник” вместо “роб”, за да я накарат да изглежда по-малко неморална, отколкото е. Въпреки, че много от тези хора вероятно са работели като домашни прислужници, това не означава, че не са били роби, които са били купувани, продавани и третирани като стока.
Следващият откъс показва ясно, че робите са били собственост и са третирани като стока:

Английска версия:

(Leviticus 25:44-46 NLT): „However, you may purchase male or female slaves from among the foreigners who live among you. You may also purchase the children of such resident foreigners, including those who have been born in your land. You may treat them as your property, passing them on to your children as a permanent inheritance. You may treat your slaves like this, but the people of Israel, your relatives, must never be treated this way.“

Българска версия:

„А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби. А над братята си, синовете Израилеви, не бивайте един над други жестоки господари.“

Следващият откъс описва как е трябвало да бъдат третирани еврейските роби:

Английска версия:

(Exodus 21:2-6 NLT): „If you buy a Hebrew slave, he is to serve for only six years. Set him free in the seventh year, and he will owe you nothing for his freedom. If he was single when he became your slave and then married afterward, only he will go free in the seventh year. But if he was married before he became a slave, then his wife will be freed with him. If his master gave him a wife while he was a slave, and they had sons or daughters, then the man will be free in the seventh year, but his wife and children will still belong to his master. But the slave may plainly declare, ‘I love my master, my wife, and my children. I would rather not go free.’ If he does this, his master must present him before God. Then his master must take him to the door and publicly pierce his ear with an awl. After that, the slave will belong to his master forever.“

Българска версия:

„ако купиш роб евреин, нека (ти) работи шест години, а на седмата (година) нека си излезе свободен, без откуп; ако е дошъл самичък, самичък и да си излезе; ако е женен, да си излезе с него заедно и жена му; ако пък неговият господар му е дал жена, и тя му е родила синове или дъщери, жената и децата й да останат при господаря й, а той да си излезе самичък; но ако робът каже: обичам господаря си, жена си и децата си, няма да си изляза на свобода, – то господарят му да го заведе пред боговете * и да го изправи до вратата, или до спонеца на вратата, и нека господарят му промуши ухото му с шило, и той да остане вечно негов роб.“

Забележете как са могли да накарат еврейски роб да се превърне в роб завинаги, като държат жена му и децата му като заложници, докато той не каже, че иска да е роб завинаги. Що за семейни ценности са това?
Следващият откъс описва отвратителното практикуване на секс-робство. Как някой би могъл да си помисли, че е морално да продадеш собствената си дъщеря като секс-робиня?

Английска версия:

(Exodus 21:7-11 NLT): „When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again. But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

Българска версия:

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

Това са семейните ценности на Библията. Мъжът може да си купи колкото поиска секс-робини, стига да ги храни, облича и опъва!
 Какво казва Библията за биенето на роби? Можеш да биеш и мъжете и жените роби с прът, колкото поискаш и в това няма никакъв проблем, стига да не умрат веднага:

Английска версия:

(Exodus 21:20-21 NAB): „When a man strikes his male or female slave with a rod so hard that the slave dies under his hand, he shall be punished. If, however, the slave survives for a day or two, he is not to be punished, since the slave is his own property.“

Българска версия:

„А който удари роба си или слугинята си с тояга, и те умрат под ръката му, да бъде наказан; но, ако те преживеят един или два дни, не бива той да се наказва, защото те са негово сребро.“

Мислите си, че Иисус и Новият завет ще имат различно виждане за робството, но то е все така одобрено и там, както показват следващите откъси:

Английска версия:

(Ephesians 6:5 NLT): „Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ.“

Българска версия:

„Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простота на сърцето си, както на Христа“

Английска версия:

(1 Timothy 6:1-2 NLT): „Christians who are slaves should give their masters full respect so that the name of God and his teaching will not be shamed. If your master is a Christian, that is no excuse for being disrespectful. You should work all the harder because you are helping another believer by your efforts. Teach these truths, Timothy, and encourage everyone to obey them.“

Българска версия:

„Ония, които са под робско иго, да считат господарите си достойни за всякаква почест, за да се не хули името Божие и учението. Ония пък, които имат господари повярвали, да се не отнасят към тях небрежно, задето са братя, а с по-голямо усърдие да им слугуват, понеже тия, които получават техните услуги, са верни и възлюбени. Тъй поучавай и увещавай.“

В следващата притча, Иисус ясно одобрява биенето на роби, дори и ако не са знаели, че са направили нещо нередно:

Английска версия:

(Luke 12:47-48 NLT): „The servant will be severely punished, for though he knew his duty, he refused to do it. But people who are not aware that they are doing wrong will be punished only lightly. Much is required from those to whom much is given, and much more is required from those to whom much more is given.” 

Българска версия:

„А оня слуга, който е знаял волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаял и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всекиго, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква.“