Архив на категория: Статии

Последните времена

Според Библията, „Последните Времена“ вече трябва да са се случили!

Иисус и неговите апостоли са направили много предсказания, относно Армагедон. Християните ще се опитат да ви убедят, че той ще дойде като „крадец през нощта“. Въпреки това, Библията е ясна, когато става въпрос за това, кога ще се случи. Дефакто, Библията систематично казва, че ще е скоро след смъртта на Иисус. Когато покажете подобни стихове на християните, те ще се опитат да увъртат, че всъщност Иисус е имал предвид неговите „бъдещи“ апостоли, а не тези, с които е разговарял. Всичко, което ви трябва, е внимателно проучване на местоименията, които са използвани, за да видите, че той наистина е вярвал, че последните времена е трябвало да се случат преди почти 2000 години. Не забравяйте, че християнството се крепи на „възкресението“ и „последните времена“. Ако погледнем следващите редове и видим, че пророчествата за Армагедон са се провалили, то тогава и цялата книга е невярна.

 

Фалшиви пророчества за Армагедон

Предсказания на Иисус

Иисус неправилно предсказва ЛИЧНО на свещеника Каиафа, че той ще доживее да види неговото второ идване. Иисус използва израза „идващ върху небесните облаци“. Това определено оборва „идването“ като някакво възкръсване, а го показва, като идване на земята върху ОБЛАЦИ. Това не е завръщането му от мъртвите в човешка форма:

Английска версия:

(Matthew 26:64 NAB): „But I tell you: From now on you will see ‘the Son of Man seated at the right hand of the Power’ and ‘coming on the clouds of heaven.'“ 

(Mark 14:62 NAB): „Then Jesus answered, „I am; and ‘you will see the Son of Man seated at the right hand of the Power and coming with the clouds of heaven.'“ 

Българска версия:

„Иисус му отговаря: ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и идещ на небесните облаци.“

„Иисус Му рече: Аз съм; и ще видите Сина Човечески да седи отдясно на Силата и да иде на небесните облаци.“

Иисус погрешно казва на последователите си, че ще се върне и ще установи царството си по време на техния живот:

Английска версия:

(Matthew 23:36 NAB): „Amen, I say to you, all these things will come upon this generation.“

(Matthew 24:29-35 NAB): „Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. And then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming upon the clouds of heaven with power and great glory. And he will send out his angels with a trumpet blast, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. „Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, know that he is near, at the gates. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.“

Българска версия:

„Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.“

„И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят; тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма; и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата. Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

Ето още един цитат, където Иисус отново твърди, че тези, които стоят ПРЕД НЕГО, ще видят Армагедона:

Английска версия:

(Matthew 16:28): “There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom.”  

Българска версия:

„Истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си.“

Не оставяйте християните да ви лъжат, с твърденията, че Иисус е имал предвид днешните си последователи. Думите „ТУК стоят някои, които няма да вкусят смърт“ опровергават всякакви такива глупости. Очевидно е, че хората, на които го е казал, са умрели и е интересно, че Иисус все още го няма, за да си поиска царството.

В следващият откъс, Иисус отново погрешно пророкува, че краят на света ще настъпи по време на живота на последователите му:

Английска версия:

(Mark 13:30-31 NAB): „Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.“

(Mark 9:1 NAB): „Amen, I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see that the kingdom of God has come in power.“ 

Българска версия:

„Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

„И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.“

Иисус за пореден път погрешно предсказва, че някои от последователите му ще видят завръщането му и установяването на божието царство:

Английска версия:

(Luke 9:27 NAB): „Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God.“ 

Българска версия:

„Казвам ви наистина: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие.“

Иисус загатва, че ще се върне на земята, докато Йоан е жив в (John 21:22) / (Йоан. 21:22)

В следващия откъс, отново казва, че всичко, което е описал (завръщането му, знаци по слънцето, луната, звездите, войните и т.н.), ще се случи през живота на неговите слушатели. Той нарочно подчертава тяхното поколение, а не някое бъдещо. Като се има предвид, че НИТО ЕДИН от тези знаци не се е случил по време на възкръсването, а също и използваните думи „Небе и земя ще преминат“, това ясно показва, че Иисус е пророкувал, че Армагедонът трябва да се е случил преди почти 2000 години:

Английска версия:

(Luke 21:25-33 NAB): „There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads because your redemption is at hand.“ He taught them a lesson. „Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near; in the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

Българска версия:

„И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение; тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви. И каза им притча: погледнете смоковницата и всички дървета: кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.“

В следния откъс, отново имаме Иисус, който казва на учениците си, че второто му идване ще се случи преди те да приключат с проповядването в Израел:

Английска версия:

(Matthew 10:23 NAB): „When they persecute you in one town, flee to another. Amen, I say to you, you will not finish the towns of Israel before the Son of Man comes.“ 

Българска версия:

„А кога ви пъдят от един град, бягайте в друг. Защото, истина ви казвам: няма да дообходите градовете Израилеви, докле Син Човеческий дойде.“

Предсказанията на Йоан

Йоан вярва, че „времето е близо“ и че това, за което пише в Откровение, „трябва да стане скоро“ – (Откровение 1:1-3).

Йоан цитира Иисус (преди 1900 години), като казва, че той ще дойде „скоро“ – (Откровение 22:7,12 и 20).

Йоан смята, че живее в „последното време“. Той „знае“ това, защото вижда толкова много антихристи наоколо – (1 Иоан 2:18).

Казва и че антихристът вече съществува по времето, когато е писано 1 Иоан – (1 Иоан 4:3).

Йоан отново цитира Иисус (преди 1900 години), казвайки, че той ще дойде (скоро) – (Откровение 3:11).

 

Предсказания на Павел

Павел мислел, че краят е близо и Иисус ще се завърне скоро, след като е написал тези думи – (Филип. 4:5).

Също така вярва, че живее в „последните дни“(Евр. 1:2), а също и че „още малко, твърде малко, и Идещият ще дойде и няма да се забави“(Евр. 10:37).

Ето какво още казва Павел в (1 Сол. 4:16-17):

Английска версия:

(1 Thessalonians 4:16-17): “For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: And the dead Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air: And so shall we ever be with the Lord.” 

Българска версия:

„(…) защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом; после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.“

Павел е споделял заблудата, преподавана от Иисус, тъй като е очаквал да бъде взет в Рая с останалите светци от неговото време. Използването на „ние“ го доказва. Трудно е да се отрече, че Павел е бил сигурен, че краят на света ще дойде, докато той и съвременниците му са все още живи.

 

Други пророчества за Армагедон:

Яков е мислил, че Иисус скоро ще се завърне – (Иак. 5:8).

В (1 Петр. 1:20 и 4:7) Петър погрешно е вярвал, че живее в „последно време“ и че „близо е краят на всичко“.

Иисус лъже

Иисус лъже за молитвите

Иисус е цитиран много пъти в Библията да казва, че вярващият може да поиска каквото и да е, чрез молитва и да го получи. Той дори стига дотам, че казва, че планините могат да бъдат захвърлени в морето, ако човек се помоли за това. Това очевидно са лъжи, които могат да бъде доказани от всеки вярващ. Просто се помолете за мен, да се превърна в християнин веднага. Имам дори още по-добра идея – помолете Бог да премести планините на съседната улица. Така би си спечелил доста последователи. Ако днес стана християнин, заради молитвите ви, обещавам да публикувам публично извинение в сайта и ще посветя живота си да му целувам задника всеки ден.

Ето няколко кратки откъса, които доказват, че Иисус лъже:

Английска версия:

(Matthew 21:21-22 NAS): „And Jesus answered and said to them, „Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, `Be taken up and cast into the sea,’ it will happen.  „And all things you ask in prayer, believing, you will receive.““

(Matthew 7:7-8 NAB): „Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.  For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.“

(Matthew 18:19-20 NAS): „Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.  For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst.“

(Mark 11:24-25 NAB): „Amen, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be lifted up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart but believes that what he says will happen, it shall be done for him.  Therefore I tell you, all that you ask for in prayer, believe that you will receive it and it shall be yours.“

(Luke 11:9-13 NAB): „And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.  For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.“

(John 14:13-14 NAB): „And whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son.  If you ask anything of me in my name, I will do it.“

(John 15:7 NAB): „If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you.“

(John 15:16 NAB): „It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name he may give you.“

(John 16:23-24 NAB): „On that day you will not question me about anything.  Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will give you.  Until now you have not asked anything in my name; ask and you will receive, so that your joy may be complete.“  

Българска версия:

„А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, – ще бъде; и всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите.“

„Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.“

„Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.“

„Защото, истина ви казвам: ако някой каже на тая планина: дигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, – ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено.“

„И Аз ви казвам: искайте и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.“

„И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя.“

„Ако пребъдете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде.“

„Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“

Доста християни игнорират това, което Иисус наистина е казал в Библията. Освен това, обичат да добавят неща към думите му, за да изглежда, че значението им е различно. Ако  прочетете тези цитати внимателно и непредубедено, без да си добавяте измислици, се вижда много лесно, че Иисус не казва, че Бог ще си помисли за това, за което се молите. Той казва, че Бог *ще приеме* всичките ви молитви. Ясно е, че Бог не приема всички молитви и това доказва, че Иисус си е закоравял лъжец.

Може да проверите и статията за Последните Времена, за многото лъжи, които Иисус е изръсил, относно второто си идване (Второто пришествие).

Жертвоприношения

Библията (особено Стария завет) е пълна с многобройни истории за жертвоприношения на животни и хора. Обяснено ни е, че Бог обича приятния аромат на горяща плът. Животинските жертвоприношения са доста по-често срещани от човешките, но и двете са налице и са „богоугодни„.

В Битие – първата книга от Библията, Авраам се приготвя да принесе в жертва на Бог сина си:

Английска версия:

(Genesis 22:1-18): „Take your son, your only son – yes, Isaac, whom you love so much – and go to the land of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains, which I will point out to you.“.

Българска версия:

„Бог рече: вземи едничкия си син Исаака, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.“

Авраам отвежда собствения си син на една планина и прави олтар, на който да го изгори. Дори лъже сина си и го убеждава да му помогне с построяването. След това, Авраам го завръзва и опира нож в гърлото му. Тогава чува, че Бог му казва, че това е било само проверка на вярата му. Въпреки това, Бог все още иска да усети миризмата на горяща плът и кара Авраам да изгори овен.

Въпреки, че не убива сина си, това все пак е изключително жестоко действие. Ако Авраам направи това днес, със сигурност щеше да е в затвора, излежавайки дългата си присъда като нечия кучка. Силно ме учудва, че християните определят тази история, като доказателство за любовта на Бог. Тук любов няма – има само чисто неподправено насилие.

Първите седем глави от Левит (Leviticus) съдържат подробни правила, относно жертвоприношенията. Тези дарове трябва да бъдат изгорени, за да може Бог да усети миризмата им. Ако ги прочетете, изглежда, че свещениците са карали последователите си да им правят банкети всяка седмица. Свещенниците са били много конкретни, относно храната и начина й на приготвяне.

Обсесията на Бог към новородените е дори още по-странна:

Английска версия:

(Exodus 13:2): „Consecrate to me every first-born that opens the womb among Israelites, both man and beast, for it belongs to me.“ 

Българска версия:

„(…) посвети Ми всяко първородно, което разтваря всяка утроба у синовете Израилеви, от човек до добитък, (защото) Мои са те.“

По-късно казва, че можеш да изкупиш (замениш) осел за овца и че трябва да изкупиш дете за неопределена цена. От контекста се разбира, че думата „посвети“ означава жертвоприношение, чрез изгаряне. Тези свещенници са виновни за кражба и отвличане. Тъй като всички грехове в Стария завет се наказват със смърт, те са ползвали заплахата от смърт, за да взимат насила храна и пари от последователите си. Как наричаме днес отрепките, които заплашват да убият децата ви, ако не платите откуп? Похитители! Ако днес бяха живи, със сигурност щяха да правят компания на Авраам в затвора.

В Левит (Leviticus) обаче, Бог не позволява откупуване:

Английска версия:

(Leviticus 27:28-29): „Note also that any one of his possessions which a man vows as doomed to the Lord, whether it is a human being or an animal, or a hereditary field, shall be neither sold nor ransomed; everything that is thus doomed becomes most sacred to the Lord. All human beings that are doomed lose the right to be redeemed; they must be put to death.“

Българска версия:

„Само всичко заклето, което човек под клетва дава Господу от онова, що притежава, – било човек, добитък или нива от имота си, – не се продава и не се откупува: всичко заклето е велика светиня Господня; всичко заклето, което човеци са заклели, не се откупува: то трябва да се предаде на смърт.“

Признавам, че съм леко объркан от това противоречие, но то може би се отнася само за робите, които притежаваш. Не, че това променя нещата… Човешкото жертвоприношение си е човешко жертвоприношение и е извратено.

Откъси за човешки жертвоприношения

Иефтая изгаря дъщеря си
Английска версия:

(Judges 11:29-40 NLT): „At that time the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he went throughout the land of Gilead and Manasseh, including Mizpah in Gilead, and led an army against the Ammonites. And Jephthah made a vow to the LORD. He said, „If you give me victory over the Ammonites, I will give to the LORD the first thing coming out of my house to greet me when I return in triumph. I will sacrifice it as a burnt offering. So Jephthah led his army against the Ammonites, and the LORD gave him victory. He thoroughly defeated the Ammonites from Aroer to an area near Minnith – twenty towns – and as far away as Abel-keramim. Thus Israel subdued the Ammonites. When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter – his only child – ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy. When he saw her, he tore his clothes in anguish. „My daughter!“ he cried out. „My heart is breaking! What a tragedy that you came out to greet me. For I have made a vow to the LORD and cannot take it back.“ And she said, „Father, you have made a promise to the LORD. You must do to me what you have promised, for the LORD has given you a great victory over your enemies, the Ammonites. But first let me go up and roam in the hills and weep with my friends for two months, because I will die a virgin.“ „You may go,“ Jephthah said. And he let her go away for two months. She and her friends went into the hills and wept because she would never have children. When she returned home, her father kept his vow, and she died a virgin. So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for four days each year to lament the fate of Jephthah’s daughter.“ 

Българска версия:

„И върху Иефтая беше Дух Господен, и той премина Галаад и Манасия, премина Масифа Галаадска, и от Масифа Галаадска отиде при амонитци. И даде Иефтай оброк на Господа, като каза: ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение. И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и им нанесе твърде голямо поражение, от Ароер до Минит, в двайсет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви. И дойде Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излиза насреща му с тимпани и хора’: тя му беше едничка; той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих (за тебе) устата си пред Господа и не мога да се отрека. Тя му каза: татко! ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци. И каза на баща си: направи ми само ето що: пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки. Той каза: иди. И я пусна за два месеца. Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаадеца Иефтая, четири дена всяка година.“

Този откъс показва добре многобройните тънки манипулации в превода, за прикриване на насилието от оригиналния текст. Лицемерното заместване и пропускане на думи, като „смърт“, „убийство“, „изнасилване“ и други, се среща навсякъде.

 

Бог заповядва изгарянето на хора

Английска версия:

(Joshua 7:15 NLT): [The Lord speaking] „The one who has stolen what was set apart for destruction will himself be burned with fire, along with everything he has, for he has broken the covenant of the LORD and has done a horrible thing in Israel.“ 

Българска версия:

„(…) който се улови, че е откраднал от заклетото, нека с огън изгорят него и всичко негово, задето е престъпил завета Господен и е извършил беззаконие сред Израиля.“

 

Осия и човешко жертвоприношение

Английска версия:

(1 Kings 13:1-2 NLT): „At the LORD’s command, a man of God from Judah went to Bethel, and he arrived there just as Jeroboam was approaching the altar to offer a sacrifice. Then at the LORD’s command, he shouted, „O altar, altar! This is what the LORD says: A child named Josiah will be born into the dynasty of David. On you he will sacrifice the priests from the pagan shrines who come here to burn incense, and human bones will be burned on you.

(2 Kings 23:20-25 NLT): „He [Josiah] executed the priests of the pagan shrines on their own altars, and he burned human bones on the altars to desecrate them. Finally, he returned to Jerusalem. King Josiah then issued this order to all the people: „You must celebrate the Passover to the LORD your God, as it is written in the Book of the Covenant.“ There had not been a Passover celebration like that since the time when the judges ruled in Israel, throughout all the years of the kings of Israel and Judah. This Passover was celebrated to the LORD in Jerusalem during the eighteenth year of King Josiah’s reign. Josiah also exterminated the mediums and psychics, the household gods, and every other kind of idol worship, both in Jerusalem and throughout the land of Judah. He did this in obedience to all the laws written in the scroll that Hilkiah the priest had found in the LORD’s Temple. Never before had there been a king like Josiah, who turned to the LORD with all his heart and soul and strength, obeying all the laws of Moses. And there has never been a king like him since.“

Българска версия:

„И ето, по словото Господне, дойде един Божий човек из Иудея във Ветил в онова време, когато Иеровоам стоеше пред жертвеника, за да прикади. И произнесе към жертвеника слово Господне, думайки: жертвенико, жертвенико! Тъй казва Господ: ето, на Давидовия дом ще се роди син по име Осия; той ще принесе върху тебе в жертва оброчищните свещеници, които кадят върху тебе, и ще изгори върху тебе човешки кости.

„(…) и закла всички оброчищни жреци, които бяха там, върху жертвениците, и изгори върху им човешки кости, па се върна в Иерусалим. Тогава царят заповяда на целия народ, и каза: „извършете Пасха на Господа, вашия Бог, както е писано в тая книга на завета“. Защото такава Пасха не бе извършвана от дните на съдиите, които съдеха Израиля, и през всички дни на израилските царе, и на иудейските царе; а тая Пасха биде извършена Господу в Иерусалим в осемнайсетата година на цар Иосия. Иосия също изтреби и извиквачите на мъртъвци, и магьосниците, и терафимите, и идолите, и всички гнусотии, които се срещаха в Иудейската земя и в Иерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в дома Господен. Подобен нему не е имало цар преди него, който да се е обърнал към Господа от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и от всичките си сили, според целия закон Моисеев; и след него не се издигна подобен нему.

Човешко жертвоприношение

Английска версия:

(Wisdom 3:5-7 NAB): „Chastised a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings he took them to himself. In the time of their visitation they shall shine, and shall dart about as sparks through stubble;“ 

Българска версия:

„И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствувани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Той ги е изпитал като злато в горнило и ги е приел като най-съвършена жертва. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, които лазят по стърнище.“

Хората са гориво за огъня

Английска версия:

(Ezekiel 21:33-37 NAB): „As for you, son of man, prophesy: Thus says the Lord GOD against the Ammonites and their insults: A sword, a sword is drawn for slaughter, burnished to consume and to flash lightning, because you planned with false visions and lying divinations to lay it on the necks of depraved and wicked men whose day has come when their crimes are at an end. Return it to its sheath! In the place where you were created, in the land of your origin, I will judge you. I will pour out my indignation upon you, breathing my fiery wrath upon you, I will hand you over to ravaging men, artisans of destruction. You shall be fuel for the fire, your blood shall flow throughout the land. You shall not be remembered, for I, the LORD, have spoken.“

Българска версия:

„И ти, сине човешки, изречи пророчество и кажи: тъй казва Господ Бог за Амоновите синове и за тяхната похула, и кажи: меч, меч е изваден за клане, лъснат за изтреба, за да святка като светкавица, та, докато ти представят суетни видения и лъжливо ти гадаят, и тебе да тури при обезглавените нечестивци, чийто ден дойде, когато на нечестието им бъде турен край. Да го върна ли в ножницата му? На мястото, дето ти си сътворен, на земята, отдето ти си произлязъл, ще те съдя: и ще излея върху тебе Моето негодуване, ще духна върху тебе с огъня на яростта Си и ще те предам в ръце на люде свирепи, опитни в убийство. Ти ще станеш храна на огъня, твоята кръв ще остане на земята; не ще и да си припомнят за тебе; защото Аз, Господ, казах това.“

Изгорете и атеистите

Английска версия:

(Deuteronomy 13:13-19 NLT): „Suppose you hear in one of the towns the LORD your God is giving you that some worthless rabble among you have led their fellow citizens astray by encouraging them to worship foreign gods. In such cases, you must examine the facts carefully. If you find it is true and can prove that such a detestable act has occurred among you, you must attack that town and completely destroy all its inhabitants, as well as all the livestock. Then you must pile all the plunder in the middle of the street and burn it. Put the entire town to the torch as a burnt offering to the LORD your God. That town must remain a ruin forever; it may never be rebuilt. Keep none of the plunder that has been set apart for destruction. Then the LORD will turn from his fierce anger and be merciful to you. He will have compassion on you and make you a great nation, just as he solemnly promised your ancestors. „The LORD your God will be merciful only if you obey him and keep all the commands I am giving you today, doing what is pleasing to him.“ 

Българска версия:

„Ако чуеш за някой от градовете ти, които Господ, Бог твой, ти дава за живеене, че са се появили в него нечестиви люде изсред тебе и съблазнили жителите на техния град, думайки: „хайде да служим на други богове, които вие не познавате“, ти издири, разпитай и разузнай добре; и ако това е чиста истина, че е сторена такава мръсотия сред тебе, погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него, и добитъка му погуби с острието на меча; а всичката плячка от него събери насред стъгдата му и изгори с огън града и цялата плячка от него за всесъжение на Господа, твоя Бог, и да бъде той вечно в развалини, никога отново да се не съгражда. Нищо от заклетото да не прилепне по ръката ти, за да укроти Господ яростта на гнева Си, да ти даде милост, да те прости, и да те размножи (както ти бе говорил), както се бе клел на отците ти, щом слушаш гласа на Господа, твоя Бог, спазвайки всичките Му заповеди, които сега ти заповядвам, и вършейки (добро и) угодно пред очите на Господа, твоя Бог.“

Тук отново се вижда очевадната манипулация в текста, по-специално – във втория маркиран пасаж.

Та.. следващият път, когато някой набожен християнин ви обяснява за „божията любов“, му покажете тази страница и го попитайте, защо същият този Бог иска да му бъдат принасяни в жертви животни и хора?

Изнасилвания

Изнасилването е едно от най-отвратителните престъпления, които може да си представи човек. Малко хора, обаче знаят, че Библията често го опрощава и дори го одобрява. Как някой може изобщо да базира морала си на книга, която позволява изнасилвания… нямам никаква идея. Вероятно тези хора са лъгани и внимателно отклонявани от ужасното съдържание, което се намира в нея.

Така че вземете си Библиите и четете по-надолу, за да видите всички отвратителни неща, за които свещенниците и проповедниците ви не искат да знаете. На много места е използван изразът „взима за жена“. Не се подлъгвайте да смятате, че тук става въпрос за доброволни бракове. Първият цитат съвсем ясно показва, че са използвани убийства и сила за „взимането“ на тези жени.
1) Убийство, изнасилване и грабеж в Явис-галаад:

Английска версия:

(Judges 21:10-24 NLT): „So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children. „This is what you are to do,“ they said. „Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.“ Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.

The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives. But there were not enough women for all of them. The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel. So the Israelite leaders asked, „How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead? There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever. But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.“

Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem. They told the men of Benjamin who still needed wives, „Go and hide in the vineyards. When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife! And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding. Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.'“ So the men of Benjamin did as they were told. They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance. Then they rebuilt their towns and lived in them. So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.“

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Очевидно тези жени са били постоянно изнасилвани. Болните мозъци са избили и изнасилили цял град и на всичкото отгоре са поискали още момичета. Затова са се криели покрай пътищата, за да отвличат и изнасилват още. Как някой може да определени подобно поведение, като нещо различно от ужасно?

2) Убийства, изнасилвания и грабежи на мадиамците

Английска версия:

(Numbers 31:7-18 NLT): „They attacked Midian just as the LORD had commanded Moses, and they killed all the men. All five of the Midianite kings – Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba – died in the battle. They also killed Balaam son of Beor with the sword. Then the Israelite army captured the Midianite women and children and seized their cattle and flocks and all their wealth as plunder. They burned all the towns and villages where the Midianites had lived. After they had gathered the plunder and captives, both people and animals, they brought them all to Moses and Eleazar the priest, and to the whole community of Israel, which was camped on the plains of Moab beside the Jordan River, across from Jericho.

Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the people went to meet them outside the camp. But Moses was furious with all the military commanders who had returned from the battle. „Why have you let all the women live?“ he demanded. „These are the very ones who followed Balaam’s advice and caused the people of Israel to rebel against the LORD at Mount Peor. They are the ones who caused the plague to strike the LORD’s people. Now kill all the boys and all the women who have slept with a man. Only the young girls who are virgins may live; you may keep them for yourselves.“

Българска версия:

„И отидоха на война срещу Мадиама, както заповяда Господ на Моисея, и избиха всички от мъжки пол; и заедно с убитите от тях убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Цура, Хура и Рева, петима мадиамски царе; убиха с меч и Валаама, Веоров син (заедно с техните убити). Мадиамските пък жени и децата им синовете Израилеви ги взеха в плен; а всичкия техен добитък, и всичките им стада, и всичкия им имот заграбиха; всичките им градове в техните владения и всичките им села с огън изгориха. И взеха всичко заграбено и всичката плячка, от човек до добитък. И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазара и пред обществото на синовете Израилеви, при стана, в равнините Моавски, при Иордан, срещу Иерихон.

Тогава Моисей и свещеник Елеазар и всички князе на обществото излязоха вън от стана да ги посрещнат. И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече: (защо) оставихте живи всички жени? ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразия върху народа Господен. И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло; а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си.“

Очевидно Мойсей и Бог одобряват изнасилването на девствени момичета…

3) Още убийства, изнасилвания и грабежи

 

Английска версия:

(Deuteronomy 20:10-14): „As you approach a town to attack it, first offer its people terms for peace. If they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor. But if they refuse to make peace and prepare to fight, you must attack the town. When the LORD your God hands it over to you, kill every man in the town. But you may keep for yourselves all the women, children, livestock, and other plunder. You may enjoy the spoils of your enemies that the LORD your God has given you.“

Българска версия:

„Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него; само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.“

Що за Бог одобрява убийства, изнасилване и робство?

4) Правила за изнасилване… wtf?!

 

Английска версия:

(Deuteronomy 22:28-29 NLT): „If a man is caught in the act of raping a young woman who is not engaged, he must pay fifty pieces of silver to her father. Then he must marry the young woman because he violated her, and he will never be allowed to divorce her.“

Българска версия:

„Ако някой срещне девица несгодена, па я хване и легне с нея и ги заварят, то оня, който е лежал с нея, трябва да даде на моминия баща петдесет (сикли) сребро, а тя да бъде негова жена, понеже той я опорочил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.“

Явно за хората, превеждали текста, разликата между „изнасили“ и „легне с“ не е особено голяма. Що за лунатик ще кара жертва на изнасилване да се омъжи за насилника си?!

Отговор: християнският Бог.

 

5) Смърт за жертвите на изнасилване

Английска версия:

(Deuteronomy 22:23-24 NAB): „If within the city a man comes upon a maiden who is betrothed, and has relations with her, you shall bring them both out of the gate of the city and there stone them to death: the girl because she did not cry out for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbors wife.“

Българска версия:

„Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и някой я срещне в града и легне с нея, то и двамата доведете при вратата на оня град и ги пребийте с камъни до смърт: момата, задето не е викала в града, а мъжът, задето е опорочил жената на ближния си: тъй изтребвай злото изсред себе си.“

Ясно е, че на Бог не му пука за изнасилените жертви. Интересува се само от посегателството над чуждата „собственост“.

6) Полигамия, изнасилване, убийство на бебета и божието „опрощение“

 

Английска версия:

(2 Samuel 12:11-14 NAB): „Thus says the Lord: ‘I will bring evil upon you out of your own house. I will take your wives while you live to see it, and will give them to your neighbor. He shall lie with your wives in broad daylight. You have done this deed in secret, but I will bring it about in the presence of all Israel, and with the sun looking down.’

Then David said to Nathan, „I have sinned against the Lord.“ Nathan answered David: „The Lord on his part has forgiven your sin: you shall not die. But since you have utterly spurned the Lord by this deed, the child born to you must surely die.““

Българска версия:

„Тъй говори Господ: ето, Аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце; ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден. Тогава Давид каза на Натана: съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида: и Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш; но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.“

(б.а. детето умира 7 дни по-късно)

Това трябва да е един от най-противните цитати от Библията. Самият Бог довежда невинните и изнасилени жертви при насилника си. Що за загубеняк би направил нещо подобно? Но явно това не му стига, защото след това убива и дете… Противна книга! И като се замисля колко хора се кръстят и заклеват над нея…

7) Изнасилване на заложнички

 

Английска версия:

(Deuteronomy 21:10-14 NAB): „When you go out to war against your enemies and the LORD, your God, delivers them into your hand, so that you take captives, if you see a comely woman among the captives and become so enamored of her that you wish to have her as wife, you may take her home to your house. But before she may live there, she must shave her head and pare her nails and lay aside her captive’s garb. After she has mourned her father and mother for a full month, you may have relations with her, and you shall be her husband and she shall be your wife. However, if later on you lose your liking for her, you shall give her her freedom, if she wishes it; but you shall not sell her or enslave her, since she was married to you under compulsion.“

Българска версия:

„Кога излезеш на бой против враговете си, и Господ, Бог твой, ги предаде в ръцете ти, и ти ги плениш, па видиш между пленените хубавица жена, и я обикнеш, и поискаш да си я вземеш за жена, заведи я у дома си, и нека тя остриже главата си и изреже ноктите си, да съблече робинските си дрехи, да живее у дома ти, и да оплаква баща си и майка си цял месец; след това можеш да влезеш при нея, да й станеш мъж, и тя да ти бъде жена. Ако пък отпосле тя ти се не нрави, отпусни я, накъдето поиска, ала не я продавай за сребро, нито я прави робиня, защото ти си я унизил.“

Отново Бог одобрява насилствения секс.

 

8) Военните плячки

Английска версия:

(Judges 5:30 NAB): „They must be dividing the spoils they took: there must be a damsel or two for each man, Spoils of dyed cloth as Sisera’s spoil, an ornate shawl or two for me in the spoil.“

Българска версия:

„(…) навярно, намерили са плячка и я делят, по мома, по две моми на войник; получената в плячка пъстра дреха за Сисара, получената в плячка пъстра дреха, от две страни везана, снета от рамената на пленника.“

 

9) Секс-робини

Английска версия:

(Exodus 21:7-11 NLT): „When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again. But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

Българска версия:

Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

Отново се забелязва лицемерна промяна на смисъла на текста, чрез замяната на „when“ (когато), в английската версия, с „ако“ в преводната.

Английска версия: „Когато някой продава дъщеря си като робиня…“

Превод: „Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня…“

Само аз ли виждам жалък опит за прикриване на легализираното от Библията сводничество?

10) Бог помага за изнасилванията и грабежите

Английска версия:

(Zechariah 14:1-2 NAB): „Lo, a day shall come for the Lord when the spoils shall be divided in your midst. And I will gather all the nations against Jerusalem for battle: the city shall be taken, houses plundered, women ravished; half of the city shall go into exile, but the rest of the people shall not be removed from the city.“

Българска версия:

„Ето, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.
2. Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.“