Цитат на седмицата – 26 февруари 2023

Ако се намери някой лежащ с омъжена жена, тогава и двамата да бъдат убити, мъжът, който е лежал с жената и жената. Така да отмахнеш злото от Израиля.

Второзаконие 22:22

Цитат на седмицата – 19 февруари 2023

Ако някой удари роба си или робинята си с тояга, та умре под ръката му, непременно да се накаже. Обаче, ако [удареният] поживее един два дена, тогава да се не наказва, понеже той му е стока.

Изход 21:20-21

Цитат на седмицата – 12 февруари 2023

Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

Матей 10:34

Цитат на седмицата – 5 февруари 2023

Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.

Осия 13:16