Изнасилвания

Изнасилването е едно от най-отвратителните престъпления, които може да си представи човек. Малко хора, обаче знаят, че Библията често го опрощава и дори го одобрява. Как някой може изобщо да базира морала си на книга, която позволява изнасилвания… нямам никаква идея. Вероятно тези хора са лъгани и внимателно отклонявани от ужасното съдържание, което се намира в нея.

Така че вземете си Библиите и четете по-надолу, за да видите всички отвратителни неща, за които свещенниците и проповедниците ви не искат да знаете. На много места е използван изразът „взима за жена“. Не се подлъгвайте да смятате, че тук става въпрос за доброволни бракове. Първият цитат съвсем ясно показва, че са използвани убийства и сила за „взимането“ на тези жени.
1) Убийство, изнасилване и грабеж в Явис-галаад:

Английска версия:

(Judges 21:10-24 NLT): „So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children. „This is what you are to do,“ they said. „Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.“ Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.

The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives. But there were not enough women for all of them. The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel. So the Israelite leaders asked, „How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead? There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever. But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.“

Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem. They told the men of Benjamin who still needed wives, „Go and hide in the vineyards. When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife! And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding. Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.’“ So the men of Benjamin did as they were told. They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance. Then they rebuilt their towns and lived in them. So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.“

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Очевидно тези жени са били постоянно изнасилвани. Болните мозъци са избили и изнасилили цял град и на всичкото отгоре са поискали още момичета. Затова са се криели покрай пътищата, за да отвличат и изнасилват още. Как някой може да определени подобно поведение, като нещо различно от ужасно?

2) Убийства, изнасилвания и грабежи на мадиамците

Английска версия:

(Numbers 31:7-18 NLT): „They attacked Midian just as the LORD had commanded Moses, and they killed all the men. All five of the Midianite kings – Evi, Rekem, Zur, Hur, and Reba – died in the battle. They also killed Balaam son of Beor with the sword. Then the Israelite army captured the Midianite women and children and seized their cattle and flocks and all their wealth as plunder. They burned all the towns and villages where the Midianites had lived. After they had gathered the plunder and captives, both people and animals, they brought them all to Moses and Eleazar the priest, and to the whole community of Israel, which was camped on the plains of Moab beside the Jordan River, across from Jericho.

Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the people went to meet them outside the camp. But Moses was furious with all the military commanders who had returned from the battle. „Why have you let all the women live?“ he demanded. „These are the very ones who followed Balaam’s advice and caused the people of Israel to rebel against the LORD at Mount Peor. They are the ones who caused the plague to strike the LORD’s people. Now kill all the boys and all the women who have slept with a man. Only the young girls who are virgins may live; you may keep them for yourselves.“

Българска версия:

„И отидоха на война срещу Мадиама, както заповяда Господ на Моисея, и избиха всички от мъжки пол; и заедно с убитите от тях убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Цура, Хура и Рева, петима мадиамски царе; убиха с меч и Валаама, Веоров син (заедно с техните убити). Мадиамските пък жени и децата им синовете Израилеви ги взеха в плен; а всичкия техен добитък, и всичките им стада, и всичкия им имот заграбиха; всичките им градове в техните владения и всичките им села с огън изгориха. И взеха всичко заграбено и всичката плячка, от човек до добитък. И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазара и пред обществото на синовете Израилеви, при стана, в равнините Моавски, при Иордан, срещу Иерихон.

Тогава Моисей и свещеник Елеазар и всички князе на обществото излязоха вън от стана да ги посрещнат. И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече: (защо) оставихте живи всички жени? ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразия върху народа Господен. И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло; а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си.“

Очевидно Мойсей и Бог одобряват изнасилването на девствени момичета…

3) Още убийства, изнасилвания и грабежи

Английска версия:

(Deuteronomy 20:10-14): „As you approach a town to attack it, first offer its people terms for peace. If they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor. But if they refuse to make peace and prepare to fight, you must attack the town. When the LORD your God hands it over to you, kill every man in the town. But you may keep for yourselves all the women, children, livestock, and other plunder. You may enjoy the spoils of your enemies that the LORD your God has given you.“

Българска версия:

„Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир. Ако се съгласи на мир с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще ти работи. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го и, когато Господ, Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него; само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си и се ползувай от плячката на враговете си, които Господ, Бог твой, ти е предал.“

Що за Бог одобрява убийства, изнасилване и робство?

4) Правила за изнасилване… wtf?!

Английска версия:

(Deuteronomy 22:28-29 NLT): „If a man is caught in the act of raping a young woman who is not engaged, he must pay fifty pieces of silver to her father. Then he must marry the young woman because he violated her, and he will never be allowed to divorce her.“

Българска версия:

„Ако някой срещне девица несгодена, па я хване и легне с нея и ги заварят, то оня, който е лежал с нея, трябва да даде на моминия баща петдесет (сикли) сребро, а тя да бъде негова жена, понеже той я опорочил; през целия си живот той не може да се разведе с нея.“

Явно за хората, превеждали текста, разликата между „изнасили“ и „легне с“ не е особено голяма. Що за лунатик ще кара жертва на изнасилване да се омъжи за насилника си?!

Отговор: християнският Бог.

5) Смърт за жертвите на изнасилване

Английска версия:

(Deuteronomy 22:23-24 NAB): „If within the city a man comes upon a maiden who is betrothed, and has relations with her, you shall bring them both out of the gate of the city and there stone them to death: the girl because she did not cry out for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbors wife.“

Българска версия:

„Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и някой я срещне в града и легне с нея, то и двамата доведете при вратата на оня град и ги пребийте с камъни до смърт: момата, задето не е викала в града, а мъжът, задето е опорочил жената на ближния си: тъй изтребвай злото изсред себе си.“

Ясно е, че на Бог не му пука за изнасилените жертви. Интересува се само от посегателството над чуждата „собственост“.

6) Полигамия, изнасилване, убийство на бебета и божието „опрощение“

Английска версия:

(2 Samuel 12:11-14 NAB): „Thus says the Lord: ‘I will bring evil upon you out of your own house. I will take your wives while you live to see it, and will give them to your neighbor. He shall lie with your wives in broad daylight. You have done this deed in secret, but I will bring it about in the presence of all Israel, and with the sun looking down.’

Then David said to Nathan, „I have sinned against the Lord.“ Nathan answered David: „The Lord on his part has forgiven your sin: you shall not die. But since you have utterly spurned the Lord by this deed, the child born to you must surely die.““

Българска версия:

„Тъй говори Господ: ето, Аз ще подигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце; ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша пред цял Израил и по бял ден. Тогава Давид каза на Натана: съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида: и Господ сне от тебе греха ти; ти няма да умреш; но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да Го хулят, то родилият ти се син ще умре.“

(б.а. детето умира 7 дни по-късно)

Това трябва да е един от най-противните цитати от Библията. Самият Бог довежда невинните и изнасилени жертви при насилника си. Що за загубеняк би направил нещо подобно? Но явно това не му стига, защото след това убива и дете… Противна книга! И като се замисля колко хора се кръстят и заклеват над нея…

7) Изнасилване на заложнички

Английска версия:

(Deuteronomy 21:10-14 NAB): „When you go out to war against your enemies and the LORD, your God, delivers them into your hand, so that you take captives, if you see a comely woman among the captives and become so enamored of her that you wish to have her as wife, you may take her home to your house. But before she may live there, she must shave her head and pare her nails and lay aside her captive’s garb. After she has mourned her father and mother for a full month, you may have relations with her, and you shall be her husband and she shall be your wife. However, if later on you lose your liking for her, you shall give her her freedom, if she wishes it; but you shall not sell her or enslave her, since she was married to you under compulsion.“

Българска версия:

„Кога излезеш на бой против враговете си, и Господ, Бог твой, ги предаде в ръцете ти, и ти ги плениш, па видиш между пленените хубавица жена, и я обикнеш, и поискаш да си я вземеш за жена, заведи я у дома си, и нека тя остриже главата си и изреже ноктите си, да съблече робинските си дрехи, да живее у дома ти, и да оплаква баща си и майка си цял месец; след това можеш да влезеш при нея, да й станеш мъж, и тя да ти бъде жена. Ако пък отпосле тя ти се не нрави, отпусни я, накъдето поиска, ала не я продавай за сребро, нито я прави робиня, защото ти си я унизил.“

Отново Бог одобрява насилствения секс.

8) Военните плячки

Английска версия:

(Judges 5:30 NAB): „They must be dividing the spoils they took: there must be a damsel or two for each man, Spoils of dyed cloth as Sisera’s spoil, an ornate shawl or two for me in the spoil.“

Българска версия:

„(…) навярно, намерили са плячка и я делят, по мома, по две моми на войник; получената в плячка пъстра дреха за Сисара, получената в плячка пъстра дреха, от две страни везана, снета от рамената на пленника.“

9) Секс-робини

Английска версия:

(Exodus 21:7-11 NLT): „When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are. If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again. But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her. And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter. If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife. If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

Българска версия:

Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

Отново се забелязва лицемерна промяна на смисъла на текста, чрез замяната на „when“ (когато), в английската версия, с „ако“ в преводната.

Английска версия: „Когато някой продава дъщеря си като робиня…“

Превод: „Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня…“

Само аз ли виждам жалък опит за прикриване на легализираното от Библията сводничество?

10) Бог помага за изнасилванията и грабежите

Английска версия:

(Zechariah 14:1-2 NAB): „Lo, a day shall come for the Lord when the spoils shall be divided in your midst. And I will gather all the nations against Jerusalem for battle: the city shall be taken, houses plundered, women ravished; half of the city shall go into exile, but the rest of the people shall not be removed from the city.“

Българска версия:

„Ето, настъпва денят Господен, и ще разделят награбеното от тебе сред тебе.
2. Ще събера всички народи на война срещу Иерусалим; градът ще бъде превзет, и домовете разграбени; жените ще бъдат обезчестени, и половината град ще отиде в плен; но останалият народ не ще бъде изтребен от града.“


3 отговора на “Изнасилвания”

 1. Аватарът на Анти-християнин
  Анти-християнин

  Хуна Атила най-добри ги е лекувал точно такива психично болни християнски дегенерати изтребвайки им до десето коляно потомствата им. Защото извинявам се много, но от всичката тази помия, оставам със заключението че религията е възможно най-крайната и агресивна форма на Шизофрения. Не може да изнасилваш жени, да ги оправдаваш изнасилванията и да насаждаш следното до края на живота не можела да се раздели с изнасилвачът си. Хайде бе? Не може ли? Като му отрежа онази работа и му я навра в отрязаната му християнска глава дали пък няма да успея да ги разведа. Спешно юдео-християнството трябва да бъде преследвано като кървав екстремистки култ на смъртта.

 2. Аватарът на Denia

  Напълно споделям мнението ви за християнството и за библията, но не мога да се въздържа да не направя една малка забележка. От изречения като това:
  Отново се забелязва лицемерна промяна на смисъла на текста, чрез замяната на „when“ (когато), в оригиналната версия, с „ако“ в преводната.
  оставам с впечатлението, че смятате, че българският превод на библията е правен от английски и че би трябвало да отговаря на него едно към едно. Случаят не е точно такъв.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Здравейте, наистина използването на думата „оригинална“ не беше най-доброто решение. Тъй като бяха забелязани разлики в българската и английската версия, бяха прегледани и по-стари версии – Rheims–Douai и Sagradas Escrituras от 16-ти век, както и други, по-стари от българските преводи. Паралелните проверки между тях и английската версия показаха, че в българският превод има специфични промени, водещи до промяна и на смисъла на текста. Благодаря за коментара – текстът в сайта ще бъде редактиран, за да е смислово по-точен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *