Нетолерантност

Забелязвам толкова много тиради от религиозни хора, описващи как атеистите „не са толерантни към вярващите и не уважават вярата им“. За всеки невярващ, всички подобни твърдения са абсурдни. Нетолерантноста към най-различни религии е в самата основа на юдаизма, християнството и исляма, както и други ортодоксални общности. Всъщност, библията проповядва религиозна нетолерантност на много от страниците си, като дори стига до убийства на хора, заради техните различни вярвания. По-долу са изложени няколко цитата, които да покажат докъде стигат вярващите аврамисти, по отношение на хората с различни вярвания или невярващите.

Започваме с двата стиха, които са помогнали за извършването на едни от най-мащабните масови убийства в историята – тези на Инквизицията:

Английска версия:

„Woman with „familiar spirits“ must be stoned to death.“ (Leviticus 20:27)

Българска версия:

„Също мъж или жена, която запитва зли духове, или е врач, непременно да се умъртви; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.“ (Левит 20:27)

Английска версия:

„Thou shalt not suffer a witch to live.“ (Exodus 22:18)

Българска версия:

„Магьосница жена да не оставиш.“ (Изход 22:18)

Призиви за убиване на всеки, който не е християнин или еврейн:

Английска версия:

„Whoever sacrifices to any god other than the LORD must be destroyed.“ (Exodus 22:20)

„If your very own brother, or your son or daughter, or the wife you love, or your closest friend secretly entices you, saying, „Let us go and worship other gods“ (gods that neither you nor your ancestors have known, gods of the peoples around you, whether near or far, from one end of the land to the other), do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. Your hand must be the first in putting them to death, and then the hands of all the people. Stone them to death, because they tried to turn you away from the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.“ (Deuteronomy 13:6-10)

„If you hear it said about one of the towns the LORD your God is giving you to live in that troublemakers have arisen among you and have led the people of their town astray, saying, „Let us go and worship other gods“ (gods you have not known), then you must inquire, probe and investigate it thoroughly. And if it is true and it has been proved that this detestable thing has been done among you, you must certainly put to the sword all who live in that town. You must destroy it completely, both its people and its livestock. You are to gather all the plunder of the town into the middle of the public square and completely burn the town and all its plunder as a whole burnt offering to the LORD your God. That town is to remain a ruin forever, never to be rebuilt […]“ (Deuteronomy 13:12-16)

„If a man or woman living among you in one of the towns the LORD gives you is found doing evil in the eyes of the LORD your God in violation of his covenant, and contrary to my command has worshiped other gods, bowing down to them or to the sun or the moon or the stars in the sky, and this has been brought to your attention, then you must investigate it thoroughly. If it is true and it has been proved that this detestable thing has been done in Israel, take the man or woman who has done this evil deed to your city gate and stone that person to death. On the testimony of two or three witnesses a person is to be put to death, but no one is to be put to death on the testimony of only one witness. The hands of the witnesses must be the first in putting that person to death, and then the hands of all the people. You must purge the evil from among you.“ (Deuteronomy 17:2-7)

„Anyone who shows contempt for the judge or for the priest who stands ministering there to the LORD your God is to be put to death. You must purge the evil from Israel. All the people will hear and be afraid, and will not be contemptuous again.“ (Deuteronomy 17:12-13)

„But a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death.“ (Deuteronomy 18:20)

„Whoever will not receive you nor hear you, as you depart from there, shake off the dust that is under your feet for a testimony against them. Assuredly, I tell you, it will be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city!“ (Mark 6:11)

„Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe.“ (Jude 5)

Българска версия:

„Който жертвува на кой да бил бог, освен само на Господа, ще се обрече на изтребление.“ (Изход 22:20)

„Брат ти, син на майка ти, или синът ти, или дъщеря ти, или жената, [която почива] на пазухата ти, или приятелят, който ти е като душата ти, ако те изкуси тайно, като рече: Да идем и да служим на други богове,- които нито ти си знаел, нито бащите ти, измежду боговете на племената, които са около вас, близо при тебе, или далеч от тебе, от единия край на света до другия, да не се съгласиш с него нито да го слушаш, нито да го пощади окото ти, нито да го пожалиш нито да го укриеш; но непременно да го умъртвиш; твоята ръка да бъде първа на него, за да го убиеш, и после ръката на всичките люде. Да го убиеш с камъни, за да умре, защото поиска да те отклони от Господа твоя Бог, Който те изведе из Египетската земя, из дома на робството.“ (Второзаконие 13:6-10)

„Ако, между градовете, които Господ твоят Бог ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един [от тях]: Някои подлеци, излезли изсред тебе, са отклонили жителите на града си, като са казали: Да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш; и, ето, ако това нещо е истинно и е вярно, че такава мерзост е сторена всред тебе, то непременно да поразиш жителите на оня град с острото на ножа, и с острото на ножа да обречеш на [изтребление] него и всички, които са в него, и добитъка му. Тогава, като събереш всичките користи от него всред площада му, съвсем да изгориш с огън града и всичките користи от него за Господа твоя Бог; и той ще бъде могила до века, да се не съгради вече.“ (Второзаконие 13:16)

„Ако се намери всред вас, в някой от градовете ти, които Господ твоят Бог ти дава, мъж или жена да стори зло пред Господа твоя Бог, като престъпи завета Му, и отиде та послужи на други богове и им се поклони,- на слънцето, или на луната, или какво да било от небесното множество,- нещо което съм запретил, тогава, когато ти се извести това и чуеш, да изпиташ добре, и, ето, ако [това] нещо е истинно, ако е вярно, че такава мерзост се върши в Израиля, то да изведеш вън при портите си мъжа или жената, които са сторили това зло, и да убиеш мъжа или жената с камъни, за да умрат. Чрез думите на двама или на трима свидетели да се убива оня, който е за смърт; а чрез думите [само] на един свидетел да се не убива. Ръцете на свидетелите да бъдат първи на него, за да го убият, и после ръцете на всичките люде. Така да отмахваш злото изсред себе си.“ (Второзаконие 17:7)

„А човекът, който би постъпил надменно, като не послуша свещеника, който стои да служи там пред Господа твоя Бог, или [не послуша] съдията, тоя човек да умре; и така да отмахнеш злото от Израиля. Всичките люде, като чуят, ще се убоят и не ще бъдат вече надменни.“ (Второзаконие 17:13)

„Но пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре.“ (Второзаконие 18:20)

„И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях.“ [останалата част от текста липсва в българския превод] (Марко 6:11)

„А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали [вече] всичко това), че Господ, като избави веднъж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха.“ (Юда 1:5)

Невежеството е блаженство. Християните не трябва да мислят свободно, нито да поддържат отношения с не-християни:

Английска версия:

„If any one cometh to you, and bringeth not this doctrine, receive him not into your house, neither wish him happiness“ (2 John 1:10)

„But I beseech you, brethren, to keep a watch on those who are causing the divisions among you, and are leading others into sin, in defiance of the instruction which you have received; and habitually to shun them.“ (Romans 16:17)

„See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ.“ (Colossians 2:8)

Българска версия:

„Ако някой дойде при вас, и не носи това учение, недейте го приема в къщи, и не го поздравявайте“ (2 Йоаново 1:10)

„И моля ви се, братя, да забележите тия, които причиняват раздори и съблазни, противно на учението, което сте научили, и отстранявайте се от тях.“ (Римляни 16:17)

„Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.“ (Колосяни 2:8)

Осъждане на всички религии за това, че не следват Христос:

Английска версия:

„Who is the liar, if not the one who denies that Jesus is the Messiah? This one is the antichrist: the one who denies the Father and the Son.“ (1 John 2:22)

„And we know that we [christians] are of God, and the whole world lies in wickedness.“ (1 John 5:19)

„I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist.“ (2 John 1:7)

„See to it, my brothers, that no evil, unbelieving heart is found in any of you, as shown by your turning away from the living God.“ (Hebrews 3:12)

„I know about your suffering and your poverty–but you are rich! I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan; Look, I will force those who belong to Satan’s synagogue–those liars who say they are Jews but are not–to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love.“ (Revelations 2:9, 3:9)

Българска версия:

„Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.“ (1 Йоаново 2:22)

„Знаем, че ние [християните] сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.“ (1 Йоаново 5:19)

„Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист.“ (2 Йоаново 1:7)

„Внимавайте братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;“ (Евреи 3:12)

„Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но [пак] си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога; Ето, давам [ти] някои от ония, [които са] от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат,- ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз те възлюбих.“ (Откровение 2:9, 3:9)

Ето и две особено любими – първото, директно казващо, че всеки, независимо от желанието си, трябва да се кланя на Исус, а второто, премахващо всякаква отговорност от последователите на християнския бог, където се забелязва и целенасочена промяна в смисъла на текста, при превода му на български:

Английска версия:

„[…] that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth.“ (Philippians 2:10)

„Who dares accuse us whom God has chosen for his own? No one – for God himself has given us right standing with himself.“ (Romans 8:33)

Българска версия:

„[…] така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните [същества].“ (Филипяни 2:10)

„Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?“ (Римляни 8:33)


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *