Свободни съчинения

Избрах заглавието, поради силно хаотичните съдържание и учения, откриващи се в Библията. Следва кратък и изключително непълен (все още) списък на всевъзможни противоречия, показващ литературната, религиозната и духовна „стойност“ на текстовете и авторите им:

 

1)

(Matthew 10:34): Think not that I come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

(Matthew 26:52): … all they that take the sword shall perish with the sword.

„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;“

„(…) всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;“

 

2)

(Job 5:2): For wrath killeth the foolish man…

(Ephesians 4:26): … let not the sun go down on your wrath.

 „Видях, как глупец се укоренява, и веднага проклех дома му.“

„… слънце да ви не залязва гневни;“

 

3)

(John 3:13): And no man hath ascended up to heaven, even the Son of man which is in heaven.

(2 Kings 2:11): … and Elijah went up by a whirlwind into heaven.


„Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.“

„… и Илия се понесе във вихрушка към небето.“

 • Вижда се пълното обръщане на смисъла, със замяната на even (англ. – дори) с освен.

 

4)

(John 5:31): If I bear witness of myself, my witness is not true.

(John 8:18): I am one that bear witness of myself…


„Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско.“

„Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си …“

 •  И двете реплики са на Иисус.

 

5)

(Proverbs 13:22): A good man leaveth an inheritance to his children’s children…

(Luke 12:33): Sell that ye have and give alms…


„Добрият оставя наследство и на внуци…“

„Продайте си имотите и дайте милостиня…“

 

6)

(Psalms 112:1-3): Blessed is the man that feareth the Lord… Wealth and riches shall be in his house…

(Matthew 19:24): It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of God.

„Блажен е оня човек, който се бои от Господа … Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.“

„по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.“

 

7)

(John 10:30): I and my father are one.

(John 14:28): … I go unto the Father: for my Father is greater than I.

„Аз и Отец едно сме.“

„… отивам при Отца; защото Моят Отец е по-голям от Мене“

 • Реплики на Иисус.

 

8)

(Exodus 20:13): Thou shalt not kill

(Exodus 32:27): Thus saith the Lord God of Israel, Put every man his sword by his side… and slay every man his brother…


„Не убивай.“

„тъй говори Господ, Бог Израилев: турете всеки меча на бедрото си … и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си.“

 

9)

(Exodus 20:8): Remember the sabbath day to keep it holy.

(Isaiah 3:22 или 1:13): The new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with: it is iniquity.

„Помни съботния ден, за да го светиш;“

„новомесечия, съботи и празнични събрания не мога да търпя: беззаконие – и празнуване!“

 

10)

(Jeremiah 3:12): … for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever.

(Jeremiah 17:4): Ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever.


„Аз не ще излея върху вас Моя гняв; защото Аз съм милостив, казва Господ, – няма вечно да негодувам.“

„… вие разпалихте огъня на гнева Ми; той ще гори вечно.“

 

11)

(Ephesians 2:8-9): For by grace are ye saved through faith… not of works.

(James 2:24): Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.


„Защото по благодат сте спасени чрез вярата… не е от дела.“

„Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра.“

 

12)

(Numbers 23:19): God is not a man, that he should lie: neither the son of man, that he should repent.

(Exodus 32:14): And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people.

„Бог не е човек, та да лъже, нито е син човешки, та да се отмята.“

„И отмени Господ злочестината, за която каза, че ще стори на Своя народ.“

 • В превод, английският текст казва: „И Господ се отметна от…“

 

13)

(John 5:28-29): … the hour is coming, in which all that are in the graves shall hear his voice, and come forth…

(Job 7:9): As the cloud is consumed and vanisheth away: so he that goeth down to the grave shall come up no more.

„… защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат…“

„Разредява се облакът и изчезва; тъй слезлият в преизподнята не ще излезе“

 

14)

(Exodus 21:23-25): … thou shalt give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.

(Matthew 5:39): … resist not evil; but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

„ако пък стане повреда, нека даде живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено.“

„да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.“

 

15)

(Exodus 20:12): Honor thy father and mother.

(Luke 14:26): If any man come to me, and hate not his father and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

„Почитай баща си и майка си“

„ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик;“

 

16)

(Matthew 6:19): Lay not up for yourself treasures upon the earth…

(Proverbs 15:6): In the house of the righteous is much treasure…

„Не си събирайте съкровища на земята…“

„В къщата на праведника – обилни съкровища…“

 

17)

(Genesis 32:30): I have seen God face to face, and my life is preserved.

(John 1:18): No man hath seen God at any time.


„… видях Бога лице с лице, и се запази душата ми.“

„Бога никой никога не е видял.“

 

18)

(Ezekiel 18:20): The son shall not bear the iniquity of the father.

(Exodus 20:5 или Deuteromony 5:9): … I the lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation.

„син не ще понесе вината на баща…“

„Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до трето и четвърто поколение децата…“

 

19)

(Proverbs 3:13): Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

(Ecclesiastes 1:18): For in much wisdom is much grief; and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.

„Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум.“

„… защото, голяма мъдрост – голямо страдание, и който трупа познание, трупа тъга.“

 

20)

(Psalm 145:6): The Lord is good to all.

(Isaiah 45:7): I make peace and create evil. I the Lord do all these things.

– текстът е избирателно премахнат от българската версия

„… правя мир и причинявам бедствие. Аз, Господ, върша всичко това.“

 • Думата evil (англ. – зло) е заменена с бедствие.

 

21)

(Matthew 5:22): Whosoever shall say Thou fool, shall be in danger of hellfire.

(Matthew 23:17): Ye fools and blind.

„… а който пък каже: „безумнико“, виновен ще бъде за геената огнена.“

Иисус: „Вие, безумни и слепи…“

 • Предполагам, че следващата му реплика е била „Oh! Shit…“

 

22)

(Romans 3:23): For all have sinned.

(Job 1:1): There was a man… whose name was Job; and that man was perfect and upright.

„всички съгрешиха…“

„Имаше един човек … по име Иов; тоя човек беше непорочен, справедлив…“

 

23)

(2 Kings 8:26): Two and twenty years old was Ahaziah when he began to reign.

(2 Chronicles 22:2): Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign.

„Охозия беше на двайсет и две години, когато се възцари“

текстът е избирателно редактиран, за да съвпада с първия цитат

 

24)

(James 1:13): God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man.

(Genesis 22:1): And it came to pass after these things, that God did tempt Abraham.

„Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого“

„Подир тия събития Бог, изкушавайки Авраама, му рече…“

 

25)

(II Chronicles 7:16): For now have I chosen and sanctified this house that my name be there forever; and mine eyes and my heart shall be there perpetually.

(Acts 7:48): Howbeit the most high dwelleth not in temples made with hands.

„И сега Аз избрах и осветих тоя дом, та името Ми да бъде там довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там през всички дни.“

„Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове…“

 

26)

(Genesis 3:9,10): And the Lord called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid.

(John 5:37): Ye hath neither heard his voice, at any time, nor seen his shape.

„И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си? Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша…“

„А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели;“

27)

(Exodus 24: 9-11): Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel. And they saw the God of Israel… They saw God, and did eat and drink.

(I Timothy 6:16): Whom no man hath seen nor can see.

„После възлезе Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет Израилеви стареи, и видяха Бога Израилев (…) те видяха Бога, и ядоха и пиха.“

„(…) Когото никой от човеците не е видял, нито може да види.“

28)

(Proverbs 8:17): Those that seek me early shall find me.

(Proverbs 1:28): Then shall they call upon me but I will not answer; they shall seek me early, but shall not find me.

„(…) които ме търсят, ще ме намерят;“

„Тогава ще ме викат, и аз не ще чуя; от сутрин ще ме дирят, и не ще ме намерят.“

 • Тук отново се забелязва смислово изкривяване на оригиналния текст. Цитатът на английски се превежда като: „Тогава те ще ме викат, но аз няма да отговоря“

 

29)

(Leviticus 23:27): On the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement; it shall be a holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord.

(Jeremiah 7:22): For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offering or sacrifices.

„и на деветия (ден) от същия седми месец, в деня Очищение, имайте свещено събрание; смирявайте душите си и принасяйте жертва Господу“

„защото Аз не говорих на бащите ви и не им давах заповеди за всесъжения и жертви в оня ден, когато ги изведох из Египетската земя“

 

30)

(II Samuel 6:23): Therefore Michal, the daughter of Saul, had no child unto the day of her death.

(II Samuel 21:8): The five sons of Michal, the daughter of Saul.

„И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си.“

„(…) и петте синове на Мелхола, Саулова дъщеря (…)“

 

31)

(II Samuel 24:1): And the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel.

(I Chronicles 21:1): And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.

„Гневът Господен пак се разпали против израилтяните и подбуди между тях Давида да рече: иди, преброй Израиля и Иуда.“

„Подигна се сатана против Израиля и подбуди Давида да преброи израилтяните.“

 

32)

(Exodus 3:21,22): When ye go, ye shall not go empty; but every woman shall borrow of her neighbor, and of her that sojourneth in her house, jewels of silver and jewels of gold, and raiment; and ye shall put them on your sons and upon your daughters; and ye shall spoil the Egyptians.

(Leviticus 19:13): Thou shalt not defraud thy neighbor, nether rob him.

„и кога тръгнете, ще тръгнете не с празни ръце: всяка жена ще измоли от съседката си и от съжителката си сребърни и златни неща и дрехи, и вие ще премените с тях синовете и дъщерите си и ще оберете египтяни.“

„Не притеснявай ближния си и не бъди грабител.“

 

33)

(Leviticus 1:9): And the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the Lord.

(Jeremiah 7(6):20): Your burnt offering are not acceptable, nor your sacrifices sweet unto me.

„и свещеникът да изгори всичко върху жертвеника: това е всесъжение, жертва, благоухание, приятно Господу.“

„Вашите всесъжения не са Ми угодни, и вашите жертви не са Ми приятни.“

 

34)

(Deuteronomy 5:7,9): Thou shalt have none other gods before me; You shall not bow down to them or worship them; for I, the LORD your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me…

(Deuteronomy 24:16): Parents are not to be put to death for their children, nor children put to death for their parents; each will die for their own sin.

„Да нямаш други богове освен Мене; да не им се кланяш нито да им служиш; защото Аз Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят,“

„Бащите да се не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.“

 • Наказанието за почитането на друг бог е умъртвяване. Повече информация можете да намерите в Убийства. Забелязва се и смислова промяна, при която е променен изразът: „наказващ децата за греховете на родителите им“.  

 

Материалът е в процес на развитие и ще бъдат добавяни нови открити противоречия. Ако знаете за такива, може да използвате формата за контакт, за да съобщите за тях.


13 отговора на “Свободни съчинения”

 1. Аватарът на userbgnz
  userbgnz

  Наистина се чудя как едно всемогъщо и перфектно същество има човешки недостатъци. Че той изпитва всички човешки пороци и то в чудовищен размер.
  Подобни неща ме шашнаха и в гръцката митология.
  Да, ние сме подобие, само че той е оригинала! Значи хем ни обича, но хем ще ни смаже, ако го подразним! Той не обичал страданието, но се явява най-жестокия мъчител! Имаме свободна воля, не искал да вярваме в него, защото трябва, а сами да го искаме…..
  Да, ама ще горим вечно в Ада, ако го направим! А може и преди това, ако му кипне…. Това не е ли пародия ?! Аз един милостив Бог не си го представям толкова жесток, не си го представям така.

 2. Аватарът на Знанието
  Знанието

  А не може ли просто този уж всесилен Бог да ги изклю4и(да им спре тока-дъхът-мозъ4ните вълни)като филмът Матрицата а си пада по жестокостите и болката?Нима някой може нещо да му направи като е ве4ен-би ли се засегнало от мнението на някакви мравки някакво Всесилно същесво-би следвало не!Зна4и е толкова вcесилно щом се засяга обижда цупи и т.н

 3. Аватарът на мария
  мария

  „Определено не и за да осъждат хора, имащи собствено мнение. Е, има и такива случаи, но тогава заприличват именно на този „бог““. Добре де-успокой се бе, земните съдилища не се интересуват от твоето мнение. Щом си харесваш мнението си-харесвай си го… Какво обаче правиш когато времето ти на земята изтече и се изправиш пред Бога??????? ТАм вече ти ще отговаряш пред Него за мнението си!!! Това е. Така че -подготвяй се за паметната си среща с Него!!!! Разбра ли бе!!!!!!!

  1. Аватарът на Знанието
   Знанието

   Лейди Мария направо като ви 4ета имам 4увството 4е сте готова да набиете всеки не съгласен с вас и се 4увствам всякаш всеки момент ще ме събле4ете 4исто гол и ще ми направите задника 4ервен с някоя дъска!Защо е този агресивен дух-всякаш сте самият Бог който не може да търпи атеистите!Апропо жените ги имам за принцеси и за по готиният пол-жена не бих ударил не бих и се озъбил-(предпо4итам да ме нашамари а аз ще й целуна ръката защото епринцеса голяма -бивше мило малко моми4енце)Те -жените са майките на този свят -животът идва от тях!Нищо ли4но но сте ми странна -малко пове4е мил дамски дух ще ви отива пове4е-дамската психика е красива когато е мила а не войствена-мъжко подобна!Не искам да ви съдя -ако съм ви ядосал заплашете ме ще ми събуете гащите и хвърлите един бой може пък и да ви олекне!Ще го приема на майтап!Никой не е оборил и до днес интелигентните аргументи на противниците на Библията(които не е задължително да са еволуционисти-аз не съм еволуционист и знам 4е сме създадени но не от вашият небог)Както никой и до дне с не е обяснил защо нито 1 християнин не възкресил нито 1 мъртвец(а е обещано от Христос!!)Както и защо никой християнин не е направил 4удо нито със сиамски близнак или хермафродит нито се е 4уло Бог да е сменил 4удодейно расата(цвета на кожата) на някой!Защо вяра ни нямат-вси4ките ли?Надали!Хайде със здраве лейди аз съм друг 4овек не ознези които нападате и съм тоталният кошмар за религиите на всяко ниво_целият ми живот е премнал в мислене и трупане на познания а и съм доста умен 4овек и винаг ама винаги християните не могат да ми оборят нито 1 мой аргумент и просто млъкват!аз съм нещо като Нео(царят) в тази област по всякакъв на4ин релиогията(библията) си й разбивам фалшвата матрица от лъжи!

  2. Аватарът на тино
   тино

   хахахахахахахахааааааа

 4. Аватарът на мария
  мария

  Ето още една задачка- да се поразровиш в Медицинските книги та да поразбереш, аджеба какво означава думата „шизофрения“ . Тогава ела-да продължим разговора.

 5. Аватарът на мария
  мария

  Я кажи, да те попитам един ЕЛЕМЕНТАРЕН ВЪПРОС: Защо има затвори? Защо има Органи на Реда? ЗАщо изобщо има Съд и Прокуратура?

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Определено не и за да осъждат хора, имащи собствено мнение. Е, има и такива случаи, но тогава заприличват именно на този „бог“.

 6. Аватарът на мария
  мария

  Ако един полицай гони някакъв мошеник, има ли право да използва оръжието???? Ти си много глупавичък, „авторе“….

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Не и ако този „мошеник“ е просто човек, който не споделя идеите на полицая. Тогава се нарича „полицейско насилие“ и полицаят обикновено влиза в затвора.

 7. Аватарът на mariq
  mariq

  ….Чакай малко!!! Я погледни себе си!!!! Никога ли не си изпадал в противоречия? Или накрая се изкара по-велик от Господ!!!!!

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   След като този бог е всемогъщ и безгрешен, как така изпада в противоречия? Няма логика в това. Или този бог е шизофреник?

  2. Аватарът на мария
   мария

   …..АМи че много ясно, че е Шизофреник!!!!! ДОБРО УТРО…..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *