Начало

Този сайт е създаден с цел да разпространи грозната истина относно библията, християнството и институционализираната религия, като цяло. Прекалено дълго време свещеници и проповедници игнорират криминалните деяния, които библията промотира. Така нареченият “Бог” от библията прави така, че Осама Бин Ладен да изглежда като малко момче – скаут. Този Бог, според библията, е директно отговорен за много масови убийства, изнасилвания, грабежи, робства и малтретиране на деца, да не говорим за убийствата на неродени и новородени.

В сайта постоянно се добавят нови материали. Включени са референции към цитати от библията, които може да проверите и сами. Използвани са цитати на английски, тъй като българските преводи са умишлено манипулирани, а цели пасажи са напълно пропуснати, за да прикрият насилието и жестокостта, които се съдържат в текстовете. Въпреки това, към всеки откъс на английски е добавена и версията му на български. Възможно е да има разминавания в номерацията на английската и българската версия. Ако имате критики или препоръки към съдържанието и сайта, можете да ги изпратите чрез страницата ни за контакт.

Удивително е колко пъти този Бог заповядва убийствата на невинни хора, дори след като в 10-те заповеди се казва “Не убивай”. Например, Бог убива 70 000 невинни човека, защото Давид е наредил преброяване на населението:

Английска версия:

„Yahweh spoke to Gad, David’s seer, saying, Go and speak to David, saying, Thus says Yahweh, I offer you three things: choose you one of them, that I may do it to you.  So Gad came to David, and said to him, Thus says Yahweh, Take which you will:  either three years of famine; or three months to be consumed before your foes, while the sword of your enemies overtakes you; or else three days the sword of Yahweh, even pestilence in the land, and the angel of Yahweh destroying throughout all the borders of Israel.  Now therefore consider what answer I shall return to him who sent me.  David said to Gad, I am in a great strait: let me fall, I pray, into the hand of Yahweh; for very great are his mercies: and let me not fall into the hand of man.  So Yahweh sent a pestilence on Israel; and there fell of Israel seventy thousand men.“

(1 Chronicles 21:9-14 WEB)

Българска версия:

„И говори Господ на Гада, ясновидец Давидов, и рече: иди и кажи на Давида: тъй говори Господ: три наказания ти предлагам; избери си едно от тях, и Аз ще го пратя върху ти. Дойде Гад при Давида и му каза: тъй говори Господ: избери си: или три години глад, или три месеца да бъдеш преследван от твоите неприятели, и мечът на твоите врагове да се допира до тебе; или три дни меч Господен и мор по земята и Ангел Господен да погубва по всички предели на Израиля. И тъй, виж, какво да отговоря на Оногова, Който ме е пратил с тия думи. Давид отговори на Гада: много ми е мъчно, ала нека по-добре падна в ръцете на Господа, защото милосърдието Му е твърде голямо, – само да не падна в ръце човешки. И проводи Господ мор на Израиля, и умряха седемдесет хиляди души израилтяни.“

Бог също нарежда унищожаването на 60 града, за да могат израилтяните да живеят там. Нарежда убиването на всички мъже, жени и деца от всеки град и плячкосването на всички ценности:

Английска версия:

“Next we headed for the land of Bashan, where King Og and his army attacked us at Edrei.  But the LORD told me, ‘Do not be afraid of him, for I have given you victory over Og and his army, giving you his entire land.  Treat him just as you treated King Sihon of the Amorites, who ruled in Heshbon.’  So the LORD our God handed King Og and all his people over to us, and we killed them all.  We conquered all sixty of his towns, the entire Argob region in his kingdom of Bashan.  These were all fortified cities with high walls and barred gates.  We also took many unwalled villages at the same time.  We completely destroyed the kingdom of Bashan, just as we had destroyed King Sihon of Heshbon. We destroyed all the people in every town we conquered – men, women, and children alike.  But we kept all the livestock for ourselves and took plunder from all the towns.”

(Deuteronomy 3:1-7 NLT)

Българска версия:

„И обърнахме се оттам и вървяхме към Васан, и излезе на бой срещу нас васанският цар Ог с целия си народ, при Едрея. И рече ми Господ: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръката ти него и целия му народ и цялата му земя, и ти ще сториш с него тъй, както стори с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон. И Господ, Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив. Тогава превзехме всичките му градове, та не остана град, който да не бяхме превзели от тях: шейсет града, цялата област Аргов, царството на Ога васански. Всички тия градове бяха укрепени с високи стени, порти и заворници, освен твърде многото неукрепени градове. И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата; а всичкия добитък и плячките от градовете разграбихме.“

Нарежда друга атака и убиването на “всички живи същества в града: мъже и жени, млади и стари, а също и воловете, овцете и магаретата”:

Английска версия:

„When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it.  They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“

(Joshua 6:20-21 NLT)

Българска версия:

„Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града.И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

В Judges 21:10-24 NLT заповядва убийството на всички хора от Явис-галаад, освен на девствените момичета, които са отвлечени за да бъдат изнасилени и насила омъжени:

Английска версия:

“So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children.  “This is what you are to do,” they said. “Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.”  Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.”
“The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives.  But there were not enough women for all of them.  The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel.  So the Israelite leaders asked, “How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead?  There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever.  But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.”
“Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem.  They told the men of Benjamin who still needed wives, “Go and hide in the vineyards.  When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife!  And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding.  Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.’”  So the men of Benjamin did as they were told.  They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance.  Then they rebuilt their towns and lived in them.  So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.”

(Judges 21:10-24 NLT)

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Когато искали още девици, Бог им казал да се скрият до пътя и когато видят момиче, което харесат, да я отвлекат, да я изнасилят и да я направят своя жена! Почти във всяка втора страница от Стария завет, Бог убива някого! В 2 Kings 10:18-27 NLT Бог заповядва убийството на всички, почитащи друг бог в тяхната собствена църква:

Английска версия:

“Then Jehu called a meeting of all the people of the city and said to them, “Ahab hardly worshiped Baal at all compared to the way I will worship him! Summon all the prophets and worshipers of Baal, and call together all his priests. See to it that every one of them comes, for I am going to offer a great sacrifice to Baal. Any of Baal’s worshipers who fail to come will be put to death.” But Jehu’s plan was to destroy all the worshipers of Baal. Then Jehu ordered, “Prepare a solemn assembly to worship Baal!” So they did. He sent messengers throughout all Israel summoning those who worshiped Baal. They all came and filled the temple of Baal from one end to the other. And Jehu instructed the keeper of the wardrobe, “Be sure that every worshiper of Baal wears one of these robes.” So robes were given to them”
“Then Jehu went into the temple of Baal with Jehonadab son of Recab. Jehu said to the worshipers of Baal, “Make sure that only those who worship Baal are here. Don’t let anyone in who worships the LORD!” So they were all inside the temple to offer sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had surrounded the building with eighty of his men and had warned them, “If you let anyone escape, you will pay for it with your own life.”
“As soon as Jehu had finished sacrificing the burnt offering, he commanded his guards and officers, “Go in and kill all of them. Don’t let a single one escape!” So they killed them all with their swords, and the guards and officers dragged their bodies outside. Then Jehu’s men went into the fortress of the temple of Baal. They dragged out the sacred pillar used in the worship of Baal and destroyed it. They broke down the sacred pillar of Baal and wrecked the temple of Baal, converting it into a public toilet. That is what it is used for to this day.”

(2 Kings 10:18-27 NLT)

Българска версия:

„Тогава Ииуй събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуй ще му служи повече. Затова, свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и всичките му свещеници, – никой да не отсъствува, защото ще принеса голяма жертва Ваалу. А всеки, който не дойде, няма да остане жив. Ииуй правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители. И каза Ииуй: наредете празничен събор за Ваала. И прогласиха събор. Тогава Ииуй прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде; и влязоха в дома на Ваала, и Вааловият дом се напълни открай докрай. И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди. Ииуй влезе с Рихавовия син Ионадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители. И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения. А Ииуй постави извън дома осемдесет души и каза: душата на оногова, от когото се избави някой от людете, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се. Когато всесъжението бе извършено, Ииуй каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците, и отидоха в града, дето беше Вааловото капище, изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори доднес.“

В общи линии, Бог директно убива 371 186 човека и заповядва убийствата на още 1 862 265 души. Богът от библията също така покровителства робството, включително продажбата на собствената ти дъщеря за секс робиня:

Английска версия:

„When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are.  If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again.  But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her.  And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter.  If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife.  If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

(Exodus 21:7-11 NLT)

Българска версия:

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

…малтретиране на деца:

Английска версия:

“At that time the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he went throughout the land of Gilead and Manasseh, including Mizpah in Gilead, and led an army against the Ammonites.  And Jephthah made a vow to the LORD. He said, “If you give me victory over the Ammonites, I will give to the LORD the first thing coming out of my house to greet me when I return in triumph.  I will sacrifice it as a burnt offering.”
“So Jephthah led his army against the Ammonites, and the LORD gave him victory.  He thoroughly defeated the Ammonites from Aroer to an area near Minnith – twenty towns – and as far away as Abel-keramim. Thus Israel subdued the Ammonites.  When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter – his only child – ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy.  When he saw her, he tore his clothes in anguish.  “My daughter!” he cried out.  “My heart is breaking!  What a tragedy that you came out to greet me. For I have made a vow to the LORD and cannot take it back.”  And she said, “Father, you have made a promise to the LORD.  You must do to me what you have promised, for the LORD has given you a great victory over your enemies, the Ammonites.  But first let me go up and roam in the hills and weep with my friends for two months, because I will die a virgin.”  “You may go,” Jephthah said. And he let her go away for two months.  She and her friends went into the hills and wept because she would never have children.  When she returned home, her father kept his vow, and she died a virgin.  So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for four days each year to lament the fate of Jephthah’s daughter.”

Judges 11:29-40

Българска версия:

„И върху Иефтая беше Дух Господен, и той премина Галаад и Манасия, премина Масифа Галаадска, и от Масифа Галаадска отиде при амонитци. И даде Иефтай оброк на Господа, като каза: ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение. И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и им нанесе твърде голямо поражение, от Ароер до Минит, в двайсет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви. И дойде Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излиза насреща му с тимпани и хора’: тя му беше едничка; той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих (за тебе) устата си пред Господа и не мога да се отрека. Тя му каза: татко! ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци. И каза на баща си: направи ми само ето що: пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки. Той каза: иди. И я пусна за два месеца. Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаадеца Иефтая, четири дена всяка година.“

Английска версия:

„Anyone who is captured will be run through with a sword.  Their little children will be dashed to death right before their eyes.  Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes.  For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off.  The attacking armies will shoot down the young people with arrows.  They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“

(Isaiah 13:15-18 NLT)

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

…и удряне на бебета в скали:

Английска версия:

“The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.”

(Hosea 13:16 NLT)

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Английска версия:

“Happy those who seize your children and smash them against a rock.”

Psalms 137:9 NAB

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.
Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

Английска версия:

“For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

(Matthew 19:12 ASV)

Българска версия:

„защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат оная работа.

Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:

Английска версия:

“It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.”

(Luke 16:17 NAB)

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Има още много цитати по тази тема в частта от сайта, отделена специално за Стария завет. Знам, че повечето християни вярват, че Бог е добър и обичащ и че иска от хората да вършат добрини. Вярвам, че повечето хора искат да вършат добри неща и да не са неморални. Също вярвам, че много християни не са чели библията или ако са – това са били отделни пасажи в някоя църква. Разбираемо е, тъй като библията е трудна за четене, поради архаичния си език и неясните връзки. Също така много свещеници и проповедници не обичат да четат определени пасажи от нея, защото не съдържат така проповядваната любов, а омраза. За съжаление, всичко това се отнася и за ислямския коран, и за еврейската тора. И трите имат доста сходно съдържание, различаващо се основно в акцентите, но не и в историята, която разказват. Тората в действителност е Старият завет от библията.
Ако следвате линковете отдясно, ще имате възможността да научите всички гадории от Библията, които удобно се премълчават. Съдържанието в този сайт (https://anti-bible.com) може да бъде свободно цитирано и/или копирано. Ако искате да подкрепите авторите и сайта, моля посочете и източника на материалите или използвайте бутоните за споделяне на статиите.


190 отговора на “Начало”

 1. Аватарът на ани
  ани

  Христо значи Исус е пътят? А как да разбираме тези думи на твоя спасител от Лука 19: 27. „а ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен.“ Този път ли следваш? Както се казва човек може да разбере и приеме само това което е единосъщностно с него. Християнството е най-варварската религия, която е сексистка, хомофобска, дискриминативна, оправдаваща робството. Но има и хора и с такива ценности. Все пак и Хитлер имаше последователи.

  1. Аватарът на ANTI :Anti-Bible
   ANTI :Anti-Bible

   АНИЧКА виш какво сега какво има да разбираш от този стих много ясно е казано че Христос е спасението и вечната жертва и всеки който повярва в него ще бъде спасен така че какво друго остава за човека освен или да приеме това спасение или да избере смъртта
   БОГ Е ЛЮБОВ каквато не можем да разберем с нашите плътски кратунки
   най добре се моли Бог да ти се открие и да ти отвори очите

  2. Аватарът на Стенли

   Скъпа Ани,
   винаги съм се чудил защо хората не съдят за убийство на част от човека лекарят, който отрязва болния му крайник, но съдят Бога – Който дава живот на хората – когато те го използват (живота) недостойно и Той си го вземе обратно. Нима Вие не бихте взели нож от ръцете на децата си, ако те започнат да колят съучениците си вместо да си отрежат хляб? Кое според вас е варварско? Двете световни и хилядите локални войни за последното столетие или „Не убивай!“; „Не правете на другите това, което не искате да направят на вас!“; „Обичайте ближните си и молете се за ония, които ви гонят!“. В този сайт се използват текстове извадени от контекста и се правят разсъждания без да се вземе предвид обстановката във вселената в духовен аспект по времето, когато те са били актуални. Глупаво е да сме дотам късогледи, че погледа ни да не стига отвъд оградата ни. Ние сме пътници в една лодка и ако някой пробива дупка в дъното й, това е проблем на всички пасажери. Във вселената има проблем. Опетнено е Божието име – хармонията и съвършенството са нарушени. За щастие имаме велик Бог, който е имал готов план още преди възникването на проблема. Този план се изпълнява вече 6000 години и включва смъртта на Бога за три дни и възкресението Му. Не ви ли респектира факта, че Онзи, Който сътвори вселената се наложи да стане човек и да бъде убит по особено жесток начин от тези за които умря? Малка ли ви се струва гаврата тогава с Него, та Го разпъвате отново днес? Съветвам ви да изгледате филма „Страсти Христови“, като вземете предвид, че той не представя жестокостта проявена тогава в цялата й пълнота, твърде нежен е, ако мога така да се изразя.
   Всичките ви обвинения по адрес на християнството са предизвикани от непознаването му. Захванете се с изучаване на Библията, която не е толкова лесна за разбиране книга, както някои си мислят и коментират първосигнално и едва след няколко години труд, като не пропускате през цялото време да се молите Бог да ви благослови в опознаването Му, ще имате основание да изкажете мнение. И убеден съм тогава то няма да се различава от моето. Желая ви успех!

   P.S. Библията е непроменена във времето свещена книга. Бог в милостта Си я е опазил за да можем днес да узнаем истината. Тя не спестява нищо. Ако беше „пипана“ би представила сладникав бог който изпълнява желания, за да се увеличават „вярващите“ и да печели църквата. И е нормално след като не Го познавате да ви се стори, че Бог е жесток и отблъскващ. Любовта идва с опознаването и осъзнаването на истината за реалността.

  3. Аватарът на Мимка
   Мимка

   В Лука 19:12 до Лука 27:12 Исус казва притча. Това , което цитирате, го казва царят в притчата.
   Четете първо. Не вадете отделни фрагменти, защото се променя смисъла.

 2. Аватарът на Христо Панов
  Христо Панов

  Господа , надявам се Бог да се смили над грешните ви души и да ви прости това , че хулите единственият наш Баща и Господар !!!
  Понеже видное сте неграмотни и не забелязвате огромната разлика между Старият и Новият Завет .
  Слепи сте защото Сатана владее сърцата ви .Само чрез Иисус Христос можем да получим опрощение на греховете си и да получим вечен живот !
  Моля нехулете Създателя , този който е дал живот на грешните ви тела.
  Бог дава живота и тъй като Той е свят и Живота е свят ,а вие грешни люде ползвате същият този живот , но какво ще правите когато Той един ден си го вземе обратно ?
  Нима вие , които сте грешни ненаказвате децата си когато сгрешат ?
  Покайте се и прави правете пътеките на Господа защото всички сме грешни и немощни и затова се разболяваме и умираме. Но тъй като Нашият Небесен Баща ни обича , ни дава възможност отново да заемем мястото , което ни е отредил от сътворението.
  Опитайте се да правите разлика между църквата и това , на което ни учи нашият Господ Иисус Христос за Нашият Небесен Отец !!!
  Ние нямаме нужда от посредник зада общуваме с Бог , затова църквата нение нужна , нито поповете и свещенниците , а трябва само да следваме Иисус Христос , защото той е Пътят , Истината и Животът !!!

  1. Аватарът на Христо
   Христо

   От коментара се вижда кой е неграмотен.

 3. Аватарът на Истината
  Истината

  Вие смятата, че не-интелигентното („природата“) е породило интелигентното (ДНК)? Чрез 10 на степен 41000 опита? При което за всеки опит са били нужни стотици (поне?) години? Явно не сте гледали внимателно филма или ви е необходим превод от английски?
  Живота е възникнал в един миг (две минути сравнени с 24 часа (ако приемем 3,5 милиарда години за 24 часа)). Такива са доказателствата от разкопките досега. Това е невъзможно според еволюционната теория.
  Освен това има части от живата клетка, които са „неразглобяеми“, сиреч която и част да премахнем от тези механизми, механизмът като цяло спира да функционира. Което е пряко доказателство, че тези механизми не са създадени постепенно (чрез еволюция), а имат интелигентен произход.
  Кой е интелигентния създател на живата клетка?
  Може да отхвърляте Библията, защото е опорочена от преписвачи и фалшификации, но не можете да отхвърлите Създателя, защото Неговата книга сме всички ние и всичко живо, и чрез неподправения живот (без генни модификации) Той ни изпраща посланията си без посредници.

  Отново повтарям: Спрете да четете Библията с идеята, че същият Създател я е писал и помислете, кой би имал интерес да фалшифицира тази книга, защото Истината вече я научаваме от друг източник – живите организми, а в тях и в скритите досега части от кода на ДНК има само откъслечни съвпадения със сегашната Библия, което подкрепя тезата ми за фалшифицирането на Писанието от преписвачите му.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Т.е. да разбираме, че щом в сравнително кратък период са се появили голяма част от организмите (милиарди години, след като вече е имало по-опростени такива), то отново автоматично трябва да заключим, че вместо да задълбаем в темата и да видим, какво е породило такъв рязък скок, на базата на някакви фактори, които са съществували през Камбрия, трябва да кажем отново „бог го е направил“. Еволюцията не работи „плавно“. Еволюцията работи на резки скокове, когато бъдат прескочени определени прагове. Преминаването им отключва нова възможност, която може да е способна да създаде голямо разнообразие от организми, в подходящата среда. Какви са възможните причини за експлозията? 1. Преминаване на праг на сложност на организмите (това, което споменах по-горе); 2. Рязкото увеличаване на калция в океаните, поради изригвания по дъната им, който е помогнал за изграждането на скелетна структура; 3. Образуване на озонов слой (смята се, че е съществувал тогава, а това би спомогнало на сложните организми извън водата); 4. Наличие на кислород (цианобактериите плавно са увеличавали количеството му, но той е реагирал бързо с минералите в скалите. При прескачане на определен праг, вече е можел да се натрупва, което е спомогнало за живота). Въпреки че вероятно е комбинация от различни събития, последното вече е показвало на какво е способно още преди Камбрийния период, при рязкото увеличаване на разнообразието от еукариоти. Възможно е да има и още причини. Еволюцията понякога се развива на принципа на „ефекта на пеперудата“ – малка мутация на точното място и в точното време може да преобрази в голяма степен живота на планетата. Това е моментът, който масата теисти не могат/искат да разберат. Не системата е създадена така „от бог“ и затова изглежда интелигентна, а частите на системата са се развивали и продължават да се развиват в контекста на това, което вече съществува – те се настройват към средата, напасват се към това, което ги заобикаля, защото самото напасване към средата дава най-добри шансове за оцеляване – естествен подбор.

  2. Аватарът на Пламен
   Пламен

   Точно многото фалшификации на Библията доказват безценната и духовна стойност.
   Корана,Бхагавадгита,Попол вух,Урантия и други свещени книги не се фалшифицират обаче.Защо ли?
   Може и сами да си отговорите предполагам.

 4. Аватарът на Истината
  Истината

  А ето и НАУЧНИ доказателства за Създателя на всичко: https://www.youtube.com/watch?v=56IjrcsAtUE

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Това не са „научни доказателства“, а спекулации с нещата, които още не са открити от науката. Когато някой стигне до нещо, което науката още не е открила или обяснила, и каже „значи бог го е направил“, то той заявява „не искам да разбера какво е това, защото ми е по-лесно да кажа, че е бог“. Направи ми забавно впечатление историята, с която се заложи посоката на повествованието в клипа – жената на журналиста станала християнка и се почувствала по-добре… Oh, come on! Всеки човек със слаба психика ще се почувства по-добре, когато му разказват успокояващи истории. Само че тези истории се наричат приказки и се четат на децата преди лягане, а не се разпространяват като идеологии, които да определят какво може и какво не може, и как е изградена вселената.

 5. Аватарът на Истината
  Истината

  1. – Зад Библията в настоящия й вид стоят идеи за заблуда на народите, но има и зрънца Истина, които лъсват за посветения. (Който се е посветил в търсене на Истината.)
  2. – Постоянен закон: Количествените натрупвания на Материя (Енергия) водят до скокообразно (квантово) изменение във физичните качества (параметри) на струпването от материя.
  3. – Доказателства за липса на еволюционен процес има много. Едно от тях е наличието на рационализъм и специфика в заобикалящия ни жив свят. Вижте научни доказателства link.


  Merged:

  Препратката по-горе ми се получи само на последната точка, за което се извинявам. Освен това запбравих да упомена коя част от филмчето съдържа най-силните доказателства: След 50-тата минута, 54-та, 56-та, 1:04:00.
  Мога да препоръчам и link
  както и link

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   1. Тук сме на едно мнение, като изключим смисъла, в който ползвате думата „Истина“ (той предполага статичност и неизменчивост във вселената, което очевидно не е така)
   2. Дайте пример, който демонстрира този постоянен закон.
   3. В клипа не се виждат доказателства, а предположения. От човешка гледна точка изглежда, че организмите (и в частност молекулите) са създадени интелигентно. Ако премахнем субективната човешка интерпретация – организмите (и молекулите) РАЗВИВАТ интелигентност, чрез постоянна обратна връзка от средата. В този смисъл – бели мечки се срещат в полярните райони и тяхната бяла козина не е създадена нарочно такава, а чрез случайни мутации (причина за които е често е слънчевата радиация). След раждането на няколко такива индивида, те биват облагодетелствани, поради по-доброто си прикритие, което спомага размножаването им. Условията на живот определят до голяма степен кои от мутациите ще бъде „одобрени“ и кои „отхвърлени“.

   Колкото до клиповете – всеки има право да изказва мнение. Пак повтарям, че това, че науката не е открила всичко, не означава, че „бог го е създал“, да не говорим за вече смехотворното твърдение, че това е точно християнският бог, който е най-обикновено племенно божество, на което са приписани всички тези качества (създател на света, вечен, всемогъщ и т.н.), поради нуждата на едно племе от идеология, която да го държи обединено срещу враговете му.

  2. Аватарът на Lazy_666

   Само към точка 1.

   1. – Зад Библията в настоящия й вид стоят идеи за заблуда на народите, но има и зрънца Истина, които лъсват за посветения. (Който се е посветил в търсене на Истината.)

   То и в изпражненията понякога се намира царевичмо зрънца, но определено има и по-добри места да си я набавяме.

 6. Аватарът на Лина
  Лина

  Анти-Библия, искам да изразя искреното си удовлетворение от сайта и от непреклонността да обяснявате аргументирано на „промитите мозъци“ реалността, а това е изключително трудно и най-вече неблагодарно дело, затова и доста сме онези, които махаме с ръка и оставяме овцеподобните да си лежат в кашата на заблудите им. Това обаче е лошо, т.к. много голяма част от същите „промити мозъци“ са агресивни и никак не наблягат на постулатите, призоваващи към търпимост, които иначе разпалено проповядват, а напротив, облягат се най-вече на онези, които директно тласкат към и оправдават насилието спрямо различните от тях. Съвсем случайно попаднах на линка към сайта и благодаря на коментатора, който го публикува. Удоволствие сте за мислещите хора, има нужда от алтернатива срещу опитите да се налагат митологизираните простотии на „овцете” и „пастирите”. Имаше време, когато си бяха поналегнали парцалите и бяха значително по-кротки, но по старата традиция „Пусни го под одъра, за да се качи на ….главата ти” взеха да си показват все по-нагло рогата. Затова, пак ще повторя, изключително се радвам, че ви има, че ви открих и пожелавам да сте все така мотивирано упорити. Признавам, аз нямам нужната мотивация и необходимата последователност, за да коригирам зрението на доброволни слепци.

 7. Аватарът на Bubba

  От няколко дни съм в Малайзия и като място, на което може да се сблъскаш с много религии, ето една петъчно-религиозна размисъл (от преди няколко дена, под звуците на виещия вече час духовник от съседната джамия…)
  Та:
  – Защо няма нито един нехристиянин обладан от християнски демони, които екзорсистите гонят?
  – А защо няма нито един християнин, обладан от индийски/китайски/японски или каквото и да е било зло нехристиянско (изключваме филмите за Мумията и Константин)

  От където ми идва въпроса. Аз като неверник/атеист, се оправям явно и без божия помощ. Но значи ли това, че съм защитен и от всякакви различни зли и гадни подли демони и гадове от всички религии?!

  Знам, лаишко мислене, но аз съм дете на двама инженери, расъл (гордо) в материален/логичен/научен/математически свят в който няма никакво място за божии работи. Всъщност, библията за мен свърши в момента, когато първите хора Адам и Ева са имали двама сина, и единия е убил другия :).

  Заради работата ми се налага да пътувам много, по много различни страни, за по много време, в което мога да получа доста наблюдения върху хората, поведението им и религиите. Еми честно да ви кажа, преди бях просто атеист, сега съм ужасяващо отвратен от всякакви религии. Скоро ходих да гледам и нашумелите филми за Ной, и за изгонването на евреите от Египет…

  Поздравления за сайта! Хубаво е човек да знае, че не е сам в безбожието си 🙂 Да живее науката! 🙂

 8. Аватарът на Истината
  Истината

  „Парадоксът” на Вярата
  Има множество доказателства и факти, които потвърждават Бог като Единен Разум стоящ зад и в Сътворението, НО докато конкретният човек не възприеме Бог със сърцето си и това, че Той съществува и винаги е съществувал и ще съществува, т.е. докато конкретният човек не ПОВЯРВА в Бог, този човек не може да възприеме силата на фактите и доказателствата.
  По същият начин с фактите и доказателствата работят и научните изследователи. Те започват да ДОПУСКАТ различни варианти и проверяват как фактите се вписват в допускането: „Да допуснем, че ….., тогава ….. (и се изреждат фактите един след друг, като за всеки от тях се уточнява дали и как потвърждава допускането).
  Всъщност парадокс тук няма, тъй като човешкият мозък е така устроен, че в каквото вярваме, такива „факти” или ФАКТИ „откриваме” или ОТКРИВАМЕ около нас „потвърждаващи” или ПОТВЪРЖДАВАЩИ нашата „вяра” или ВЯРА.
  За да отличим ИСТИНАТА от привидното, трябва да ДОПУСНЕМ, че има Бог, който обаче ни е оставил тук на Земята СВОБОДНИЯТ ИЗБОР дали искаме да сме Негови и да живеем в Пътя на Правдата или не. За съжаление, събитията по Земята показват, че мнозина нехаят за Правдата, а някои даже се опитват да заблудят народите.
  Допускането, че има Бог води до извода, че има СМИСЪЛ (С+МИСЪЛ, ПРО-МИСЪЛ) в съществуването и живота на човеците на Земята; че има смисъл в наличието на ИЗБОР (да вярваме или не в Бог). Какъв е СМИСЪЛЪТ? Нека разсъждаваме: Човекът е най-висшето същество, следователно, ако има Бог, който го е създал, то Той би искал най-доброто за своето най-добро творение и е напълно естествено да му направи Райска градина, в която да живее и където свободно да общува с други същества, за да се развива ментално, и не го лишава от СВОБОДНИЯ ИЗБОР при навършване на „ментално пълнолетие”. Това последното като извод говори, че Бог като един мъдър родител оставя отрочето си да се развива самостоятелно след определено време, за да не ограничава развитието му и свободата му. Истинската любов, която Той очаква от нас, е възможна само, ако СВОБОДНО изберем да обичаме.
  Но човеците са смъртни, а Бог е безсмъртен. Тогава? За какво развитие и за каква свобода говорим? Налага се извода, че след смъртта на тялото животът продължава в друга форма – вечна. И има факти потвърждаващи това.
  Сега да поразсъждаваме върху смъртта на тялото, която е най-големия страх на мнозинството от човеците. Защо хората се страхуват от смъртта? Особено в светлината на фактите, доказващи, че след това животът продължава в друга форма?! – Защото на клетъчно-генетично ниво е заложено в човешкото тяло Кой е нашият Създател, защо ни е създал и какъв ИЗБОР трябва да направим тук в тленното си тяло на Земята. (Има доказателства, че в части от генома ни са записани цели изречения от Божествения ни Създател). И в зависимост от индивидуалният ни ИЗБОР ще протече следващата фаза на живот на индивида (душата) – вечността. Страхът идва от факта, че повечето хора не знаят (съзнателно), а само подсъзнателно Божествените закони, по които да живеят и „чувстват”, че вечността след живота в тяло няма да бъде приятно изкарване… И от друга страна – вярващите в Бог и следващи Божествените закони не се страхуват от физическата смърт, защото знаят, че вечният живот за тяхната душа ще бъде блажен.
  Логиката подсказва, че Бог, който е вечен е създал творение вечно, а „животът” в тленното тяло е само едно от проявленията на Божествената воля да имаме пълна свобода на избора си! След което, тези, които обичат Отца си и са избрали Него, отиват при Него и получават Неговата обич, а тези, които искат да са самостоятелни и смятат, че всичко са постигнали сами – остават сами. Вечно.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   От коментара Ви излиза, че ако „обичаме християнския Бог“, той също ще ни обича, а тези, които мислят, че той не съществува, са изпратени в ада и те не са обичани (въпреки, че са „негови творения“). Това определено не изглежда като по-голяма свобода на избор от тази в Северна Корея – можеш да направиш каквото искаш, но вероятността да бъдеш екзекутиран нараства експоненциално с всичко „неодобрено“. Лично аз познавам много хора, които са по-благородни от такъв бог. Говорите за „Истината“, но тя е гледна точка и е различна за всеки човек. Дори да приемем, че има „всеобща истина“, то и тя се променя всяка секунда, защото самата вселена се променя и еволюира. Следователно, понятието „Истина“, като нещо вечно и спряло във времето, е ирелевантно, в една динамична вселена.

   Моля също да разясните, как действието „обичане на християнския бог“ определя какво се случва с дадения човек след смъртта му и разликата между „вяра“ и „ВЯРА“, тъй като и двата термина означават „приемане на твърдение без доказателства“.

  2. Аватарът на Истината
   Истината

   ВЯРА-та е приемане на твърдение без доказателства, след което получавате множество доказателства и ВЯРАТА прераства в Истина. Това се има предвид при ДОПУСКАНЕ в класическата наука.

  3. Аватарът на Anti-Bible.com

   Дайте някои от доказателствата, които казвате, че се получават. Класическата наука допуска нещо, когато иска да провери теория. До тази теория са я довели доказателства, а не вяра.

  4. Аватарът на Истината
   Истината

   Разбирате ли, всички сме обичани от Бог. И точно затова имаме пълна свобода на избор дали да отвърнем на любовта Му.

  5. Аватарът на Anti-Bible.com

   „Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата…“

   „Ако ли казаното излезе истина, и момата не бъде намерена девица, то нека (…) градските жители да я пребият с камъни до смърт (…) тъй изтребвай злото изсред себе си.“

   „Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си. (…) всеки, който върши работа в съботен ден, да бъде предаден на смърт.(това се отнася и за мен)

   „И Бог порази жителите ветсамиски, задето те надничаха в ковчега Господен, и изби от народа петдесет хиляди и седемдесет души.

   „…Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.“

   да бъдат умъртвени и прелюбодеецът и прелюбодейката.“

   „а всякой, който не потърси Господа, Бога Израилев, да умре – бил той малък или голям, мъж или жена“ (както и това).

   И т.н., и т.н…

   Този бог прилича повече на екстремист, отколкото на обичащ такъв, а и определено не „обича всички“. И това не трябва да ни учудва, защото това все пак е племенното военно божество Яхве/Йехова. Докажете твърдението си, че „всички сме обичани от Бог“, както и това, че свободата ни на избор се дължи точно на това, че „всички сме обичани от Бог“

  6. Аватарът на Истината
   Истината

   Истината с главно „И“ символизира законите на Вселената. Те са неизменни. Нали?

  7. Аватарът на Anti-Bible.com

   Какви са законите на вселената? Цитирайте някои от тях. В една еволюираща и динамична вселена, нищо не е неизменно.

  8. Аватарът на Истината
   Истината

   Първо, искам да уточня, че и аз не съм съгласен с Библията и множеството противоречия в нея, доказващи фалшивостта на тази книга.
   Второ, вселената е динамична и същевременно постоянна. Динамично се променя ентропията и нейния противовес – порядъкът, което е доказано тук: link. Постоянни са законите свързващи в едно материята и фона – гравитационен закон, електромагнитен закон и др.
   Трето, вселената не е и никога не е била еволюираща. Еволюиращ може да бъде само разумът (Духът). Доказано е, че еволюция няма: link .
   Четвърто, моля одобрявайте коментарите ми навреме, иначе спорът не е равнопоставен. Освен ако се страхувате някой да не прочете написаното от мен. 🙂

  9. Аватарът на Anti-Bible.com

   1: След като не сте съгласен с библията, защо смятате, че идеите, които стоят зад нея, са верни? Цитирането на неканонични евангелия (от един преден Ваш коментар) също не би помогнало, тъй като те също използват християнската теология и дори да имат някаква минимална просветителска стойност, отново страдат от същите недостатъци – буквализъм и догматизъм. В такива случаи по-полезно би било да се изучават древните философии, които, ако бъдат погледнати по-либерално, могат да бъдат разглеждани като една прото-наука – предшественици на психологията, астрономията, биологията и т.н. Всяка със своите слабости, но все пак опитващи да обяснят реалността, на базата на наблюдения, разсъждения и факти, а не на принципа „един човек каза“. Разликата между тях и християнството (заедно с исляма и юдаизма) е, че не твърдят, че описват исторически личности (основната грешка на аврамизма). Антропоморфизираните образи са различни аспекти от природата, вселената и като цяло – реалността, представени с човешко-животински образи, за по-лесно възприемане. Никой никога не ги е смятал за исторически личности – това е запазена марка на трите монотеистични религии.
   2: Първият линк представя (макар и в много сбит вариант) научна теория, която се разглежда от учените – не доказателство за съществуването на бог, а цитатът „…и създаде Бог света за шест дни…“, сложен накрая, изглежда нелепо, защото една такава система не би била създадена, а би флуктуирала до безкрайност. Дайте доказателство за „постоянните закони“. Дори скоростта на светлината и силата на гравитацията не са фиксирани и имат флуктуации, а общоприетите им стойности се поддържат на базата на усредняването.
   3: Докажете, че вселената не е еволюираща и че еволюцията не съществува. Това, че има неоткрити от науката факти, не означава, че „бог е създал всичко за шест дни“. Това е много елементарна позиция.
   4: Всички коментари, свързани с темата, които не са спам, се одобряват, дори и със закъснение от няколко часа.

 9. Аватарът на Илюминатус
  Илюминатус

  Ако Бог е създателя на ВСИЧКО,то кой тогава е създал Дявола…?
  И ако аз съм невярващ,значи съвършеният Бог създава несъвършени същества…така ли…?

  1. Аватарът на Пламен
   Пламен

   Виж в Исая 14 глава е отговора на въпроса ти.Луцифер е бил създаден съвършен,но гордоста му го е принизила.

  2. Аватарът на Илюминатус
   Илюминатус

   Пламен,може би сам виждаш каква простотия си написал!
   Нали,уж е бил съвършен?
   Как така гордостта му го принизява и изведнъж става несъвършен заради нея…при положение,че е бил създаден съвършен…?
   Навсякъде едни и същи религиозни тъпаци,като теб!Плитко-умни,не можещи да разсъждават,сляпо следващи едни книги с нулева интелигентност.
   Религиозните глупаци винаги са дърпали света назад.

 10. Аватарът на Антон
  Антон

  Ха! Това за задължителното тълкуване на Библията направо ме разби! Че това означава субективен елемент, значи всеки си тълкува както му е угодно. А човекът ви е цитирал текста без промени 1:1 ! Стегнете се малко!
  Значи божиите служители цитират директно пазажи от библията дослвно, а тълкуват както им отърва! Но пък не са склонни да цитират, нещата цитирани по-горе! Защо ли?
  Може би инстинктивно усещат, че това е нечовешко! Ще кажете, че е „божествено“? Егати бога, дръжте си го!
  Между другото, подобни престъпления пред никой съд не биха минали в днешно време!

 11. Аватарът на мария
  мария

  ….Тц, тц, тц….Какви мъже сте вие, бе, атеисти….Изобщо може ли при вас да става дума за Въпрос на Чест….Библията е толкова дебела книга, а вие тука сте взели някаква прашинка от нея, с която искате да бутнете Скала…. Просто няма накъде по-голяма жалост от това….
  Чак се чудя защо изобщо се опитвам да отварям очи на слепи хора…….

 12. Аватарът на мария
  мария

  И ХАЙДЕ, ДРАГИ , по-внимателно с ИМЕТО МИ.. Мария се пише с главна буква- нося името на ПрисноДевата ! И ако наистина продължаваш да богохулстваш- просто….не мога да ти помогна…. Ей там-еволюирай си в локвичката от ограничени разбирания. И СИ МЪЛЧИ КАТО НЕ РАЗБИРАШ!!!!!!!

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   На всеки Ваш коментар името ви е написано с малка буква, затова и аз го пиша така – „мария“. Иначе имам право на мнение, затова няма да се съобразя с желанието, което сте изразили в последното си изречение, уважаема „мария“.

  2. Аватарът на Деян
   Деян

   Мария, ти наистина ли оправдаваш подобни убийства?! Самата идея, че одобряваш убийството на човек, който просто не е съгласен с теб, показва, че имаш СЕРИОЗЕН психологически проблем

  3. Аватарът на мария
   мария

   Деяне, я ми кажи защо полицаите носят официално оръжие? Ти никога ли не си гледал екшъни? Никога ли не си се вълнувал дали ще победи добрият герой във филма? Никога ли не си чел романи-криминални, исторически, фантастични??? Никога ли не виждаш красотата на един добре въоръжен воин? Ами погледни само какви ризници се приготвят-желязо се топи, шлемове и мечове се изливат… Гледал ли си филмът „Конан -варваринът“ – и колко красота и нещо малко диво има в такъв БОЕЦ… Аз се обзалагам че ти си убивал с думи много повече отколкото един съвестен полицай престъпници. За престъпниците ще е по-мъчително да стоят зад решетки-нали така? Ти какво би избрал: да ти теглят веднъж куршумът или да те оставят в една килия. Истинският воин ще измисли с какво да се занимава в килията си и пак ще му е забавно… Какво обаче ще прави в килия един маймуноподобен-ще прави посредствени татуировки върху кожата си или върху кожата на своите съкилийници. Аз никъде не казвам, че ако ти не си съгласен с мен трябва да бъдеш убит. Само казвам, че Бог си наблюдава творението и там където вижда извращения-праща огън… (като в Содом и Гомор примерно). А В КРАЙНА СМЕТКА ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРОСТ СПОр: ти твърдиш, че няма Бог, а аз твърдя, че ИМА! Никъде не казвам, че трябва да бъдеш убит…Не знам обаче какво е твоето отношение към Сатана. Какво смятате вие атеистите за този персонаж? Защото когато става дума вече за Добро и Зло – нещата стават още по-ясни. СПоред теб злото трябва ли да се толерира? И ако ми отговориш с „да“-кажи сега кой в случая е по-психясал-аз или ти????

  4. Аватарът на Деян
   Деян

   Ще пропусна личното ти мнение за американските екшънчета. След като явно аз съм „извращение“, по думите ти, защо този бог не ме е убил? И какво лошо съм направил с това, че съм атеист и не вярвам в това, в което ти? Според теб това е зло? Определено мисля, че имаш проблем – ти си типичен християнски фундаменталист, готов да одобри всяко насилие, щом пише така в една книга. Наистина сте били много злобни…

 13. Аватарът на мария
  мария

  …Ох,, ти на ТЪП ЛИ СЕ ПРАВИШ или си такъв наистина????? Когато Живият и всемогъщ Бог вижда как някакъв лукав злобар иска да навреди на добри и миролюбиви хора ЕСТЕСТВЕНО, ЧЕ ЩЕ ГО УБИЕ!!!!! Ти какво предлагаш – да му сложи биберонка ли?

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Уважаема „мария“, ще Ви помоля да синтезирате тезата си и да я опишете в един стегнат и добре обмислен коментар, вместо да пишете по 10 коментара на всяка страница, съдържащи само по няколко думи и то по теми, които нямат връзка със сайта. Благодаря Ви.

   П.С. Аз, като автор на този сайт, на никого не искам да навредя, а само изразявам личното си мнение, което се противопоставя на тази и сходните й религии. Ако този „бог“ иска да убие мен (или който и да е, който не го приема), само защото не е на кеф, това само показва, че е психопат, а хората, които подкрепят него и религията, свързана с него, вероятно също са такива, защото изглежда за тях е нормално да желаят смъртта на всеки, който не е съгласен с тях.

  2. Аватарът на мария
   мария

   АМА ЕСТЕСТВЕНО, АТЕИСТЕ!!!! ЕСТЕСТВЕНО, че е Психопат…АМи че нали така е по-интересно…“П.С. Аз, като автор на този сайт, на никого не искам да навредя, а само изразявам личното си мнение, което се противопоставя на религията. Ако този „бог“ иска да убие мен (или който и да е, който не го приема), само защото не е на кеф, това само показва, че е психопат, а хората, които подкрепят него и религията, свързана с него, вероятно също са такива, защото изглежда за тях е нормално да желаят смъртта на всеки, който не е съгласен с тях.“- Ооо…колко НЕВИННО, на никого не искате да навредите, а стигнахте до БОГОХУЛСТВО… Е-не се учудвам… Сигурно Вие сте от маймуните на Дарвин И СТЕ В ПРОЦЕС НА ЕВОЛюЦИЯ…И колкото и да ви обяснявам-няма да ме разберете….Що-вие не си ли гледате собствения си кеф, а? Не си ли купувате примерно биричка-за да се разхладите през летните жеги? Аз може и да си пийна след малко… НИе сме по Божий образ създадени- а Бог е ценител на финните удоволствия… КАПИШЕ????“

   Отговор ↓

 14. Аватарът на mariq
  mariq

  „Алекс
  12.05.2014 в 16:29
  Поздравления за труда. Крайно време е хората да спрат да се поддават на подобни невежи текстове.“
  Алекс, тук никъде не виждам да има някакъв труд. Извадени от контекст неща, предубеденост и никаква дълбочина на разсъжденията на „създателя“ на сайта. Ти в кое откриваш изобщо някакъв труд?? Ти чел ли си Библията някога, разсъждавал ли си върху нея??? А колко книги си прочел през живота си??! Ще се радвам да ми отговориш.

 15. Аватарът на Алекс
  Алекс

  Поздравления за труда. Крайно време е хората да спрат да се поддават на подобни невежи текстове.

 16. Аватарът на Делчо Раднев

  По-добре ръце, които помагат, отколкото уста която се моли!

  1. Аватарът на Ben
   Ben

   Заблуда ! Катаклизмите, природни или икономически говорят за обратното ! Високи технологии и велики умове, а човечеството се самоубива. Ръце много – само взимат, поради грешната природа и малодушие на човека. Но с пост и молитва човешката история многократно е била променяна ! Търсете и четете ! Поздрав !

 17. Аватарът на Milen
  Milen

  Tozi sait sledva tradicionnia ateizam koito gubeiki vsichki drugi argumenti se opitva pone da si pripishe po goliama moralnost ot svetogleda baziran Na viarata v Bog kato se focusira varhu stihove v Bibliata bez da pokazva razbirane za istoricheskia I kulturen kontext v koiato e pisana I za tova kak bojestvenoto otkrovenie I bogovdahnovenieto Na texta raboti.

  Bih napisal oproverjenie I obiasnenie Na vsichki posocheni stihove I talkuvania no ne sum siguren che adminite Na websita shte go dopusnat I ostaviat da bude cheteno.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   За разлика от вас, уважаеми християни, тук даваме възможност на всеки да изрази мнението си, което е видно от коментарите. Можете спокойно да напишете опроверженията и обясненията, които искате, но съм убеден, че това няма да се случи, защото просто не можете да защитите твърденията си.

 18. Аватарът на Теменужка
  Теменужка

  Случайно и аз попанах на този сайт и бях изумена от неграмотноста ви скъпи коментатори.Библията не се чете дословно а се тълкува.НО за това трябва да си се научил да разсъждаваш.Защото ако поне 20% от българите са чели библията с уМ,ако знаеха какво е божие слово ,ако знаеха какво е Свят Дух уверявам ви ,че щяхме да живеем по добре.Нямаше да бъдем роби на банките,на колите ,на всичко което е материално.НЯМАШЕ да убиваме ,да безчинстваме,да се отдаваме на развратни плътски удоволствия .РАЗБЕРЕТЕ ,че има АД и той е на ЗЕМЯТА.

  1. Аватарът на Daniel
   Daniel

   За да живее един човек достойно и добре, не е нужна религия. Това е една от най-големите заблуди на вярващите, в която и да е аврамистка религия. Съзнавате ли, че с този коментар нарекохте всички атеисти (или вярващи в различна от християнството религия) „убийци“, „безчинстващи“, „развратни“ и „роби“? Между другото, в секса няма нищо лошо, не знам кой ви е втълпил, че да доставяш удоволствие на друг човек е нещо лошо… Вашата религия, уважаеми християни, не е нищо повече от всяка друга религия, съществувала или съществуваща на нашата хубава планета. Заблудата в собствената ви религия (както и произлизащата от нея – исляма) ви кара да водите войни. В името на религията са убити повече хора, отколкото са загинали по други причини. Другата ви трагедия е, че вашата религия е изопачила вярванията, от които е взела наготово историите си и ги е превърнала в буквални исторически събития. Това, в което вярвате са метафори, силно изопачени от невежество и политически цели, по времето, когато се е зараждало християнството – нелеп мелез от юдаизъм (безумната религия на юдеите) и митраизъм – езическата вяра в Персия. Ако не знаете, св. Павел (основоположникът на християнството) е бил митраистки свещеник от еврейски произход. Християнството, ислямът и юдаизмът са три вида подигравки (имащи общ корен) с естественото желание на хората да достигнат до божественото. И един въпрос накрая: Защо, след като сте против материалното, продължавате да го използвате? Защо ползвате компютри, автомобили, електричество, телефони? Не ми казвайте, че животът е невъзможен без тях. Хората са живели хилядолетия без тях, така че е доказано, че не са от жизнена необходимост. Защо тогава продължавате да ги използвате, след като сте против тях?

  2. Аватарът на ani
   ani

   Теменужке няма метафори в библията.Ето ти и доказателството „Аз говоря с него уста с уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа; а вие как се не побояхте да укорявате Моя раб Моисея?“ Числа 12:8! Нима казваш, че твоя бог лъже?

  3. Аватарът на Михаела
   Михаела

   Измислили са едни простотии евреите преди 3 000 години и започнали да им вярват. Нарекли тези глупости юдаизъм. Задължително прочетете книгата на Дейвид Дюк „Еврейското превъзходство“. Там има десетки шокиращи цитати от Талмуда. Принципно първите послания на юдаизма са събрани в Тора, а стотици години по-късно евреите продължават да пишат морални ЗАПОВЕДИ в Талмуда. Там се казва, че всеки неевреин (гоя) е животно, че неевреите могат да ограбвани, бъдат изнасилвани и убивани. И още други брутализми.
   По-късно други евреи решават да разпространят монотеистичната религия не само между тях си, а между всички народи. Така се създават писания, като Стар завет, Нов завет, евангелията, преправяни стотици пъти през вековете, събрани в едно – Библията.
   След съчиняването и на Библията, векове по-късно един болен мозък Мохамед, решава да измисли още една религия – ислям. Той използва части от Библията, пак се заиграва с Исус, но въвежда супер брутализми, подобни на юдеиските писания.

   И така до наши дни. Наивници продължават да вярват на съчинения на човеци – „пророци“. И заради тези измислици се водят религиозни войни.

 19. Аватарът на Нина
  Нина

  Добре е, че сте се захванали да търсите истината. Ако сте последователен и честен спрямо себе си – ще я намерите.
  Има няколко извода, които съм направила, четейки Библията.
  1. Бог е много краен – и в гнева, и в любовта. Вярно описваш всичките си наблюдения относно гнева Му. Но изводите ти за жертвоприношенията на деца не са верни – 4 Царе 17:29-33. Бог никога не е искал това. Израилтяните правеха това, служейки на други богове – Еремия 19:5.
  Обаче в цялото ти изследване абсолютно липсва съзнание за любовта на Бога.
  2. Бог е абсолютен Суверен. Няма смисъл да Му се противопоставяш. Не подлежи на детрониране. Не можеш да Го свалиш с протест.
  3. Поради горните два извода се налага трети: Бъди един от онези, които разбират и се удостояват с Неговата любов, която е крайна, колкото крайна е нейната изява в смъртта на Единородния Му Син. Разбери защо умря Исус и вече няма да ти е толкова самотно.

  1. Аватарът на Milorad
   Milorad

   Jebem ti boga razpeti!

  2. Аватарът на Димо
   Димо

   Браво за сайта! До Нина: именно на подобно робско мислене се противопоставят много хора, които не са религиозни. Точно срещу „няма смисъл да Му се противопоставяш“, „не подлежи на детрониране“ и „бъди един от тези, които…“. Аз съм суверенно човешко същество със собствени разбирания и собствени идеи, което отказва да му бъде налаган някакъв „господар“, който да ми казва, какво трябва и какво не трябва да правя СПОРЕД НЕГО. Това е РОБСКО МИСЛЕНЕ!!! Не ми трябва никакъв Исус, за да не съм самотен. Ако трябва да цитирам Бьорк: „Така и не разбрах значението на думата ‘самота’. Aз съм в постоянна оргия с вселената около мен“.

  3. Аватарът на Юда
   Юда

   Бе ти нормална ли си, каква любов, нали „истинската любов не се гневи и не съди“, бах ти заблудените хора

  4. Аватарът на Веселин Йорданов

   Бог е в Словото Си.
   Бог е Жив и деятелен в живота на всеки човек. Винаги живее за да свидетелства за Себе Си.
   Отче, прослави Името Си. Амин!

  5. Аватарът на Ivan

   https://youtu.be/GScdUIYXglA
   Prevedete tova na bulgarski

 20. Аватарът на Стан
  Стан

  Случайно попаднах на този сайт. В момента продължавам да чета и съм като гръмнат… Толкова неща, за които никой не споменава никъде, а само се премълчават! Благодаря на авторите за труда!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *