Начало

Този сайт е създаден с цел да разпространи грозната истина относно библията, християнството и институционализираната религия, като цяло. Прекалено дълго време свещеници и проповедници игнорират криминалните деяния, които библията промотира. Така нареченият “Бог” от библията прави така, че Осама Бин Ладен да изглежда като малко момче – скаут. Този Бог, според библията, е директно отговорен за много масови убийства, изнасилвания, грабежи, робства и малтретиране на деца, да не говорим за убийствата на неродени и новородени.

В сайта постоянно се добавят нови материали. Включени са референции към цитати от библията, които може да проверите и сами. Използвани са цитати на английски, тъй като българските преводи са умишлено манипулирани, а цели пасажи са напълно пропуснати, за да прикрият насилието и жестокостта, които се съдържат в текстовете. Въпреки това, към всеки откъс на английски е добавена и версията му на български. Възможно е да има разминавания в номерацията на английската и българската версия. Ако имате критики или препоръки към съдържанието и сайта, можете да ги изпратите чрез страницата ни за контакт.

Удивително е колко пъти този Бог заповядва убийствата на невинни хора, дори след като в 10-те заповеди се казва “Не убивай”. Например, Бог убива 70 000 невинни човека, защото Давид е наредил преброяване на населението:

Английска версия:

„Yahweh spoke to Gad, David’s seer, saying, Go and speak to David, saying, Thus says Yahweh, I offer you three things: choose you one of them, that I may do it to you.  So Gad came to David, and said to him, Thus says Yahweh, Take which you will:  either three years of famine; or three months to be consumed before your foes, while the sword of your enemies overtakes you; or else three days the sword of Yahweh, even pestilence in the land, and the angel of Yahweh destroying throughout all the borders of Israel.  Now therefore consider what answer I shall return to him who sent me.  David said to Gad, I am in a great strait: let me fall, I pray, into the hand of Yahweh; for very great are his mercies: and let me not fall into the hand of man.  So Yahweh sent a pestilence on Israel; and there fell of Israel seventy thousand men.“

(1 Chronicles 21:9-14 WEB)

Българска версия:

„И говори Господ на Гада, ясновидец Давидов, и рече: иди и кажи на Давида: тъй говори Господ: три наказания ти предлагам; избери си едно от тях, и Аз ще го пратя върху ти. Дойде Гад при Давида и му каза: тъй говори Господ: избери си: или три години глад, или три месеца да бъдеш преследван от твоите неприятели, и мечът на твоите врагове да се допира до тебе; или три дни меч Господен и мор по земята и Ангел Господен да погубва по всички предели на Израиля. И тъй, виж, какво да отговоря на Оногова, Който ме е пратил с тия думи. Давид отговори на Гада: много ми е мъчно, ала нека по-добре падна в ръцете на Господа, защото милосърдието Му е твърде голямо, – само да не падна в ръце човешки. И проводи Господ мор на Израиля, и умряха седемдесет хиляди души израилтяни.“

Бог също нарежда унищожаването на 60 града, за да могат израилтяните да живеят там. Нарежда убиването на всички мъже, жени и деца от всеки град и плячкосването на всички ценности:

Английска версия:

“Next we headed for the land of Bashan, where King Og and his army attacked us at Edrei.  But the LORD told me, ‘Do not be afraid of him, for I have given you victory over Og and his army, giving you his entire land.  Treat him just as you treated King Sihon of the Amorites, who ruled in Heshbon.’  So the LORD our God handed King Og and all his people over to us, and we killed them all.  We conquered all sixty of his towns, the entire Argob region in his kingdom of Bashan.  These were all fortified cities with high walls and barred gates.  We also took many unwalled villages at the same time.  We completely destroyed the kingdom of Bashan, just as we had destroyed King Sihon of Heshbon. We destroyed all the people in every town we conquered – men, women, and children alike.  But we kept all the livestock for ourselves and took plunder from all the towns.”

(Deuteronomy 3:1-7 NLT)

Българска версия:

„И обърнахме се оттам и вървяхме към Васан, и излезе на бой срещу нас васанският цар Ог с целия си народ, при Едрея. И рече ми Господ: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръката ти него и целия му народ и цялата му земя, и ти ще сториш с него тъй, както стори с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон. И Господ, Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив. Тогава превзехме всичките му градове, та не остана град, който да не бяхме превзели от тях: шейсет града, цялата област Аргов, царството на Ога васански. Всички тия градове бяха укрепени с високи стени, порти и заворници, освен твърде многото неукрепени градове. И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата; а всичкия добитък и плячките от градовете разграбихме.“

Нарежда друга атака и убиването на “всички живи същества в града: мъже и жени, млади и стари, а също и воловете, овцете и магаретата”:

Английска версия:

„When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it.  They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“

(Joshua 6:20-21 NLT)

Българска версия:

„Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града.И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

В Judges 21:10-24 NLT заповядва убийството на всички хора от Явис-галаад, освен на девствените момичета, които са отвлечени за да бъдат изнасилени и насила омъжени:

Английска версия:

“So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children.  “This is what you are to do,” they said. “Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.”  Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.”
“The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives.  But there were not enough women for all of them.  The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel.  So the Israelite leaders asked, “How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead?  There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever.  But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.”
“Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem.  They told the men of Benjamin who still needed wives, “Go and hide in the vineyards.  When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife!  And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding.  Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.’”  So the men of Benjamin did as they were told.  They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance.  Then they rebuilt their towns and lived in them.  So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.”

(Judges 21:10-24 NLT)

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Когато искали още девици, Бог им казал да се скрият до пътя и когато видят момиче, което харесат, да я отвлекат, да я изнасилят и да я направят своя жена! Почти във всяка втора страница от Стария завет, Бог убива някого! В 2 Kings 10:18-27 NLT Бог заповядва убийството на всички, почитащи друг бог в тяхната собствена църква:

Английска версия:

“Then Jehu called a meeting of all the people of the city and said to them, “Ahab hardly worshiped Baal at all compared to the way I will worship him! Summon all the prophets and worshipers of Baal, and call together all his priests. See to it that every one of them comes, for I am going to offer a great sacrifice to Baal. Any of Baal’s worshipers who fail to come will be put to death.” But Jehu’s plan was to destroy all the worshipers of Baal. Then Jehu ordered, “Prepare a solemn assembly to worship Baal!” So they did. He sent messengers throughout all Israel summoning those who worshiped Baal. They all came and filled the temple of Baal from one end to the other. And Jehu instructed the keeper of the wardrobe, “Be sure that every worshiper of Baal wears one of these robes.” So robes were given to them”
“Then Jehu went into the temple of Baal with Jehonadab son of Recab. Jehu said to the worshipers of Baal, “Make sure that only those who worship Baal are here. Don’t let anyone in who worships the LORD!” So they were all inside the temple to offer sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had surrounded the building with eighty of his men and had warned them, “If you let anyone escape, you will pay for it with your own life.”
“As soon as Jehu had finished sacrificing the burnt offering, he commanded his guards and officers, “Go in and kill all of them. Don’t let a single one escape!” So they killed them all with their swords, and the guards and officers dragged their bodies outside. Then Jehu’s men went into the fortress of the temple of Baal. They dragged out the sacred pillar used in the worship of Baal and destroyed it. They broke down the sacred pillar of Baal and wrecked the temple of Baal, converting it into a public toilet. That is what it is used for to this day.”

(2 Kings 10:18-27 NLT)

Българска версия:

„Тогава Ииуй събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуй ще му служи повече. Затова, свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и всичките му свещеници, – никой да не отсъствува, защото ще принеса голяма жертва Ваалу. А всеки, който не дойде, няма да остане жив. Ииуй правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители. И каза Ииуй: наредете празничен събор за Ваала. И прогласиха събор. Тогава Ииуй прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде; и влязоха в дома на Ваала, и Вааловият дом се напълни открай докрай. И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди. Ииуй влезе с Рихавовия син Ионадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители. И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения. А Ииуй постави извън дома осемдесет души и каза: душата на оногова, от когото се избави някой от людете, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се. Когато всесъжението бе извършено, Ииуй каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците, и отидоха в града, дето беше Вааловото капище, изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори доднес.“

В общи линии, Бог директно убива 371 186 човека и заповядва убийствата на още 1 862 265 души. Богът от библията също така покровителства робството, включително продажбата на собствената ти дъщеря за секс робиня:

Английска версия:

„When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are.  If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again.  But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her.  And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter.  If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife.  If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

(Exodus 21:7-11 NLT)

Българска версия:

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

…малтретиране на деца:

Английска версия:

“At that time the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he went throughout the land of Gilead and Manasseh, including Mizpah in Gilead, and led an army against the Ammonites.  And Jephthah made a vow to the LORD. He said, “If you give me victory over the Ammonites, I will give to the LORD the first thing coming out of my house to greet me when I return in triumph.  I will sacrifice it as a burnt offering.”
“So Jephthah led his army against the Ammonites, and the LORD gave him victory.  He thoroughly defeated the Ammonites from Aroer to an area near Minnith – twenty towns – and as far away as Abel-keramim. Thus Israel subdued the Ammonites.  When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter – his only child – ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy.  When he saw her, he tore his clothes in anguish.  “My daughter!” he cried out.  “My heart is breaking!  What a tragedy that you came out to greet me. For I have made a vow to the LORD and cannot take it back.”  And she said, “Father, you have made a promise to the LORD.  You must do to me what you have promised, for the LORD has given you a great victory over your enemies, the Ammonites.  But first let me go up and roam in the hills and weep with my friends for two months, because I will die a virgin.”  “You may go,” Jephthah said. And he let her go away for two months.  She and her friends went into the hills and wept because she would never have children.  When she returned home, her father kept his vow, and she died a virgin.  So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for four days each year to lament the fate of Jephthah’s daughter.”

Judges 11:29-40

Българска версия:

„И върху Иефтая беше Дух Господен, и той премина Галаад и Манасия, премина Масифа Галаадска, и от Масифа Галаадска отиде при амонитци. И даде Иефтай оброк на Господа, като каза: ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение. И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и им нанесе твърде голямо поражение, от Ароер до Минит, в двайсет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви. И дойде Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излиза насреща му с тимпани и хора’: тя му беше едничка; той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих (за тебе) устата си пред Господа и не мога да се отрека. Тя му каза: татко! ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци. И каза на баща си: направи ми само ето що: пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки. Той каза: иди. И я пусна за два месеца. Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаадеца Иефтая, четири дена всяка година.“

Английска версия:

„Anyone who is captured will be run through with a sword.  Their little children will be dashed to death right before their eyes.  Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes.  For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off.  The attacking armies will shoot down the young people with arrows.  They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“

(Isaiah 13:15-18 NLT)

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

…и удряне на бебета в скали:

Английска версия:

“The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.”

(Hosea 13:16 NLT)

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Английска версия:

“Happy those who seize your children and smash them against a rock.”

Psalms 137:9 NAB

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.
Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

Английска версия:

“For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

(Matthew 19:12 ASV)

Българска версия:

„защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат оная работа.

Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:

Английска версия:

“It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.”

(Luke 16:17 NAB)

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Има още много цитати по тази тема в частта от сайта, отделена специално за Стария завет. Знам, че повечето християни вярват, че Бог е добър и обичащ и че иска от хората да вършат добрини. Вярвам, че повечето хора искат да вършат добри неща и да не са неморални. Също вярвам, че много християни не са чели библията или ако са – това са били отделни пасажи в някоя църква. Разбираемо е, тъй като библията е трудна за четене, поради архаичния си език и неясните връзки. Също така много свещеници и проповедници не обичат да четат определени пасажи от нея, защото не съдържат така проповядваната любов, а омраза. За съжаление, всичко това се отнася и за ислямския коран, и за еврейската тора. И трите имат доста сходно съдържание, различаващо се основно в акцентите, но не и в историята, която разказват. Тората в действителност е Старият завет от библията.
Ако следвате линковете отдясно, ще имате възможността да научите всички гадории от Библията, които удобно се премълчават. Съдържанието в този сайт (https://anti-bible.com) може да бъде свободно цитирано и/или копирано. Ако искате да подкрепите авторите и сайта, моля посочете и източника на материалите или използвайте бутоните за споделяне на статиите.


190 отговора на “Начало”

 1. Аватарът на Иванов
  Иванов

  Уважаеми Динко, нито Сте проследил внимателно, нито разбрал смисъла на дискусията. Как може да се обяви война на нещо, което не съществува. Това срещу което се обявяват авторите е лекомислието, наивното поведение на хората с лабилна психика, както и срещу хора, които се възползват от това с користни мотиви (духовни водачи, религиозни учители и всички техни разклонения). Вероятно човешката психика е такава, явно на някои хора им помага това, че вярват в нещо, било Буда, Шива, Мохамед, Заратистра, врачки, спагетеното чудовище и какво ли още не. В това няма нищо лошо, щом им помага нека го правят. Лошото е, когато някой започне да ти обяснява, че неговите фантазии са „най-правилни и истински“, което е абсолютно неетично и не бива да се толерира.
  Преценката трябва да бъде разумна. Смятам, че Вашите писания са лишени от всякаква логика. Не бива да се приемат басни, митове и легенди, писани преди хиляди години, като чиста истина. Споменавате за Ной и вярвате, че той по образец, даден от бог, строи уникален за времето си плавателен съд, след това натиква вътре всички животински видове (по 7 от чистите и по 2 от нечистите), и се носят по водата около година. Дори и да допуснем, че Ной е съществувал, дори и да е построил кораба, кажете според Вас как е събрал вътре цялото животинско разнообразие + вода и храна за една година?! Корабът е с приблизителни размери 130/23/14. Ако тук вкарате само 20 вида от чистите животни, цялото пространството вече е изчерпано. Размерът на съда е на границата за направата му от дървен материал. Стената му трябва да изключително дебела за да издържи динамичните усилия. Това е известно на инженерите от 200 г. пр. Хр. Което пък навежда на мисълта, че историята вероятно е написана или променена по това време. Още един един интересен факт. През 70-те години на XIX в. от табличките с клинообразно писмо от Ниневия, е разчетена първата човешка поема, която описва подвизите и приключенията на Гилгамеш, легендарния герой на шумерите. Разчетена е история за потоп, която удивително прилича на разказа от Библията. Както повечето библейски разкази, така и този е взаимстван от творчеството на шумерите, чиято цивилизация е считана за най-стара на Земята.

  „Бог създаде 4овека за себе си ,за да общува с него.“
  Тогава защо общува само с малцина?! И не е ли твърде егоистично да създадеш някого, за да си общуваш с него и да властваш над него?! Създаваш го със свободна воля, но след това го хвърляш в ада, защото не общува с теб и не спазва заповедите ти?! Не Ви ли се струва малко извратено?!
  Не бъдете фанатизиран заблуден, а използвайте ума си.

 2. Аватарът на atheism

  Динко, пишеш:

  „Той не пожали собствения си син ,но го предаде на смърт “

  Първо, богът ти не е имал син според библията, а е едно триединство (шизофренично) , съобразно което твоят бог е едновременно баща и син на себе си, плюс гълъбче. И въпросното псевдо-предал се на смърт, то това също е шизофренично, понеже този бог въобще НЕ Е умирал пак според библията.

  А най-шизофреничното е, как така убийството, което не е убийство, а само имитация на такова, освен дето е на НЕВИНЕН, взема, че и спасява хора?

  Християнството има доста извратена логика в това отношение: Убиваш невинен и спасяваш виновни. Лъха на липсващ морал, освен на всичко останало. Като това не е единственият недостатък в логически и в морален план, който се съдържа в библията и в християнството.

 3. Аватарът на динко
  динко

  Внимателно проследих написаното и искам да ви кажа НАЙ СТРАШНОТО НЕЩО Е ЧОВЕК ДА ОБЯВИ ВОѝНА НА БОГА описаните от вас текстове са нищо пред потопа тогава загинаха вси4ки без Ной и дома му.Бог не прави компромиси с греха ,но тъка постъпва и със себе си Той не пожали собствения си син ,но го предаде на смърт ,за да спаси хора като вас , който са го мразили.За да разберете истината за Бога ,трябва да се запознаете с Исус ,да разберете защо е трябвало да умре .Какво е при4инил греха ха 4овеците .Защо хората мразят без да познават .Аз познавам Бога и го оби4ам ,защото е свят и справедлив .Този свят не е създаден за 4овека като върховен владетел.Бог създаде 4овека за себе си ,за да общува с него.Сега вижте коментарите си и в сърцата си и забележете ,4е сте живи Бог не ви е погубил и кажете кой е злия.

 4. Аватарът на Георги
  Георги

  Защо не кажете че тия текстове са от стария завет който няма нищо общо с учението на христос?

 5. Аватарът на Зограф-Ратник
  Зограф-Ратник

  Радвам се че най-после някой е направил сайт с който може да се поведе „кръстоносен“ поход срещу „добрият“ бог и „справедливата “ библия (стар и нов завет)!

 6. Аватарът на atheism

  galin58, а аз виждам, че имаш нужда от самолетен билет, за да разгледаш небето и да видиш, че там няма царство небесно, в което да се мотат ангели хвъркати. Може и под земята да се разходиш, да се убедиш, че и ад няма. Все пак сме в 21 век, та за разлика от миналото, тази проверка вече може да си я направи всеки, който пожелае. Това да не ти е миналото, че тази евтина лъжа да не може да бъде проверена. Разбира се, някои хора все още трудно свикват с научните постижения на 21 век, но какво да се прави.

 7. Аватарът на galin58

  виждам че сатана ви е дал много мъдрост да тълкувате живота не се притеснявайте скоро ще разберете защо но това няма да ви помогне защото се отричате от живота си и даже го презирате но това си е вашият избор внимавайте какво си пожелавате

 8. Аватарът на ..................................................
  …………………………………………..

  Много шум за нищо. Няма бог, има земни богове, които лъжат и мамят хората и се крият зад името на небесни обитатели, за да скрият мошеничествата си. Изпращат за зелен хайвер вярващите, като ги обират с лъжите и измамите си. Парата не познава лъжите и измамите и приляга на земните богове да им се спуска от всемогъщия им приятел. Пфу……

 9. Аватарът на Иванов
  Иванов

  С една поправка, Стоян. Не Моисей, а авторът на Второзаконие. Разбира се, с насоченост към времето, за което е предназначено. Днес би звучало по коренно различен начин.

 10. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До: 1234

  Съжалявам, не схващам коментара.

 11. Аватарът на atheism

  @ Стоян

  И не намирате нищо притеснително в твърдението, че има ЕДИН бог, който е ЕДНОВРЕМЕННО (като шизофренично 3 отделни личности в 1, макар че за личност при гълъба имам склонност да споря), т.е. старец (Йехова), млад мъж (Исус) и гълъб?!! Удивително!

 12. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До: Иванов
  от: 29.05.2018 в 21:21

  Прав сте , но само до някъде. Моисей от самото начало се опитва да обясни на евреите, че има само един Бог, така е и в :

  Второзаконие 4:35
  На тебе се даде да видиш това, за да познаеш, че Иеова, Той е Бог, и няма друг освен Него.

  Второзаконие 4:39
  Познай, прочее, днес и вложи в сърцето си, че Иеова е Бог на небето горе и на земята долу; няма друг.

  Но евреите трудно схващат идеята, някои въобще не я разбират. Повечето приемат, както вие казвате, че има много богове, като техния (на евреите) бог е само един от многото, въпреки опитите на Мойсей да ги научи друго. Така че сте прав, но само донякъде, а аз не си спомням да съм твърдял нещо различно от това.

  1. Аватарът на 1234
   1234

   @Стоян

   Калоферският манастир? 🙂

 13. Аватарът на атеизъм

  @ Стоян

  Говорите за този бог сякаш съществува. Но това не е така. Не виждам да сте доказал съществуването му. А току що дадохте още едно доказателство, че бог не съществува. Представихте го като немощен идиот, който с едно робство не може да се оправи, като го забрани.

  Ето какво още не може да направи измислицата бог. Не може да говори, защото не съществува. И да се покаже не може, отново защото не съществува.

  Любопитно ми е, защо Ви е страх да коментирате извън рамките на удобните Ваши лични фантазии за бог? За ДНК, за клипа. Не знаете английски ли? За клипа не ви трябва език, достатъчно е само да гледате, но подозирам, че и това ви е било страх да направите. Познах ли?

 14. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До анти
  Нищо не сте разбрали от това което казах

 15. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Pet

  Бях решил да прекратя участието си, но тъй като излизат въпроси ще продължа, поне докато има такива или не се въртим в кръг в размислите си.

  Писах някъде по горе за това, че Бог гледа на нас и общува с нас в зависимост от нашето и това на обществото състояние, като разбира се има неща които никога не се променят. Точно както ние правим с децата си. Не сме еднакви към тях в стадиите им на развитие, въпреки че ние сме си същите. Вие гледате към откровението Бог като на константа и съдите по този начин, но това не е правилен подход. Ако някой ме види и съди за мене по начина, по който аз се отнасях към пеленачето си и си мисли, че аз така се отнасям към всеки човек по всяко време, ще придобие доста грешна представа за мен. Може и форум да спретне срещу мен:). Без непременно да знам как Бог ще съди, мисля че подходът също ще е строго индивидуален, съобразявайки се с отделния човек, обществото, нравите в това общество и разбира се времето от историята когато е живял определения човек.

  Защо Бог е допуснал робството? Защо него е изобличил още в началото?
  Това са сериозно въпроси, на които се опитах да отговоря, без успех както се вижда.
  Ще обоща с няколко думи, на първо място идва състоянието на тогавашното общество, на второ липсата на институции които да се грижат за изпадналите в несъстоятелност хора (когато става въпрос за робство поради натрупани дългове) а и дълга е трябвало да се плати някак.

  Ще дам отново примера с развода. Попитан за него, Христос отговаря, че той не е от Бога, но поради коравосърдечието на хората е позволен от Мойсей със съответните правила. Вярвам същото може да се каже и за робството, което е било навлязло дълбоко в бита на тогавашното общество, не е от Бога, но поради коравосърдечието им е позволено за някакъв момент в историята със съответните правила.

  Ако човек е добър спазва Божиите заповеди, той ще е и добър господар на робите си. Затово има и стих който казва, че ако роба обича годподаря си той може да остане при него. Ние автоматично свързваме думата роб с насилие, издевателство, убийство. Може би не напразно, защото това е което се случва често, но има много случаи когато роби са служили добросъвестно от сърце на господарите си. Имам няколко примера от историята не свързани с Библията, с други времена и нации, дълги са ако някой се поинтересува ще потърся линк и ще ви го дам.

  Ако човека е лош, той ще е лош с всеки или поне с всеки от който няма полза. Той ще е лош със семейството си, съседа си, колегите, работниците си ако има фирма и т.н.

  Разбирате ли ме поне в тази част? И Махатма Ганди и Сталин са били управници на големи държави, но между тях и тяхното отношение към човека няма нищо общо?

  Ако човека е качествен и добър и хората под него (роби, слуги, работници, служители) ще са добре, ако е лош и насилник независимо дали си роб в 4 хилядолетие преди Христа или служител на шивашка фирма във втотото холядолетие след Христа разликата ще е малка.

  Въпроса на pet, много ми хареса, и затова пак ще отговоря, а именно:

  Вярвате ли в идеята,че бог наказва лошите ,а добрите отиват в рая?
  Ако е така как отсъжда?През призмата на съвременната етика или през тази на миналото?

  Всеки ще е съден, съобразно времето когато е живял, възпитанието което е получил и трудностите през които е минал житейския му път, а ние винаги и всякога трябва да се стремим към доброто, защото Бог ще възнагради добротворците.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   „Всеки ще е съден, съобразно времето когато е живял, възпитанието което е получил и трудностите през които е минал житейския му път“

   Казвате, че всеки ще бъде съден съобразно времето, когато е живял… Живеете в 21-и век, а моралът ви се ръководи от морала отпреди 20-ина века. Как ще бъдете съден, според вас, при положение, че днес е недопустимо да убиваш хора, защото са „злословили“ или изневерили, или защото не вярват в същия бог, или защото не са хетеросексуални? И е недопустимо да съществува робство, за разлика от тогава. А вие не го смятате за нещо лошо, дори смятате, че робите са щастливи?! В наши дни за това състояние съществува и термин – Стокхолмски синдром – и той не е ни най-малко нещо положително, когато се говори за нечие психическо състояние.

 16. Аватарът на pet
  pet

  @Стоян

  Голямо тълкуване на библията правите.Съгласна съм с коментарите,че по литература сте за 6.
  За мен,а надявам се и за всеки уважаващ себе си бог робството не е въпрос на тълкуване или пазарлък.
  Четейки разсъжденията ви просто не виждам смисъл да споря .Словесната еквилибристика в която се вкарвате е уникална.
  Искате и агнето ,и вълка да са доволни.
  Искате да се води интелигентен спор с,но ако може да се диговорим точно какво е искал да каже или направи бог.
  Съжалявам,но не става така.

  Вярвате ли в идеята,че бог наказва лошите ,а добрите отиват в рая?
  Ако е така как отсъжда?През призмата на съвременната етика или през тази на миналото?

 17. Аватарът на атеизъм

  @ Стоян

  Християнството е монотеистична религия. Това означава само един бог, а не два, не три и прочее. Богът от стария завет не е друг някакъв, а е същият, който и от новия завет.

  Давал бил разни закони, които документирано върху камък, не са негови, а са плагиат, както цялата библия (справка- клипът, който постнах).

  Новите закони на същия кръвожаден бог са следните:

  „20 Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
  21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.
  34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а меч.
  35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
  36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.
  37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
  38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.“

  Това по-горе в психиатрията си има описания в науката Психопатия. Психопатията представлява увреда на психиката, при която болният е толкова зле, че не може да осъзнае ценността на чуждия живот, дори да става въпрос за собствените родители, деца, роднини. Може да се прояви и като съставна на други заболявания, каквито са параноята и шизофренията. Това означава, че може да има и налудни халюцинации.

  Напомням, че по онова време не е имало психиатрични клиники. Психиатрията не е била на днешното си ниво и много трудно е било за някогашните хора да установят кога някой е бил зле по тази линия и при това дори като са го установявали, не са били съвсем наясно с какво по-точно се сблъскват.

  Виждам, че Ви идва нагорно, но опитайте се да мислите и да не преиначавате. Как ще ми докажете, че особите, плагиатствали библията, дето са с претенциите за божествената диктовка (халюцинации), а също така са и хора, които не спират да мелят и величаят маниите си за убийства, включително на майка, баща, деца в рамките на семейство (психопатия в комбинация с шизофрения, параноя), не са тежко психично болни.

  Възприемам като морално и интелектуално падение да бъдат следвани и величани налудните продукции на подобни хора, които явно не са си добре и за съжаление по онова време не е имало кой да лекува.

  1. Аватарът на Иванов
   Иванов

   Стоян, не е лошо малко по-задълбочено да изследвате библията, a не първосигнално да цитирате стих след стих. Бъркате понятието „християнство“ със старозаветните еврейски вярвания. В стария завет евреите имат доста богове, като всички останали племена, както и още един бог „Яхве“, на когото след време решават да се покланят. Преминаването на еврейската религия в монотеистична се случва плавно през времето, като всеки следващ препис на свещените за тях писания е променян в съответствие с тогавашните разбирания. За да не се повтарям, можете да прочетете предишни мои коментари по въпроса.

 18. Аватарът на атеизъм

  @ Стоян

  Отговорорът ми май съдържа твърде много неща извън Вашия капацитет?

  Какво е ДНК според Вас, щом не е органична химия? 🙂 Усмихвате ме. 🙂

  Относно това:

  „тезата ви че щом нещо не е написано в Библията, значи че тя го отрича“

  Съжалявам, но никъде не пиша, че библията отрича Космоса. Това са Ваши преиначавания, т.е. тазци теза не е моя, а си е Ваша собствена измислица. Препоръчвам Ви по-внимателно да четете какво пиша. И по-малко да преиначавате. Може би тогава ще спре написаното от мен да Ви изглежда объркано и всичко ще си дойде на мястото. 🙂

 19. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До анти-библия

  Христос изпълнява Закона и така го отменя за нас, ние не сме под закона. Христос ОТМЕНЯ закона за нас:

  Галатяни 5:4
  Вие, които желаете да се оправдавате чрез Закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.

  Ефесяни 2:15
  като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, Закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,

  Колосяни 2:14
  Христос заличи насочения срещу нас списък на дълговете ни според постановленията на Закона, отстрани го и го прикова на кръста.

  С това смятам да приключа участието си в този форум. Желая на всички ви здраве и мир.

 20. Аватарът на Стоян
  Стоян

  Явно мислите че наруша и отменям са синоними.
  Писах по този въпрос по горе явно сте забравили ще го прекопирам и с това приключвам:

  „Вие твърдите че Стария Завет е валиден и до днес, това не отговаря на истината ето стихове:
  Матей 11:13
  Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана(Кръстител);
  Евреи 8:8-13
  8 А напротив, когато порицава израилтяните, казва: „Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
  9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.
  10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;
  11 И няма вече да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.
  12 Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“.
  13 А като каза „нов завет“, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

  А как все пак нито една йота няма да премине без да бъде изпълнена? Христос изпълни целия закон, без да го наруши никъде и даде нов.“

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Вие казвате: Никой никъде не казва че трябва сега да се ръководим от Мойсеевия Закон, нопротив Христос го отмени.

   Не, не го е отменил – изпълнява го.

   Освен това:

   „защото Законът бе даден чрез Моисея, (…)“
   „Не даде ли ви Моисей Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона.“
   „(…) и не може да се наруши Писанието“

   И дори да приемем, че Иисус е дал нов закон…ето част от него, която предполагам, че Ви допада:

   „(…) който злослови баща или майка, със смърт да се накаже.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *