Начало

Този сайт е създаден с цел да разпространи грозната истина относно библията, християнството и институционализираната религия, като цяло. Прекалено дълго време свещеници и проповедници игнорират криминалните деяния, които библията промотира. Така нареченият “Бог” от библията прави така, че Осама Бин Ладен да изглежда като малко момче – скаут. Този Бог, според библията, е директно отговорен за много масови убийства, изнасилвания, грабежи, робства и малтретиране на деца, да не говорим за убийствата на неродени и новородени.

В сайта постоянно се добавят нови материали. Включени са референции към цитати от библията, които може да проверите и сами. Използвани са цитати на английски, тъй като българските преводи са умишлено манипулирани, а цели пасажи са напълно пропуснати, за да прикрият насилието и жестокостта, които се съдържат в текстовете. Въпреки това, към всеки откъс на английски е добавена и версията му на български. Възможно е да има разминавания в номерацията на английската и българската версия. Ако имате критики или препоръки към съдържанието и сайта, можете да ги изпратите чрез страницата ни за контакт.

Удивително е колко пъти този Бог заповядва убийствата на невинни хора, дори след като в 10-те заповеди се казва “Не убивай”. Например, Бог убива 70 000 невинни човека, защото Давид е наредил преброяване на населението:

Английска версия:

„Yahweh spoke to Gad, David’s seer, saying, Go and speak to David, saying, Thus says Yahweh, I offer you three things: choose you one of them, that I may do it to you.  So Gad came to David, and said to him, Thus says Yahweh, Take which you will:  either three years of famine; or three months to be consumed before your foes, while the sword of your enemies overtakes you; or else three days the sword of Yahweh, even pestilence in the land, and the angel of Yahweh destroying throughout all the borders of Israel.  Now therefore consider what answer I shall return to him who sent me.  David said to Gad, I am in a great strait: let me fall, I pray, into the hand of Yahweh; for very great are his mercies: and let me not fall into the hand of man.  So Yahweh sent a pestilence on Israel; and there fell of Israel seventy thousand men.“

(1 Chronicles 21:9-14 WEB)

Българска версия:

„И говори Господ на Гада, ясновидец Давидов, и рече: иди и кажи на Давида: тъй говори Господ: три наказания ти предлагам; избери си едно от тях, и Аз ще го пратя върху ти. Дойде Гад при Давида и му каза: тъй говори Господ: избери си: или три години глад, или три месеца да бъдеш преследван от твоите неприятели, и мечът на твоите врагове да се допира до тебе; или три дни меч Господен и мор по земята и Ангел Господен да погубва по всички предели на Израиля. И тъй, виж, какво да отговоря на Оногова, Който ме е пратил с тия думи. Давид отговори на Гада: много ми е мъчно, ала нека по-добре падна в ръцете на Господа, защото милосърдието Му е твърде голямо, – само да не падна в ръце човешки. И проводи Господ мор на Израиля, и умряха седемдесет хиляди души израилтяни.“

Бог също нарежда унищожаването на 60 града, за да могат израилтяните да живеят там. Нарежда убиването на всички мъже, жени и деца от всеки град и плячкосването на всички ценности:

Английска версия:

“Next we headed for the land of Bashan, where King Og and his army attacked us at Edrei.  But the LORD told me, ‘Do not be afraid of him, for I have given you victory over Og and his army, giving you his entire land.  Treat him just as you treated King Sihon of the Amorites, who ruled in Heshbon.’  So the LORD our God handed King Og and all his people over to us, and we killed them all.  We conquered all sixty of his towns, the entire Argob region in his kingdom of Bashan.  These were all fortified cities with high walls and barred gates.  We also took many unwalled villages at the same time.  We completely destroyed the kingdom of Bashan, just as we had destroyed King Sihon of Heshbon. We destroyed all the people in every town we conquered – men, women, and children alike.  But we kept all the livestock for ourselves and took plunder from all the towns.”

(Deuteronomy 3:1-7 NLT)

Българска версия:

„И обърнахме се оттам и вървяхме към Васан, и излезе на бой срещу нас васанският цар Ог с целия си народ, при Едрея. И рече ми Господ: не бой се от него, защото Аз ще предам в ръката ти него и целия му народ и цялата му земя, и ти ще сториш с него тъй, както стори с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон. И Господ, Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив. Тогава превзехме всичките му градове, та не остана град, който да не бяхме превзели от тях: шейсет града, цялата област Аргов, царството на Ога васански. Всички тия градове бяха укрепени с високи стени, порти и заворници, освен твърде многото неукрепени градове. И ние ги предадохме на заклятие, както сторихме със Сихона, царя есевонски, като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата; а всичкия добитък и плячките от градовете разграбихме.“

Нарежда друга атака и убиването на “всички живи същества в града: мъже и жени, млади и стари, а също и воловете, овцете и магаретата”:

Английска версия:

„When the people heard the sound of the horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed, and the Israelites charged straight into the city from every side and captured it.  They completely destroyed everything in it – men and women, young and old, cattle, sheep, donkeys – everything.“

(Joshua 6:20-21 NLT)

Българска версия:

„Щом народът чу тръбния глас, всички (наедно) извикаха с висок (и силен) глас, и стените (градски) рухнаха до основи, и целият народ влезна в града, всеки от своето място, и превзеха града.И предадоха на заклятие всичко, що беше в града, – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, (всичко) с меч изтребиха.“

В Judges 21:10-24 NLT заповядва убийството на всички хора от Явис-галаад, освен на девствените момичета, които са отвлечени за да бъдат изнасилени и насила омъжени:

Английска версия:

“So they sent twelve thousand warriors to Jabesh-gilead with orders to kill everyone there, including women and children.  “This is what you are to do,” they said. “Completely destroy all the males and every woman who is not a virgin.”  Among the residents of Jabesh-gilead they found four hundred young virgins who had never slept with a man, and they brought them to the camp at Shiloh in the land of Canaan.”
“The Israelite assembly sent a peace delegation to the little remnant of Benjamin who were living at the rock of Rimmon. Then the men of Benjamin returned to their homes, and the four hundred women of Jabesh-gilead who were spared were given to them as wives.  But there were not enough women for all of them.  The people felt sorry for Benjamin because the LORD had left this gap in the tribes of Israel.  So the Israelite leaders asked, “How can we find wives for the few who remain, since all the women of the tribe of Benjamin are dead?  There must be heirs for the survivors so that an entire tribe of Israel will not be lost forever.  But we cannot give them our own daughters in marriage because we have sworn with a solemn oath that anyone who does this will fall under God’s curse.”
“Then they thought of the annual festival of the LORD held in Shiloh, between Lebonah and Bethel, along the east side of the road that goes from Bethel to Shechem.  They told the men of Benjamin who still needed wives, “Go and hide in the vineyards.  When the women of Shiloh come out for their dances, rush out from the vineyards, and each of you can take one of them home to be your wife!  And when their fathers and brothers come to us in protest, we will tell them, ‘Please be understanding.  Let them have your daughters, for we didn’t find enough wives for them when we destroyed Jabesh-gilead. And you are not guilty of breaking the vow since you did not give your daughters in marriage to them.’”  So the men of Benjamin did as they were told.  They kidnapped the women who took part in the celebration and carried them off to the land of their own inheritance.  Then they rebuilt their towns and lived in them.  So the assembly of Israel departed by tribes and families, and they returned to their own homes.”

(Judges 21:10-24 NLT)

Българска версия:

„И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата; и ето какво да направите: всеки мъж и всяка жена, познала мъжко легло, предайте на заклятие (а момите оставяйте живи. Тъй и направиха). И намериха между жителите на Иавис Галаадски четиристотин моми, непознали мъжко легло, и ги доведоха в стана при Силом, който е в Ханаанската земя. И цялото общество прати да поговорят със синовете Вениаминови, които бяха в скалата Римон, и им обяви мир. Тогава Вениаминовите синове се върнаха (при израилтяните), и (израилтяните) им дадоха жени, които бяха оставили живи от жените на Иавис Галаадски; но излезе, че те не стигаха. Народът пък жалеше за Вениамина, задето Господ не запази целостта на Израилевите колена. И казаха си старейшините на обществото: какво да сторим за жени на останалите, понеже жените у Вениамина са изтребени? И казаха: наследствената земя нека остане за оцелелите синове Вениаминови, за да не изчезне едно коляно от Израиля; ала ние не можем да им дадем жени от нашите дъщери, защото синовете Израилеви се заклеха, като казаха: проклет да е, който даде жена на Вениамина. И казаха: ето, всяка година става празник Господен в Силом, на север от Ветил и на изток от пътя, който води от Ветил за Сихем, и на юг от Левона. И заповядаха на синовете Вениаминови, като казаха: идете и се скрийте в лозята, и гледайте, кога излязат силомските моми да играят на хоро, излезте от лозята и си грабнете всеки жена от силомските моми, па си вървете в земята Вениаминова; и кога дойдат бащите, или братята им да се оплачат при нас, ние ще им кажем: простете ни за тях, понеже ние не взехме за всекиго от тях жена през войната, и вие не им дадохте; сега вие сте виновни. Тъй и направиха синовете Вениаминови, и взеха според броя си жени от ония, които бяха на хорото (и) които отведоха, па си тръгнаха и се върнаха в дела си, и съградиха градове и заживяха в тях. В същото време израилтяните се разотидоха оттам всеки в коляното си и в племето си, и оттам отиде всеки в дела си.“

Когато искали още девици, Бог им казал да се скрият до пътя и когато видят момиче, което харесат, да я отвлекат, да я изнасилят и да я направят своя жена! Почти във всяка втора страница от Стария завет, Бог убива някого! В 2 Kings 10:18-27 NLT Бог заповядва убийството на всички, почитащи друг бог в тяхната собствена църква:

Английска версия:

“Then Jehu called a meeting of all the people of the city and said to them, “Ahab hardly worshiped Baal at all compared to the way I will worship him! Summon all the prophets and worshipers of Baal, and call together all his priests. See to it that every one of them comes, for I am going to offer a great sacrifice to Baal. Any of Baal’s worshipers who fail to come will be put to death.” But Jehu’s plan was to destroy all the worshipers of Baal. Then Jehu ordered, “Prepare a solemn assembly to worship Baal!” So they did. He sent messengers throughout all Israel summoning those who worshiped Baal. They all came and filled the temple of Baal from one end to the other. And Jehu instructed the keeper of the wardrobe, “Be sure that every worshiper of Baal wears one of these robes.” So robes were given to them”
“Then Jehu went into the temple of Baal with Jehonadab son of Recab. Jehu said to the worshipers of Baal, “Make sure that only those who worship Baal are here. Don’t let anyone in who worships the LORD!” So they were all inside the temple to offer sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had surrounded the building with eighty of his men and had warned them, “If you let anyone escape, you will pay for it with your own life.”
“As soon as Jehu had finished sacrificing the burnt offering, he commanded his guards and officers, “Go in and kill all of them. Don’t let a single one escape!” So they killed them all with their swords, and the guards and officers dragged their bodies outside. Then Jehu’s men went into the fortress of the temple of Baal. They dragged out the sacred pillar used in the worship of Baal and destroyed it. They broke down the sacred pillar of Baal and wrecked the temple of Baal, converting it into a public toilet. That is what it is used for to this day.”

(2 Kings 10:18-27 NLT)

Българска версия:

„Тогава Ииуй събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуй ще му служи повече. Затова, свикайте при мене всички пророци на Ваала, всичките му служители и всичките му свещеници, – никой да не отсъствува, защото ще принеса голяма жертва Ваалу. А всеки, който не дойде, няма да остане жив. Ииуй правеше това с лукавство, за да изтреби Вааловите служители. И каза Ииуй: наредете празничен събор за Ваала. И прогласиха събор. Тогава Ииуй прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде; и влязоха в дома на Ваала, и Вааловият дом се напълни открай докрай. И каза на одеждопазителя: донеси одежди за всички Ваалови служители. И той им донесе одежди. Ииуй влезе с Рихавовия син Ионадава в дома Ваалов и каза на Вааловите служители: разпитайте и разгледайте, дали не се намира някой от служителите на Господа, защото тук трябва да бъдат само Ваалови служители. И те пристъпиха да принасят жертви и всесъжения. А Ииуй постави извън дома осемдесет души и каза: душата на оногова, от когото се избави някой от людете, които ви предавам в ръцете, ще бъде вместо душата на спасилия се. Когато всесъжението бе извършено, Ииуй каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха бързоходците и началниците, и отидоха в града, дето беше Вааловото капище, изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори доднес.“

В общи линии, Бог директно убива 371 186 човека и заповядва убийствата на още 1 862 265 души. Богът от библията също така покровителства робството, включително продажбата на собствената ти дъщеря за секс робиня:

Английска версия:

„When a man sells his daughter as a slave, she will not be freed at the end of six years as the men are.  If she does not please the man who bought her, he may allow her to be bought back again.  But he is not allowed to sell her to foreigners, since he is the one who broke the contract with her.  And if the slave girl’s owner arranges for her to marry his son, he may no longer treat her as a slave girl, but he must treat her as his daughter.  If he himself marries her and then takes another wife, he may not reduce her food or clothing or fail to sleep with her as his wife.  If he fails in any of these three ways, she may leave as a free woman without making any payment.“

(Exodus 21:7-11 NLT)

Българска версия:

„Ако някой продаде дъщеря си да бъде робиня, тя не бива да излезе, както излизат робите; ако тя се не понрави на господаря си, и той се не сгоди за нея, нека позволи да я откупят; ала на чужд народ да я продаде (господарят) не е властен, когато сам я е отхвърлил; ако ли я сгоди за сина си, да постъпи с нея според правото на дъщерите; ако ли му вземе друга, първата не бива да се остави без храна, дрехи и съпружеско съжителство. Не направи ли за нея тия три неща, нека си отиде от него даром, без откуп.“

…малтретиране на деца:

Английска версия:

“At that time the Spirit of the LORD came upon Jephthah, and he went throughout the land of Gilead and Manasseh, including Mizpah in Gilead, and led an army against the Ammonites.  And Jephthah made a vow to the LORD. He said, “If you give me victory over the Ammonites, I will give to the LORD the first thing coming out of my house to greet me when I return in triumph.  I will sacrifice it as a burnt offering.”
“So Jephthah led his army against the Ammonites, and the LORD gave him victory.  He thoroughly defeated the Ammonites from Aroer to an area near Minnith – twenty towns – and as far away as Abel-keramim. Thus Israel subdued the Ammonites.  When Jephthah returned home to Mizpah, his daughter – his only child – ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy.  When he saw her, he tore his clothes in anguish.  “My daughter!” he cried out.  “My heart is breaking!  What a tragedy that you came out to greet me. For I have made a vow to the LORD and cannot take it back.”  And she said, “Father, you have made a promise to the LORD.  You must do to me what you have promised, for the LORD has given you a great victory over your enemies, the Ammonites.  But first let me go up and roam in the hills and weep with my friends for two months, because I will die a virgin.”  “You may go,” Jephthah said. And he let her go away for two months.  She and her friends went into the hills and wept because she would never have children.  When she returned home, her father kept his vow, and she died a virgin.  So it has become a custom in Israel for young Israelite women to go away for four days each year to lament the fate of Jephthah’s daughter.”

Judges 11:29-40

Българска версия:

„И върху Иефтая беше Дух Господен, и той премина Галаад и Манасия, премина Масифа Галаадска, и от Масифа Галаадска отиде при амонитци. И даде Иефтай оброк на Господа, като каза: ако предадеш амонитци в ръцете ми, то като се върна с мир от амонитци, каквото излезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Господа, и ще го принеса всесъжение. И отиде Иефтай при амонитци, за да се срази с тях, и Господ ги предаде в ръцете му; и им нанесе твърде голямо поражение, от Ароер до Минит, в двайсет града, и до Авел-Карамим, и се смириха амонитци пред синовете Израилеви. И дойде Иефтай в Масифа, в дома си, и ето, дъщеря му излиза насреща му с тимпани и хора’: тя му беше едничка; той нямаше още ни син, ни дъщеря. Щом я видя, разкъса дрехата си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си между ония, които нарушиха покоя ми! Аз отворих (за тебе) устата си пред Господа и не мога да се отрека. Тя му каза: татко! ти си отворил устата си пред Господа – прави с мене това, което са произнесли устата ти, щом като Господ е отмъстил чрез тебе на твоите врагове амонитци. И каза на баща си: направи ми само ето що: пусни ме за два месеца; аз ще отида, ще се възкача на планините и ще оплача моминството си с моите дружки. Той каза: иди. И я пусна за два месеца. Тя отиде с дружките си и оплаква моминството си в планините. След два месеца тя се върна при баща си, и той извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна мъж. И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъщерите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаадеца Иефтая, четири дена всяка година.“

Английска версия:

„Anyone who is captured will be run through with a sword.  Their little children will be dashed to death right before their eyes.  Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes.  For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off.  The attacking armies will shoot down the young people with arrows.  They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“

(Isaiah 13:15-18 NLT)

Българска версия:

„Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

…и удряне на бебета в скали:

Английска версия:

“The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.”

(Hosea 13:16 NLT)

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Английска версия:

“Happy those who seize your children and smash them against a rock.”

Psalms 137:9 NAB

Българска версия:

Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.
Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

Английска версия:

“For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

(Matthew 19:12 ASV)

Българска версия:

„защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат оная работа.

Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:

Английска версия:

“It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.”

(Luke 16:17 NAB)

Българска версия:

„Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

Има още много цитати по тази тема в частта от сайта, отделена специално за Стария завет. Знам, че повечето християни вярват, че Бог е добър и обичащ и че иска от хората да вършат добрини. Вярвам, че повечето хора искат да вършат добри неща и да не са неморални. Също вярвам, че много християни не са чели библията или ако са – това са били отделни пасажи в някоя църква. Разбираемо е, тъй като библията е трудна за четене, поради архаичния си език и неясните връзки. Също така много свещеници и проповедници не обичат да четат определени пасажи от нея, защото не съдържат така проповядваната любов, а омраза. За съжаление, всичко това се отнася и за ислямския коран, и за еврейската тора. И трите имат доста сходно съдържание, различаващо се основно в акцентите, но не и в историята, която разказват. Тората в действителност е Старият завет от библията.
Ако следвате линковете отдясно, ще имате възможността да научите всички гадории от Библията, които удобно се премълчават. Съдържанието в този сайт (https://anti-bible.com) може да бъде свободно цитирано и/или копирано. Ако искате да подкрепите авторите и сайта, моля посочете и източника на материалите или използвайте бутоните за споделяне на статиите.


190 отговора на “Начало”

 1. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До ант- бибилия

  Никой никъде не казва че трябва сега да се ръководим от Мойсеевия Закон, нопротив Христос го отмени и даде друг за когото за съжаление не говорихме. Аз ви разяснявам какво правило е имало тогава и как се е разбирало.

  До атеизъм

  Отговорът ви е твърде емоционален бих казал и объркан, за да можем да водим нормален разговор. Пък и ако не правите разлика между химичен състав и човешки геном, разговора става и безмислен. Като добавим и тезата ви че щом нещо не е написано в Библията, значи че тя го отрича мога само да ви кажа, трябва повече труд в четенето и по-малко крясък в говоренето.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Какво казахте, че го е отменил ли?!

   Иисус: „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.“

 2. Аватарът на атеизъм

  @ Anti-Bible.com

  Присъединявам се към това, което пишете до Стоян:

  „Имате странен морал. Или по-директно казано – нямате такъв.“

 3. Аватарът на атеизъм

  @Стоян

  1. Ъ?!! Аз какво пиша, какво ми се отговаря?

  Не разбирам това:

  „Къде в робството описано от вас, (което съгласен съм за жалост реално съществува) робът може да бъде освободен при нараняване причинено от господаря или при изплащане на дълга или при шестата година от робуването. “

  Не е част от написаното от мен. Но на спомен, имаше май един Стоян, който е цитирал една библия, която гласи:

  „Изход 21:26
  Ако някой удари роба си или робинята си в окото, и то се развали, поради окото му ще го освободи.
  Изход 21:27
  И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи поради зъба му.“

  Написал сте го сам, цитирайки библията.

  Пишете и оплакване, че то онова за робството било за хората от далечното минало. Уау. Защо бог директно не го е забранил на диваците от миналото, след като робството очевидно е аморално? Защо му било на бог да им угажда на диваците с разрешаване на робството под каквато и да било форма? Ето защо- понеже бог не съществува.

  2. Относно това:

  „Наскоро летях за САЩ и сте прав не видях Бог, но кажете ми, моля, кой творец може да видите да обитава вътре в творението си? “

  Ами бога сам си е написал адресната регистрация в облаците. Там живее- в небесното си царство в облаците.

  Не е редно на бога да му се сменя адресната регистрация на фантазен принцип и по признак „харесва ми да живее другаде“, нали? А въпросният творец не съществува, както и небесното му царство в облаците, също и ада му под земята.

  Когато библията е писана, не е имало самолети, нито други начини да се стигне до небето. Миньорите не са стигали там, дето сега стигат. Лъжата е писана съобразено с времето си да е такава, че да не можело лесно да се разобличи чрез проверка там ли е това царство небесно, не е ли там. Това е един от начините да се пробута лъжата.

  Техниката днес позволява неща, дето тогава не е можело хората да си позволим.

  Пак напомням, че сме в 21 век. Човек трябва да е наивен, необразован и много здраво да си държи очите затворени, за да е вярващ, когато цялата техника на човечеството му позволява да отиде лично там, където е ситуирано царството небесно или е ада и със собствените си очи да види доказателство, че няма бог.

  3. Относно божествената диктовката. Това е от библията, описание как се е диктувало от бога чрез разни пратени ангели на пророците:

  „И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.“

  Библия, а не коран. Според горе-цитираното бог праща ангели да кажат какво той казал на пророците, които да запишат диктовката? 🙂

  4. Къде в Библията пише, че земята е плоска?

  Библия, цитат:
  Исая 40:22
  Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене“

  Надявам се правите разлика между кръг и сфера, иначе лошо за Вас и за познанията Ви по геометрия. Кръг ще рече ПЛОСКА ЗЕМЯ. Ако беше сфера, тогава друго, но не би. КРЪГ! А небето, ох, небето!!! Небето е като завеска и се разпъва като шатър да си живее бог там в него в небесното си царство. 🙂

  5. Бог е създал само небе и земя според Битие, библия. Космосът не го е създавал. Самото небе и земя са описани толкова наивистично като начин на създаване, че и за метафора не стават.

  6. Земята е плоска и на стълбове. Описано е на много места из библията. Прочетете я, защо чакате на нас да ви я прочетем вместо Вас?

  7. За Хор. И не само. Примерен клип: https://www.youtube.com/watch?v=e1CWBKRWIg0&feature=youtu.be

  8. От какво са направени хората. Ще подскажа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ Там е целият разчетен човешки геном. Публичен е. Око да види лично доказателствата за еволюцията и от какво сме направени. Еволюцията от първи едноклетъчни. Съжалявам. Няма Ева от ребро. Малко и Адам от кал с духнато в носа не се показал. А Адам и Ева имали според библията трима сина. Още една ГНУС, описана в библията, е как човечеството тръгнало от ЧУДОВИЩЕН ИНЦЕСТ.

  9. Плагиат. Плагиати. За мен няма значение един ли са, сто ли са. Има значение само акта на плагиатство. Има значение лъжата.

  10. Къде в библията пише, че няма космос ли? Така е то, като не сте чел библията, сега я втасахме как да ви кажа къде в библията пише, че „няма“ космос. Отваряте тук: https://biblia.bg/ Пишете в полето за търсене космос и отдолу любезно ви връщат отговор: „Няма намерени резултати“. Ето така в библията НЯМА КОСМОС. Не го пише.

  Бог според Битие НЕ е създал нищо извън НЕБЕ и ЗЕМЯ. Много умно от негова страна, нали? Подканям да прочетете БИТИЕ, за да се уверите, че на бог и през ум не му минало да създава КОСМОС. И НЕ СЪЗДАЛ.

  Явно чак по-късно някой прибавил Вселената в библията, но по-нататък из текста, явно забелязвайки колко нелепо почва да звучи Битие съвсем по без вселена или космос. То и добавката на Вселената не уцелила в десятката, понеже е, както писах, ЯВНА късна добавка, но все още правена по времето, когато науката не била развита. Ето цитирам:

  „Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.“

  Една плоска Земя-кръгче, която стои на стълбове, собственост на бог и на СТЪЛБОВЕТЕ (защото пише в цитата по-горе: НА ТЯХ), бог поставил вселената. Имайте предвид, че не мога да запазя сериозност, докато чета и препрочитам това описание къде е поставена вселената. Не стига, че Земята на стълбове, ами и Вселената на стълбове!!! :)))

  11. Защо се опитвате да изкарвате метафора неудобни факти от библията, които очевидно не са метафора? Питам, защото там, където има метафора, на нея доста и личи, че е метафора и няма как да я сбърка човек с нещо друго. А там, където в библията няма метафора, искате зорлем да изкарате, че има. Не е коректно. Когато една лъжа се облича в още и още лъжи, само да стои по-красива, от това тя не става на истина. Само става по-неприемлива.

 4. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Автора

  Насилието не е позволено, а се слагат регулации на насилието. Затова пише че има наказания за починал роб вследствие на побой, или той се освобождава:

  16 Който открадне човек и го продаде, или ако откраднатият се намери в ръката му, той непременно да се умъртви.
  26 Ако някой удари роба си или робинята си в окото, и то се развали, поради окото му ще го освободи.
  27 И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи поради зъба му.
  20 Ако някой удари роба си или робинята си с тояга, та умре под ръката му, непременно да се накаже.

  Изход 21:21
  21 Обаче, ако удареният поживее един два дена, тогава да се не наказва, понеже той му е стока.
  защо ако робът живее няколко дена и тогава умре господаря се освождава от наказание?
  трябва да сравним този стих с Изход 21:18-19
  18 Когато се карат някои, ако единият удари другия с камък или с юмрука си, и той не умре, но пази легло;
  19 и ако последният се привдигне и излиза макар с тояга, тогава оня, който го е ударил, ще бъде невинен, само ще плати за денгубата му и ще направи да бъде съвършено изцерен.

  С други думи този принцип важи не само за робите, а и когато свободен удари и нарани друг свободен. В единия случай човек губи пари, когато плаща за лекуването на другия, в другия случай губи пари зашото е лишен от работата на роба. По презумпция се счита, че ако роба или свободния живее няколко дена, господаря/човека не го е убил/наранил предумишлено, а в резултат на свада и така неговото наказание е загубата му или заплащането на лечението, ако е предумишлено той подлежи на наказание и в двата случая.

  Вие питате:
  И един въпрос – след като говорим за общество, отделено от нас на 3500 години, защо тогава използвате текстове, предназначени за него, за да определяте кое е морално и кое не?
  За да мога да отговоря конкретно ми трябва конкретен пример от вас. Новият Завет е различен от Стария.

  Вие пишете:

  „Това са доста повече от 4 ъгъла… А и са относително близко разположени, за да са „на земята“. Но все пак, като се имат предвид другите твърдения в тази книга, не е учудващо, че такава малка площ се приема за „земята“.

  Пак приемате всичко буквално, тектса не подсказва подобно тълкуване, моля бъдете по сериозен.
  В повечето случаи когато се говори за четитите краища се има впредвид посоките на света, Изток, Запад, Север, Юг, като се дават в този стих и конкретно за кои земи става въпрос, ако отворите картата ще видите че те стоят на Изток, Запад, Север и Юг от Израел.

  Вие пишете:
  „Че има поезия и песни, и други – да. Дали има история – няма как да сте сигурен.“

  Много от царете и събитията са ДОКАЗАНИ исторически, за много се СПОРИ, както писах някъде по горе историческата наука не е статична, постоянно излизат нови доказателства. Едно е сигурно история има. Ако можете да докажете друго, заповядайте.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   ако роба или свободния живее няколко дена, господаря/човека не го е убил/наранил предумишлено

   Нямам повече въпроси, след като се ръководите по написаното… Имате странен морал. Или по-директно казано – нямате такъв.

 5. Аватарът на ..................

  Живот след смъртта – звучи примамливо, но недостоверно. А на мен ми е необходима само една лъжа, за да не вярвам на обясненията на следващите лъжливи обещания на религията. „Свещената“ книга не може да подари мир в душата ми и отговори на моите лични въпроси. По тях не получих нито един отговор от „всемогъщия“. Единственият отговор беше студено мълчание и безразличие. 26 години чакам отговор и резултатът е един и същ. Молитвите бяха “ връзката“ ми с „него“. И десет години еднодневен пост с молитви всяка седмица, но резултатът е нула. 20 години четях само Библията и религиозни тълкувателни книги. Когато се обърнах към науката, тя ми отговори на личните ми въпроси изчерпателно. От личен опит знам, че няма бог. След 25 години търсене на Бог, аз спрях да се моля и чета религиозни християнски книги. Другите религии също нямат истина в тях. Използвайки човешките потребности, религията мами човечеството, че има отговорите на човешките въпроси. Изследвала съм в дълбочина двете философии за живота и смъртта – религиите и хуманитарните науки за човека. Силата на религията да печели привърженици е, че обещава нещо повече от този живот на земята. Вечният живот е кука за човешкото сърце и ум, но това желание никога няма да се осъществи за човечеството. Библията, която твърди това, остава само теоретичен пожелателен модел.

 6. Аватарът на ..................

  Религиозните хора, за да защитят бог използват само и единствено Библията. Само цитати от нея. Извън нея са безпомощни като обяснение за живота. Махнете тази книга от обясненията си и ще получите друга версия, която е по- достоверна. Например, че животът е само един, само на тази земя и само в тази форма. Друг няма и няма и да има.

 7. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Анти-Библия

  1. Какво според вас казва автора за робството?

  „А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби.“

  Тук никой не спори дали има или няма робство в Стария Завет, а от какъв характер е. Позволено ли е насилието и издевателствата над тях или те са защитени от Закона. Пак повтарям говорим за общество отделено от нас на 3500 години.

  2. Къде в Библията пише, че земята е плоска?

  „И ще издигне знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята.“

  в предния стих 11 се казва кои са тези „ъгли“ на земята
  11 В този ден Господ ще вдигне отново ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, който остана в Асирия и Египет, Патрос, Етиопия, Елам, Сенаар и Хамат, и по морските острови.

  3. Къде в Библията пише за „земя на стълбове“?

  „Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.“
  „Той (Бог) поклаща земята от мястото й, Тъй щото стълбовете й треперят.“

  Този пасаж започва с думите:

  „Развесели се сърцето ми в Господа; Въздигна се рога ми чрез Господа;“
  По логиката на вашето тълкуване Ана майката на пророк Самуил има рог някъде по себе си.
  и продължава:
  „Защото няма друг освен Тебе, Нито канара като нашия Бог.“
  Значи Бог е парче скала?

  4.От къде вземате идеята че библията е „божествената диктовка“? – тук явно се бъркате с Корана.

  „И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“

  Отново бъркате понятието „пророчество“ с „Библия“. Те не са взаимозаменяеми. Да в Библията има много пророчества, но има и история, поезия, песни и други.
  Ако говорим за пророчествата в Библията, то цитираният от вас стих, важи в пълна сила, но това е друга тема.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Тук никой не спори дали има или няма робство в Стария Завет, а от какъв характер е. Позволено ли е насилието и издевателствата над тях или те са защитени от Закона. Пак повтарям говорим за общество отделено от нас на 3500 години.

   „А който удари роба си или слугинята си с тояга, и те умрат под ръката му, да бъде наказан; но, ако те преживеят един или два дни, не бива той да се наказва, защото те са негово сребро.“

   Да, позволено е насилието. И един въпрос – след като говорим за общество, отделено от нас на 3500 години, защо тогава използвате текстове, предназначени за него, за да определяте кое е морално и кое не?

   в предния стих 11 се казва кои са тези „ъгли“ на земята
   11 В този ден Господ ще вдигне отново ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, който остана в Асирия и Египет, Патрос, Етиопия, Елам, Сенаар и Хамат, и по морските острови.

   Това са доста повече от 4 ъгъла… А и са относително близко разположени, за да са „на земята“. Но все пак, като се имат предвид другите твърдения в тази книга, не е учудващо, че такава малка площ се приема за „земята“.

   Да в Библията има много пророчества, но има и история, поезия, песни и други.

   Че има поезия и песни, и други – да. Дали има история – няма как да сте сигурен.

   Ето малко от категорията „други“, за която споменахте:

   Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Да обрязвате краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас. Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. Непременно трябва да се обрязва и роденият у дома ти и купеният с парите ти; и Моят завет в плътта ви, ще бъде вечен завет. А необрязаният от мъжки пол, чието краекожие на плътта не е обрязано, тоя човек, да се погуби измежду людете си, защото е нарушил завета Ми.

 8. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До атеизъм,

  Като сте ме чели, явно не сте ме разбрали. Къде в робството описано от вас, (което съгласен съм за жалост реално съществува) робът може да бъде освободен при нараняване причинено от господаря или при изплащане на дълга или при шестата година от робуването. Явно е, че става въпрос за нещо по-различно.
  За робството, за което говорите говори и апостол Павел в 1 Тимотей и го приравнява с убийството и други тежки грехове.

  „…..8 А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,
  9 като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,
  10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение,…..“

  Вие пишете.

  „А най-пред очите стои доказателството за царството в небето, където бог си живурка. На небето отиват и мъртвите, освен когато отиват в ада под земята. Предлагам на теб и на останалите религиозни, да си купите самолетен билет, да полетите в тези облаци, че да видите царството небесно и мъртвите на небето. Да ги погледате едно хубаво. Да им се порадвате. Може и при миньорите да слезнете. В ада под земята. Да видите някой и друг дявол с подкови да тичка покрай мъртвите.“

  Наскоро летях за САЩ и сте прав не видях Бог, но кажете ми, моля, кой творец може да видите да обитава вътре в творението си? Художникът? Дърворезбарят? Програмистът? Кой? Но друго може да се каже със сигурност от качеството на творението, можем да съдим за твореца. Горе бе красиво.

  Вие пишете още:

  „Само да напомня, че този номер с „аз ще ти кажа какво авторът е искал да каже“ при мен не минава. Авторът вече е казал каквото е имал да каже. Земя на стълбове. Плоска. Без Космос. Мъж, направен от кал като в приказка и оживен с духване в носа. Жена, направена от ребро, на която не е духнато в носа и трябва да е немъртво зомби по тази логика. Ябълката и градината. Която история също е плагиат впрочем. Това е нивото на авторовата мисъл на „божествената диктовка“. Слаб 2 по литература за библията. Плагиатът, дето я правил, може да слезе от небето или да се излезе изпод земята от ада, като внимава да не бутне някой от стълбовете на Земята и да си даде бележника, да му нанесем оценката.“

  Имам няколко въпроса към вас:

  1. Какво според вас казва автора за робството?
  2. Къде в Библията пише, че земята е плоска?
  3. Къде в Библията пише за „земя на стълбове“?
  4.От къде вземате идеята че библията е „божествената диктовка“? – тук явно се бъркате с Корана.
  5 Колко автора според вас има библията? питам защото пишете следното „…Плагиатът, дето я правил….“
  6. В какво историята за Хор е еднаква с тази на Исус? Трябва да има поне 2-3 неща за да бъдем сериозни и моля напишете източника си аз обещавам ще направя същото, ако се наложи да отговарям.
  7. От какво според вас сме направени ние? Ще подскажа 70-75% вода, водород, азот, калций, фосфор и т.н. или нещо друго?
  8. Къде в Библията пише, че няма космос?

  Нямам проблем ако някой не харесва Християнството, това си е личен избор, имам проблем когато се говорят неверни неща и се представят за истина.

  1. Аватарът на Anti-Bible.com

   Ще помогна с няколко отговора

   1. Какво според вас казва автора за робството?

   „А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби.“

   2. Къде в Библията пише, че земята е плоска?

   „И ще издигне знаме за народите, И ще събере изгонените на Израиля, И ще събере в едно разпръснатите на Юда, От четирите ъгъла на земята.“

   3. Къде в Библията пише за „земя на стълбове“?

   „Защото стълбовете на земята са на Господа, Който и постави на тях вселената.“
   „Той (Бог) поклаща земята от мястото й, Тъй щото стълбовете й треперят.“

   4.От къде вземате идеята че библията е „божествената диктовка“? – тук явно се бъркате с Корана.

   „И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.“

   Другата половина ще оставя на @атеизъм. Вероятно ще добави и още цитати към тези.

 9. Аватарът на атеизъм

  @ Стоян

  По мое време имаше едно такова нещо: „Авторът е искал да каже, че…“ и следва нашата измислица, обикновено партийно-угодна. И не, че авторът не е казал всичко, което е искал да каже. Обаче е лесно да казва още и още неща, които не е казал, даже не е и сънувал.

  Чета те. Прилагаш този принцип с такъв размах, че ако живееше в едни други времена, само шестици щеше да изкарваш по литература.

  В 21 век има робство. Не е изчезнало. Само любители на „какво е искал да каже автора“ са му сменили името и вече се нарича трафик на хора. Както в миналото, така и в 21 век, робът е БЕЗПРАВЕН и свършва не след дълго МЪРТЪВ. И на никой не му пука да го освободи, след като му извади очите, избие зъбите или в по-съвременна версия- разпродаде органите, застави на проституция, принуди на незаплатен труд и т.н.

  Едно време роб се е ставало по следния начин. Идват банда въоражени и платени главорези. Разбиват входната врата или отвличат от улицата и точка. Сега се става роб горе долу по същия начин.

  Разликата е, че библията не е над закона и не е закон. Слава Богу за което. В законите на съвременните държави робството е ЗАБРАНЕНО, та като хванат някой робовладелеч и го съдят и осъждат. За разлика от едно време, когато библията е била спазвана и не му се е случвало нищо на робовладелеца.

  А самата библия е един плагиат. Исус е Хор. Ной е Утнапищим. Молитвата: „Отче наш, дето си в небето“ е на Зевс. И така нататък. Доказан плагиат. Само трябва малко обща култура да се пресметне кое е първо, защото покрай интернет и вече няма пречка да се разгледат примерно пирамидите, а гадните египтяни хич не са жалили камък да изобразяват Хор- с девствената му майка, с мъдреците, дето го посетили, като се родил на 25 декември и звездата, дето ги водила и т.н. Историята е на Хор, не на Исус. Гилгамеш също може да се прочете, за да се види от къде е плагиатствано за Ной. Няма да навлизам в подробности. Всичко е пред очите, за който си има такива.

  А най-пред очите стои доказателството за царството в небето, където бог си живурка. На небето отиват и мъртвите, освен когато отиват в ада под земята. Предлагам на теб и на останалите религиозни, да си купите самолетен билет, да полетите в тези облаци, че да видите царството небесно и мъртвите на небето. Да ги погледате едно хубаво. Да им се порадвате. Може и при миньорите да слезнете. В ада под земята. Да видите някой и друг дявол с подкови да тичка покрай мъртвите.

  Само да напомня, че този номер с „аз ще ти кажа какво авторът е искал да каже“ при мен не минава. Авторът вече е казал каквото е имал да каже. Земя на стълбове. Плоска. Без Космос. Мъж, направен от кал като в приказка и оживен с духване в носа. Жена, направена от ребро, на която не е духнато в носа и трябва да е немъртво зомби по тази логика. Ябълката и градината. Която история също е плагиат впрочем. Това е нивото на авторовата мисъл на „божествената диктовка“. Слаб 2 по литература за библията. Плагиатът, дето я правил, може да слезе от небето или да се излезе изпод земята от ада, като внимава да не бутне някой от стълбовете на Земята и да си даде бележника, да му нанесем оценката.

 10. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Pet
  Вие питате:
  „Не е ли неморално да задържиш децата и съпругата ,но да „освободиш“ човекът?Кой нормален мъж ще си тръгне?!И варианта който ти остава е да се обявиш вечно за роб?!Вие ако се поставите на мястото на един роб със съпруга и 2 деца кой вариан ви харесва?Любопитно ми е.“

  Преди да отговоря едно уточнение. Тук става въпрос за роб получил от господаря си за жена робиня собственост на господаря. Не става въпрос, ако човека е женен преди да е станал роб, тогава той си тръгва с жена си и децата си.

  Сега съгласен съм че не е приятно да оставиш семейството си, но трябва да се отбележи че със самото създаване на това семейство в този случай, роба е наясно, че жена му робиня собственост на господаря няма как да си тръгне с него когато той е свободен. Така че въпреки неприятната ситуациа няма момент на изненада и за двамата.

  Какво бих направил? Ако Господаря е добър човек, аз бих останал при него и семейството си, ако е лош човек, като we`e свободен бих се договори с него да откупя жената и децата си и бих го дебнал ако злоупотребява с тях по някакъв начин, тогава бих се оплакал на стареите и по правото на закона, ще си ги взема без откуп. Не виждам какво друго е разумно, не трябва да забравяме че тук става въпрос за време отдалечено от нас на 3500 години със съвсем различни виждания, но все пак те не биха убивали неродените си деца, защото искат да се радват на живота повече. Та ако това робство описано по този начин не ни звучи добре, защо тогава преглъщаме така лесно чудовищността на аборта?

 11. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Pet
  С някои неща съм съгласен с вас с някои не. Вие гледате през призмата на съвременната етика, не казвам че това е лошо, казвам че етиката с годините се променя дори и в рамките на един човешки живот, камо ли за хилядолетия за какъвто случай говорим. Второ идеята ви за робство е може би изградена от филми които сте гледали и книги които сте чели, но това не е цялата картина, и не е така просто.
  Роб в миналото се е ставало по два основни начина.
  Единият начин е когато някой дължи голяма сума пари, която не може да изплати, тогава неговият заемодател взема всичко което човечеца има (нещо подобно е и сега) и ако не е достатъчно, човека става роб (работи безплатно) докато си изплати заема, но забележете господаря му е длъжен да му осигури покрив над главата, храна, дрехи и всичко друго необходимо за живота, плюс това да се отнася човешки с него докато си изплати заема. Сега на въпроса за жената и децата, ако в случай че господарят му позволи да има жена и му се родят деца, въпроса е кой плаща за всичко това, роба? Той няма пари , той е на минус. Плаща господаря, той плаща за храна, дрехи и всичко останало за всичките години, докато се изплати дълга, а това са доста пари с други думи роба плаща един дълг и трупа друг в същото време, като си изплати собствения дълг той има избор да си ходи ли или да остане. Не е леко, но забележете всичка са под покрив, хранени и обличани никой не рови в кофите и никой не спи под мостовете. Тук разбира се има и друго обичаят тогава изглежда е бил, че господарят е собственик на дадената жена и той си запазва правото над нея, според условията с които жената е станала робиня. Все пак това е система на моменти по-добра от сегашната, където заемодателя взема каквото може и изхвърля човека на улицата, без грижа за него. Ами ако е болен, недъгав, сляп, замислялисте се. Тук господаря ще се грижи за човека независимо от физическото състояние, а той ще работиш според възможностите.
  Разбира се има и лоши господари, затова има и правила срещу насилието.
  А като включим и това че 10-те Божии заповеди са в пълна сила за господаря, нещата съвсем не са както в незабравимата сага „ Робинята Изаура“ на времето.
  Така че тук няма как да избягаме от регулацията на робството и да прилагаме други социални схеми, нали разбирате че в сега имаме закон за банкрута, имаме социално министерство и куп други организации в тази насока, тогава всичко е падало върху заемодателя.
  С това не казвам, че не са са случвали издевателства, но с всичките ни закони те и сега се слуват . Това е въпрос на качеството на съответния човек/господар/работодател/собственик/ и т.н.
  Ето някои регулации срещу насилващи Господари:
  Изход 21:26
  Ако някой удари роба си или робинята си в окото, и то се развали, поради окото му ще го освободи.
  Изход 21:27
  И ако избие някой зъб на роба си или някой зъб на робинята си, ще го освободи поради зъба му.
  И целият този дълг си остава за сметка на господаря, така че ако нанесе физическа щета остава неплатен за невърнатия заем. На мен това ми се струва доста добра тактика срещу насилници. Нещо което малко модефицирано и в днешно време би вършило работа.
  Вторият начин човек, да стане човек роб е във война. Не съм много сигурен как стоят нещата там, мисля че робите си осават роби завинаги, при същите регулации за грижене и срещу насилие.

 12. Аватарът на pet
  pet

  Да,но това е тълкуване.Аз пък тълкувам текста по друг начин.Кой е правилният начин?
  Кой решава?Човекът с власт или човекът с висок морал?
  Защо всемогъщият бог не е казал още тогава,че робството е неприемливо,а се занимава с регулация?Нима Той трябва да се съобразява с хората и с времената?
  Казвате ,че бог не е искал невъзможното,но можеше поне с една бележка под линия да каже,че робството е неморално.В библията има доста подробно описание как да се държиш с робите:

  „…………………ако пък неговият господар му е дал жена, и тя му е родила синове или дъщери, жената и децата й да останат при господаря й, а той да си излезе самичък; но ако робът каже: обичам господаря си, жена си и децата си, няма да си изляза на свобода, – то господарят му да го заведе пред боговете * и да го изправи до вратата, или до спонеца на вратата, и нека господарят му промуши ухото му с шило, и той да остане вечно негов роб.“

  Не е ли неморално да задържиш децата и съпругата ,но да „освободиш“ човекът?Кой нормален мъж ще си тръгне?!И варианта който ти остава е да се обявиш вечно за роб?!Вие ако се поставите на мястото на един роб със съпруга и 2 деца кой вариан ви харесва?Любопитно ми е.

  Защо робът,който иска да си тръгне не бъде освободен напълно,а се прилагат такива хитрини?Ако има каквато и да е регулация,тук бе мястото бог да каже :

  „ако купиш роб евреин, нека (ти) работи шест години, а на седмата (година) нека си излезе свободен, без откуп;БЕЗ ДРУГИ УСЛОВИЯ.

  Разбирам,че не е лесно да видиш недостатъците и грешките в собствената си религия,но ако е някакво успокоение за вас-те всички са грешни.Не само християнството.

 13. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До pet

  Отговора на въпросът ви може да се открие в следната случка описана в евангелието:

  3 Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина?
  4 А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал:
  5 „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?“
  6 Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
  7 Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?
  8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.
  Матей 19:3-8

  Като тук се има впредвид следните указания дадени в Стария Завет:

  Второзаконие 24:1
  Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако тя не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо, и, като го даде в ръката й, да я изпрати из къщата си.

  Като Христос цитира

  Битие2:24
  Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

  Бог подхожда към човека и човечеството като цяло, спрямо неговото моментно състояние, с други думи, има неща, които са давани като позволение в някакъв момент и след това са премахвани, когато хората са били готови затова. Примерът който мога да дам в подкепа на тези мисли е училището, изискванията и очакванията в отделните класове са различни, това което се позволява на децата в първи клас в 6-ти е недопостимо, и няма как да е друго яче, Така и Мойсей урегулира робството, което е характерно за цялото човечество по това време, (14-15 век преди Храста) но на не много места толкова рано в историята има опит за някакви регулация, ако и тази регулация според нашето време да изглежда неетична, то просто човечеството не е било способно за повече, а Бог не е искал невъзможното. Има неща обаче с които Бог е категоричен, ако се замислим и ние сме така, към децата си, ако и да има поведение което можем да допуснем, то има и поведение което е твърдо забранено и има последствия за което. Но заповедта да обичаш ближния както себе е от стария завет и се отнася за всички включително и робите
  Левит 19:18
  Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.

 14. Аватарът на pet
  pet

  Интересно тогава,защо бог казва,че робството е нещо приемливо?

  „А за да имаш свой роб и своя робиня, купувайте си роб и робиня от народите, които са наоколо ви; тъй също и от децата на преселенците, заселени между вас, можете да купувате, и колкото се родят в земята ви от техния род, който е у вас, и те могат да бъдат ваша собственост; можете да ги предавате в наследство и на синовете си след вас като имот; владейте ги вечно като роби. А над братята си, синовете Израилеви, не бивайте един над други жестоки господари.“

  Или това е нещо намиращо се между доброто и лошото,нещо,което да тълкуваме…

 15. Аватарът на ..................

  В деструктивните общества се използва психическо насилие, контрол на ума, черна педагогика и морален тормоз. Така жертвите защитават агресора си, поради неразбиране на проблема си…

  1. Аватарът на Стоян
   Стоян

   До ……………….

   Ако разбирам правилно коментара ви, мисля че има едно неразбиране.
   Ако кажа на някого , не пресичайте магистралата в час пик, ще ви бутне кола, ще бъдете раздробен на парчета, няма да остане здрава кост във вас, той въпреки предупреждението го направи, аз според вашата логика употребявам психическо насилие и контрол на ума, а и съм агресор, който неразбира порива на човека да пресича магистрала. Нека задам въпрос с по реален пример, всичката тази антиреклама и черна педагогика срещу тютюнопушенето и наркотиците според вас са деструктивни?
   Има добри неща в живота и не добри неща в живота, това което Бог казва е Не правете неща, който ще ви погубят, като казва и какво би се случило с нас, точно както и в рекламите срещу тютюнопушенето и наркотиците. Стряскащо е, но иначе няма да му обърнем внимание, не че сега много обръщаме, но то си е за наша сметка.

   Иначе в коментара ви има истина.

 16. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Автора
  Вие цитирате:
  „Английска версия:
  “The people of Samaria must bear the consequences of their guilt because they rebelled against their God. They will be killed by an invading army, their little ones dashed to death against the ground, their pregnant women ripped open by swords.” (Hosea 13:16 NLT)

  Българска версия:
  Текстът е избирателно премахнат от българската версия.“

  Тук сте прав стих 16 на 13-та глава го няма в Синодалния превод, той е там обаче в протестанските преводи. Защо този стих е премахнат от Синодалния превод? Според вас той е избирателно и явно умишлено изтрит от „българската версия“ – каквото и да значи това. Истината е малко по различна. Ако си бяхте направили труда да обърнете следващата страница на Синодалното издание и прочетете следващата глава, щяхте да го намерите именно там в 14-та глава стих 1. Затова ви моля, най учтиво, преди да давате на хората невярна и не добре проучена информация, проверете внимателно.
  Сега за стиха, а той е :
  14:1 Самария ще погине поради наказанието си, защото въстана срещу своя Бог: нейните жители ще паднат от меч, децата им ще бъдат унищожени и бременните им – разсечени.(СВТ)
  Или
  13:16 Самария ще носи наказанието си, Защото въстана против своя Бог; Ще паднат от меч, Младенците им ще бъдат разтрошени, И бременните им жени разпорени.(BG1940)

  Тук отново имаме предупреждение за идващо бедствие, а не както вие се опитвате да внушите, че Бог, като че ли се удоволства от такива неща.
  Наказанието на Самария е да бъдат оставена на своите врагове, които ще извършат всички тези неща. Защо е наказана Самария? Вие би трябвало да знаете. Но за всеки случай с две думи ще обясна. Самария( руините но която стоят до днес) е столица на северното Израелско царство съществувало от 930 до 720 година преди Христа. При отцепването им от Южното царство те приемат и нови богове, един от тях е Баал или Ваал, той е този, който е изисквал човешки жертви, нещо което Израелевия Бог казва че е недопустимо. (За разлика от вашето тълкуване другаде в този блог, но ще говорим и затова ако има време) С новия Бог идват и нови ценности, старите като: „Не убивай“, „Не кради“,“ Не лъжи“ и т.н. остават някъде назад, те тотално отхвърлят Бога и затова Той ги оставя на враговете им. Асирийската империя унищожава Северното царство в 720 пр. Хр. и то никога не се въстановява отново. Предупрежденията към Самария са в продължение на столетия, едно от тях вие цитирате от книгата на Осия, но те не намират за нужно да се размислят, и погиват според както им е предсказано. А какво е желанието на Бог за всеки човек ето цитат:
  Езекиил 33:11
  „Речи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев?“
  и
  Осия 13:4:6
  „4 Но Аз съм Господ, Бог твой от времето в египетската земя, и ти не трябва да познаваш друг бог освен Мене, защото няма спасител освен Мене. 5 Аз се грижих за тебе в пустинята, в земята на жаждата. 6 Когато пасяха добитък, тогава се насищаха; а когато се насищаха, възгордяваше се сърцето им и поради това Ме забравяха.“

  Няма спасител освен Бога , и Той го доказва като престава да пази Самария след столетно умоляване. А ние днес Го хулим отново, като виждаме какво става след като Той се оттегля от някого. Глупаво, много глупаво.

 17. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Автора
  Вие цитирате следните стихове от книгата на пророк Исая:
  Английска версия:
  „Anyone who is captured will be run through with a sword. Their little children will be dashed to death right before their eyes. Their homes will be sacked and their wives raped by the attacking hordes. For I will stir up the Medes against Babylon, and no amount of silver or gold will buy them off. The attacking armies will shoot down the young people with arrows. They will have no mercy on helpless babies and will show no compassion for the children.“ (Isaiah 13:15-18 NLT)

  Българска версия:
  „Но комуто се падне, ще бъде пронизан, и когото хванат, ще падне от меч. И младенците им ще бъдат смазани пред очите им; къщите им ще бъдат разграбени, и жените им обезчестени. Ето, Аз ще дигна против тях мидяните, които не ценят среброто и не ламтят за злато. Техните лъкове ще поразят юношите и не ще пожалят плод в утроба; очите им няма да се смилят над деца.“

  В цялата 13 глава както изглежда има няколко пророчества за различни времена, това пророчество, което цитирате е най-вероятно за падането на Вавилонската империя под властта на Мидо-Персийската империя. Вие се смущавате от описаните там зверства, които предстоят да се случат на Вавилон и донякъде го правите с право, защото наистина това е една ужасна трагедия.

  Но първо трябва да се отбележи, че това е пророчество и предупреждение за бъдещо събитие. Ще дам пример от българската история, ако някой беше предупредил цар Иван Шишман или дори баща му Иван Александър за идващата опастност, бе ги убедил да управляват мъдро, да бъдат единни, без да разкъсват България на парчета и бе им казал: Ако не го направите ще дойдат чужди орди, ще разпарят коремите на бремените ви, ще избиват младо и старо, и вие няма да можете да им устоите. Е, когато се случи това трябва ли да кажем: Какъв зъл човек какви лоши неща предрече?

  В пророчеството се казва, че Бог е „дигнал“ Мидо-Персите против Вавилон, т.е. че Бог се е оттеглил от това да закриля Вавилон и ги е оставил на съдбата им заради тяхното беззаконие, Бог трябва да вземе някакви мерки. Това е мотив, който се среща на много места в библията, а именно: народ изпада в беззаконие, Бог ги предупреждава многократно и след като не бъде послушан, Той ги оставя да си трошат главата. А тук можем да добавим, че царят на Мидо-Персия Кир II, който завладява Вавилон e един забележителен управник, вкарал в ред близкия Изток и самите Вавилонци говорят за него като за освободител, това е от вавилонски източници. Има достатъчно иформация за управлението му в нета. Е действал е по правилата на времето си, но и сега май не е много по различно.

  Ето как продължава Исая в следващата глава:

  4 Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш: Как престана насилникът! престана скубачът на злато!
  5 Господ строши тоягата на нечестивите, Скиптъра на владетелите,
  6 Който яростно поразяваше племената С непрестанно биене, Който властвуваше с гняв над народите, С преследване, което никой не въздържаше.
  7 Цялата земя се успокои и утихна; Възклицават с песни;

  Тук трябва да спомене, нещо което сте пропуснали да отбележите, че въпросното пророчество от Исая се е сбъднало около 150 години след написването му.

 18. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Автора

  Вие казвате:

  „Happy those who seize your children and smash them against a rock.” Psalms 137:9 NAB

  Българска версия:
  Текстът е избирателно премахнат от българската версия.

  Подобно криминално поведение би трябвало да шокира всеки морален човек. Убийства, изнасилвания, грабежи, робство и малтретиране на деца не могат да бъдат оправдани с думите, че някакъв бог е казал, че няма проблем. Ако повече хора бяха седнали и наистина прочели Библията, щеше да има много повече атеисти, агностици и свободомислещи.“

  Нека започнем първо с това че не споменавате от коя българска версия този стих е изтрит. Аз проверих всички налични ми преводи и във всички тях той фигурира.
  Виждам че може би има едно объркване от ваша страна, вие като че ли приемате че всичко споменато в библията е по Божия заръка, но това не е така. по-голямата част от събитията описани в библията, не са по волята на Бога, и там ясно е казано това, защо е написано тогава?
  Ами защото се е случило, добро или зло. Да! изнасилванив, убийства, грабежи, измами са ставали от тогава та чак и до днес и авторите на книгите в библията са много откровенни в това отношение. Няма нищо напудрено, замаскирано така като за пред „чужденците“. Не. Всичко е описано както се е случило. И това стряска много хора, но това е света, който ние сме създали.

  Доколкото стиха от псалмите, който цитирате има два проблема във вашето тълкование, доколкото го разбирам.

  Първият е, че вие взимате една поезия и я възприемате буквално, Цялата книга на Псалмите е поезия, това са текстове на песни пяти от израелтяните. Ние българите сме пълни с подобни песни, най елементарен пример е Добри Чинтулов, Ботев и други. Замисляли сте се над текста на “ Назад, назад, моме калино“
  …….
  „Ке се престорам на църна чума и пак при тебе ке дойдам, жена ке уморам дечиня ке гледам вечно твоя ке бида“
  ……..
  Никой не се възмущава. Защо?
  Ами ще го сметнат за, перко, затова.

  Сега малко по сериозно, Псалмите са един изключителен източник на древна поезия и музика, на която за съжаление мелодията доколкото зная не е запазена. Но псалмите са и изключителен източник на пророчества за Христос, сбъднали се неимоверно точно, и на насърчения за вярващите.

  Как да тълкуваме приведения за пример от вас 137 псалом?
  Ето го целия текст:

  1 При реките на Вавилона, там седнахме, Да! плакахме, когато си спомняхме за Сиона;
  2 На върбите всред него Окачихме арфите си.
  3 Защото там ония, които ни бяха пленили, Поискаха от нас да пеем думи; И ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки: Попейте ни от сионските песни.
  4 Как да пеем песента Господна В чужда земя?
  5 Ако те забравя, Ерусалиме, Нека забрави десницата ми изкуството си!
  6 Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня, Ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие.
  7 Помни, Господи, против едомците Деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до основата му!
  8 Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, Блазе на онзи, който ти въздаде За всичко що си сторила нам!
  9 Блазе на онзи, който хване и разбие о камък Малките ти деца

  Древните църковни отци виждат в Ерусалим изгубения рай, в дъщерята вавилонска Ада, а в „децата“ на ада (Вавилон) греховете, които ни завличат натам, и блазе на онзи който ги разбие в камък, кой е камъка в който да ги разбием? Ето и отговора от Псалми 118:22
  „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла“
  Това е Христос в когото греховете са ни простени.

 19. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Автора

  Вие пишете:

  „Иисус също насърчава идеята, че всички мъже трябва да се кастрират, за да отидат в Рая:

  Английска версия:
  “For there are eunuchs, that were so born from their mother’s womb: and there are eunuchs, that were made eunuchs by men: and there are eunuchs, that made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.”

  (Matthew 19:12 ASV)

  Българска версия:
  „защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме.“

  Не знам защо човек изобщо би следвал ученията на някой, който буквално казва, че всички мъже трябва да си отрежат….“

  Цялата реч на Христос е изключително образна, Той постоянно използваа примери от всекидневието да каже по-дълбоки духовни неща. например на едно място Той казва на учениците си да се пазят от фарисейския квас. Това не означава че фарисеите имат някаква специални мая, с която тровят хората, а както го обяснява малко по-късно под квас трябва да разбираме лицемерието. Така е с не малка част от Неговите думи, защо го прави? Може да има няколко отговара, да ни накара да си размърдаме сивото вещество, да ни обърне силно внимание на проблем, който иначе ние ще подминем, и други възможни.
  Как да разбираме думите му за скопците. Нека помислим, скопците са един вид девственици, ако и да не са пълни такива то в момента на скопяване те стават, девствениците в библията са винаги пример за чисти, неомърсени хора, и тук можем да кажем че ние трябва да се скопим за греха, злото, ненавистта за да влезем в Божието Царство, което е и учението на Църквата.
  Но можем да дадем и друго тълкование, монасите са „скопци“ за Бога без да са отсранявали нито едно от своите телесни части, те са „скопили“ сами себе си заради Божието Царство.
  Може да има и други тълкования и всички те да бъдат вярни, едно обаче е сигурно, тълкованието което вие давате, никога не е било част от християнството и никога няма да бъде, да не кажа че има канони на църквата които забраняват изрично физическото скопиране.

 20. Аватарът на Стоян
  Стоян

  До Автора

  Опитът ви да покажете колко е лошо християнството и хрисиянския Бог среща няколко проблема.
  Материалът които е необходим да знаем е огромен и за да се направи адекватен критичен анализ е нужно, много ама много четене, за което и аз самия не винаги намирам време.
  Първото нещо, което бих казал е нещо, което споменах в по ранните си коментари, библията не може да се чете както се чете весник, стига се до недоразумения.
  Второ библията не е жанрово хомогенна, с други думи в нея има най различен набор от жанрове, към всеки от които подхода е различен.
  Трето времето и обстоятелствата когато е написана библията са различни от нашите. В отношението си към човека Бог не е статичен, не подхожда по един и същи начин, затова имаме Стар Завет и Нов Завет плюс още няколко завета с Ной например, с Авраам и др.

  Ще започна според възможностите си да отговарям на проблемите, които поставята, започвам отзад напред защото завършвате с Новия Завет, а той е най-близък до нашето време.
  Вие заключавате:
  Библейският Бог също е голям почитател на ритуалните човешки жертвоприношения, както и на животинските жертвоприношения. И ако си мислите, че злите и неморални закони от Стария завет не са валидни вече, вероятно трябва да прочетете където Иисус казва съвсем ясно:
  Английска версия:
  “It is easier for Heaven and Earth to pass away than for the smallest part of the letter of the law to become invalid.” (Luke 16:17 NAB)
  Българска версия:
  „Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.“

  Тук на първо място се очертава една откровенна лъжа и тя е че Бог е почитател на човешки жертвопринушения ето и стихове:
  Второзаконие 18:10
  Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел,

  Еремия 19:5
  и издигнаха високи места на Ваала, за да горят синовете си в огън за всеизгаряния на Ваала – нещо, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито Ми е идвало на ум.

  Ако случая с дъщерята на Ефтай ви кара да мислите че Бог е искал някога човешки жертви, то имам два въпраса към вас:
  1. Къде пише точно какво се е случило с дъшерята на Ефтай(принесена в жертва, останала девица и т.н.) ?
  2. Къде пише че Бог е искал това и е одобрил?

  Вие твърдите че Стария Завет е валиден и до днес, това не отговаря на истината ето стихове:
  Матей 11:13
  Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана(Кръстител);
  Евреи 8:8-13
  8 А напротив, когато порицава израилтяните, казва: „Ето, идат дни, казва Господ, Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;
  9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; Защото те не устояха в завета Ми, И Аз ги оставих, казва Господ.
  10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;
  11 И няма вече да учат всеки съгражданина си И всеки брата си, като му казват: Познай Господа; Защото всички ще Ме познават, От малък до голям между тях.
  12 Защото ще покажа милост към неправдите им И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“.
  13 А като каза „нов завет“, Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.

  А как все пак нито една йота няма да премине без да бъде изпълнена? Христос изпълни целия закон, без да го наруши никъде и даде нов. И друго ако се вгледаме в контекста се забелязва че юдеите някак си искаха с техни правила да заобиколят закона, защото го възприемаха лицемерно, неискренно, което и провокира отговарът на Христос, че нищо не може да се отмени докато не се изпълни.
  Ако имате допълнителни въпроси тук , моля задайте ги, ако не ще премина на следващия от вашите примери.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *